Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ευρωπαϊκά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ευρωπαϊκά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ευρωπαϊκά Εργαλεία και Εθνικές Πολιτικές: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Προκλήσεις

2 2 Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κοινά εργαλεία Κατανομή ρόλων Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων Ισότιμη μάθηση Εθνικές μεταρρυθμίσεις Η ΕΕΚ όλο και ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα NQF Μαθησιακά αποτελέσματα EQF Πιστοποίηση ECVET QA Στρατηγική Λισσαβόνας 2000-2010 Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» Από το 2002 ενισχυμένη συνεργασία στην ΕΕΚ Διαφορετικά συστήματα  κοινοί στόχοι Με ορίζοντα το 2020 «Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»

3 Ανακοινωθέν της Bruges* •Αποτελεί την ατζέντα της Ε.Ε για τη σύγκλιση και συνεργασία στο χώρο της Ε.Ε.Κ. •Εμπεριέχει 22 βραχυπρόθεσμα παραδοτέα-στόχους  Βασικά: Εφαρμογή NQF (EQF)–ECVET-EQAVET  Συμπληρωματικά: Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών (ενσωμάτωση βασικών δεξιοτήτων ΔΒΜ στα Προγράμματα Σπουδών της Α.Ε.Κ.) 3 *Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Ε.Ε.Κ, των ευρωπαϊκών κοινωνικών φορέων και της Ε.Ε. Συνεδρίαση της Μπριζ στις 7 Δεκεμβρίου 2010 για την επανεξέταση της στρατηγικής προσέγγισης και των προτεραιοτήτων της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για τα έτη 2011-2020

4 4 ΙΔΡΥΣΗ ΕΟΠΠ-ΣΚΟΠΟΙ (1/2) Ν.3879/2010 (άρθρο 11) ως:  Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Εκροών μη - τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης  Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας Εθνικό Σημείο Συντονισμού (NCP) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) για τη Διασφάλιση Ποιότητας

5 5 ΙΔΡΥΣΗ ΕΟΠΠ-ΣΚΟΠΟΙ (2/2) (α) δημιουργία & ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το EQF (β)δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή ΓΔΙ και αντιστοίχιση με τα επίπεδα του ΕΠΠ (γ)αντιστοίχιση προσόντων τυπικής & μη-τυπικής εκπαίδευσης (ΜΤΕ) και άτυπης μάθησης (ΑΜ) στα επίπεδα του ΕΠΠ (δ)αντιστοίχιση διεθνών κλαδικών προσόντων στο ΕΠΠ (ε)πιστοποίηση εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης (στ)ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ. (ζ)διασφάλιση ποιότητας σε μη-τυπική εκπαίδευση (η)εισήγηση καθορισμού επαγγ. δικαιωμάτων κατόχων προσόντων στο πλαίσιο της ΔΒΜ (πλην ανωτάτης) (θ)αναγνώριση ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής (πλην ανωτάτης) *Ν.3879/2010 (άρθρο 11)

6 6 «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; Με την ΚΥΑ 1119/Η/20-10-2011(ΦΕΚ 2351 Β΄/20/10/2011) «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ««Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» δημιουργείται ο ΕΟΠΠΕΠ Η συγχώνευση των τριών φορέων: 1.Δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας τόσο στη χάραξη όσο και στην υλοποίηση πολιτικών πιστοποίησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, εξοικονομώντας ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους. 2. Διασφαλίζει διακριτές διαδικασίες πιστοποίησης φορέων, προγραμμάτων και προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, που ωστόσο στηρίζονται σε κοινές αξίες και αρχές ώστε να επιτυγχάνεται, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 3. Διασφαλίζει τη συνέργεια στη δημιουργία των απαραίτητων επιστημονικών εργαλείων που καταχωρούν και καταγράφουν τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από την αγορά εργασίας (εθνικό πλαίσιο προσόντων, επαγγελματικά περιγράμματα, προγράμματα σπουδών, πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α), μια και οι τρεις φορείς έχουν έντονο επιστημονικό προφίλ. 4. Αξιοποιεί τις γνώσεις και τις πληροφορίες που καταγράφονται στα επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να διαμορφώσει ευέλικτα, λειτουργικά και αποτελεσματικά συστήματα πιστοποίησης φορέων, προγραμμάτων και προσόντων αλλά και συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. 5. Συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών καθώς και στην πληροφόρηση των πολιτών με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο. Η πληροφόρηση που δίνεται ως συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να ξεκινά από τους αδειοδοτημένους φορείς και τα πιστοποιημένα προγράμματα και να φτάνει μέχρι τη διάγνωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των προσόντων και τη σύνδεσή τους με την απασχόληση. 6. Συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της συνεκτικής προώθησης των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό μια και οι τρείς φορείς έχουν έντονη διασύνδεση με ευρωπαϊκές πολιτικές, μόνιμα ευρωπαϊκά δίκτυα (π.χ. Euroguidance, ELGPN, Europass, EQAVET), θεσμικά όργανα και φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Cedefop), και έχουν αναπτύξει στο παρελθόν κοινές δράσεις στο πλαίσιο του έργου τους

