Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2 Δοκιμές Εκχυλισιμότητας - Γενικά Δοκιμές εκπλυσιμότητας: ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ2  Περιλαμβάνουν την προσβολή συγκεκριμένης ποσότητας και κοκκομετρίας εδάφους ή στερεού αποβλήτου με συγκεκριμένη ποσότητα υδατικού διαλύματος συγκεκριμένης σύστασης (εκχυλιστικό μέσο) για συγκεκριμένο χρόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες. Κύριες παράμετροι: Έδαφος ή στερεό απόβλητο Κοκκομετρία του υλικού (-10 mm, -9 mm, -4 mm, -2 mm κλπ) Μάζα (συνήθως της τάξης των 100 g) Κοκκώδες ή μονόλιθος

3 Δοκιμές Εκχυλισιμότητας - Γενικά ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ3  Κύριες παράμετροι (συνέχεια): Εκχυλιστικό μέσο Είδος εκχυλιστικού μέσου (απιον. νερό, νιτρικό οξύ, οξικό οξύ, κλπ.) pH του εκχυλιστικού μέσου Παράμετροι συστήματος Αναλογία υγρού προς στερεό (L/S), συνήθως 10 l/kg Ρύθμιση pH (συνήθως δεν ρυθμίζεται) Χρόνος επαφής (συνήθως 24 h) Θερμοκρασία (συνήθως 20 ο C) Βαθμός και είδος ανάδευσης Η ύπαρξη προκαταρκτικού σταδίου

4 Δοκιμές Εκχυλισιμότητας - Είδη ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ4  Είδη δοκιμών εκχυλισιμότητας Δοκιμές εκχύλισης ενός σταδίου (Single extraction tests). Περιλαμβάνει την επαφή υγρού – στερεού, διήθηση του πολφού και μέτρηση των χαρακτηριστικών του διηθήματος (φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, συγκέντρωση μεταλλικών στοιχείων, κατιόντων κλπ) Δυναμικές δοκιμές εκχύλισης (Dynamic extraction tests), στις οποίες το εκχυλιστικό μέσο ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Περιλαμβάνει δοκιμές πολλαπλών διαδοχικών εκπλύσεων του στερεού με φρέσκο εκχυλιστικό μέσο Κινητικές δοκιμές σε στήλες Ειδικές δοκιμές (Specific tests) που εστιάζονται στη χημική διαφοροποίηση ή σε θέματα βιοδιαθεσιμότητας.

5 Πρότυπες Δοκιμές Εκχυλισιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ5  Προτυποποίηση Πρότυπες Δοκιμές. Πληθώρα διαθέσιμων πρότυπων δοκιμών από Διεθνή πρότυπα (ISO) Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ από CEN) Διάφορα κρατικά πρότυπα (DIN Γερμανίας, ΝΕΝ Ολλανδίας, BS Βρετανίας, ΕΛΟΤ κλπ) Μη πρότυπες δοκιμές. Ουσιαστικά αποτελούν διαφοροποιήσεις πρότυπων δοκιμών σε μία ή περισσότερες παραμέτρους. Παράδειγμα: η χρήση θαλασσινού νερού αντί απιονισμένου νερού ως εκχυλιστικό μέσο.

6 Δοκιμές Εκχυλισιμότητας Ενός Σταδίου ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ6  Κύριες δοκιμές ενός σταδίου US EPA TCLP DIN 38414-S4 EN 12457 1-4 pH stat test CEN/TS 14429 Στοιχείο TCLP (mg/l) As 5 Cd 1 Pb 5 Cr 5 Se 1 Ag 5 Ba 100 Hg 0.2

7 Δυναμικές Δοκιμές Εκχυλισιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ7  Δυναμικές δοκιμές εκχυλισιμότητας Σειριακές δοκιμές διαλείποντος έργου (Serial batch tests) Multiple Extraction Procedure (US EPA Method 1320), Availability Test (NEN 7341) Serial Batch Test (NEN 7349) Δοκιμές περιφερειακής ροής (Flow-around tests), ANSI 16-1 Monolithic Diffusion test (NEN 7345)

