Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΓ΄ΚΛΙΣΗΣ. Α. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε σύμφωνο. Είναι τα ουσιαστικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΓ΄ΚΛΙΣΗΣ. Α. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε σύμφωνο. Είναι τα ουσιαστικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΓ΄ΚΛΙΣΗΣ

2 Α. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε σύμφωνο. Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε σύμφωνο. Π.χ. ἡ πτέρυξ τ ῆς πτέρυγ-ος τ ῆς πτέρυγ-ος

3 Πώς βρίσκουμε το θέμα των ουσιαστικών της γ΄ κλίσης; Τα βάζουμε στη γενική και αφαιρούμε την κατάληξη. Τα βάζουμε στη γενική και αφαιρούμε την κατάληξη. ὁ γέρων το ῡ γέροντ-ος

4 Ας κλίνουμε ένα συμφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ῆ πτέρυξ τῆς πτέρυγος τῇ πτέρυγι τήν πτέρυγα ὦ πτέρυξ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ α ἱ πτέρυγες τῶν πτερύγων ταῖς πτέρυξι τάς πτέρυγας ὦ πτέρυγες Είναι ίδια με την Ονομαστι κή! Γιατί κατεβαίνει ο τόνος; Γιατί γίνεται –ξ-;

5 Να κλίνεις το ουσιαστικό που σου λέει ο Ποσειδώνας! Ὁ κόραξ με ταράττει!

6 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό συμφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ ὄνυξ τοῡ ὄνυχος τῷ ὄνυχι τόν ὄνυχα ὦ ὄνυξ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ ὄνυχες τῶν ὀνύχων τοῖς ὄνυξι τούς ὄνυχας ὦ ὄνυχες

7 Να κλίνεις το ουσιαστικό που σου λέει ο Δίας! Ε ἰμί ὁ φύλαξ τῶν θεῶν!

8 Ας κλίνουμε ένα συμφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ῆ βαθμίς τῆς βαθμίδος τῇ βαθμίδι τήν βαθμίδα ὦ βαθμίς ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ α ἱ βαθμίδες τῶν βαθμίδων ταῖς βαθμίσι τάς βαθμίδας ὦ βαθμίδες Είναι ίδια με την Ονομαστι κή! Γιατί γίνεται –σ-;

9 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό συμφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ Κέκρωψ τοῡ Κέκροπος τῷ Κέκροπι τόν Κέκροπα ὦ Κέκρωψ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ Κέκροπες τῶν Κεκρόπων τοῖς Κέκροψι τούς Κέκροπας ὦ Κέκροπες Γιατί γίνεται – ψ-;

10 Γ. ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε ν, λ. ρ. σ. Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε ν, λ. ρ. σ. Π.χ. ἡ ἀκτίς τ ῆς ἀκτῖν-ος τ ῆς ἀκτῖν-ος

11 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ Τιτάν τοῡ Τιτ ᾱνος τῷ Τιτᾱνι τόν Τιτᾱνα ὦ Τιτάν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ Τιτᾱνες τῶν Τιτάνων τοῖς Τιτᾱσι τούς Τιτᾱνας ὦ Τιτᾱνες ΠΡΟΣΟΧΗ στην περισπωμένη!

12 Να κλίνεις ὁ μεγιστάν.

13 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ αὐχήν τοῡ αὐχένος τῷ αὐχένι τόν αὐχένα ὦ αὐχήν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ αὐχένες τῶν αὐχένων τοῖς αὐχέσι τούς αὐχένας ὦ αὐχένες

14 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ κανών τοῡ κανόνος τῷ κανόνι τόν κανόνα ὦ κανών ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ κανόνες τῶν κανόνων τοῖς κανόσι τούς κανόνας ὦ κανόνες

15 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ χειμών τοῡ χειμ ῶνος τῷ χειμῶνι τόν χειμῶνα ὦ χειμών ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ χειμῶνες τῶν χειμώνων τοῖς χειμῶσι τούς χειμῶνας ὦ χειμῶνες

16 Να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά: ἀηδών- όνος ἀηδών- όνος χιτών-ῶνος χιτών-ῶνος

17 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο/ υγρόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ κρατήρ τοῡ κρατ ῆρος τῷ κρατ ῆρι τόν κρατ ῆρα ὦ κράτερ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ κρατ ῆρες τῶν κρατήρων τοῖς κρατ ῆρσι τούς κρατ ῆρας ὦ κρατ ῆρες

18 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο/ υγρόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ ἐκλέκτωρ τοῡ ἐκλέκτορος τῷ ἐκλέκτορι τόν ἐκλέκτορι ὦ ἐκλέκτορ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ ἐκλέκτορες τῶν ἐκλεκτόρων τοῖς ἐκλέκτορσι τούς ἐκλέκτορας ὦ ἐκλέκτορες


Κατέβασμα ppt "1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΓ΄ΚΛΙΣΗΣ. Α. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε σύμφωνο. Είναι τα ουσιαστικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google