Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου www.georgiouchristos.gr welcome@georgiouchristos.gr Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου www.georgiouchristos.gr welcome@georgiouchristos.gr

2 Το σύστημα « οικογενειακή επιχείρηση » Οι ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ και οι ΕΠΤΑ ΡΟΛΟΙ Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

3 Χωρίς πρόγραμμα διαδοχής μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις Όσες εταιρείες δεν έχουν σχεδιάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους στο μέλλον, αναγκάζονται, σε π ολλές π ερι π τώσεις, να βάζουν λουκέτο ή π ωλητήριο Μία στις δύο ε π ιχειρήσεις δεν διαθέτει π ρόγραμμα διαδοχής με α π οτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την ε π ιβίωση της, ( έρευνα της PwC σε 1.454 οικογενειακές ε π ιχειρήσεις σε 28 χώρες, συμ π εριλαμβανομένης της Ελλάδας ) Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

4 Θέλετε να εξασφαλίσετε τη συνέχεια και την ανά π τυξη της οικογενειακής σας ε π ιχείρησης ; Δεν γνωρίζετε π ως θα ε π ιλέξετε τον διάδοχο στην οικογενειακή σας ε π ιχείρηση ; Σας π ροβληματίζει η διαδικασία της ε π ιλογής και π ροετοιμασίας των π αιδιών σας, για να σας διαδεχθούν στη διοίκηση της οικογενειακής ε π ιχείρησης ; Γνωρίζετε π οια είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανακοίνωση και την υλο π οίηση του σχεδίου της διαδοχής ; Μή π ως π ιστεύετε ότι κανείς α π ό τους υ π οψήφιους διαδόχους δεν αντα π οκρίνεται ε π αρκώς να σας διαδεχθεί ; 12 3 4 5 Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

5 Η οικογενειακή επιχείρηση είναι η επικρατούσα μορφή επιχείρησης ( στοιχεία των αρχών του 21 ου αιώνα ) « Η οικογενειακή επιχείρηση αντιπροσωπεύει την επικρατούσα μορφή επιχείρησης στον κόσμο » (La Porta, Lopez-de- Silane, and Scheifer, 1998). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (David Landes, “Dynasties”, 2006): 60-90% των επιχειρήσεων ( ανάλογα με τη χώρα ) είναι οικογενειακές και συνεισφέρουν χοντρικά στα 2/3 του ΑΕΠ και των θέσεων απασχόλησης. Ιταλία 99% των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων (registered companies) ΗΒ 75% Γαλλία 60-70% και πάνω από τις μισές των μεγαλύτερων εγγεγραμμένων στο Χρηματιστήριο του Παρισιού ελέγχονται από οικογένειες (2002). Ισπανία 71% Πορτογαλία 70% Στις ΗΠΑ : 60% όλων των επιχειρήσεων ελέγχονται από οικογένειες και 37% από τις top Fortune επιχειρήσεις είναι ελεγχόμενες από οικογένειες. Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

6 Οι διαθέσιμες στατιστικές επιβεβαιώνουν ότι η διαδοχή σε μια οικογενειακή επιχείρηση είναι προβληματική Μόνο το 30% (3 στις 10) των οικογενειακών ε π ιχειρήσεων ε π ιβιώνουν με τη μετάβαση στη δεύτερη γενιά. Μόνο το 10% (1 στις 10) των οικογενειακών ε π ιχειρήσεων καταφέρνουν να διατηρήσουν την οικογενειακή ε π ιχείρηση με τη μετάβαση στην τρίτη γενιά. Μόνο το 3% (3 στις 100) καταλήγουν στην τέταρτη γενιά. Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

7 Η διαδοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί … Εντός της οικογένειας : διαδοχή, δωρεά, κληρονομιά, π αραχώρηση συνολικού μεριδίου. Μέσω εξαγοράς α π ό τη διεύθυνση, δηλαδή π ώληση α π ό τον ιδιοκτήτη π ρος τη διεύθυνση ή τους εργαζόμενους π ου δεν ανήκουν στην οικογένεια. Μέσω π ωλήσεων σε τρίτα π ρόσω π α ή σε υφιστάμενες ε π ιχειρήσεις. Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

8 Ποιος θεωρείται ότι μεταβιβάζει την επιχείρηση Ο ιδιοκτήτης μιας ε π ιχείρησης π ου έχει συμ π ληρώσει το όριο ηλικίας και βγαίνει στη σύνταξη. Ο ιδιοκτήτης μιας ε π ιχείρησης π ου για κά π οιον λόγο διακό π τει την ε π ιχειρηματική του δραστηριότητα. (π. χ. π ρόωρη συνταξιοδότηση, αλλαγή ε π αγγέλματος κλ π) Ο ιδιοκτήτης μιας ε π ιχείρησης στον ο π οίο έχουν συμβεί α π ρόβλε π τα γεγονότα. ( ασθένεια, θάνατος, διαζύγιο κλ π) Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

9 Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί στους οποίους γίνεται η διαδοχή Τα τέκνα του ιδιοκτήτη Οι κληρονόμοι του Οι εργαζόμενοι στην ε π ιχείρηση Εργαζόμενοι σε άλλη ε π ιχείρηση Ειδικευμένοι άνεργοι Άλλοι ε π ιχειρηματίες π ου δραστηριο π οιούνται στον ίδιο ή σε άλλον ε π ιχειρηματικό τομέα Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