8 Δυναμικές Δοκιμές Εκχυλισιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ8  Δυναμικές δοκιμές εκχυλισιμότητας Δοκιμές διείσδυσης (Flow- through tests) Δοκιμές σε Στήλες (CΕΝ/TS 14405) Λυσίμετρα

9 Ειδικές Δοκιμές Εκχυλισιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ9  Ειδικές δοκιμές εκχυλισιμότητας Δοκιμές σταδιακών εκχυλίσεων (π.χ. Tessier) CH 3 COOH/Na, NH 2 OH.HCl, HNO 3 +H 2 O 2 και HF+HClO 4 (εναλλαγής, ανθρακικό, οξειδωμένο, αναγώγιμο (δεσμευμένο σε οξείδια σιδήρου και μαγγανίου) και υπόλειμμα)

10 Ειδικές Δοκιμές Εκχυλισιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ10  Ειδικές δοκιμές εκχυλισιμότητας Φυτοδιαθέσιμο κλάσμα EDTA DTPA Βιοδιαθέσιμο κλάσμα. Ένα μονο τμήμα φθάνει στο αίμα μέσω της γαστρεντερικής οδού In-vivo δοκιμές : ακριβές, πολύπλοκες, χρονοβόρες και μπορεί να προκαλέσουν ηθικά διλλήματα In-vitro δοκιμές : Physiologically-Based Extraction Test (PBET): Δοκιμή εκχυλισιμότητας που προσομοιώνει τα γαστρεντερικά υγρά

11 Επιλογή Δοκιμών Εκπλυσιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ11 Ανάλογα με τις ανάγκες χαρακτηρισμού  Τριών ειδών δοκιμές Δοκιμές Βασικού Χαρακτηρισμού (Basic Characterisation Tests). Όλες οι δοκιμές που απαιτούνται για την πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς του ρυπασμένου εδάφους ή αποβλήτου. Προτεινόμενες δοκιμές ΕΝ 12457.02, Δοκιμή Ανοδικής Διήθησης, pH stat test, πολλαπλές εκπλύσεις κλπ.) Δοκιμές συμμόρφωσης (Compliance tests). Δοκιμές που απαιτούνται για τον έλεγχο αν το συγκεκριμένο υλικό. Συνήθως χρησιμοποιείται μια από τις ΕΝ 12457 ή Δοκιμή Ανοδικής Διήθησης. Δοκιμές επί τόπου επιβεβαίωσης (On site verification tests). Κυρίως στους ΧΥΤΑ. Δοκιμές που μπορεί να γίνουν για τον επί τόπου έλεγχο της ποιότητας των αποβλήτων για αποδοχή στον ΧΥΤΑ

12 Χρήση Αποτελεσμάτων Δοκιμών Εκπλυσιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ12 Αξιολόγηση δυνατότητας διάθεσης αποβλήτων σε ΧΥΤΑ Στοιχείο Περιεκτικότ ητα (mg/kg) Ολλανδικά όρια αναφοράς για εδάφη Ολλανδικά όρια Παρέμβασης για εδάφη As2002955 Cd0,90,812 Co509240 Cr1500100380 Cr (VI)< 1 Cu5836190 Mn850-- Ni65035210 Mo< 130 10200 Pb11085530 Sb19315 Se<1,250,7100 Zn67140720  Δεδομένα Χημική Ανάλυση (Ορυκτολογική ανάλυση για ορισμένες ενώσεις) Δοκιμές εκχυλισιμότητας ΕΝ 12457.02 ή/και CEN/TS 14405 ή/και ΕΝ 12457.01 ή 12457.02

13 Χρήση Αποτελεσμάτων Δοκιμών Εκπλυσιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ13 Έλεγχος επικινδυνότητας υλικών Επικίνδυνα – Μη επικίνδυνα - Αδρανή Σύμφωνα με το άρθρο 2 (ορισμοί), παρ. 2 της ΚΥΑ 13588/725, «όσα απόβλητα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων επισημαίνονται με αστερίσκο και έχουν κοκκώδη μορφή χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα όταν: α) είτε εκδηλώνουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης β) είτε υπερβαίνουν τις οριακές τιμές για τα μη επικίνδυνα απόβλητα της απόφασης 2003/33/ΕΚ, όταν υποβάλλονται στις δοκιμές που προβλέπονται στην ίδια απόφαση».

