Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: euro|guidance Ημερίδα “Ευρωπαϊκή κινητικότητα για λόγους εκπαίδευσης & απασχόλησης: Euroguidance-Eures” 15 Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: euro|guidance Ημερίδα “Ευρωπαϊκή κινητικότητα για λόγους εκπαίδευσης & απασχόλησης: Euroguidance-Eures” 15 Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: euro|guidance Ημερίδα “Ευρωπαϊκή κινητικότητα για λόγους εκπαίδευσης & απασχόλησης: Euroguidance-Eures” 15 Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ρέα Σγουράκη, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Σύμβουλος Επαγγελματικού ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΠροσανατολισμού Ε.Κ.Ε.Π.

2 Περιεχόμενα  Euroguidance: Τι είναι;  Euroguidance: Δραστηριότητες  Ploteus Portal  Το Ε.Κ.Ε.Π. ως Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Δίκτυο Euroguidance

3 euro|guidance Λέξεις-κλειδιά •Δικτύωση •Επαγγελματικός προσανατολισμός-Ευρωπαϊκή διάσταση στη Συμβουλευτική & τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό •Πληροφόρηση •Κινητικότητα •Κύρια Ομάδα-Στόχος του Δικτύου: Στελέχη Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Φορείς παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού euro|guidance Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

4 euro|guidance  Χρηματοδότηση: Leonardo da Vinci/ Κρατικός προϋπολογισμός  65 Κέντρα σε 31 χώρες της Ευρώπης  Ανταλλαγή ποιοτικής πληροφόρησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης & απασχόλησης, θέματα συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού κλπ.  Προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη για εκπαιδευτικούς και εργασιακούς λόγους, της διαβίου μάθησης και του δια βίου επαγγελματικού προσανατολισμού  Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διάστασης στα Εθνικά Συστήματα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υποστήριξη των διακρατικών ανταλλαγών μεταξύ των Συμβούλων Ε.Π.  Ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των Συμβούλων Ε.Π. σε θέματα κινητικότητας και ευρωπαϊκά θέματα μέσω της παραγωγής υλικού  Προώθηση καλών πρακτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού euro|guidance

5 Δραστηριότητες  Προώθηση της κινητικότητας μέσω της ανταλλαγής ποιοτικής πληροφόρησης πάνω σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού κλπ.  Εργαλεία κινητικότητας στο διαδίκτυο o ESTIA www.estia.educ.goteborg.se: παραπέμπει σε εθνικά sites για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίαςwww.estia.educ.goteborg.se o ON THE MOVE o PLOTEUS Portal http://europa.eu.int/ploteus: Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες Μάθησης στην Ευρώπηhttp://europa.eu.int/ploteus  Οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης-κατάρτισης για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού euro|guidance

6 Δραστηριότητες  Ανταλλαγή επισκέψεων εργασίας/συμμετοχή σε συναντήσεις και ευρωπαϊκά-διεθνή συνέδρια  Παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού  Συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα και πρωτοβουλίες  Συντονισμός των Προγραμμάτων Ανταλλαγής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού (LDV Πρόγραμμα Κινητικότητας, Πρόγραμμα ACADEMIA)  Συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα (Eures, Cedefop, Eurydice, Eurodesk, NARIC) euro|guidance

7 PLOTEUS – The European Internet Portal on Learning Opportunities  Η πρωτοβουλία  Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Ευρωπαϊκά Συμβούλια Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) & Στοκχόλμης (Μάρτιος 2001). Βασικό συμπέρασμα: Λήψη μέτρων από τα Κράτη-Μέλη για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για τις ευκαιρίες μάθησης και απασχόλησης, καθώς και για τη διασύνδεση των βάσεων αυτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  EURES (Βάση δεδομένων για τις ευκαιρίες απασχόλησης) (DG Employment)  PLOTEUS (Εργαλείο πληροφόρησης για τις ευκαιρίες μάθησης) (DG Education & Culture)  EURES & PLOTEUS αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία πληροφόρησης για την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη

