Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 15 Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Το Υπόδειγμα Κόστους- Οφέλους Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 15 Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Το Υπόδειγμα Κόστους- Οφέλους Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 15 Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Το Υπόδειγμα Κόστους- Οφέλους Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

2 14- 2 Θέματα  Φορολογικά Οφέλη του Χρέους  Χρηματοοικονομική Πειθαρχία  Κόστος Πτώχευσης  Κόστος Αντιπροσώπευσης του Χρέους  Χρηματοοικονομική Ευελιξία  Βέλτιστη Κεφαλαιακή Δομή

3 14- 3 Περιγραφή του Υποδείγματος  Το χρέος προσφέρει φορολογική ελάφρυνση  Η ύπαρξη του χρέους περιορίζει και πειθαρχεί τη διοίκηση σχετικά με τις επενδυτικές της επιλογές.  Το χρέος αυξάνει την πιθανότητα χρεοκοπίας.  Η ύπαρξη του χρέους οδηγεί σε διαμάχες μεταξύ πιστωτών και μετόχων.  Η ύπαρξη υψηλού χρέους περιορίζει την ευελιξία της διοίκησης για νέα χρηματοδότηση.  Η αντιστάθμιση του κόστους με το όφελος οδηγεί στον καθορισμό της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής.

4 14- 4 Φορολογικά Οφέλη Εταιρεία έχει δύο δυνατότητες για χρηματοδότηση. 1) Εξ ολοκλήρου με μετοχές αξίας 1 εκατ. ευρώ και 2) Κατά 50% με μετοχές και 50% με διηνεκές χρέος ύψους 500 χιλιάδων ευρώ και επιτοκίου 10%. Η εταιρεία παράγει ΚΠΤΦ 200 χιλιάδων το χρόνο. Αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 30%, ποια από τις δύο επιλογές οδηγεί σε αύξηση της αξίας της εταιρείας;

5 14- 5 Φορολογικά Οφέλη Χρηματοδότηση με Μετοχές Χρηματοδότηση με Χρέος και Μετοχές ΚΠΤΦ Τόκοι ΚΜΤ Φόροι Κέρδη Συνολικές Ροές προς Μετόχους και Πιστωτές 200 −0 200 −(0,3) × 200 = − 60 200 − 60 = 140 140 + 0 = 140 200 −500 × 0,1 = −50 150 −(0,3) × 150 = − 45 150 − 45 = 105 105 + 50 = 155

6 14- 6 Φορολογικά Οφέλη  Η αξία της εταιρείας αυξάνει (κατά το ποσό που αξίζουν 160 − 145 = 15 χιλιάδες ευρώ ανά έτος).  Οι αποδόσεις των μετόχων αυξήθηκαν με τη μόχλευση:  Από 140/1000 = 14% έγιναν 105/500 = 21%.  Ποιος χάνει; Είναι η εφορία που από 60 χιλ. εισπράττει τώρα 45 χιλ. ευρώ ανά έτος.  Τότε γιατί οι εταιρείες δεν χρηματοδοτούνται με 100% χρέος;

7 14- 7 Φορολογικά Οφέλη  Φορολογική Εξοικονόμηση (ΦΕ).  Έστω ότι εταιρεία έχει διηνεκές χρέος Β με επιτόκιο τ. Φορολογικός συντελεστής φ.  Τόκοι = τΒ  ΦΕ ανά έτος = φτΒ  Παρούσα αξία ΦΕ = φτΒ/τ = φΒ  Στο παράδειγμα  ΠΑ = φB = 0,3 (500) = 150 χιλ. ευρώ.  ΠΑ = φτB/τ = 15/0,1 = 150 χιλ. ευρώ.

8 14- 8 Χρηματοοικονομική Πειθαρχία  Η διοίκηση της εταιρείας προτιμά να έχει στη διακριτική της ευχέρεια τις «αδέσμευτες ταμειακές ροές (ΑΤΡ.  Η ύπαρξη του χρέους σημαίνει δόσεις και απορρόφηση των «ΑΤΡ»  => Η διοίκηση αναγκάζεται να εργάζεται πιο συνειδητά προς όφελος των μετόχων.  Το χρέος είναι αποτελεσματικό ως αντικίνητρο (όταν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ μετόχων και διοίκησης).

9 14- 9 Κόστος Πτώχευσης  Κόστος πτώχευσης. Το κόστος που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αν η εταιρεία πτωχεύσει.  Η πιθανότητα πτώχευσης αυξάνει με τη μόχλευση και την μεταβλητότητα των εσόδων από πωλήσεις.  Η παρούσα αξία του κόστους πτώχευσης μειώνει την αξία της εταιρείας σήμερα καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν το κόστος αυτό.

