Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Μία ε ναλλακτική σ την κ ρίση Maria Lucia Fattorelli Σεμινάριο Χ ρέος & Λ ιτότητα : Α π ό τ ον π αγκόσμιο ν ότο σ την Ε υρώ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Μία ε ναλλακτική σ την κ ρίση Maria Lucia Fattorelli Σεμινάριο Χ ρέος & Λ ιτότητα : Α π ό τ ον π αγκόσμιο ν ότο σ την Ε υρώ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Μία ε ναλλακτική σ την κ ρίση Maria Lucia Fattorelli Σεμινάριο Χ ρέος & Λ ιτότητα : Α π ό τ ον π αγκόσμιο ν ότο σ την Ε υρώ π η Αθήνα, Ε λλάδα, 6 -8 Μ άη 2 011

2 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε ΛΕΓΧΟΥ  Ε Ε π ιτρο π ή των π ολιτών για τον έλεγχο του χρέους – Βραζιλία Α π ό τ ο 2 001, Σ υντονίστρια  Ε Ε π ίσημη ε π ιτρο π ή ε λέγχου – Ε Κουαδόρ 2007-2008, Μ έλος τ ης Ε π ιτρο π ής C AIC  Κ Κ οινοβουλευτική έ ρευνα – Β ραζιλία 2009-2010, Ε μ π ειρογνώμων τ ων ο μοσ π ονδιακών αντι π ροσώ π ων C PI

3 Πρωτοβουλία των π ολιτών μετά την εκτίμηση του χρέους π ου έγινε το 2000, με π ερισσότερες α π ό 6 εκατ. ψήφους Πίεση για την π ραγματο π οίηση Ε π ίσημης Ε π ιτρο π ής Λογιστικού Ελέγχου, α π αιτούμενης α π ό το Ομοσ π ονδιακό Σύνταγμα του 1988, π ου όμως δεν εφαρμόστηκε π οτέ Ε π ιτρο π ή των π ολιτών για τον έλεγχο του χρέους Βραζιλία

4 Ε π ιτρο π ή των π ολιτών για τον έλεγχο του χρέους - Βραζιλία Σημαντικότερες π ρωτοβουλίες : I – Ιστορική διάσωση του χρέους : Μελέτες, Ντοκουμέντα, Εκθέσεις του Κογκρέσου II – Υ π οστήριξη για τα σύγχρονα γεγονότα του χρέους Ανάλυση του Εθνικού Προϋ π ολογισμού και αγώνας ενάντια στα π ρονόμια III – Μετάφραση σε Νομικά Ε π ιχειρήματα IV – Βασικές π ολιτικά α π οτελέσματα CAIC στο Εκουαδόρ CPI στο κοινοβούλιο της Βραζιλίας V – Εθνική Κινητο π οίηση π ου συνέδεσε οργανώσεις, εργαζόμενους, φοιτητές και άλλους συλλόγους VI – Διεθνής Σύνδεση : Χώρες και Οργανώσεις LATINDADD, CADTM, JS, UNCTAD VI I- Λαϊκές εκδόσεις, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή γεγονότα, βιβλία, βίντεο, μελέτες, site: www.divida-auditoriacidada.org.br

5 Πηγή : SIAFI - http://www.camara.gov.br/internet/orcament/bd/exe2010mdb.EXE. Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida R$ 635 billions Πληρωμές χρέους : Υψηλότερο έξοδο του Ομοσ π ονδιακού Προϋ π ολογισμού Ομοσ π ονδιακός Προϋ π ολογισμός Βραζιλίας - 2010

6 Ε π ιτρο π ή των π ολιτών για τον έλεγχο του χρέους - Βραζιλία Προκλήσεις / δυσκολίες :  Πολιτική κατάσταση : Αφότου το PT ανέλαβε την εξουσία το 2003, οι δυνάμεις ενάντια στο χρέος βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, καθώς ο Lula δεν άλλαξε την π ολιτική α π έναντι στο χρέος Έτσι, η π λούσια ελίτ, οι τρά π εζες, οι βιομηχανίες και τα μεγάλα μίντια – π ου εκμεταλλεύονται το δημόσιο χρέος – ισχυρο π οιήθηκαν, ε π ειδή η π αραδοσιακή αντι π ολίτευση του PT και των άλλων κομμάτων π ου υ π οστήριξαν την κυβέρνηση του Lula βρέθηκαν στην ίδια π λευρά Α π ό το 2005, όταν ο Lula π λήρωσε το ΔΝΤ – σύμβολο του χρέους – ακούγεται ο κυρίαρχος λόγος ( α π ό την κυβέρνηση και τα μίντια ) ότι “ το χρέος της Βραζιλίας δεν είναι π ρόβλημα ” Η Ε π ιτρο π ή των π ολιτών για τον έλεγχο του χρέους π ρέ π ει να κάνει μία π ολύ δύσκολη π ροσ π άθεια να αναλύσει τα γεγονότα και να διεξαγάγει τη συζήτηση για τη διαδικασία δημιουργίας και π ληρωμής του χρέους και τις συνέ π ειές της στους εργαζόμενους όλων των κλάδων, στους συνταξιούχους, στους φοιτητές, στους ανέργους και σε όλα τα κοινωνικά κινήματα π ου μάχονται για τις κοινωνικές υ π ηρεσίες και ιδιαίτερα για την υγεία και την εκ π αίδευση.