7 7 Τι είναι το EQF; •Είναι ένας ευρωπαϊκός πίνακας μετάφρασης των προσόντων που υποστηρίζει την κινητικότητα ανάμεσα στις χώρες μέσω της απλοποίησης της σύγκρισης του περιεχομένου και του περιγράμματος των προσόντων •Διευκολύνει τη ΔΒΜ, επιτρέπει τη σύνδεση και τον συνδυασμό των προσόντων που προσφέρονται σε διαφορετικά συστήματα και τέλος συμπεριλαμβάνει τη γενική, επαγγελματική, ανώτατη εκπαίδευση καθώς και την κατάρτιση •Βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και καλύπτει όλο το εύρος της μάθησης (υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι και ανώτατη εκπαίδευση).

8 8 Μια «απαίτηση» για το άνοιγμα στη ΔΒΜ και σε κάθε είδος μάθησης

9 9 Τι είναι το ΕQF; EQF Επίπεδο 1 EQF Επίπεδο 2 EQF Επίπεδο 3 EQF Επίπεδο 4 EQF Επίπεδο 5 EQF Επίπεδο 6 EQF Επίπεδο 7 EQF Επίπεδο 8 Χώρα A Χώρα B NQF / NQS ΕΠ

10 10 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

11 11 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΔΒΜΘ-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. •Καταγραφή τίτλων-βεβαιώσεων-πιστοποιητικών (σε εξέλιξη) •Μεθοδολογικός οδηγός για την εκπόνηση περιγραφικών δεικτών στην τυπική εκπαίδευση (ολοκληρώθηκε) •Μεθοδολογικός οδηγός για την μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση (σε εξέλιξη) •«Ομαδοποίηση» περιγραφικών δεικτών για τη δευτεροβάθμια (τεχνική) εκπαίδευση (έχουν παρουσιαστεί τα αρχικά παραδοτέα- οριστικοποιούνται οι δείκτες) •Προσκλήσεις Διαχειριστικής Αρχής (α)Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης (β) Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης

12 12 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ / ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ •Υποβολή πρότασης στην ΕΥΔ για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων •Διαμόρφωση (ενιαίου) Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδίου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. •Διαπραγματεύσεις με αντίστοιχες Εθνικές Αρχές/Οργανισμούς για τις δυνατότητες διακρατικής συνεργασίας/ανταλλαγή καλών πρακτικών (ενδεικτικά: Φινλανδία-CEDEFOP-ETF)

13 Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET) ως εργαλείο κινητικότητας

14 14 Θέσπιση ECVET Σύσταση ΕΚ 18.06.2009

15 15 Τι είναι το ECVET? Το εργαλείο/τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ατόμων που περνούν από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε άλλο και/ή από ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σε άλλο Σύσταση ECVET δεν συνεπάγεται νέο δικαίωμα των πολιτών για την αυτόματη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων ή βαθμών ECVET Τι δεν κάνει το ECVET?