10 14- 10 Κόστος Πτώχευσης  Άμεσο και έμμεσο κόστος που επωμίζονται η εταιρεία ή/και οι δικαιούχοι.  Άμεσο κόστος: Το νομικό και διοικητικό κόστος που σχετίζεται με την μελλοντική πτώχευση της εταιρείας.  Έμμεσο κόστος: Απώλεια εσόδων, Αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης, Δυσκολία χρηματοδότησης, Απώλεια ικανού προσωπικού.  Το έμμεσο κόστος είναι μεγαλύτερο για εταιρείες διαρκών αγαθών (συντήρηση και ανταλλακτικά, Η/Υ).

11 14- 11 Κόστος Πτώχευσης  ΖΠ = Η ζημία που προκαλεί την πτώχευση.  ΚΑΕ = Κόστος απασχόλησης της εταιρείας με το γεγονός της χρεοκοπίας.  ΚΑ = Καθαρή ανακτώμενη αξία από τους δικαιούχους που έχουν απαιτήσεις έναντι της εταιρείας.  ΚΑΝ = Κόστος ανάκτησης της αξίας εκ μέρους των δικαιούχων.  Κόστος πτώχευσης = ΚΑΕ + ΚΑΝ

12 14- 12 Κόστος Αντιπροσώπευσης του Χρέους  Οι μέτοχοι μπορεί να θεωρηθούν εντολοδόχοι των πιστωτών (βλ. κεφ. 14).  Οι μέτοχοι υπόσχονται ότι θα διαχειριστούν την περιουσία της εταιρείας, μεταξύ άλλων, και για να πληρωθεί το κεφάλαιο και οι τόκοι των πιστωτών.  Οι μέτοχοι ενδέχεται να κερδίσουν συγκριτικά περισσότερο λόγω του αυξημένου κινδύνου των επενδύσεων.

13 14- 13 Κόστος Αντιπροσώπευσης του Χρέους  Κόστος αντιπροσώπευσης => μεγαλύτερο επιτόκιο + παρακολούθηση της εταιρείας. Λύση: Mετατρέψιμο χρέος.  Σε εταιρείες με παρατηρήσιμες επενδύσεις (κατασκευαστικές εταιρείες και σιδηρόδρομοι) => χαμηλό κόστος παρακολούθησης.  Εταιρείες των οποίων η λειτουργία περιέχει πολλά εργατικά (υπηρεσίες) δεν χρησιμοποιούν πολύ χρέος.  Εταιρείες με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και αβεβαιότητα (φαρμακευτικές) δεν χρησιμοποιούν πολύ χρέος.

14 14- 14 Κόστος Χρηματοοικονομικής Ευελιξίας  Έχει αξία η ευελιξία της εταιρείας να αντλεί χρέος όταν χρειάζεται.  Το επίπεδο του υφισταμένου χρέους μειώνει την ικανότητα της εταιρείας να αντλεί νέο χρέος όταν κριθεί απαραίτητο.  Οι εταιρείες δεν εξαντλούν όλες τις δυνατότητες δανεισμού τους.  Υψηλά επίπεδα μετρητών και σύγχρονες συμβάσεις δανεισμού όπως προ- εγκεκριμένος δανεισμός είναι χρήσιμα.

15 14- 15 Κόστος Αντιπροσώπευσης του Χρέους  Η ευελιξία έχει μεγαλύτερη αξία όταν η εταιρεία:  Έχει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες  Οι ταμειακές ροές από τις επενδύσεις της χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεταβλητότητα.  Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες σε καινοτόμους κλάδους διατηρούν χαμηλή μόχλευση.

16 14- 16 Βέλτιστη Κεφαλαιακή Δομή Χρέος Αξία της Εταιρείας Αξία εταιρείας Χωρίς χρέος ΠΑ Οφέλους του Χρέους ΠΑ κόστους Αξία μοχλευμένης εταιρείας

17 14- 17 Βέλτιστη Κεφαλαιακή Δομή Αξία εταιρείας = Αξία αν χρηματοδοτηθεί μόνο με μετοχές + ΠΑ Φορολογικής εξοικονόμησης + ΠΑ αξία οφέλους από χρηματοοικονομική πειθαρχία − ΠΑ κόστους πτώχευσης − ΠΑ κόστους αντιπροσώπευσης του χρέους − ΠΑ κόστους χρηματοοικονομικής ευελιξίας.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 15 Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Το Υπόδειγμα Κόστους- Οφέλους Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google