Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘’Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων’’ ( Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011/ C372 / 01 ) Αθήνα,8 και 9 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘’Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων’’ ( Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011/ C372 / 01 ) Αθήνα,8 και 9 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘’Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων’’ ( Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011/ C372 / 01 ) Αθήνα,8 και 9 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα  Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Δια Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή. Αποσκοπεί : στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Βασικοί πυλώνες δικτύωσης : η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, Βασικοί πυλώνες δικτύωσης : η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, Επιδιώκει: να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία, ένα βήμα προς τα εμπρός, σε ομάδες πληθυσμού με χαμηλά προσόντα.

3 Ποιοι είναι οι στόχοι Κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ατζέντας –παροχή δυνατοτήτων δεύτερης ευκαιρίας για τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής και η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, σε άτομα και ομάδες με χαμηλά προσόντα –στοχευμένη εκπαίδευση για μετανάστες, για άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, για νέους που ούτε εκπαιδεύονται, ούτε απασχολούνται, ούτε ακολουθούν κατάρτιση, καθώς και για άτομα με αναπηρίες και άλλους ενήλικες –συνεργασία με τους εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών –αποτελεσματική και αποδοτική χρηματοδότηση

4 Τι μπορεί να κάνει η Ατζέντα Η υιοθέτηση και η προαγωγή των στόχων μπορεί να δράσει καταλυτικά στην αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και να προσεγγίσει τους σκοπούς της Ευρώπης 2020 Η υιοθέτηση και η προαγωγή των στόχων μπορεί να δράσει καταλυτικά στην αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και να προσεγγίσει τους σκοπούς της Ευρώπης 2020

5 Ειδικότερα, προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη για το 2012-14:  Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας  Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης  Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων  Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ενηλίκων  Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και παρακολούθηση του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

6 Ο Ν. 3879/2010 και η Διοικητική μεταρρύθμιση (Καλλικράτης) Αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για να συντελέσει η Ατζέντα:  Στην πρόσβαση στη μάθηση πολλών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων  Στον συντονισμό της Εθνικής Πολιτικής με τις πολιτικές της Ε.Ε.  Στην αύξηση της συμμετοχής στη ΔΒΜ, κυρίως των ατόμων με χαμηλά προσόντα  Στην εναρμόνιση των προσόντων του ενήλικου πληθυσμού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

7 Φορείς μη Τυπικής Εκπαίδευσης εποπτευόμενοι από τη ΓΓΔΒΜ  Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)  Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) (άρθρο 26 ν.4186/2013 και άρθρο 3 ν.3852/2010  Κολλέγια

8 Περιφερειακές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της ΓΓΔΒΜ  Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

9 Αρμοδιότητες ΓΓΔΒΜ  Κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας των Φορέων μη Τυπικής Εκπαίδευσης και κύρωσή τους από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μέριμνα για την χρήση Ν.Τ.  Προώθηση ψηφιακού περιβάλλοντος στα προγράμματα ΔΒΜ  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης  ΄Εγκριση εκπαιδευτικού υλικού εξ’ αποστάσεων εκπαίδευσης φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

10 Γιατί να υλοποιήσουμε την Ατζέντα  Για να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων σε σχέση με τις άλλες χώρες – μέλη  Για να μειωθεί ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  Για να αξιοποιηθούν οι καλές πρακτικές επιτυχημένων προγραμμάτων και εργαλείων (EQF/NQF, ECVET,EUROPASS etc)  Για να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα απόκτησης επικαιροποιημένων γνώσεων και η παροχή «Διά Βίου Μάθησης»

11 Πώς θα υλοποιήσουμε την Ατζέντα  Δημιουργώντας ένα διαρκές δίκτυο από άτομα και φορείς «κλειδιά» από:  Τον Δημόσιο Τομέα - Τις Περιφέρειες και τους Δήμους - Τους Κοινωνικούς Εταίρους - Τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - Την Κοινωνία των Πολιτών

12 Πώς θα δημιουργηθεί το δίκτυο  Με τα 13 σεμινάρια στις 13 περιφέρειες  Με τη συνεχή επικοινωνία και με τη βοήθεια των ΤΠΕ  Με τη χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών  Με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις  Με την επεξεργασία σχεδίου κοινής πολιτικής και συστάσεων από τους εμπλεκόμενους (stakeholders) και στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και την παράθεση προτάσεων

13 Ποιοί ωφελούνται  Το προσωπικό των φορέων παροχής και διοίκησης Εκπαίδευσης  Οι εμπλεκόμενοι σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο  Και, κυρίως, τα μέλη της κοινωνίας με χαμηλά προσόντα, τα άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και οι νέοι που δεν εργάζονται ούτε εκπαιδεύονται (ΝΕΕΤs)

14 O αντίκτυπος στις ομάδες στόχου  Η συνειδητοποίηση για την αναγκαιότητα της ΔΒΜ  Ο προσδιορισμός των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, δημιουργώντας συνέργειες σε τοπικό επίπεδο  Περαιτέρω κινητοποίηση των συγκεκριμένων ομάδων για να αποκτήσουν προσόντα

15 Πώς θα πλησιάσει η Ατζέντα τις ομάδες στόχου  Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ευαίσθητων ομάδων, σε φεστιβάλ, γιορτές κ.α. (outreach activities)  Καμπάνια, εκδηλώσεις, δημιουργία διαδικτύου, πλατφόρμας, ραδιοφωνικές εκπομπές

16 Εκπλήρωση των στόχων  Αύξηση του ενδιαφέροντος του ενήλικου πληθυσμού για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης  Δημιουργία δικτύου με διάρκεια από ενδιαφερόμενους να προωθήσουν  Βελτίωση της ποιότητας της παροχής εκπαίδευσης στους ενηλίκους  Αξιοποίηση των μελετών, εργαλείων, ερευνών και μεθόδων της Ε.Ε.

17 Ημερίδα: “ Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ’’ 28/02-01/03/2013 Θεσασαλονίκη 28/02-01/03/2013 Θεσασαλονίκη Φωτεινή Τσουμάρα Φωτεινή Τσουμάρα Συντονίστρια του προγράμματος Συντονίστρια του προγράμματος


Κατέβασμα ppt "‘’Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων’’ ( Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011/ C372 / 01 ) Αθήνα,8 και 9 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google