Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)

2 Περιεχόμενα Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π. – Σκοποί Ε.Ο.Π.Π. 1 ΕΠΠ & Πιστοποίηση Εκροών 2 Ε.Ο.Π.Π. & Ανάπτυξη ΕΠΠ 3 Οργάνωση και Ανάληψη Ρόλου Εποπτείας της Αγοράς Πιστοποίησης Προσόντων 4 Διενέργεια Πιστοποιήσεων από τον ΕΟΠΠ 5

3 Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π.- Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π.-Σκοποί Ε.Ο.Π.Π. (1/2)  Ν.3879/2010 (άρθρο 11) ως:  Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης εκροών μη - τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης  Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας: Εθνικό Σημείο Συντονισμού (NCP) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) για τη Διασφάλιση Ποιότητας

4 Σκοποί Ε.Ο.Π.Π. (2/2) Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π.-Σκοποί Ε.Ο.Π.Π. (2/2) (α)δημιουργία & ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το EQF (β)δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή ΓΔΙ αντιστοίχιση με τα επίπεδα του ΕΠΠ (γ)αντιστοίχιση προσόντων τυπικής & μη-τυπικής εκπαίδευσης (ΜΤΕ) και άτυπης μάθησης (ΑΜ) στα επίπεδα του ΕΠΠ (δ)αντιστοίχιση διεθνών κλαδικών προσόντων στο ΕΠΠ (ε)πιστοποίηση εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης (στ)ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ. (ζ)διασφάλιση ποιότητας σε μη-τυπική εκπαίδευση (σε συνεργασία) (η)εισήγηση καθορισμού επαγγ. δικαιωμάτων κατόχων προσόντων στο πλαίσιο της ΔΒΜ (πλην ανωτάτης) (θ)αναγνώριση ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής (πλην ανωτάτης) *Ν.3879/2010 (άρθρο 11)

5 Φάσεις Υλοποίησης ΕΠΠ Σχεδιασμός, Διαβούλευση, Νομική Κατοχύρωση Αντιστοίχιση στα επίπεδα του EQF Συγκρότηση ΕΠΠ Προετοιμασία συγκρότησης ΕΠΠ Βήματα Υλοποίησης ΕΠΠ Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3ηΦάση 4η

6 ΕΠΠ & Πιστοποίηση Εκροών ΔΡΑΣ ΕΙΣ Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Οργάνωση & Ανάληψη Ρόλου Εποπτείας της Πιστοποίησης Προσόντων Διενέργεια Πιστοποιήσεων από τον ΕΟΠΠ

7 ΕΟΠΠ & Ανάπτυξη του ΕΠΠ Σχετικοί Άξονες Στρατηγικής Αξ. Ι Ανάπτυξη ΕΠΠ Καθορισμός της μεθοδολογίας ανάπτυξης & εφαρμογής του ΕΠΠ Σύσταση & Λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπή Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συνδυαστικού συστήματος αντιστοίχισης προσόντων Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΠΠ

8 Καθορισμός της μεθοδολογίας ανάπτυξης & εφαρμογής του ΕΠΠ Ε1: Προετοιμασία & θεσμοθέτηση των όρων διαμόρφωσης & εφαρμογής του ΕΠΠ (έκδοση ΠΔ) Ε2: Μεθοδολογικός Οδηγός για μη-τυπική εκπαίδευση & άτυπη μάθηση Ε3: Ανάπτυξη συστήματος Πιστωτικών Μονάδων Βασικές Ενέργειες Σε εξέλιξη

9 Σύσταση και λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ε1: Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας Ε2: Θεσμοθέτηση με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης Βασικές Ενέργειες Ολοκληρώθηκ ε Σε εξέλιξη

10 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη συνδυαστικού συστήματος αντιστοίχισης προσόντων Ε1: Εκπόνηση Σχεδίου Προγ/σμού για τη συγκρότηση του ΕΠΠ ανά επίπεδο αναφοράς και κλάδο Ε2: Συγκρότηση και λειτουργία κλαδικών ομάδων εργασίας για αντιστοίχιση προσόντων Ε3: Αξιολόγηση προτάσεων φορέων για αντιστοίχιση προτεινόμενων προσόντων Βασικές Ενέργειες

11 Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΠΠ Ε1: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής του ΕΠΠ Βασικές Ενέργειες

