Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν δύο κορίτσια και ο μπαμπάς. Φτιάξανε μια σπηλιά και ήτανε μέσα το μαγικό λουλούδι. Το κορίτσι πάει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν δύο κορίτσια και ο μπαμπάς. Φτιάξανε μια σπηλιά και ήτανε μέσα το μαγικό λουλούδι. Το κορίτσι πάει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ

2 Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν δύο κορίτσια και ο μπαμπάς. Φτιάξανε μια σπηλιά και ήτανε μέσα το μαγικό λουλούδι. Το κορίτσι πάει να πιάσει ένα μήλο από το δέντρο.

3 Ο μ π α μ π ά ς κ α ι ε γ ώ π ά μ ε μ ι α β ό λ τ α ν α ψ ω ν ί σ ο υ μ ε μ α ζ ί φ α γ η τ ά γ ι α τ ο σ π ί τ ι. Μ ε τ ά π ή γ α μ ε μ ί α β ό λ τ α γ ι α ν α α γ ο ρ ά σ ο υ μ ε π α ι χ ν ί δ ι α. Έ ν α π α ι χ ν ί δ ι α υ τ ο κ ι ν η τ ά κ ι α.

4 Ο μ π α μ π ά ς κ α ι ε γ ώ π ά μ ε β ό λ τ α μ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ο κ α ι μ ε τ ά θ α γ υ ρ ί σ ο υ μ ε σ τ ο σ π ί τ ι γ ι α τ ί θ α π ά μ ε ν α β ο η θ ή σ ο υ μ ε κ ά π ο ι ο ν π ο υ θ έ λ ε ι ν α φ τ ι ά ξ ε ι έ ν α σ π ί τ ι. Μ ε τ ά θ α π ά μ ε ν α ψ ω ν ί σ ο υ μ ε ψ ω μ ί κ α ι τ υ ρ ί. Μ ε τ ά θ α π ά μ ε ν α π ά ρ ο υ μ ε έ ν α π α ι χ ν ί δ ι γ ι α μ έ ν α κ α ι τ ι ς α δ ε ρ φ έ ς μ ο υ ! Θ α π ά ρ ο υ μ ε μ ι α ν τ ο υ λ ά π α ε π ε ι δ ή θ α π ά μ ε σ ε σ χ ο λ ε ί ο μ ο υ σ ι κ ή ς.

5 Μ ι α φ ο ρ ά κ α ι έ ν α ν κ α ι ρ ό ο μ π α μ π ά ς κ α ι ε γ ώ π η γ α ί ν ο υ μ ε σ ε έ ν α σ π ί τ ι ν α κ ά ν ο υ μ ε τ α γ ε ν έ θ λ ι α τ ο υ μ π α μ π ά. Ό τ α ν τ ε λ ε ι ώ σ α μ ε τ α γ ε ν έ θ λ ι α τ ο υ μ π α μ π ά π ή γ α μ ε σ τ η ν π ι σ ί ν α. Μ ε τ ά α π ό τ η ν π ι σ ί ν α π ή γ α μ ε σ τ η ν μ π α ν ι έ ρ α κ α ι κ ά ν α μ ε μ π ο υ ρ μ π ο υ λ ή θ ρ ε ς !

6 Ο μ π α μ π ά ς κ α ι ε γ ώ κ α ι η μ α μ ά π ή γ α μ ε σ τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α ι ε ί δ α μ ε τ ο ν π α π π ο ύ κ α ι τ η γ ι α γ ι ά. Μ ε τ ο ν μ π α μ π ά κ ο λ υ μ π ή σ α μ ε σ τ η ν π ι σ ί ν α π ο υ ε ί χ ε τ ι ς τ σ ο υ λ ή θ ρ ε ς. Μ ε τ ά ο μ π α μ π ά ς μ ο υ α γ ό ρ α σ ε έ ν α π α ι χ ν ί δ ι.

7 Ό τ α ν σ κ ό τ ω σ ε ο μ π α μ π ά ς Σ ο ύ π ε ρ μ α ν τ ο ν κ α κ ό, ο κ α κ ό ς ε ί χ ε δ ύ ο χ έ ρ ι α. Μ ε τ ά χ τ ύ π η σ ε τ ο ν κ α κ ό σ τ ο κ ε φ ά λ ι κ α ι π ή γ ε μ ε τ ά γ ι α ψ ώ ν ι α. Δ ε ν μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε ν α β γ ο ύ μ ε α π ό τ ο σ π ί τ ι μ α ς γ ι α τ ί κ έ ρ δ ι σ ε ο κ α κ ό ς. Ο μ π α μ π ά ς μ ο υ ο Σ ο ύ π ε ρ μ α ν έ δ ι ω ξ ε τ ο ν κ α κ ό !

