Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου » Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου » Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου » Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.4015/2011 Άρθρο 9 Καταστατικό Ίδρυσης Οι αστικές εταιρείες είναι ευρέως γνωστές και ρυθμίζονται α π ό τα άρθρα 741 – 784 του Αστικού Κώδικα. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. Μ. Κ.

3 ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΕΣΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

4 ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ  Η παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πελοποννήσου αναφορικά με την προσθήκη των τοπικών γεωργικών προϊόντων υψηλής εμπορικής και διατροφικής αξίας στο αντίστοιχο « Καλάθι της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  Η Σύναψη συμφωνιών με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς ή τις μεμονωμένες επιχειρήσεις για τους τρόπους προώθησης των τοπικών προϊόντων σε κάθε δραστηριότητα των παραπάνω επιχειρήσεων.  Η Οργάνωση της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα κάθε παραγόμενου είδους διατροφής  Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.  Η συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης των προϊόντων εθνικής ή κοινοτικής προέλευσης.  Η ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για των προώθηση των προϊόντων της οικείας περιφέρειας.  Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο αποδέκτη αναφορικά με τα κίνητρα υποστήριξης και την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των σχετικών με το « Καλάθι της Περιφέρειας » πολιτικών ». ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. Μ. Κ.

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η συνεχής ενημέρωση και ε π ιμόρφωση κάθε αρμόδιου και ενδιαφερόμενου α π οδέκτη, με συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συναντήσεις. Η συνεργασία και ανταλλαγή π ληροφοριών με ελληνικά και ξένα ιδρύματα με συναφές αντικείμενο, καθώς και με κρατικά ιδρύματα και οργανισμούς στον τομέα της αγροτικής ανά π τυξης. Η ανάληψη π ρωτοβουλιών, η διενέργεια ε π ιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, η έκδοση π άσης φύσεως εντύ π ων και διαδικτυακών αναρτήσεων με σκο π ό την υ π οστήριξη και διάδοση των σχετικών με το « Καλάθι της Περιφέρειας » π ολιτικών. Η εκ π όνηση μελετών και ερευνητικών π ρογραμμάτων με σκο π ό τη διαφήμιση και διάδοση των αγροτικών π ροϊόντων π ου έχουν π εριληφθεί στο Καλάθι της Περιφέρειας ». ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. Μ. Κ.

6 Διττός ο Ρόλος της Εταιρείας Αγροτική Παραγωγή Αγροδιατροφική Σύμ π ραξη Περιφέρειας Πελο π οννήσου Ζήτηση Στοιχεία Παραγωγής Διαθεσιμότητα Προβολή – Προώθηση - Διάθεση Νέες α π οδοτικότερες καλλιέργειες Νέες ανάγκες της αγοράς

7 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. Μ. Κ. Λέξη Κλειδί : ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ • Προβολή και Προώθηση • Νέα Δίκτυα • Διαχείριση μεταφορών • Μεταφορές • Ε π ιχειρήσεων του κλάδου • Ιδιωτών • Εξοικονόμηση Πόρων • Αγροτών • Αγροτικών ε π ιχειρήσεων • Οικονομίες Κλίμακας Αγροτικής Παραγωγής Τυ π ο π οίησης – Πιστο π οίησης ΔιάθεσηςΔιακίνησης

8 ΠΕΡΙΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπηρεσίες ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ. ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. Μ. Κ.

9 ΠΟΡΟΙΠΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΩΝ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. Μ. Κ.

10 ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ  H π ροσφορά το π ικών π ροϊόντων π οιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά π λεονεκτήματα την το π ικότητα και την π ολιτιστική κληρονομιά.  H ε π ιστροφή των ίδιων των κατοίκων της Περιφέρειας στην π αραγωγή και κατανάλωση αυτού π ου είναι π οιοτικό, υγιεινό, αειφορικό, π αραδοσιακό και ντό π ιο.  H αύξηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης π αραγωγής ( γεωργία – κτηνοτροφία )  H αύξηση της μετα π οιητικής δραστηριότητας των γεωργικών π ροϊόντων και την π ιστο π οίηση τους.  H διάσωση & π ροώθηση των το π ικών π οικιλιών, οι ο π οίες σε αρκετές π ερι π τώσεις α π ειλούνται με εξαφάνιση.  H ενίσχυση της α π ασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του π αραγωγού και ε π ιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς η ενίσχυση της π οιότητας ζωής των ανθρώ π ων του τομέα.  Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Πελο π οννήσου.  H π ροσφορά το π ικών π ροϊόντων π οιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά π λεονεκτήματα την το π ικότητα και την π ολιτιστική κληρονομιά.  H ε π ιστροφή των ίδιων των κατοίκων της Περιφέρειας στην π αραγωγή και κατανάλωση αυτού π ου είναι π οιοτικό, υγιεινό, αειφορικό, π αραδοσιακό και ντό π ιο.  H αύξηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης π αραγωγής ( γεωργία – κτηνοτροφία )  H αύξηση της μετα π οιητικής δραστηριότητας των γεωργικών π ροϊόντων και την π ιστο π οίηση τους.  H διάσωση & π ροώθηση των το π ικών π οικιλιών, οι ο π οίες σε αρκετές π ερι π τώσεις α π ειλούνται με εξαφάνιση.  H ενίσχυση της α π ασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του π αραγωγού και ε π ιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς η ενίσχυση της π οιότητας ζωής των ανθρώ π ων του τομέα.  Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Πελο π οννήσου.

11 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. Μ. Κ. « Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου » Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μια ευκαιρία, ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί ! Σας ευχαριστώ πολύ Ζεϊμπέκης Λεωνίδας Οικονομολόγος


Κατέβασμα ppt "« Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου » Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google