7 Ε π ιτρο π ή των π ολιτών για τον έλεγχο του χρέους - Βραζιλία Προκλήσεις / δυσκολίες :  Οικονομική κατάσταση : Το εσωτερικό χρέος της Βραζιλίας είναι π άνω α π ό 2.3 τρις R$ (π άνω α π ό 1.5 τρις US$ ), το εξωτερικό χρέος π άνω α π ό 300 δις US$ και η α π ο π ληρωμή του χρέους κόστισε το 2010 45% του εθνικού π ροϋ π ολογισμού. Αυτός είναι ο λόγος για την τόσο βαθιά ανισότητα στη Βραζιλία : 7η μεγαλύτερη οικονομία, 73η στο δείκτη ανθρώ π ινης ανά π τυξης ΧΡΕΟΣ : ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2011 – Ο π ρόεδρος Dilma Roussef π ροχώρησε στη μεγαλύτερη π ερικο π ή π ροϋ π ολογισμού - 50 δις R$ (33 δις US$) για να μειώσει το κοινωνικό κόστος και να π ληρώσει το χρέος. Ανακοίνωσε την « ανάγκη » μεταρρυθμίσεων στη φορολογία και τις συντάξεις. Συνεχίζει να δημο π ρατεί π ετρελαιο π αραγωγικές π εριοχές. Καμία ερώτηση για τις π ληρωμές του χρέους π αρά τις π ολλές ενδείξεις π αρανομίας και αθεμιτότητας π ου βρέθηκαν α π ό το CPI – Ε π ιτρο π ή Ελέγχου του Χρέους στην κυβέρνηση της Βραζιλίας Οι κίνδυνοι α π ό τη μεταφορά της οικονομικής κρίσης στη Βραζιλία : ε π ενδύσεις κεφαλαίων π ετρελαίου και δημόσιου π λούτου στη διεθνή αγορά, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου

8 Ε π ιτρο π ή Λογιστικού Ελέγχου  ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ  ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ σε ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ και ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ( όχι μόνο μία ά π οψη, μία ο π τική ή μία θέση ) ‏  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ π ου ε π ιτρέ π ει Πολιτικές και Νομικές δράσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ;  Όργανο για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δα π ανών ; ή  Όργανο Οικονομικής Εξουσίας π ου χρησιμο π οιεί το χρέος ως μηχανισμό μεταφοράς των δημόσιων π όρων στον οικονομικό ιδιωτικό τομέα ;

9 Ε π ίσημη Ε π ιτρο π ή Λογιστικού Ελέγχου - Εκουαδόρ Ορισμός της Ολοκληρωμένης Ε.Λ.Ε. – Απόφαση Nº 472 / 2007: Art. 2 - Η Ολοκληρωμένη Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου είναι: “εποπτευόμενες ενέργειες που στοχεύουν στον απολογισμό και την εκτίμηση της διαδικασίας σύμβασης και/ή της αναδιαπραγμάτευσης του δημοσίου χρέους, της προέλευσης και του προορισμού των πόρων, καθώς και της υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων με το εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, με σκοπό τον προσδιορισμό της γνησιότητας, της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του χρέους, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές, οικονομικές, κοινωνικές, έμφυλες, τοπικές, οικολογικές, εθνοτικές και λαϊκές διαστάσεις”

10 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - CAIC Παρουσίαση της τελικής αναφοράς του CAIC : Οκτώβρης 2008. Διακο π ή π ληρωμών τόκων ( Ομολόγια Εξωτερικού 2012 & 2030): Νοέμβρης 2008 Πρόταση της κυβέρνησης για ε π αναγορά του βασικού μέρους αυτών των ομολόγων π ληρώνοντας μόνο το 30% της ονομαστικής τους αξίας με σκο π ό τη λήξη του χρέους και των τόκων του. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : 95% των π ιστωτών δέχτηκαν την π ρόταση The Economist (23/04/2009): “Ο κ. Correa φαίνεται να είναι αδιάφθορος (...) οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν 71% το 2008, λόγω επενδύσεων σε σχολεία και νοσοκομεία” “Το Εκουαδόρ προτείνει λογιστικούς ελέγχους του χρέους παγκοσμίως” (Ecuador Inmediato, 23/04/2009)‏ ΕΚΟΥΑΔΟΡ : ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

