Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: « Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα» Υλοποίηση: Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF): ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2011

3 Η μέχρι σήμερα πορεία Η χώρα μας απείχε από τις διαδικασίες διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και καθυστέρησε ως προς την ενημέρωση, κατανόηση και αφομοίωση σε πρακτικό επίπεδο των βασικών στοιχείων από τους φορείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το ζήτημα. Μόλις τον Μάϊο 2009, δύο περίπου χρόνια από τις άλλες χώρες-μέλη , συστήθηκε από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. η Εθνική Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων, για τη συλλογή και την αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού και την προετοιμασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ακολούθησε την επίσημη έναρξη των εργασιών για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 25/02/2010

4 Προτρέπει τα κράτη-μέλη :
Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ως εργαλείο αναφοράς για την σύγκριση των συστημάτων απόκτησης προσόντων Να συσχετίσουν τα εθνικά συστήματα απόκτησης προσόντων με το EQF Να εκπονήσουν εθνικά πλαίσια προσόντων (nqf) Nα προσδώσουν έως το 2012 σε όλους τους νέους τίτλους σύνδεση-αναφορά προς το EQF Για την πραγματοποίηση των στόχων του EQF, η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη –μέλη στην εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τη Σύσταση με τη διευκόλυνση δράσεων συνεργασίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών και πιλοτικών σχεδίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χρηματοδοτώντας συγκεκριμένες δράσεις: Η εφαρμογή της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/04/2008

5 Στις δράσεις αυτές τα κράτη μέλη υποστηρίζονται ώστε να λειτουργήσουν όργανα και δομές προς της επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Δημιουργούνται : Η Συμβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF advisory group). Συντονίζεται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και το CEDEFOP και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του EQF. Επικουρικά προς την Συμβουλευτική Ομάδα του ΕΠΠ λειτουργούν: Η ομάδα Εργασίας για τα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Learning Outcomes Groups) Tα Εθνικά Σημεία Συντονισμού ( Νational Coordination Points) για τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων Επιπλέον λειτουργούν: Δίκτυα για την ποιότητα στην κατάρτιση (ΕNQAVET) Ομάδες Εργασίας για το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET) Ομάδες εργασίας για τις κλαδικές προσεγγίσεις των προσόντων (sectoral qualifications) Ομάδες εργασίας για τη δημιουργία κοινών εργαλείων ταξινόμησης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και επαγγελμάτων (ΕSCO) Η χώρα μας εκπροσωπείται επαρκώς σε όλα τα όργανα και τις ομάδες εργασίας

6 Μέχρι τις 23 Απριλίου 2013 πρέπει να αποτιμηθούν και να αξιολογηθούν, μέσω της Επιτροπής, οι δράσεις που αναλήφθηκαν ως ανταπόκριση στην Σύσταση της 23/04/08 και να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα και τις μελλοντικές επιπτώσεις, περιλαμβάνοντας εφόσον χρειασθεί, και πιθανή επανεξέταση και αναθεώρηση της παρούσας σύστασης. Συνεπώς, ο εναπομείνας χρόνος είναι λίγος και σειρά από ενέργειες πρέπει να επιταχυνθούν, πρέπει οι στρατηγικοί στόχοι υλοποίησης των EQF/NQF πρέπει να τεθούν στην πράξη.

7 ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω της συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και της δημιουργίας του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, επιδιώκει την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της Διά Βίου Μάθησης και του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων δεξιοτήτων και προσόντων των πολιτών και των διαμενόντων στην Ελλάδα, με τη θεσμική κατοχύρωση του Ν. 3879/21/09/2010 Στο άρθρο 16 του Ν αναφέρονται ρητά ο στόχος και η διασύνδεση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, αποδίδοντας την ευρωπαϊκή διάσταση στο όλο έργο.

8 H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το EQF (ΕQF National Coordination Point/NCP),έχει αναλάβει το έργο της προβολής και διάχυσης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και τη γενικότερη υποστήριξη της υλοποίησής του. (Με τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, ΕΟΠΠ, μεταφέρονται πλέον οι σχετικές δράσειςστον οργανισμό. Υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης του περιεχομένου και των στόχων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, πάντα αναφορικά με το Ευρωπαϊκό, το οποίο αποτελεί μικρή μεν, αλλά ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια που ξεκίνησε η χώρα μας, για την αναβάθμιση της Δ.Β.Μ. άρρηκτα συνδεδεμένης με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το εποπτευόμενο από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( ΙΔΕΚΕ) και χρηματοδοτείται κατά 75% από ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 25% από εθνικούς.

9 Στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος:
Διάχυση γνώσεων και μεταφορά ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και εμπειριών για την κατανόηση τόσο του περιεχομένου των ΕΠΠ/ΕΠΠ όσο και τη διαπίστωση της αναγκαιότητας εφαρμογής τους, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατανόηση των ΕΠΠ/ΕΠΠ από τον ευρύτερο πληθυσμό, δεδομένου ότι αποτελείται από διαφορετικές πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές ομάδες Προώθηση της δικτύωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Δράσεις διασφάλισης ποιοτικών παροχών σε βάθος χρόνου Εξασφάλιση συμμετοχικών διαδικασιών στην πορεία της εξέλιξης της διαδικασίας του ΕΠΠ Ανάπτυξη διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανατροφοδοτούμενης από τη συμμετοχή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της σύνδεσής της με την ευρωπαϊκή αντίστοιχη πλατφόρμα και τις εθνικές αναπτυσσόμενες πλατφόρμες Για την πραγματοποίηση των στόχων: 5 ημερίδες (΄Ηδη η πρώτη έγινε στις 7/10/2010 στοχευμένη στην Ανώτατη Εκπαίδευση) 4 Τεχνικά σεμινάρια Διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και των κρατών-μελών Έντυπο υλικό

10 Αναμενόμενα αποτελέσματα :
Θετική στάση των φορέων και των ατόμων στο EQF/NQF Απόκτηση καλών πρακτικών από τις παρεμβάσεις σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι, εργοδότες άνεργοι) και σε κοινωνικούς εταίρους) Ανάπτυξη διαδραστικής διαδικασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του Εθνικού Σημείου Συντονισμού (NCP) Πρόκληση του ενδιαφέροντος για το θέμα μέσω της ενεργούς συμμετοχής ιδίως ανάμεσα στους νέους με τη χρήση του διαδικτύου. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στην πράξη λειτουργεί ως ένας μηχανισμός μετάφρασης και διασαφήνισης των προσόντων, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους, επιτρέποντας την κατανόησή τους και δίνει ευκαιρίες για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανέλιξη και συνεχή μάθηση.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google