Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Η συμβουλή της ημέρας Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ : ο τό π ος συνάντησης Αγορά είναι : ο τό π ος συνάντησης αγοραστών - καταναλωτών ( για να καλύψουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Η συμβουλή της ημέρας Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ : ο τό π ος συνάντησης Αγορά είναι : ο τό π ος συνάντησης αγοραστών - καταναλωτών ( για να καλύψουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Η συμβουλή της ημέρας

3 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ : ο τό π ος συνάντησης Αγορά είναι : ο τό π ος συνάντησης αγοραστών - καταναλωτών ( για να καλύψουν τις ανάγκες τους ) π αραγωγών -π ωλητών ( για να μεγιστο π οιήσουν τα κέρδη τους ) Αγορά είναι : ο χώρος ε π ικοινωνίας και συναλλαγής τιμή : είναι το π οσό των χρημάτων π ου καταβάλλει ο καταναλωτής για να α π οκτήσει π ροϊόντα ή υ π ηρεσίες σε συγκεκριμένη π οσότητα και π οιότητα τιμή : είναι το π οσό των χρημάτων π ου καταβάλλει ο καταναλωτής για να α π οκτήσει π ροϊόντα ή υ π ηρεσίες σε συγκεκριμένη π οσότητα και π οιότητα Αγορά είναι : ο τό π ος π ροσφοράς και ζήτησης π ροϊόντων και υ π ηρεσιών

4 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ προσφορά: όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται και η ποσότητα του ίδιου αγαθού και αντίθετα (πωλητής) ζήτηση : όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται η ζητούμενη π οσότητα του ίδιου αγαθού και αντίθετα ( καταναλωτής )

5 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Αγορά ε ίναι : ο χ ώρος π ου ο καταναλωτής ε π ιλέγει κ αι ζ ητά ελεύθερα α γαθά ( το π ικά εγχώρια ε ισαγόμενα ) μ ε β άση : ττ ο ε ισόδημα τ ου, ( όταν μειώνονται ο ι τ ιμές τ ων α γαθών αυξάνεται τ ο ε ισόδημα τ ων καταναλωτών κ αι α ντίθετα )  τ τ α έ θιμα, τ ις π αραδόσεις κ αι τις π ροτιμήσεις τ ου ( αρνί γ ια τ ο Πάσχα, ε λαιόλαδο α ντί γ ια βούτυρο ) ττ ων τ ιμών τ ων ά λλων π ροϊόντων. Μ ΕΤΑΒΟΛΕΣ Ζ ΗΤΗΣΗΣ

6 Αγορά είναι : ο χώρος ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών, τεχνικών, μόδας και π ροσφοράς αγαθών ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι τ ιμές τ ων π αραγωγικών σ υντελεστών. Όταν ένας παραγωγικός συντελεστής είναι πιο φτηνός, τα κέρδη των παραγωγών αυξάνονται και προσφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες αγαθών στην αγορά. Η τεχνολογική πρόοδος. Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής μπορεί να α υξήσει τ ην π αραγωγή και να μειώσει το κόστος της. Οι φυσικοί ή τυχαίοι παράγοντες. Όταν, για παράδειγμα, μια πλημμύρα ή ένας παγετός καταστρέψει τις σοδειές διάφορων αγροτικών προϊόντων οι προσφερόμενες ποσότητες μειώνονται.

7 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Σε μ ια ε λεύθερη οικονομία, ο ι τ ιμές καθορίζονται α π ό τ ην αλληλε π ίδραση τ ης ζήτησης κ αι τ ης π ροσφοράς. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Τ ΗΣ ΑΓΟΡΑΣ η π οσότητα της ζ ήτησης ν α ε ίναι ί ση με τ ην π οσότητα τ ης π ροσφοράς ( τιμή ) ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ : λαϊκή αγορά / εμ π ορικό κέντρο / π ολυκαταστήματα / S/M/S/M/ INTERNET/ χρηματιστηριακές αγορές

8 ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 20.000 $ για αγορά αυτοκινήτου Pontiac Le Mans στην General Motors πληρώνει ένας Αμερικανός καταναλωτής 6.000 $ Ν. Κορέα για το σύστημα λειτουργίας και συναρμολόγησης 3.500 $ Ιαπωνία για την υψηλή τεχνολογία 1.500 $ Γερμανία για το σχεδιασμό του αυτοκινήτου 800 $ Ταϊβάν και Σιγκαπούρη για τα μικρά εξαρτήματα 500 $ Βρετανία για δαπάνες διαφήμισης και προβολής 100 $ Ιρλανδία και Μπαρμπάντος για την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων

9 Πόσοι ά νθρω π οι χ ρειάζονται γ ια ν α κ ατασκευάσουν μ ία οδοντόβουρτσα ; 4.500 ε ργαζόμενοι, σ ε π ερισσότερες α π ό 10 χ ώρες Έχει λ ευκό α στραφτερό φ ινίρισμα, γ ουργουρίζει σ αν γ ατάκι, ζ υγίζει κάτι π αρα π άνω α π ό 161 γ ραμμάρια κ αι κ οστίζει 130 ε υρώ. Είναι η Elite, τ ο τ έλειο «π αιχνίδι » σ την κ οινωνία τ ης α φθονίας.

10 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ


Κατέβασμα ppt "Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Η συμβουλή της ημέρας Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ : ο τό π ος συνάντησης Αγορά είναι : ο τό π ος συνάντησης αγοραστών - καταναλωτών ( για να καλύψουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google