Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν. Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν. Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν. Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.): Η πορεία προς το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ν. Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.

2 Ο χώρος της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Στρατηγική Λισσαβόνας Πρόγραμμα «εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» Από το 2002 ενισχυμένη συνεργασία στην ΕΕΚ Διαφορετικά συστήματα κοινοί στόχοι Με ορίζοντα το 2020 «Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» Η ΕΕΚ όλο και ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα Κοινά εργαλεία Μαθησιακά αποτελέσματα EQF Εθνικές μεταρρυθμίσεις Πιστοποίηση NQF ECVET QA Κατανομή ρόλων Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων Ισότιμη μάθηση

3 Ευρωπαϊκά “εργαλεία” και αρχές
Ευρωπαϊκά “εργαλεία” και αρχές Κεντρικό στοιχείο των διαδικασιών της Κοπεγχάγης και της Ε & Κ 2010 είναι η ανάπτυξη Κοινών Ευρωπαϊκών Αρχών και εργαλείων που στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας των προσόντων και τη διευκόλυνση της κινητικότητας EQF ECVET EU αρχές για την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης CQAF Europass Προσδίδουν μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση στην ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

4 Τι είναι το EQF; Είναι ένας ευρωπαϊκός πίνακας μετάφρασης των προσόντων που υποστηρίζει την κινητικότητα ανάμεσα στις χώρες μέσω της απλοποίησης της σύγκρισης του περιεχομένου και του περιγράμματος των προσόντων Διευκολύνει τη ΔΒΜ, επιτρέπει τη σύνδεση και τον συνδυασμό των προσόντων που προσφέρονται σε διαφορετικά συστήματα και τέλος συμπεριλαμβάνει τη γενική, επαγγελματική, ανώτατη εκπαίδευση καθώς και την κατάρτιση Βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και καλύπτει όλο το εύρος της μάθησης (υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι και ανώτατη εκπαίδευση).

5 Τι είναι το EQF; Χώρα A Χώρα B EQF Επίπεδο 8 ΕΠ EQF Επίπεδο 7 NQF/ NQS
5 Loukas Zahilas

6 Τι είναι το EQF; «Ενιαιοποίηση» του χώρου των προσόντων στη βάση ενός κοινού ταξινομητικού πλαισίου αναφοράς Διάρθρωση σε 8 επίπεδα αναφοράς και περιλαμ-βάνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελε-σμάτων από τη βασική τυπική εκπαίδευση έως και τις διδακτορικές σπουδές.

7 Μια απαίτηση για το άνοιγμα στη ΔΒΜ και σε κάθε είδος μάθησης
Μια απαίτηση για το άνοιγμα στη ΔΒΜ και σε κάθε είδος μάθησης ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ + διάρκεια + τύπος + χώρος + πρόγραμμα + ινστιτούτο ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ Τι απαιτείται να ξέρει ένα άτομο ή να μπορεί να αποδείξει ότι είναι ικανό να κάνει μετά το τέλος της μαθησιακής εμπειρίας Προς Loukas Zahilas

8 Εστίαση σε Μαθησιακά Αποτελέσματα
EQF Μη-Τυπική Μάθηση Μαθησιακά Αποτελέσματα Άτυπη Μάθηση Τυπική Εκπαίδευση Loukas Zahilas

9 Γιατί Μαθησιακά Αποτελέσματα?

10 Μαθησιακά Αποτελέσματα
μεταφέρουν το ενδιαφέρον από τις «εισροές» στις «εκροές» προσφέρουν καλύτερη σύνδεση μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης διευκολύνουν την μεταφορά και χρήση των προσόντων μεταξύ διαφορετικών χωρών και διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης διευκολύνουν την επικύρωση άτυπης και μη- τυπικής μάθησης Loukas Zahilas

11 Η δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου
Καθορισμός Επιπέδων πλαισίου Δημιουργία Περιγραφικών δεικτών Πλαίσιο Διασφάλισης ποιότητας Πρότυπα, Προγράμματα, πιστοποίηση Loukas Zahilas

12 Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου (ν.3879/2010)
Εκπόνηση προτύπων και μέσων για την αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μαθησιακής διαδρομής Εισήγηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου Εκπόνηση ενιαίου συστήματος πιστοποίησης ΓΔΙ

