Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημόσια Διαβούλευση 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημόσια Διαβούλευση 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημόσια Διαβούλευση 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

2  Η δομή και η διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία  Ένα βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του πλαισίου αυτού, που θα περιλαμβάνει τους άξονες πολιτικής του κάθε σύγχρονου Δήμου. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 2

3  Στις 7 Ιουνίου 2010 με τον υπ ’ αριθμόν 3852 Νόμο ( ΦΕΚ Α /87/07-06-2010) καθορίσθηκε η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω του Προγράμματος Καλλικράτης  Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα άρθρα 266 και 267 του υπ ’ αριθμόν 3852 νόμου, προβλέπεται ότι για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ( Ε. Π.) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 3

4  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 του Δήμου Σητείας στοχεύει στη διαμόρφωση ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής αναβάθμισης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών. Ειδικότερα, με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται : • Η προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων • Η βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του • Η ανάπτυξη των συνεργασιών με τους όμορους δήμους και άλλους φορείς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 4

5  Κ αθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και παράλληλα θα εξειδικεύονται οι δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 5

6  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου  Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ως οργανισμών • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  Το όραμα και οι αρχές του Δήμου  Η στρατηγική του Δήμου  Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 6

7  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ • ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ  Τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής • ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων  Ομαδοποίηση των δράσεων του προγράμματος  Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α προτεραιότητας • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Εκτίμηση των εσόδων  Κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων  Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 7

8  Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση  Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου  Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών  Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης  Βήμα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης  Βήμα 7 : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων  Βήμα 8 : Οικονομικός προγραμματισμός  Βήμα 9 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 8

9  Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών αλλά και των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου για τους νέους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 9

10  Η στρατηγική του Δήμου Σητείας αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου.  Με γνώμονα λοιπόν το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου προκύπτουν και βασικοί Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε Μέτρα, και στη συνέχεια βάσει των μέτρων αυτών καθορίζονται οι Γενικοί Στόχοι του Δήμου Σητείας.  Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του Δήμου Σητείας που αναλύεται σε Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες ( Μέτρα και Γενικοί Στόχοι των Μέτρων ). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 10

11 Α π οστολή - ΌραμαΣτρατηγικοί ΣτόχοιΆξονες Προτεραιότητας Μέτρα Γενικοί Στόχοι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 11

12 Όραμα Δημοτικής Αρχής Α. Π. 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Α. Π. 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Π. 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α. Π. 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 12

13 Α. Π. 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1.: Φυσικό Περιβάλλον ΜΕΤΡΟ 1.2: Υ π οδομές δικτύων ύδρευσης / α π οχέτευσης και π ροστασία του π εριβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ΜΕΤΡΟ 1.3: Οικιστικό π εριβάλλον ΜΕΤΡΟ 1.4: Μεταφορική υ π οδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία ΜΕΤΡΟ 1.5: Πολιτική Προστασία Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 13

14 ΜΕΤΡΟ 1.1.: Φυσικό Περιβάλλον 1. Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών π όρων 2. Αξιο π οίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδάτων 3. Οικολογική ευαισθητο π οίηση π ολιτών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 14

15 ΜΕΤΡΟ 1.2: Υ π οδομές δικτύων ύδρευσης / α π οχέτευσης και π ροστασία του π εριβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 1. Προστασία της δημόσιας υγείας 2. Βελτίωση - ε π έκταση δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - α π οχέτευσης 3. Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιο π οίηση α π ορριμμάτων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 15

16 ΜΕΤΡΟ 1.3: Οικιστικό π εριβάλλον 1. Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός 2. Ολοκληρωμένες π αρεμβάσεις Αστικής Ανά π τυξης 3. Αναβάθμιση και ε π έκταση του αστικού π ρασίνου 4. Α π οκατάσταση και ανάδειξη υ π οβαθμισμένων π εριοχών 5. Αξιο π οίηση π εριοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων 6. Ανα π λάσεις οικισμών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 16

17 ΜΕΤΡΟ 1.4: Μεταφορική υ π οδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία 1. Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου 2. Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υ π οδομών 3. Αντιμετώ π ιση των π ροβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης 4. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 17

18 ΜΕΤΡΟ 1.5: Πολιτική Προστασία 1. Βελτίωση ικανότητας π ρόληψης και αντιμετώ π ισης έκτακτων αναγκών 2. Ανά π τυξη υ π οδομών π ολιτικής π ροστασίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 18

19 Α. Π. 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 2.1: Υγεία και Κοινωνική φροντίδα ΜΕΤΡΟ 2.2: Υ π οδομές Εκ π αίδευσης ΜΕΤΡΟ 2.3: Αθλητισμός και Νεολαία ΜΕΤΡΟ 2.4: Τουρισμός και Πολιτισμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 19