8 PLOTEUS – The European Internet Portal on Learning Opportunities  Διαχείριση του PLOTEUS • Η ευθύνη για την ανάπτυξη του Portal και τον καθορισμό των περιεχομένων ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα • Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο έργο αυτό υποστηρίχθηκε από το Δίκτυο Euroguidance. Τα Κέντρα του Δικτύου έχουν την ευθύνη της αναγνώρισης, συγκέντρωσης και ταξινόμησης των εθνικών πηγών πληροφόρησης

9 PLOTEUS – The European Internet Portal on Learning Opportunities  Βασικοί σκοποί  Η προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη για λόγους εκπαίδευσης & κατάρτισης  Παροχή βοήθειας στους χρήστες για εύρεση της πληροφόρησης που χρειάζονται πάνω σε ευκαιρίες μάθησης & κατάρτισης  Ευρεία Ευρωπαϊκή Διάσταση  Στο Portal συμμετέχουν, εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

10 PLOTEUS – The European Internet Portal on Learning Opportunities  Πού απευθύνεται  Κατά κύριο λόγο σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης  Κατά δεύτερο λόγο στους ειδικούς του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης & της Απασχόλησης ως ένα επιπλέον εργαλείο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες τους  Περιεχόμενο  Το Portal PLOTEUS κατά κύριο λόγο παρέχει πρόσβαση σε υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης (καταχώρηση links)  Κατά δεύτερο λόγο περιλαμβάνει στατική πληροφόρηση (π.χ. Περιγραφή εκπαιδευτικού συστήματος & συστήματος κατάρτισης)

11

12 PLOTEUS – The European Internet Portal on Learning Opportunities  Η ανάπτυξη του PLOTEUS αποτελεί το πρώτο στάδιο του σχεδίου.  Σ’ ένα δεύτερο στάδιο, θα επιχειρηθεί η διασύνδεση εθνικών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση & κατάρτιση, στη βάση ενός κοινού πρωτοκόλλου που θα επιτρέπει τη συμβατότητα των εθνικών βάσεων και θα παρέχει κοινή πρόσβαση σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

13 Το Ε.Κ.Ε.Π. ως Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Δίκτυο Euroguidance  Παρέχει πληροφόρηση στα άλλα Κέντρα του Δικτύου για θέματα συμβουλευτικής & Ε.Π., εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης & κινητικότητας στην Ελλάδα  Διευκολύνει την κινητικότητα των πολιτών για λόγους εκπαίδευσης & κατάρτισης  Προωθεί την ευρωπαϊκή διάσταση στον τομέα της Συμβουλευτικής και του Ε.Π. μέσω ανακοινώσεων και ενημέρωσης στο πλαίσιο ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων που απευθύνονται σε Συμβούλους Ε.Π.  Αναδεικνύει νέες τάσεις και προοπτικές στον τομέα της Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας, σε παγκόσμιο επίπεδο  Ενισχύει τη διαπολιτισμική προσέγγιση στη Συμβουλευτική και στον Ε.Π.  Παρακολουθεί την πορεία και τα αποτελέσματα διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διακρατικών πρωτοβουλιών που αφορούν στον Ε.Π.  Συμμετέχει σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά προγράμματα μαζί με άλλα Κέντρα του Δικτύου Euroguidance (Fit for Europe, OntheMove, Guidenet)  Επεξεργάζεται το υλικό και τις εμπειρίες που αποκομίζει από τα άλλα Κέντρα του Δικτύου μέσα από τις τακτικές συναντήσεις των μελών και τις επισκέψεις εργασίας σε άλλες χώρες, προκειμένου να τα αξιοποιήσει στην ελληνική πραγματικότητα

14 Eυχαριστώ! http://europa.eu.int/ploteus www.euroguidance.org.uk www.ekep.gr Email: info@ekep.grinfo@ekep.gr reasgouraki@ekep.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: euro|guidance Ημερίδα “Ευρωπαϊκή κινητικότητα για λόγους εκπαίδευσης & απασχόλησης: Euroguidance-Eures” 15 Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google