16 16 Μαθησιακά Αποτελέσματα Το ECVET στηρίζεται σε: Ό,τι ξέρει κατανοεί & μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος δηλ. στην περιγραφή σε: Γνώσεις Δεξιότητες & Ικανότητες

17 17 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Μαθησιακό περιβάλλον BΜαθησιακό περιβάλλον A Ο κ. X έχει την ευκαιρία περιόδου κινητικότητας σε άλλη χώρα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

18 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Μαθησιακό περιβάλλον BΜαθησιακό περιβάλλον A …και τώρα ο κ. X θέλει να μεταφέρει στο “Ιδρυμα Προέλευσης” τα νέα του Μαθησ. Αποτελέσματα στο επιδιωκόμενο προσόν Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. ΧΝέα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

19 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Μαθησιακό περιβάλλον BΜαθησιακό περιβάλλον A Υπάρχουν όμως δυσκολίες !!!! ?

20 Δυσκολίες Διαφάνεια ? Αμοιβαία εμπιστοσύνη? Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων? Συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων ? Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων?

21 Γιατί ECVET? Το ECVET συνιστά προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση της κινητικότητας Το ECVET διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ΕΕΚ & ΔΒΜ Το ECVET αυξάνει τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων Το ECVET υποστηρίζει τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Κ-Μ

22 Οι «Πυλώνες» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

23 Ο 1 ος «Πυλώνας» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

24 Η Διαδικασία Μεταφοράς : 7 βήματα “Ιδρυμα” Προέλευσης “Ιδρυμα” Υποδοχής Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται 3 Ο εκπαιδευόμ. αποκτά ΓΔΙ 2 Οι ΠΜ πιστοποιούνται 6 Τα μαθησ.αποτελέσματα αναγνωρίζονται & συσσωρεύονται ως μέρος του προσδοκώμενου προσόντος (& οι αντίστοιχοι βαθμοί ECVET). 7 1 Συμφωνίες Μάθησης Στον εκπαιδευόμενο χορηγούνται Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα 4 Οι ΠΜ καταχωρίζονται στο «πρακτικό καταγραφής» του εκπαιδευόμενου 5 Μνημόνια Συμφωνίας

25 Η Διαδικασία Μεταφοράς: Μνημόνια Συμφωνίας & Συμφωνίες Μάθησης  Με τα Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) οι εταίροι:  αποδέχονται αμοιβαία το καθεστώς τους ως αρμόδιων ιδρυμάτων  αποδέχονται αμοιβαία ως ικανοποιητικά τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων  συμφωνούν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προσόντων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς του EQF  Συμφωνίες Μάθησης  αποσαφηνίζουν το «ίδρυμα προέλευσης» και το «ίδρυμα υποδοχής»  προσδιορίζουν τους ιδιαίτερους όρους της περιόδου κινητικότητας (π.χ. ταυτότητα εκπαιδευόμενου, διάρκεια περιόδου κινητικότητας, αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, βαθμούς ECVET…)

26 Ο 2 ος «Πυλώνας» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

27 Τι είναι η ψηφίδα; Η ψηφίδα (unit) είναι συστατικό στοιχείο ενός προσόντος, αποτελούμενη από συνεκτικό σύνολο ΓΔΙ που μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν Σύσταση ECVET Η ψηφίδα περιλαμβάνει συνεκτικές / σχετιζόμενες ΓΔΙ: • από άποψη επαγγ. δραστηριότητας ( π.χ. περιποίηση μαλλιών & λούσιμο στο επάγγελμα του κομμωτή ) είτε • διότι ανήκουν στο ίδιο πεδίο ΓΔΙ ( π.χ. θεσμικό/νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος ) Ψηφίδα Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες

28 Ψηφίδα: η «καρδιά» του ECVET Προσόν Ψηφίδα Σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο από τους αρμόδιους φορείς και περιλαμβάνουν: • Γενικό τίτλο της ψηφίδας • Γενικό τίτλο του/ων προσόντος/ων που αφορά η ψηφίδα • Στοιχεία αναφοράς της ψηφίδας σύμφωνα με τα επίπεδα EQF/NQF • LO της ψηφίδας • Διαδικασία/Κριτήρια Αξιολόγησης των LO • Βαθμούς ECVET της ψηφίδας • Διάρκεια ισχύος της ψηφίδας