12 Αξ. ΙΙ Αναγνώριση Προσόντων & Πιστοποίηση Εκροών, Διασύνδεση Προσόντων & Επαγγ. Δικαιωμάτων Οργάνωση & Ανάληψη Ρόλου Εποπτείας της Πιστοποίησης Προσόντων Ανάπτυξη Εθν. Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Σύστημα Ελέγχου της Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Δράσεις Ενημέρωσης για το νέο Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών

13 Ανάπτυξη Εθν. Συστήματος Πιστοπ. Εκροών ΜΤΕ & ΑΜ Ε1: Καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών πιστοποίησης / χορήγησης επαγγ. αδειών Ε4: Προετοιμασία Κανονιστικών Κειμένων Ε2: Αναλυτικός σχεδιασμός του Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων Ε5: Εκπαίδευση στελεχών ΕΟΠΠ στο Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών Ε3: Αναλυτικός σχεδιασμός του Συστήματος Αδειοδότησης Φορέων Πιστοπ. Προσόντων Βασικές Ενέργειες

14 Σχεδιασμός & Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ-ΑΜ Ε1: Αναλυτικός Σχεδιασμός Ελεγκτικών Διαδικασιών και Εργαλείων Ε2: Εκπαίδευση Στελεχών ΕΟΠΠ στο Σύστημα Ελέγχων Ε3: Αρχική Εφαρμογή των Διαδικασιών Ελέγχου Βασικές Ενέργειες

15 Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Ε1: Προσδιορισμός Λειτουργικών & Τεχν. Προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας της Πιστοποίησης Εκροών Ε2: Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Βασικές Ενέργειες

16 Δράσεις Ενημέρωσης για το νέο Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών Ε1: Σχεδιασμός Επικοινωνιακών Δράσεων Ε2: Εφαρμογή Επικοινωνιακών Δράσεων Βασικές Ενέργειες

17 Υποστήριξη της μετάβασης στην Αγορά Πιστοποίησης Εκροών Ε1: Προετοιμασία Οδικού Χάρτη Εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Ε2: Υποστήριξη της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη Βασικές Ενέργειες

18 Αξ. ΙΙ Αναγνώριση Προσόντων & Πιστοποίηση Εκροών, Διασύνδεση Προσόντων & Επαγγ. Δικαιωμάτων Διενέργεια Πιστοποιήσεων από ΕΟΠΠ Αναμόρφωση υφιστάμενων Σχημάτων Πιστοποίησης ΑΕΚ και Εφαρμογή τους Ανασχεδιασμός υφιστάμενου συστήματος Πιστοποίησης ΑΕΚ – συσχέτιση με την αναμόρφωση ειδικοτήτων/προγ-των ΑΕΚ και τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης Διενέργεια επιλεγμένων άμεσων Πιστοποιήσεων Άμεση διενέργεια πιστοποιήσεων σε επιλεγμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει θεσμική δέσμευση συμμετοχής ή εποπτείας του ΕΟΠΠ Επιλεγμένα Σχήματα Πιστοποίησης «Κοινωνικού Ενδιαφέροντος» Ανάπτυξη & εφαρμογή νέων σχημάτων Πιστοποίησης ΜΤΕ & ΑΜ από ΕΟΠΠ σε προσόντα που δεν προτιμούν οι Φορείς Πιστοποίησης της Αγοράς, αλλά αποτελούν προτεραιότητα (π.χ. λόγω κοινωνικού χαρακτήρα)

19 Αναμόρφωση υφιστάμενων σχημάτων Πιστοποίησης ΑΕΚ & εφαρμογή τους Ε1: Σχεδιασμός νέων Σχημάτων Πιστοποίησης ΑΕΚ Ε2: Διενέργεια Πιστοποιήσεων με τα νέα Σχήματα Βασικές Ενέργειες

20 Διενέργεια επιλεγμένων άμεσων Πιστοποιήσεων (εποπτεία/συμμετοχή ΕΟΠΠ) Ε1: Προετοιμασία Πιστοποιήσεων Ε2: Διενέργεια Πιστοποιήσεων Βασικές Ενέργειες

21 Ανάπτυξη-Εφαρμογή Σχημάτων Πιστοποίησης «Κοινωνικού Ενδιαφέροντος» Ε1: Σχεδιασμός σχημάτων Πιστοποίησης Ε2: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Πληροφοριακών Συστημάτων Ε3: Διενέργεια Πιστοποιήσεων Βασικές Ενέργειες

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Κωνσταντίνος Καλτσάς


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google