Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LOGO Ο ρόλος της Τ.Ε.Ε. στην απασχόληση, επαγγελματικά δικαιώματα, επίπεδα προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. – ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LOGO Ο ρόλος της Τ.Ε.Ε. στην απασχόληση, επαγγελματικά δικαιώματα, επίπεδα προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. – ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LOGO Ο ρόλος της Τ.Ε.Ε. στην απασχόληση, επαγγελματικά δικαιώματα, επίπεδα προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. – ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων

2 Η επίδραση της ύφεσης στην απασχόληση Αντίκτυπος της ύφεσης στην απασχόληση ΕΕ-27+, Cedefop 2012

3 Τάσεις προσφοράς ανάλογα με τα προσόντα (εργατικό δυναμικό ηλικίας 15-64) EU-27+, Cedefop 2012 Προοπτικές της αγοράς εργασίας

4 Επαγγελματικό Περίγραμμα Πλαίσιο Προγράμματος Πρόγραμμα Εκπαίδευσης / Κατάρτισης Επικύρωση / Πιστοποίηση Προσόντος Επαγγελματικό Δικαίωμα Από το Επαγγελματικό Περίγραμμα στην Απασχόληση

5 EQF Επίπεδο 1 EQF Επίπεδο 2 EQF Επίπεδο 3 EQF Επίπεδο 4 EQF Επίπεδο 5 EQF Επίπεδο 6 EQF Επίπεδο 7 EQF Επίπεδο 8 Χώρα A Χώρα B NQF / NQS 5 ΕΠ Loukas Zahilas ΕΠ ΕΠΕΠ / ΕΠΠ – EQF / NQF

6 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) θα περιλαμβάνει δύο βασικά εργαλεία:  Τους περιγραφικούς δείκτες των επιπέδων, οι οποίοι αναδεικνύονται σε προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και θα αποτελέσουν το μηχανισμό για την αντιστοίχιση του ΕΠΠ με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.  Οι Τύποι Προσόντων θα αποτελέσουν το βασικό στοιχείο για την κατάταξη των Προσόντων στα επίπεδα του ΕΠΠ αλλά και τη σύγκριση των τίτλων μεταξύ τους. Κάθε Τύπος θα έχει μία προδιαγραφή, η οποία θα περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσόντων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο τύπο. Οι Τύποι Προσόντων μπορεί να αποτελέσουν, στη συνέχεια, τη βάση για την ανάπτυξη νέων τίτλων στο μέλλον. Χαρακτηριστικά της δομής του ΕΠΠ

7 Ή: από ένα μίγμα όλων «στη δουλειά» Από εμπειρία Ακαδημαϊκό πλαίσιο Προσόν Διαδρομές απόκτησης προσόντων Αξιολόγηση & επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 7

8 ESCO Μαθησιακά αποτελέσματα Συστήματα Άτομα Αγορά εργασίας Εκπαίδευση & κατάρτιση ISCED ISCO88/ ISCO08 ISCED EQF/ NQFs Ατομικά Προσόντα (πτυχία, διπλώματα) Πρότυπα, κατηγοριοποιήσεις Καθηκόντων, δραστηριοτήτων, Εργασιών, επαγγελμάτων Και κλάδων Ατομικές γνώσεις, δεξιότητες και Ικανότητες για εργασία και διά βίου μάθηση Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) Η ανάγκη για μια κοινή γλώσσα

9  Το σύστημα ταξινόμησης ESCO θα αποτελείται από τρεις αλληλένδετους πυλώνες οι οποίοι θα καλύπτουν i) τα επαγγέλματα, ii) τις δεξιότητες/ικανότητες και iii) τα προσόντα. Θα είναι πολυγλωσσικό και θα συνδέεται με συναφείς διεθνείς ταξινομήσεις και πλαίσια, όπως η NACE, η ISCO και το ΕΠΕΠ. Θα διατίθεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της πύλης ESCO.  Τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης / κατάρτισης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο προφίλ δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάθε ατόμου. Μειώνεται, έτσι, η απόσταση που χωρίζει τον τομέα της εκπαίδευσης/κατάρτισης από αυτόν της απασχόλησης. Το σύστημα ταξινόμησης ESCO θα αποτελέσει την κοινή γλώσσα των δύο αυτών κόσμων, βελτιώνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία.  Την ανάπτυξη του ESCO συντονίζουν η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης και η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαρακτηριστικά της δομής του ESCO

10  “Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα”: η επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων…  Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν θέτουν αυθαίρετους περιορισμούς ως προς την άσκηση τους, αλλά εκείνους που συνδέονται με τα επαγγελματικά προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει αυτά τα επαγγέλματα.  Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μπορεί οι προϋποθέσεις για την άσκησή τους να μη ρυθμίζονται πάντοτε με νόμο αλλά με άλλες διατάξεις ή και με συμβάσεις εργασίας, αλλά δεν υπάρχει ανεπτυγμένη χώρα όπου ένας μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων να μην ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα για την ανάληψη και την άσκησή τους. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

11 Ωρολόγιο Β’, Γ’ Τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm

12

13 http://db.ineobservatory.gr/

14  Πίνακες με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος (Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/137/οικ. 3902/13-02- 2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης). http://kesyp.flo.sch.gr/www/images/stories/documents/pinakas _epaggelmatwn.doc  Ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».  ΠΔ 112/2012 (υδραυλικών), ΠΔ113/2012 (χειριστών μηχανημάτων έργου), ΠΔ 114/2012 (τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων), ΠΔ115/2012 (τεχνικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων), ΠΔ 1/2013 (ψυκτικών). Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα

15  Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το κράτος μέλος υποδοχής παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος μέλος, πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοί του.  Ο∆ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Κωνσταντίνος Καλτσάς


Κατέβασμα ppt "LOGO Ο ρόλος της Τ.Ε.Ε. στην απασχόληση, επαγγελματικά δικαιώματα, επίπεδα προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. – ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google