Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF): Προκλήσεις και προοπτικές Θεσσαλονίκη 08 Απριλίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Ανώτερος εμπειρογνώμων, σε θέματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF): Προκλήσεις και προοπτικές Θεσσαλονίκη 08 Απριλίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Ανώτερος εμπειρογνώμων, σε θέματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF): Προκλήσεις και προοπτικές Θεσσαλονίκη 08 Απριλίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Ανώτερος εμπειρογνώμων, σε θέματα προσόντων και μαθησιακών αποτελεσμάτων loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

2 H Ευρωπαϊκές προκλήσεις Η Ευρώπη, εν μέσω κρίσης, αντιμετωπίζει τεράστιες κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, το μεγάλο αριθμό ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Η ενίσχυση της μάθησης αποτελεί μέρος της λύσης για τα εν λόγω προβλήματα προκειμένου να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κοινωνικών συστημάτων της Ευρώπης. Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 2

3 Αποτελέσματα της ύφεσης στην απασχόληση και ζήτηση δεξιοτήτων Αντίκτυπος της ύφεσης στην απασχόληση ΕΕ-27+, Cedefop 2011 Η επίδραση της ύφεσης Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 3

4 Αντίκτυπος της ύφεσης στην προσφορά δεξιοτήτων Τάσεις προσφοράς ανάλογα με τα προσόντα (εργατικό δυναμικό ηλικίας 15-64) EU-27+, Cedefop 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 4

5 Ευρώπη 2020 Εμβληματική πρωτοβουλία: «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» …παροχή δυνατότητας στους πολίτες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ώστε να μπορέσει το σημερινό και μελλοντικό εργατικό μας δυναμικό να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και στις ενδεχόμενες αλλαγές σταδιοδρομίας, να μειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας 5 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

6 Ευρώπη 2020 Στο επίπεδο της ΕΕ Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και ευέλικτες οδούς μάθησης που συνδυάζουν διάφορους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενισχύοντας την ελκυστικότητα της ΕΕΚ. Να διασφαλίσει ότι όλα τα προσόντα αναγνωρίζονται Να αναπτύξει μια κοινή γλώσσα και ένα επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπαίδευση και την εργασία (ESCO). 6 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

7 Ευρώπη 2020 Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη μέλη θα πρέπει …Να δώσουν ισχυρή ώθηση στην εφαρμογή του EQF μέσω της θέσπισης Εθνικών Πλαισίων Προσόντων Να διασφαλίσουν ότι αναγνωρίζονται οι ικανότητες που αποκτώνται από κάθε είδους μάθηση Να αναπτυχθούν σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση/κατάρτιση και την εργασία, ιδίως με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 7 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

8 Μαθησιακά αποτελέσματα ECVET ESCO Τα Ευρωπαϊκά εργαλεία δια βίου μάθησης Europass Συστήματα Άτομα Αγορά εργασίας Εκπαίδευση & κατάρτιση Προσόντα Επαγγέλματα Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 8 EQAVET NQF EQF Validation

9 Τα Ευρωπαϊκά εργαλεία δια βίου μάθησης Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 9 Στο πλαίσιο της διαδικασίας της EU2010 και της διαδικασίας της Κοπεγχάγης έγινε δυνατός ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων και αρχών. Με ορίζοντα το 2020 θα πρέπει πλέον να περάσουμε στην πρακτική εφαρμογή έτσι ώστε να είναι εμφανής η επίδραση στις εθνικές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους απλούς πολίτες.

10 Προσόντα: μια παλιά έννοια, ένας νέος ρόλος Ο τρόπος που βλέπουμε τα προσόντα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών και η αντίληψή μας αλλά και ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε έχει μεταβληθεί. Ορισμός (EQF): το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 10

11 Ή: από ένα μίγμα όλων « στη δουλειά» Από εμπειρία Ακαδημαϊκό πλαίσιο Προσόν Διαδρομές απόκτησης προσόντων Αξιολόγηση & επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 11

12 Κυρίαρχη θέση στο χώρο της δια βίου μάθησης έχουν το τα πλαίσια προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (QF EHEA) και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (NQF) που προσφέρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς τόσο για εθνικές αλλά όσο και Ευρωπαϊκές συνεργασίες. Πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 12

13 13 Είναι ένας ευρωπαϊκός πίνακας «μετάφρασης» των προσόντων. Είναι ένα εργαλείο ταξινόμησης των πτυχίων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών σύμφωνα με ένα σύνολο περιγραφικών δεικτών και επιπέδων Στόχος του EQF είναι να διευκολύνει : τη δια βίου μάθηση την κινητικότητα Έχει ήδη μια επιτυχημένη πορεία. Πολλά έγιναν μέσα σε μόλις 6 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

14 14 EQF 1 EQF 2 EQF 3 EQF 4 EQF 5 EQF 6 EQF 7 EQF 8 Μια σκάλα με 8 σκαλοπάτια Η «καρδιά» του EQF είναι 8 επίπεδα οι περιγραφικοί δείκτες των οποίων βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες). Όλες οι μορφές μάθησης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) αναγνωρίζονται. Διαδικασίες αντιστοίχησης σε εξέλιξη: 4 χώρες μέχρι σήμερα (IE, MT, UK, FR) 17 (;) μέσα στο 2011 Οι υπόλοιπες μέσα στο 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

15 15 Ρόλος και λειτουργίες των ΕθΠΠ Τα ΕθΠΠ μπορούν να χωριστούν σε δύο ευρείες κατηγορίες, τα επικοινωνιακά και τα μεταρρυθμιστικά πλαίσια. Τα επικοινωνιακά πλαίσια στοχεύουν στο να καταστήσουν τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσόντων περισσότερο ευκρινή και κατανοητά σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα μεταρρυθμιστικά πλαίσια χρησιμοποιούνται ως μοχλοί προώθησης αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

16 Ανάγκη για εξισορρόπηση της ανάγκης για συστημικές προσεγγίσεις (πλήρης διαπερατότητα) και την προσαρμογή στις κατά περίπτωση ανάγκες που δημιουργούνται στα υποσυστήματα (ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) Πραγματική εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων – η πράξη δείχνει βραδείς ρυθμούς και ανισοβαρείς τρόπους Πώς να ενισχυθεί η διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με τις ανάγκες των πλαισίων προσόντων? Πώς τα NQFs θα γίνουν ορατά στους τελικούς χρήστες, πολίτες και εργοδότες? Είναι ίσως το σημείο κλειδί για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης Οι προκλήσεις του μέλλοντος (1) Loukas Zahilas

17 Η δυνατότητα των NQFs να διευκολύνουν την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης όπως και τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων θα επηρεάσει την αξία για τους πολίτες και τις μαθησιακές τους διαδρομές Τα NQFs θα πρέπει να αποτελούν τμήματα ευρύτερων εθνικών στρατηγικών για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων – δεν μπορούν να προχωρήσουν απομονωμένα Η επιτυχία των NQFs θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα κλαδικά προσόντα, τόσο τα εθνικά όσο και τα διεθνή Είναι απαραίτητη η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης Οι προκλήσεις του μέλλοντος (2) Loukas Zahilas

18 Ο δρόμος είναι μακρύς Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 18 Η δημιουργία του EQF και των NQFs είναι μια επίπονη προσπάθεια αλλά η λειτουργία τους στην πράξη είναι ακόμα περισσότερο απαιτητική και προϋποθέτει συνεχείς προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

19


Κατέβασμα ppt "1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF): Προκλήσεις και προοπτικές Θεσσαλονίκη 08 Απριλίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Ανώτερος εμπειρογνώμων, σε θέματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google