13 Υλοποιούμενες δράσεις Ε.Ο.Π.Π.
ΚΥΑ για τα φθοριούχα αέρια και αντίστοιχο Νομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης, όπου έχει οριστεί ο Ε.Ο.Π.Π. ως ο φορέας πιστοποίησης προσόντων Παρακολούθηση - παραλαβή μελέτης για τη δημιουργία Μεθοδολογίας πιστοποίησης (αντιστοίχησης στο πλαίσιο του ΕΠΠ) με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα Μελέτη με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου ποιοτικής αναβάθμισης αρχικής - συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων με τελικό στόχο της διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και θεσμοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας

14 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων -Τα επόμενα βήματα
Δημιουργείται μεθοδολογικός οδηγός για τις Ομάδες Εργασίας που θα εκπονήσουν τους περιγραφικούς δείκτες Αναμένεται η σύσταση επιτροπής με γνωμοδοτικό χαρακτήρα στον ΕΟΠΠ (για την υποστήριξή του στην ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΠΠ), όπως προβλέπει ο Ν /2010. Υπό εξέλιξη η καταγραφή των τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ΔΒΜ

15 ECVET Ψηφίδες Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς

16 Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην εφαρμογή του ΕCVET
Διατηρώντας τη θεσμική μνήμη του ΟΕΕΚ και βάσει του ν.3879/2010, ο Ε.Ο.Π.Π. είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ECVET. O Ε.Ο.Π.Π. βρίσκεται σε συνεργασία με το CEDEFOP και αντλεί από τη γενικότερη ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Η αρμοδιότητα εφαρμογής του συστήματος αναδεικνύει τον Ε.Ο.Π.Π. σε επιτελικό φορέα διασφάλισης της κάθετης και οριζόντιας κινητικότητας υπό το πρίσμα της ΔΒΜ.

17 Η διαδικασία μεταφοράς στο ECVET

18 Η διαδικασία μεταφοράς & συσσώρευσης LO* στο ECVET
Sending provider Host The individual acquires KSC The learning outcomes are assessed 3 2 Credit is awarded to the individual for the learning outcomes achieved Learner's credit in an individual transcript of record Credit is validated 6 Learning outcomes are recognised and accumulated as a part of the aimed qualification; corresponding ECVET points are included. 7 1 Learning agreement 4 5 *LO: Learning Outcomes (Μαθησιακά Αποτελέσματα)

19 Lifelong Learning Pathway
KSC capital 1 Formal Formal Informal Lifelong Learning Pathway On the job 1:knowledge, skills, competence

20 ECVET & EQF

21 Συμπληρωματικότητα ECVET & EQF
Βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα Δίνουν έμφαση στα προσόντα Υποστηρίζουν την Διά Βίου Μάθηση Διευκολύνουν την Κινητικότητα Διευκολύνουν τη Διαφάνεια

22 Συμπληρωματικότητα ECVET & EQF
8 Κοινά Επίπεδα Αναφοράς Πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης Καθοδήγηση και προσανατολισμός Διασφάλιση ποιότητας Βασικές δεξιότητες Εθνικά και Κλαδικά Πλαίσια Προσόντων Εργαλεία για τους πολίτες Europass ECTS ECVET

23 Διασφάλιση Ποιότητας & EQF

24 Διασφάλιση Ποιότητας & EQF
Quality assurance (QA) is a crucial dimension of EQF to make comparison and transfer of qualifications easier. Common quality principles are a precondition to build trust between national systems rendering co-operation effective. Each EQF Reference Level Knowledge Skills Wider personal and professional competences Quality

25 The European Quality Assurance Reference Framework (E.Q.A.R.F)
Εφαρμογή σε εθελοντική βάση Ένα κοινό μοντέλο κύκλου ποιότητας που περιλαμβάνει: Σχεδιασμό, εφαρμογή,αξιολόγηση,απολογισμό και αλλαγές. Οι δείκτες ποιότητας σχετίζονται με: την απασχολησιμότητα, τα στατιστικά περάτωσης σπουδών, τους μηχανισμούς ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών (σύνδεση με αγορά εργασίας), τη χρηματοδότηση