29 Ο 3 ος «Πυλώνας» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

30 Τι είναι οι βαθμοί ECVET; Η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των LO* σε επαγγελματικό προσόν και της σχετικής βαρύτητας των ψηφίδων σε σχέση με το επαγγελματικό προσόν Σύσταση ECVET Γιατί χρειάζονται οι βαθμοί ECVET; • Στο αρμόδιο ίδρυμα μεταφοράς & αναγνώρισης LO:  δείχνουν τη σχετική βαρύτητα της ψηφίδας/προσόντος που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος • Στον εκπαιδευόμενο:  δείχνουν το μέρος των LO που απομένει να καλύψει για το συνολικό προσόν • Στον εργοδότη:  δείχνουν τη δομή του προσόντος *LO: Μαθησιακά αποτελέσματα

31 Τι είναι οι Πιστωτικές Μονάδες; Το σύνολο των LO ατόμου που έχουν αξιολογηθεί και που μπορούν να συσσωρευθούν για την απόκτηση επαγγελμ. προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγ/τα ή επαγγελματικά προσόντα Σύσταση ECVET Πώς αναγνωρίζονται; • το ίδρυμα «υποδοχής» αξιολογεί τα LO και χορηγεί ΠΜ. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρίζεται στο «πρακτικό καταγραφής αποτελεσμάτων» του εκπαιδευόμενου • το ίδρυμα «προέλευσης» πιστοποιεί τις ΠΜ και • το ίδρυμα «προέλευσης» αναγνωρίζει τα επιτευχθέντα LO, τα οποία συσσωρευόμενα μπορεί να οδηγήσουν στην απονομή προσόντος

32 ECVET και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. •Ο ΕΟΠΠΕΠ βρίσκεται στη φάση κατάθεσης των τεχνικών δελτίων για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών της Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (σε σύμπραξη με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, ιδίως Ι.Ε.Π) •Βασικός άξονας του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία πρότυπο οδηγού για τις Ομάδες Έργου που θα αναλάβουν την εκπόνηση/αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών

33 ECVET και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αναλυτικότερα: Aπόσπασμα από σχέδιο τεχνικού δελτίου: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών της ΤΕΕ •Προετοιμασία της εκπόνησης των προγραμμάτων σπουδών της Τ.Ε.Ε. με δημιουργία του μεθοδολογικού οδηγού – Επιλογή διδακτικής (ών) μεθόδου (ων). Η δράση αυτή περιλαμβάνει (1)την εκπόνηση οδηγού σύνταξης των προγραμμάτων σπουδών της Τ.Ε.Ε., (2)την εκπόνηση οδηγού εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας της Τ.Ε.Ε. και (3)την εκπόνηση οδηγού για την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στην Τ.Ε.Ε.» •Ομοίως και για τα προγράμματα Α.Ε.Κ. (Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης)

34 EQAVET ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/C 155/01)

35 Ιστορικό – Χρήσιμες Πληροφορίες •Η σύσταση είναι συμπληρωματική αλλά επουδενί υποδεέστερη αυτής των Πλαισίων Προσόντων •Το Δίκτυο και οι «αρχές» ποιότητας αντλούν από τουλάχιστον 10ετή Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ποιότητας •Το Υπουργείο Παιδείας (σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ) αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα

36 Το Δίκτυο και οι Εθνικές Πρωτοβουλίες π 3 ΔΕΙΚΤΕΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣΔΕΙΚΤΕΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  Πρόσβαση στη Δια Βίου Μάθηση και την Αγορά Εργασίας  Κοινωνική Ένταξη/ Κοινωνική Συνοχή ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων  Αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των περιορισμένων πόρων  Κινητικότητα σπουδαστών/εκπαιδευο- μένων, επαγγελματική κινητικότητα σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο

37 Προκλήσεις (Εθνικό Επίπεδο) •Διαμόρφωση «κουλτούρας» μαθησιακών αποτελεσμάτων •Διάχυση προστιθέμενης αξίας/δυνητικών ωφελειών της συγκρότησης ΕΠΠ (και Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων) και «άρση» ερμηνειών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (για το τι είναι και τι σημαίνει ΕΠΠ) •Δικτύωση/Συνέργια/Συναίνεση •Δημιουργία ή αναθεώρηση (όπου αυτές υπάρχουν) των απαραίτητων μηχανισμών/διαδικασιών (ή/και) νομικού πλαισίου ώστε το ΕΠΠ να είναι «βιώσιμο» •Ισορροπία ανάμεσα στην «ταχύτητα» και στην ποιότητα των «απαιτούμενων» παρεμβάσεων