14 Χρήση Αποτελεσμάτων Δοκιμών Εκπλυσιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ14 Από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, και τροποποιήσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ)

15 Χρήση Αποτελεσμάτων Δοκιμών Εκπλυσιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ15 Όρια μη επικίνδυνων αποβλήτων - Απόφαση 2003/33/ΕΚ ΣυστατικόL/S =2 l/kgL/S =10 l/kg C 0 (δοκιµή διήθησης) mg/kg ξηρά ουσίαmg/l As0,420,3 Ba3010020 Cd0,610,3 Cr σύνολο4102,5 Cu255030 Hg0,050,20,03 Mo5103,5 Ni5103 Pb5103 Sb0,20,70,15 Se0,30,50,2 Zn255015 Ιόντα χλωρίου10000150008500 Ιόντα φθορίου6015040 Θειικά ανιόντα10000200007000 DOC (*)380800250 TDS (**)40 00060 000— β’ κριτήριο

16 Χρήση Αποτελεσμάτων Δοκιμών Εκπλυσιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ16 Δοκιμή ΕΝ 12457.02 - Σύγκριση με όρια Στοιχείο Δείγμ α 1 Δείγμ α 2 Δείγμα ελέγχου Μέσος όρος Δείγμα 1 Δείγμα 2 Μέσος όρος Όρια για χώρους υγ. ταφής* Αδρανών Μη επικίνδ. Επικίνδ. pH τελ. 5,6 Αγωγιμ. τελ. (μS/cm) 2,1 mg/l διαλύματοςmg/kg ξηρού δείγματοςmg/kg As 0,0210,029<0,0050,0250,210,290,250,5225 Ba Μη ανιχνεύσιμο 1 Μη ανιχνεύσιμο (ΜΑ)20100300 Cd <0,0004<0,0040,0415 Cr σύνολο 0,160,17<0,0010,171,61,7 0,51070 Cu 0,01 <0,0020,010,1 250100 Hg Μη ανιχνεύσιμο 2 Μη ανιχνεύσιμο (ΜΑ)0,010,22 Mo 0,530,57<0,0050,555,35,75,50,51030 Ni <0,004<0,040,41040 Pb <0,005<0,050,51050 Sb ΜΑ 3 <0,0015ΜΑ 3 ΜΑ<0,015ΜΑ0,060,75 Se <0,005<0,050,10,57 Zn <0,04<0,4450200 Ιόντα Cl 11 3,611110 8001500025000 Ιόντα F** 1,51,20,11,315121310150500 Θειικά 410 <104104100 10002000050000 β’ κριτήριο

17 Χρήση Αποτελεσμάτων Δοκιμών Εκπλυσιμότητας ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ17 Δοκιμή ΕΝ 12457.03 - Σύγκριση με όρια Παράμε τρος Δείγμα 1 (2 l/kg) Δείγμα 2 (2 l/kg) Δοκιμή ελέγχου Μέσος όρος Δείγμα 1 (2 l/kg) Δείγμα 2 (2 l/kg) Μέση τιμή Όρια για χώρους υγ. ταφής* Αδραν ών Μη επικ. Επικίν δ. pH6,33 Αγωγ. (μS/cm) 436040207,1 Στοιχείοmg/lmg/kg As0,02480,0281<0,00610,02650,04960,05620,053 0,10,46 Ba<0,0127 <0,025 730100 Cd0,00210,0020<0,00020,00210,00420,0040,0042 0,030,63 Cr0,0520,0485<0,00640,0500,1040,0970,1 0,2425 Cu0,010<0,0093 0,00970,02<0,01860,194 0,92550 Hg0,00130,0008<0,00050,0010,00260,00160,0022 0,0030,050,5 Mo1,161,23<0,00071,212,322,462,41 0,3520 Ni0,0057<0,0038 0,00480,0114<0,00760,0096 0,2520 Pb<0,0104 <0,0208 0,2525 Sb<0,0016 <0,0032 0,020,22 Se0,01250,0153<0,00260,01390,0250,03060,0278 0,060,34 Zn<0,0619 <0,1238 22590 Cl - 6212435,593124248186 55010000 17000 F-F- 0,320,06<0,010,190,640,120,38 460200 SO 4 128134 13125626826256010000 25000 β’ κριτήριο