20 ΜΕΤΡΟ 2.1: Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 1. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υ π οδομών π ροσχολικής αγωγής 2. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων π ρογραμμάτων και δομών κοινωνικής φροντίδας 3. Βελτίωση και ανά π τυξη δομών π ρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 20

21 ΜΕΤΡΟ 2.2: Υ π οδομές Εκ π αίδευσης 1. Ανέγερση - Συντήρηση σχολικών μονάδων 2. Ανά π τυξη υ π οδομών εκ π αίδευσης και δημιουργικής α π ασχόλησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 21

22 ΜΕΤΡΟ 2.3: Αθλητισμός και Νεολαία 1. Κατασκευή νέων - αξιο π οίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 2. Παροχή υψηλού ε π ι π έδου υ π ηρεσιών και π ρογραμμάτων άθλησης 3. Προώθηση και εφαρμογή π ρογραμμάτων εθελοντισμού 4. Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην το π ική ανά π τυξη και θεσμική λειτουργία 5. Προώθηση συνεργασιών με το π ικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 22

23 ΜΕΤΡΟ 2.4: Τουρισμός και Πολιτισμός 1. Ανά π τυξη νέων μορφών τουρισμού 2. Διοργάνωση εκδηλώσεων το π ικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας 3. Αξιο π οίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υ π οδομών για π ολιτιστική χρήση 4. Ανάδειξη π ολιτιστικού α π οθέματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 23

24 Α. Π. 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1: Α π ασχόληση ΜΕΤΡΟ 3.2: Ανά π τυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 24

25 ΜΕΤΡΟ 3.1: Α π ασχόληση 1. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών α π ασχόλησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 25

26 ΜΕΤΡΟ 3.2: Ανά π τυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα 1. Ανά π τυξη π λαισίου συνεργασίας με τις το π ικές ε π ιχειρήσεις, οικονομικούς και λοι π ούς φορείς 2. Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας 3. Δημιουργία και ε π έκταση δημοτικών ε π ιχειρηματικών υ π οδομών 4. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 26

27 ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης 1. Αξιο π οίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της ευρύτερης π εριοχής του Δήμου για την ανά π τυξη και χρήση καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου, των φορέων και των π ολιτών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 27

28 Α. Π. 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1: Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υ π ηρεσιών ΜΕΤΡΟ 4.2: Ανά π τυξη Ανθρώ π ινο υ δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνι κής υ π οδομής ΜΕΤΡΟ 4.3: Βελτίωση Οικονομικών και Αξιο π οίηση Δημοτικής Περιουσίας ΜΕΤΡΟ 4.4: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες ΜΕΤΡΟ 4.5: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους π ολίτες ΜΕΤΡΟ 4.6: Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΕΤΡΟ 4.7: Δημοτικές και Το π ικές Κοινότητε ς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 28

29 ΜΕΤΡΟ 4.1: Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υ π ηρεσιών 1. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, α π οτελεσματικότητας και α π οδοτικότητας του Δήμου 2. Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία των Νομικών Προσώ π ων του Δήμου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 29

30 ΜΕΤΡΟ 4.2: Ανά π τυξη Ανθρώ π ινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υ π οδομής 1. Βελτίωση της ενεργειακής α π όδοσης του εξο π λισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου 2. Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού π εριβάλλοντος εργασίας 3. Ανά π τυξη του ανθρώ π ινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώ π ων - Ε π ιμόρφωση 4. Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοι π ού εξο π λισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 30

31 ΜΕΤΡΟ 4.3: Βελτίωση Οικονομικών και Αξιο π οίηση Δημοτικής Περιουσίας 1. Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου 2. Ανά π τυξη σύγχρονων μεθόδων π αρακολούθησης και διαχείρισης έργων 3. Αξιο π οίηση της Δημοτικής π εριουσίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 31

32 ΜΕΤΡΟ 4.4: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες 1. Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 32

33 ΜΕΤΡΟ 4.5: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους π ολίτες 1. Ανά π τυξη υ π ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2. Βελτίωση της π ρόσβασης των π ολιτών στις υ π ηρεσίες του Δήμου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 33

34 ΜΕΤΡΟ 4.6: Ψηφιακή Σύγκλιση 1. Αξιο π οίηση και ε π έκταση της ευρυζωνικότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 34

35 ΜΕΤΡΟ 4.7: Δημοτικές και Το π ικές Κοινότητες 1. Ισόρρο π η και ολοκληρωμένη ανά π τυξη των Δημοτικών και Το π ικών Κοινοτήτων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 35

36 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σητείας την περίοδο 2011-2014, σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με υποβολή προτάσεων. Για τη δική μας Δημοτική Αρχή η γνώμη σας μετράει, η γνώμη σας έχει αξία. Και θέλουμε να την ακούσουμε πριν διαμορφώσουμε οριστικά το νέο επιχειρησιακό μας σχέδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση 36


Κατέβασμα ppt "Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημόσια Διαβούλευση 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google