Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίπεδο: Προ-δημοτικής εκπαίδευσης Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Νηπιαγωγείου Απαιτούμενος χρόνος: 4 διδακτικές ώρες (180 λεπτά) Υλικό: Φωτοτυπίες με αίνιγμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίπεδο: Προ-δημοτικής εκπαίδευσης Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Νηπιαγωγείου Απαιτούμενος χρόνος: 4 διδακτικές ώρες (180 λεπτά) Υλικό: Φωτοτυπίες με αίνιγμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Επίπεδο: Προ-δημοτικής εκπαίδευσης Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Νηπιαγωγείου Απαιτούμενος χρόνος: 4 διδακτικές ώρες (180 λεπτά) Υλικό: Φωτοτυπίες με αίνιγμα και ασκήσεις Μεθοδολογία: Διαθεματική προσέγγιση

3 Η διατροφή Γλώσσα Μουσική Μαθηματικά Θεατρική Έκφραση Λογοτεχνία

4 Διδακτικοί στόχοι. Να μ άθουν τ α ν ή π ια : α ) ν α α ναγνωρίζουν κ αι ν α ο νομάζουν ε ίδη τ ροφών κ αι π οτών β ) ν α π εριγράφουν χ ώρους φ αγητού γ ) ν α δ ιακρίνουν γ εύματα τ ης η μέρας δ ) ν α ε κφράζουν α ρέσκεια κ αι α π αρέσκεια ε ) ν α δ ιακρίνουν υ γιεινές κ αι α νθυγιεινές τ ροφές στ ) ν α ε κφράζονται π ροφορικά ζ ) ν α τ αξινομούν κ αι ν α ο μαδο π οιούν μ ε β άση έ να ή π ερισσότερα χ αρακτηριστικά

5 Δραστηριότητες : 1. Π ροφορική έ κφραση : Σ υζητάμε μ ε τ α ν ή π ια γ ια : ττις κ ατηγορίες τ ων τ ροφών ( φρούτα, κ ρέας, λ αχανικά, …), ττη δ ιάκριση υ γιεινών κ αι β λαβερών τ ροφών, ττο α γα π ημένο μ ας φ αγητό. 2. Σ υμβολικό Π αιχνίδι : Ο ργανώνουμε τ ο χ ώρο κ αι π αίζουμε « Το Εστιατόριο » 3. Μ ουσική : Τ ραγούδι « ο Χ ορός τ ων Μ π ιζελιών » α π ό τ η Λιλι π ού π ολη 4. Μ αθηματικά : Τ αξινομήσεις φ ρούτων φ θινο π ωρινών α νάλογα μ ε το μ έγεθος ( μεγάλα - μ ικρά ) μ ε τ η χ ρήση κ αρτελών.

6 5. Λογοτεχνία : Αίνιγμα «Το Κρεμμύδι». Επεξεργασία και ζωγραφική του σε φύλλο εργασίας. 6. Γλώσσα : - Αντιστοίχηση σχετικών εικόνων με λέξεις. - Προφορικές δραστηριότητες ενικού και πληθυντικού αριθμού( π.χ. ένα μήλο – πολλά μήλα ) - Λεξιλόγιο : «διατροφή», «φαγητό», «μήλο», «πατάτες», «εστιατόριο»,«κουζίνα», «κατσαρόλα», «τηγάνι», «παραγγελία» κ.α…… - Φύλλο Εργασίας με το γράμμα Κ και γλωσσικές δραστηριότητες: α) εντοπίζουμε το γράμμα στο όνομά μας καθώς και σεάλλες λέξεις β) αναζητούμε λέξεις που αρχίζουν από Κ

7 Σαράντα δύο πουκάμισα απ’ έξω το παλιό μου. Τι είναι; ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ Τα φύλλα Εργασίας της ημέρας

8 Ευχαριστώ Η νηπιαγωγός Στέλλα Παπαδοπούλου Νηπιαγωγεία Παρισίων


Κατέβασμα ppt "Επίπεδο: Προ-δημοτικής εκπαίδευσης Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Νηπιαγωγείου Απαιτούμενος χρόνος: 4 διδακτικές ώρες (180 λεπτά) Υλικό: Φωτοτυπίες με αίνιγμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google