26

27 Κοινές αρχές διασφάλισης ποιότητας σε Γ’ βάθμια εκπαίδευση & σε Ε.Ε.Κ. στα πλαίσια του EQF
Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής διοίκησης των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τακτική αξιολόγηση των ιδρυμάτων, των προγραμμάτων τους ή των συστημάτων τους για τη διασφάλιση ποιότητας, από εξωτερικούς φορείς ή οργανισμούς παρακολούθησης. Οι εξωτερικοί φορείς ή οργανισμοί παρακολούθησης που ασχολούνται με τη διασφάλιση ποιότητας πρέπει να υπόκεινται σε τακτική επιθεώρηση. Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τις πτυχές του πλαισίου αναφοράς, των εισροών, της διεργασίας και των παραγομένων, ενώ παράλληλα θα δίνει έμφαση στα παραγόμενα και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: –– σαφείς και μετρήσιμους στόχους και πρότυπα, –– κατευθύνσεις εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, –– κατάλληλους πόρους, –– συνεπείς μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες να συνδυάζουν την αυτοαξιολόγηση με την εξωτερική επιθεώρηση, –– μηχανισμούς και διαδικασίες ανατροφοδότησης για βελτίωση, –– δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από μεγάλο αριθμό ατόμων. Οι πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ποιότητας σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συντονίζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η γενική επισκόπηση, η συνοχή, η συνεργία και η πολυδιάστατη συστημική ανάλυση. Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να αποτελεί συνεργατική διαδικασία σε όλο το φάσμα των βαθμίδων και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων σε κάθε κράτος μέλος και σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι προσανατολισμοί που δίνονται σε κοινοτικό επίπεδο για τη διασφάλιση ποιότητας μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τις αξιολογήσεις και τη μάθηση μέσω ομοτίμων. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 23 Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του EQF για τη ΔΒΜ

28 Γιατί E.Q.A.R.F.; Δεν επιβάλλει συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας αλλά παρέχει κοινές αρχές, κριτήρια ποιότητας, περιγραφικούς δείκτες. Είναι μια «εργαλειοθήκη» από την οποία αντλεί ο κάθε χρήστης Έμφαση σε εκροές και μαθησιακά αποτελέσματα Αποτελεί τη βάση για περαιτέρω εξελίξεις μέσω της συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Είναι ένα εργαλείο μετάφρασης που διευρύνει τη διαφάνεια και συνεισφέρει στην κινητικότητα και στην ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

29 Πως λειτουργεί το E.Q.A.R.F.
QUALITY IMPROVE MENTS INCREASED TRANSPARENCY AND CONSISTENCY MUTUAL TRUST MOBILITY LIFE LONG LEARNING

30 Στόχοι του ΕQA-VET Να δημιουργήσει μια δομημένη και βιώσιμη πλατφόρμα για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους κοινωνικούς εταίρους και παρόχους, η οποία θα τους παρέχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τις πολιτικές τους και τις πρακτικές διασφάλισης ποιότητας και ως εκ τούτου θα ενισχύσει την έννοια της διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπ/ση και Κατάρτιση. Να φέρει κοντά τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να προωθηθεί η συνεργασία στην δημιουργία και βελτίωση της Διασφάλισης Ποιότητας στην ΕΕΚ χρησιμοποιώντας το EQARF.

31 Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην εφαρμογή της σύστασης
Η Ε.Ε. συνδέει ρητώς την εφαρμογή της σύστασης με τα βραχυπρόθεσμα παραδοτέα των κρατών-μελών με ορίζοντα υλοποίησης το 2015. Ο Ε.Ο.Π.Π. αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς και εκπροσωπεί τη χώρα στο δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας (EQAVET). Μέλημα αποτελεί η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για τη διασφάλιση της ποιότητας με την ευρύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων που εμπλέκονται στην πιστοποίηση προσόντων. Διοικητικά η διάρθρωση του Οργανισμού διέπεται οριζόντια από τη διασφάλιση της ποιότητας.

32 Τι είναι το EUROPASS; Εργαλείο ενίσχυσης της κινητικότητας
Πέντε (5) έγγραφα: Europass Βιογραφικό Σημείωμα (Europass CV) Europass Διαβατήριο Γλωσσών (Europass LP) Europass Κινητικότητα (Mobility) Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (Certificate supplement) Europass Παράρτημα Διπλώματος (Diploma supplement)

33 Ε.Ο.Π.Π. και EUROPASS O.E.E.K. (από ) και Ε.Ο.Π.Π. (ν.3879/2010) ως Εθνικό Κέντρο Europass Η Ελλάδα και η Γαλλία βρίσκονται στην κορυφή (αξιολόγηση της διαδικασίας της Κοπεγχάγης)

34 Στατιστικά στοιχεία EUROPASS
Αρ. Επισκέψεων στο Europass site μεταξύ ) Πηγή: CEDEFOP

35 Στατιστικά στοιχεία EUROPASS
Εξέλιξη του αρ. Europass CVs & LPs που συμπληρώθηκαν on-line Πηγή: CEDEFOP

36 Στατιστικά στοιχεία EUROPASS
Εξέλιξη του αρ. Europass CVs που συμπληρώθηκαν on-line Πηγή: CEDEFOP

37


Κατέβασμα ppt "Ν. Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google