11 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ CPI – ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Επιτροπή που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση της Βραζιλίας για να ερευνήσει το δημόσιο χρέος της Ένωσης, των κρατών και των περιφερειών, τις πληρωμές των ομολόγων, τους δικαιούχους αυτών των πληρωμών και τις δραματικές τους επιπτώσεις στις κοινωνικές πολιτικές και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα

12  Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών  Πρόσβαση σε ντοκουμέντα ανέπαφα από την εποχή της δικτατορίας (1970’s)‏  Σ υμμετοχή Ιδιωτικών Τραπεζών στα ομόλογα και τις πληρωμές του εξωτερικού και εσωτερικού χρέους  Σχετικά προνόμια στο χρέος των Ιδιωτικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια όλων των δεκαετιών από το ’70  Α πό τη δεκ. του 1980, αύξηση του χρέους χωρίς ανάλογη αύξηση σε κοινωνικές παροχές ή επενδύσεις στη χώρα. Η κρίση άνοιξε το δρόμο στην παρέμβαση του ΔΝΤ σε εσωτερικά ζητήματα  Σ υνεχής μετατροπή του χρέους, από ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, που πληρώνει τα υψηλότερα επιτόκια  Η έρευνα στάλθηκε στην εισαγγελία ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ

13 ΕΛΛΑΔΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  Ποια είναι η προέλευση του ελληνικού χρέους ύψους σχεδόν 400 δις ευρώ; Έλαβε η Ελλάδα αυτά τα χρήματα; Πού πήγαν; Ποιος επωφελήθηκε από αυτά τα δάνεια; Με ποιο σκοπό;  Ποιο είναι το μέγεθος της ευθύνης των τραπεζών για:  τα ψεύδη σχετικά με το μέγεθος του ελληνικού χρέους με σκοπό τη σύμβαση όλο και περισσότερων νέων δανείων, με αποτέλεσμα την υπερβολική διόγκωσή του;  την κερδοσκοπία με τα ελληνικά ομόλογα, με σκοπό τη διαρκή αύξηση των επιτοκίων και αποτέλεσμα την παρέμβαση του ΔΝΤ;  το παιχνίδι με τα παράγωγα, “Ασφάλιστρα Κινδύνου” και άλλα “τοξικά” έγγραφα;

14  Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε το ΔΝΤ και τις προσταγές της Ε.Ε. για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε βάρος του λαού και προς όφελος των τραπεζών;  Πόσα χρήματα έχει διαθέσει η ελληνική κυβέρνηση για τη διάσωση των τραπεζών;  Ποια είναι η επίδραση, κατά την αύξηση του δημοσίου χρέους, της μείωσης της φορολογίας της πλουσιότερης τάξης της ελληνικής κοινωνίας; Μία αναφορά της Ε.Ε. τονίζει ότι από το 1995 έως το 2010, η φορολόγηση των εισοδημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων έπεσε από το 40% στο 24%. Και πόσο πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους; Μόνο ο λογιστικός έλεγχος μπορεί να απαντήσει αυτές και άλλες σημαντικές ερωτήσεις στον ελληνικό λαό, που πληρώνει το λογαριασμό για την κρίση. ΕΛΛΑΔΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

15 ΕΛΛΑΔΑ – ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  Σύσταση Επιτροπής: ΠΟΛΙΤΩΝ, ΘΕΣΜΙΚΗ ή ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ: στατιστικά˙ αρχεία σχετικά με την πραγματική κατάσταση του ελληνικού δημόσιου χρέους και την ιστορική του εξέλιξη˙ λογαριασμοί, ολοκληρωμένα συμβόλαια και αναφορές για όλες τις δοσοληψίες με ομόλογα, ιδιωτικά χρέη που μετατράπηκαν σε εσωτερικά, πράξεις διάσωσης τραπεζών, επιτόκια και άλλοι φόροι, συμφωνημένες και πληρωμένες αμοιβές και δαπάνες˙ προορισμός αποθεματικών˙ έκθεση σε παράγωγα, “Ασφάλιστρα Κινδύνου” ΄και άλλα “τοξικά” έγγραφα, μειώσεις και φοροαπαλλαγές της τελευταίας περιόδου˙ απορρύθμιση της οικονομικής αγοράς Πιθανότητα συντονισμού με άλλες χώρες που έχουν υποβληθεί στην ίδια διαδικασία δανεισμού

16 France Ireland Greece Portugal UK Spain Κρίση Χρέους στην Ευρώ π η Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

17 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ; Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ! IMF

18 Όταν οι λαοί έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, το χρέος χάνει! Απεχθές χρέος : Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΛΕΕΙ “ ΟΧΙ ”

19 Σας ευχαριστώ, Maria Lucia Fattorelli www.divida-auditoriacidada.org.br


Κατέβασμα ppt "ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Μία ε ναλλακτική σ την κ ρίση Maria Lucia Fattorelli Σεμινάριο Χ ρέος & Λ ιτότητα : Α π ό τ ον π αγκόσμιο ν ότο σ την Ε υρώ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google