8 Έ ν α ν κ α ι ρ ό κ α μ ί α φ ο ρ ά ο μ π α μ π ά ς ή τ α ν ε Ν ί τ ζ α μ ε μ έ ν α κ α ι π ή γ α μ ε ν α π ο λ ε μ ή σ ο υ μ ε μ ε τ α σ π α θ ι ά κ α ι μ ε τ ά γ υ ρ ί σ α μ ε σ π ί τ ι. Μ ε τ ά ή τ α ν ε ν ύ χ τ α κ α ι γ ί ν α μ ε ε μ ε ί ς κ α λ ά κ α ι α υ τ ο ί κ α λ ύ τ ε ρ α ! Ο μ π α μ π ά ς κ α ι ε γ ώ π ά μ ε μ ι α β ό λ τ α ν α ψ ω ν ί σ ο υ μ ε μ α ζ ί.

9 Ο μπαμπάς πήγε να αγοράσει σε μένα ένα μπαλόνι με καρδιά και πήγαμε σπίτι και το έδεσα στο κρεβάτι μου. Μετά ήτανε βράδυ και μόλις κοιμηθήκαμε και έγινε μέρα φόρεσα το μαγιό μου και πήγαμε θάλασσα με τον μπαμπά. Μετά πήγα να φάω ένα μήλο από το δέντρο. Μετά ζωγράφισα μία ιστορία.

10 Ε γ ώ μ ε τ ο ν μ π α μ π ά μ ο υ π ή γ α μ ε σ τ ο δ ά σ ο ς γ ι α β ό λ τ α, ά μ α τ ύ χ ο υ μ ε κ α ν έ ν α ε λ ά φ ι. Ο μ π α μ π ά ς μ ο υ π ή ρ ε έ ν α μ π α λ ό ν ι, κ α ι τ ο έ δ ε σ α σ τ ο κ ρ ε β ά τ ι μ ο υ. Μ ε τ ά ε γ ώ ε ί δ α έ ν α λ ο υ λ ο ύ δ ι σ τ ο σ π ί τ ι κ α ι ή τ α ν μ α γ ι κ ό. Μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α μ ε κ ά ν ε ι ν ε ρ ά ι δ α. Μ ό λ ι ς μ π ή κ ε ο μ π α μ π ά ς μ έ σ α τ ο έ κ ρ υ ψ α. Μ ε τ ά ή ρ θ ε κ α ι η μ α μ ά. Ζ ή σ α μ ε ε μ ε ί ς κ α λ ά.

11 Ο μ π α μ π ά ς ή τ α ν ά ρ ρ ω σ τ ο ς κ α ι π ή γ α μ ε τ η μ α μ ά β ό λ τ α κ α ι μ ε τ η Μ α ί ρ η – Λ ί ζ α. Κ ά ν α μ ε σ τ ο ν μ π α μ π ά έ κ π λ η ξ η. Τ ο υ π ή ρ α μ ε μ ί α φ ω τ ο γ ρ α φ ί α δ ι κ ι ά μ ο υ. Μ ε τ ά τ ο υ γ ρ ά ψ α μ ε χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά γ ι α τ ί ε ί χ ε γ ε ν έ θ λ ι α

12 Στα γενέθλια του μπαμπά, ήμασταν όλοι μέσα στο σπίτι και τραγουδάγαμε. «Χρόνια πολλά μπαμπά Σε αγαπώ πολύ Και θα σου δώσουμε ένα δώρο» Το δώρο του παιδιού ήτανε να δώσει στον μπαμπά του το μωρό την πιπίλα του. Η μαμά είπε όχι, όχι θα δώσεις το δώρο!

13 Σε αγαπώ γιατί μου αγοράζεις πολλά παιχνίδια! Ελίνα Σε αγαπώ γιατί μου κάνεις όλα τα χατίρια! Αιμίλιος Σε αγαπώ πάρα πολύ και όταν παίζουμε το μεσημέρι παίζουμε τη μάχη του «μπαχ» Ναταλία Σε αγαπώ πολύ γιατί με πας όπου θέλω Σαντίνα Σε αγαπώ πολύ γιατί μου φέρνεις δώρα! Στέφανος Χαίρομαι όταν Παίζουμε! Τόνια

14 Χαίρομαι που μου βάζεις παιχνίδια στο Laptop! Αναστασία Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ όταν σε χρειάζομαι! Σοφία Σε αγαπάω γιατί με πηγαίνεις βόλτες! Σεραφείμ Σε αγαπώ πολύ μπαμπά γιατί μου κάνεις τα χατίρια με πηγαίνεις βόλτες και γιατί «βοηθάω όταν κάνω πιτάκια» Άελλα Σε αγαπώ πολύ μπαμπά και μου δίνεις δωράκια επειδή σε αγαπάω! Νικολέτα Μπαμπά να είσαι καλά! Κατερίνα Μπαμπά σ’ αγαπώ! Ίρις

15 Μπαμπά σε αγαπώ!


Κατέβασμα ppt "Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν δύο κορίτσια και ο μπαμπάς. Φτιάξανε μια σπηλιά και ήτανε μέσα το μαγικό λουλούδι. Το κορίτσι πάει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google