Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥΣ Η συμβουλή της ημέρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥΣ Η συμβουλή της ημέρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥΣ Η συμβουλή της ημέρας

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥΣ Προκείμενου ν α λ ειτουργήσει μ ια οικονομία β ασίζεται σ ε φ ορείς ό π ως ε ίναι : ο κ αταναλωτής ή τ ο ν οικοκυριό η ε π ιχείρηση το κ ράτος.

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥΣ

4 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ή Κ ΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥΣ Ο κ αταναλωτής ή τ ο νοικοκυριό α π οτελεί μ ία α π ό τις β ασικές ο ικονομικές μονάδες γ ιατί μ έρος τ ου εισοδήματος τ ου ξ οδεύεται για τ ην α γορά α γαθών κ αι υ π ηρεσιών, π ροκειμένου ν α καλύψει τ ις α νάγκες τ ου. Τ α χρήματα π ου π ερισσεύουν συνήθως τ α α π οταμιεύει γ ια μελλοντική χ ρήση. Για ν α κ άνει τ ον ο ικονομικό π ρογραμματισμό τ ο ν οικοκυριό π αίρνει τ ρεις ο ικονομικές α π οφάσεις : 1. Π όσα χ ρήματα α π ό τ ο εισόδημα τ ου θ α κ αταναλωθούν για τ ην α γορά δ ιαφόρων π ροϊόντων ή υ π ηρεσιών. 2. Σ ε π οια π ροϊόντα κ αι υ π ηρεσίες θ α ξ οδευτούν τ α χρήματα α υτά. 3. Π όσα χ ρήματα θ α α π οταμιευτούν (π. χ. σ την τρά π εζα ).

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΗΣ Ε π ιχείρηση Η ε π ιχείρηση ε ίναι μια ο ικονομική μονάδα π ου π αράγει π ροϊόντα ή υ π ηρεσίες, σ υνδυάζει και α ξιο π οιεί τ ους συντελεστές π αραγωγής. Η ε π ιχείρηση μ π ορεί να ε ίναι π ολύ μ ικρή ή π ολύ μ εγάλη, μ π ορεί ν α ε ίναι ιδιωτική ή δ ημόσια ή μικτή μ π ορεί ν α ε ίναι τ ου π ρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τ ομέα Οι ε π ιχειρήσεις δ α π ανούν χρήματα γ ια ν α εξασφαλίσουν τ ους π αραγωγικούς συντελεστές ( εργασία, έδαφος, κ εφάλαιο ) Σ τη σ υνέχεια π ουλάνε τ α π ροϊόντα τ ους σ το καταναλωτικό κ οινό. Η τ ιμή π ώλησης τ ων π ροϊόντων ε ίναι υψηλότερη α π' α υτή τ ου κόστους π αραγωγής γ ια να ε ξασφαλίζει κ έρδος.

6 ΤΟ Κ ΡΑΤΟΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥ Κράτος Το κ ράτος π αίζει σ π ουδαίο ρόλο σ την ο ργάνωση τ ης καθημερινής μ ας ζ ωής. Παρεμβαίνει μ ε δ ιάφορους τρό π ους γ ια ν α εξασφαλίσει σ τους π ολίτες ορισμένες υ π ηρεσίες (π. χ. υγεία, ε κ π αίδευση, ά μυνα κ. λ π.). Για κ άθε ν έο έ τος ( οικονομικό ) το κ ράτος φ τιάχνει τ ο κ ρατικό π ροϋ π ολογισμό. Ο κ ρατικός π ροϋ π ολογισμός χωρίζεται σ ε δ ύο μ έρη : τ α έσοδα κ αι τ ις δ α π άνες. Τα έ σοδα τ ου κ ράτους π ροέρχονται κ υρίως α π ό τ ους φόρους. Οι κ ρατικές δ α π άνες π εριλαμβάνουν τ ις δ α π άνες γ ια την ε κ π αίδευση, δ α π άνες γ ια την υ γεία (π. χ. κ ατασκευή κ αι λειτουργία ν οσοκομείων ), δημιουργία δ ημόσιων έ ργων κ. λ π. Ε π ειδή ο ι κ ρατικές δα π άνες έ χουν ω ς στόχο τ η β ελτίωση του ε π ι π έδου ζ ωής των π ολιτών, α λλά κ αι την π αραγωγικότητα των ε π ιχειρήσεων, τ ο κράτος κ αθιερώνει κανόνες συμ π εριφοράς ( θεσμικό π λαίσιο ), έχει κ οινωνική ευθύνη κ αι κοινωνικούς σ κο π ούς. Το κ ράτος π αίρνει μ ια σειρά α π ό μ έτρα μ ε τ α ο π οία π ροσ π αθεί ν α ε π ηρεάσει, τ ην α νά π τυξη αλλά κ αι τ ην α π όδοση μιας ο ικονομίας. Ένα π αράδειγμα κοινωνικής π ολιτικής είναι ό τι τ ο κ ράτος, π ροκειμένου ν α μ ειώσει την κ οινωνική α νισότητα μεταξύ τ ων π λουσίων κ αι φτωχών, π αρέχει δ ιάφορα ε π ιδόματα σ τους οικονομικά ασθενέστερους.


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ & Ο Ρ ΟΛΟΣ Τ ΟΥΣ Η συμβουλή της ημέρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google