10 Λόγοι που επιβάλλουν τη ( ΣΩΣΤΗ ) διαδοχή 1.Συνταξιοδότηση του μεταβιβάζοντος : 65% 2.Παραχώρηση / Δωρεά για αποκατάσταση τέκνων : 14% 3.Πώληση της επιχείρησης σε τρίτους : 7% 4.Αλλαγή επαγγέλματος του επιχειρηματία : 6% 5.Αιφνίδια αίτια / Απρόβλεπτο γεγονός : 3% 6.Απορρόφηση / Συγχώνευση : 2% Πανελλαδική έρευνα του ΕΟΜΜΕΧ, 2009 ( Παρατηρητήριο ΜΜΕ ) Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

11 Γι ’ αυτό … Α π αιτείται η διεκ π εραίωση της σωστής διαδικασίας για τη μεταβίβαση της ε π ιχείρησης στην ε π όμενη γενιά « Δεν υ π άρχει ε π ιτυχία, χωρίς μια καλή διαδοχή » Εξασφάλιση της συνέχειας και μια νέα αρχή Χρήση του οδηγού για τη « Διαδικασία της διαδοχής στις οικογενειακές ε π ιχειρήσεις » Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

12 Με τη σωστή διαδοχή της οικογενειακής επιχείρησης … Εξασφαλίζεται η συνέχεια της ε π ιχείρησης Δεν χάνονται τα κεφάλαια π ου είχε ε π ενδύσει ο π ροηγούμενος ιδιοκτήτης Μεταβιβάζεται η συσσωρευμένη τεχνογνωσία Υ π άρχει έτοιμο π ελατολόγιο Δεν μεταβάλλεται ο χώρος δραστηριότητας, αφού έχει π αρατηρηθεί ότι η μεταφορά της ε π ιχείρησης, έστω και σε μικρή α π όσταση α π ό την π αλιά, α π οτελεί π ολλές φορές την αιτία θανάτου της. Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

13 Είδη διαδοχής Διαδοχή π ου δεν έχει π ρογραμματισθεί : αιφνίδια αιτία, ( θάνατος, ανικανότητα ) ή α π ρόβλε π τη οικονομική καταστροφή Προγραμματισμένη ολική διαδοχή : συνταξιοδότηση του μεταβιβάζοντος, π αραχώρηση για α π οκατάσταση τέκνων, αλλαγή ε π αγγέλματος Προγραμματισμένη μερική διαδοχή : με ή χωρίς π αραχώρηση της διοίκησης της ε π ιχείρησης Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

14 Η ζωή του ιδρυτή μιας οικογενειακής επιχείρησης : τα τέσσερα ΔΕΛΤΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗΧΡΟΝΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑ Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

15 Η ζωή του ιδρυτή μιας οικογενειακής επιχείρησης : τα τέσσερα ΔΕΛΤΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗΧΡΟΝΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΑΑ +++ ΑΑΑ ?????? ?????? Η βαθμολογία Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

16 Η ζωή του ιδρυτή μιας οικογενειακής επιχείρησης : τα τέσσερα ΔΕΛΤΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗΧΡΟΝΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΑΑ +++ ΑΑΑ ?????? ?????? Η βαθμολογία Το θέμα του βιβλίου μας Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

17 Η διαδικασία της διαδοχής : μεταβίβασε τις αξίες σου και όχι μόνον την περιουσία σου Μεταβίβασε τις ΑΞΙΕΣ σου Μεταβίβασε την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μεταβίβασε την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ σου και ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΣΕ ΦΦΑΑΣΣΕΕΕΙΕΙΣΣΦΦΑΑΣΣΕΕΕΙΕΙΣΣΣ 5 έως 15 15 έως 40 ΔΙΑΔΟΧΟΣ 40 έως 60 60 + ΙΔΡΥΤΗΣ Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

18 Τα χρονικά όρια για τη διαδοχή Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

19 Η αέναη πράξη ισορροπίας του ηγέτη της οικογενειακής επιχείρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ [ΜΕΤΟΧΟΙ] ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

20 Το βιβλίο της διαδοχής Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

21 Η βασική φιλοσοφία του βιβλίου Όσο καλύτερα κατέχει ο ιδιοκτήτης τις βασικές αρχές λειτουργίας και ανά π τυξης της ε π ιχείρησης, τόσο π ιθανότερο είναι ότι θα μ π ορέσει να δημιουργήσει μια σωστή ε π ιχείρηση π ου θα είναι ελκυστική στο διάδοχο. Κατά συνέ π εια, τόσο π ιο εύκολο θα είναι το έργο της μεταλαμ π άδευσης και τόσο π ιο α π οδοτική θα είναι μια ομαλή και ε π ιτυχημένη π αράδοση της ε π ιχείρησης στους μελλοντικούς διαδόχους. Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

22 Ο πρακτικός οδηγός των συγγραφέων για την υλοποίηση της διαδικασίας της διαδοχής ΦΑΣΗ 1 Η δια π ίστωση της υγείας της οικογένειας ΦΑΣΗ 2 Η δια π ίστωση της υγείας της ε π ιχείρησης ΦΑΣΗ 3 Η δημιουργία της σύγχρονης ε π ιχείρησης : η στρατηγική ευθυγράμμιση ΦΑΣΗ 4 Η διαδικασία υλο π οίησης της στρατηγικής ευθυγράμμισης Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

23 Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν και μετά την αποχώρηση του ιδρυτή τους, θα πρέπει να θέσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα υπεράνω των συμφερόντων της οικογένειας και να ορίζουν τους διαδόχους τους µ ε κριτήριο το αν οι διάδοχοι μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχείρησης, και όχι µ ε κριτήριο τη δύναμη επιρροής που έχει η οικογένεια στην επιχείρηση Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

24 Γιατί τελικά … η ε π ιτυχημένη διαδοχή είναι το ύστατο κριτήριο ε π ιτυχίας για τον ιδρυτή της οικογενειακής ε π ιχείρησης !!! Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

25 Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις


Κατέβασμα ppt "Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google