18 . Ιδιότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725, Παράρτημα ΙΙ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ18 α’ κριτήριο ΗΠεριγραφή Η1 «Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτροβενζόλιο. Η2 «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερμο αντίδραση. Η3−Α«Πολύ εύφλεκτο»: ουσίες και παρασκευάσματα: Η3−Β «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21 ο C και δεν υπερβαίνει τους 55 ο C. Η4 «Ερεθιστικό»: μη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, οι οποίες σε άμεση, παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή. Η5 «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισμένους κινδύνους Η6 «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα ή ακόμη και το θάνατο (συμπεριλαμβανομένων των πολύ τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων). Η7 «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα, οι οποίες με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν την συχνότητα του. Η8 «Διαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, σε επαφή με ζωντανούς ιστούς, μπορούν να ασκήσουν καταστρεπτική επίδραση σ’ αυτούς. Η9 «Μολυσματικό»: ύλες που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς Η10 «Τερατογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα, οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να δημιουργήσουν μη κληρονομικές συγγενείς δυσμορφίες ή να αυξήσουν τη συχνότητα τους. Η11 «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους. Η12Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό, τον αέρα ή με ένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο. Η13 Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, μετά από διάθεση, μπορούν να δημιουργήσουν, με οποιοδήποτε μέσο, μια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η14 «Οικοτοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

19 . Κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 13588/725, Παράρτημα ΙΙ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ19 α’ κριτήριο ΗΠεριγραφήΚριτήριο Η3ΒΣημείο ανάφλεξης≤55 ο C Η4 Περιέχει μία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινομούνται ως R41 σε ολική συγκέντρωση≥10% Περιέχει μία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινομούνται ως R36, R37, R38 σε ολική συγκέντρωση ≥20% Η5Περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως επιβλαβείς σε ολική συγκέντρωση≥25% Η6 Περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως πολύ τοξικές σε ολική συγκέντρωση≥0,1% Περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές σε ολική συγκέντρωση≥3% Η7 Περιέχει μία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 1 ή 2 σε συγκέντρωση≥0,1% Περιέχει μία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 3 σε συγκέντρωση≥1% Η8 Περιέχει μία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινομούνται ως R35 σε ολική συγκέντρωση≥1% Περιέχει μία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινομούνται ως R34 σε ολική συγκέντρωση≥5% Η10 Περιέχει μία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 ταξινομημένη ως R60, R61 σε συγκέντρωση ≥0,5% Περιέχει μία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 3 που ταξινομείται ως R62, R63 σε συγκέντρωση ≥5% Η11 Περιέχει μεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 1 ή 2 ταξινομημένη ως R46 σε συγκέντρωση≥0,1% Περιέχει μεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 3 ταξινομημένη ως R40 σε συγκέντρωση≥1%

20 Εξέταση Ιδιοτήτων Η5-Η12 ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ20 CLP (Classification, Labelling and Packaging, Reg 1272/2008)

21 Εξέταση Ιδιοτήτων Η5-Η12 ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ21 α’ κριτήριο Αρ. καταχώρησ ης Χημική ονομασία Ταξινόμηση-Επεξήγηση Οριακή συγκέντρωσ η* Μέγιστη συγκέντρωση ουσίας με βάση τη χημική ανάλυση 028-003- 00-2 Οξείδιο νικελίου  R49-Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (κατηγορία 1) όταν εισπνέεται (Η7)  R43- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα (Η5)  R53- Μπορεί να έχει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον (Η14) 0,1% 25% 0,083%


Κατέβασμα ppt "ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google