Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) http://www.eoppep.gr Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: Δράσεις και Πολιτικές - Εθνικό Κέντρο Europass

2 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Συγχώνευση 3 φορέων: 1.Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) 2.Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) 3.Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)

3 Βασικός Στόχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και το συνδετικό κρίκο του Υπουργείου Παιδείας με τα παραγωγικά Υπουργεία. Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, και η πιστοποίηση των προσόντων που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Το ζητούμενο σήμερα είναι η εργασία και στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποσκοπούν οι πολιτικές μας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο.

4 Οι τρεις διακριτές κατευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ι. Πιστοποίηση Εισροών ΙΙ. Πιστοποίηση Εκροών ΙΙΙ. Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας.

5 Πιστοποίηση Εισροών Διά Βίου Μάθησης Α. Σύστημα Πιστοποίησης/Αδειοδότησης Φορέων μη τυπικής μάθησης Β. Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ Γ. Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγρ αμμάτων

6 Πιστοποίηση Εκροών Διά Βίου Μάθησης Α. Δημιουργία & ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το EQF Β. Πιστοποίηση εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης Γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ. Δ. Εισήγηση καθορισμού επαγγ. δικαιωμάτων κατόχων προσόντων στο πλαίσιο της ΔΒΜ (πλην ανωτάτης)

7 Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας Α. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Απασχόλησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Β. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών.

8 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνική Δομή Ευρωπαϊκών Δικτύων Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί την Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας: Εθνικό Σημείο Συντονισμού (NCP) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας – μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Εθνικός φορέας εκπροσώπησης στο Δίκτυο European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN. Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) για τη Διασφάλιση Ποιότητας

9 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)  Είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των ατόμων, δηλαδή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας.  Στο ΕΠΠ τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι συγκροτούνται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Το ΕΠΠ περιλαμβάνει 8 επίπεδα αναφοράς που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων που αποκτώνται:  Σε όλο το φάσμα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (από την υποχρεωτική έως και την ανώτατη εκπαίδευση),  Από τη μη τυπική μάθηση,  Από την άτυπη μάθηση.

10 Περισσότερες πληροφορίες: www.nqf.gov.gr

11 Παραδειγματική μεταβολή στον τρόπο θεώρησης της μάθησης

12 Μαθησιακά Αποτελέσματα •Μεταφέρουν το ενδιαφέρον από τις «εισροές» στις «εκροές» •Προσφέρουν καλύτερη σύνδεση μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης •Διευκολύνουν την μεταφορά και χρήση των προσόντων μεταξύ διαφορετικών χωρών και διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης •Διευκολύνουν την επικύρωση άτυπης και μη-τυπικής μάθησης

13 Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Το μονοπάτι της δια βίου μάθησης Κεφάλαιο σε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες Τυπική Άτυπη Μη τυπική Τυπική

14 Η σημασία της Πιστοποίησης Προσόντων  Όπως δείχνουν πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, την επόμενη δεκαετία παρουσιάζεται μια εμφανώς ανοδική τάση για αύξηση των μεσαίων και υψηλών προσόντων στην αγορά εργασίας (Cedefop 2010).  Αυτό σημαίνει ότι θα είναι περισσότερο πιεστική η ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα στο πεδίο της πιστοποίησης προσόντων αφού θα τείνει να αποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία της «προσαρμοστικότητας» και της ευελιξίας του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. (Cedefop 2010).

15 π3 – Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση π3 σημαίνει:  Ποιότητα στο πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (δομές, διδακτικό υλικό, προγράμματα, εκπαιδευτικοί).  Ποιότητα στις διαδικασίες (διδακτικές μέθοδοι και εφαρμογή).  Ποιότητα στις εκροές δηλαδή στα αποτελέσματα της μάθησης, στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις ικανότητες που αποκτώνται στο τέλος μιας μαθησιακής διαδρομής.

16 Ο φάκελος Europass Εργαλείο ενίσχυσης της κινητικότητας Διαβατήριο Γλωσσών Βιογραφικό Σημείωμα (CV) Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Παράρτημα Διπλώματος Κινητικότητα Europass (Mobility) Πυρήνας του φακέλου: Europass CV Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα έγγραφά EUROPASS διότι η χρήση τους αποτελεί δυνατότητα που προσφέρεται σε αυτούς και όχι υποχρέωση.

17 http://europass.cedefop.europa.eu/el/home

18 Στατιστικά στοιχεία EUROPASS Εξέλιξη του αρ. Europass CVs που συμπληρώθηκαν on-line Πηγή: CEDEFOP - http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/statistics

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Κωνσταντίνος Καλτσάς http://www.eoppep.gov.gr


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google