38 Προκλήσεις (Ευρωπαϊκό Επίπεδο) •Περαιτέρω ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων με σαφή προσανατολισμό στις εκροές (π.χ ΕQAVET) •Παροχή τεχνικής/χρηματοδοτικής βοήθειας στα κράτη- μέλη (και στις προς ένταξη χώρες) προκειμένου να τηρηθούν τα «χρονοδιαγράμματα» και να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων •Συντονισμός/Σύγκλιση της Εκπαίδευσης/Κατάρτισης με την αγορά εργασίας (π.χ. ΕSCO)

39 39 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!

40 Τι είναι το ECVET ? Το εργαλείο/τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ατόμων που περνούν από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε άλλο και/ή από ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σε άλλο Σύσταση ECVET δεν συνεπάγεται νέο δικαίωμα των πολιτών για την αυτόματη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων ή βαθμών ECVET Τι δεν κάνει το ECVET?

41 Μαθησιακά αποτελέσματα Το ECVET στηρίζεται σε: Ό,τι ξέρει κατανοεί & μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος δηλ. στην περιγραφή σε: Γνώσεις Δεξιότητες & Ικανότητες

42 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Μαθησιακό περιβάλλον BΜαθησιακό περιβάλλον A Ο κ. X έχει την ευκαιρία περιόδου κινητικότητας σε άλλη χώρα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

43 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Μαθησιακό περιβάλλον BΜαθησιακό περιβάλλον A …και τώρα ο κ. X θέλει να μεταφέρει στο “Ιδρυμα Προέλευσης” τα νέα του Μαθησ. Αποτελέσματα στο επιδιωκόμενο προσόν Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. ΧΝέα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

44 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Μαθησιακό περιβάλλον BΜαθησιακό περιβάλλον A Υπάρχουν όμως δυσκολίες !!!! ?

45 Δυσκολίες Διαφάνεια ? Αμοιβαία εμπιστοσύνη? Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων? Συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων ? Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων?

46 Γιατί ECVET? Το ECVET συνιστά προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση της κινητικότητας Το ECVET διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ΕΕΚ & ΔΒΜ Το ECVET αυξάνει τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων Το ECVET υποστηρίζει τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Κ-Μ

47 Οι «πυλώνες» του ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

48 «Πυλώνας 1: Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες

49 Διαδικασία μεταφοράς 7 βήματα “Ιδρυμα” Προέλευσης “Ιδρυμα” Υποδοχής Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται 3 Ο εκπαιδευόμ. αποκτά ΓΔΙ 2 Οι ΠΜ πιστοποιούνται 6 Τα μαθησ.αποτελέσματα αναγνωρίζονται & συσσωρεύονται ως μέρος του προσδοκώμενου προσόντος (& οι αντίστοιχοι βαθμοί ECVET). 7 1 Συμφωνίες Μάθησης Στον εκπαιδευόμενο χορηγούνται Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα 4 Οι ΠΜ καταχωρίζονται στο «πρακτικό καταγραφής» του εκπαιδευόμενου 5 Μνημόνια Συμφωνίας

50 Διαδικασία μεταφοράς Μνημόνια Συμφωνίας & Συμφωνίες Μάθησης  Με τα Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) οι εταίροι:  αποδέχονται αμοιβαία το καθεστώς τους ως αρμόδιων ιδρυμάτων  αποδέχονται αμοιβαία ως ικανοποιητικά τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων  συμφωνούν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προσόντων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς του EQF  Συμφωνίες Μάθησης  αποσαφηνίζουν το «ίδρυμα προέλευσης» και το «ίδρυμα υποδοχής»  προσδιορίζουν τους ιδιαίτερους όρους της περιόδου κινητικότητας (π.χ. ταυτότητα εκπαιδευόμενου, διάρκεια περιόδου κινητικότητας, αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, βαθμούς ECVET…)


Κατέβασμα ppt "1 Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ευρωπαϊκά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google