Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Αθηνά Αθανασοπούλου Προϊσταμένη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Αθηνά Αθανασοπούλου Προϊσταμένη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Αθηνά Αθανασοπούλου Προϊσταμένη της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

2 2 Ταυτότητα πρόσκλησης Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 5 Μαρτίου 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ Δικαιούχοι: Αναπτυξιακές Συμπράξεις Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Στόχος: η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Προϋπολογισμός Περιφ. Στερεάς Ελλάδας : 1.300.000

3 3 Ταυτότητα πρόσκλησης Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Μια πρόσκληση με δύο μέρη:  Για απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας ειδικού τύπου  Για υποβολή σχεδίων δράσης Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της κάθε κατηγορίας παρέμβασης

4 4 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Εταίροι Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους  δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις,  οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006,  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων

5 5 Συντονιστές Α.Σ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Δεν μπορούν να οριστούν συντονιστές: Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις Ένας φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Αναπτυξιακές Συμπράξεις, αλλά μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία.

6 6 Αντικείμενο Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Δεν καλύπτουν το κόστος απασχόλησης.

7 7 Βαθμός επίτευξης στόχου Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του Σχεδίου Δράσης βεβαιώνεται ως εξής: •ίδρυση νέας επιχείρησης: business plan + βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την εφορία. •δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: η αναγγελία πρόσληψης, •ένταξη σε άλλο πρόγραμμα: business plan + αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, •απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Σύνδεση με αποπληρωμή

8 8 Ωφελούμενοι (1) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Άτομα με αναπηρία Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

9 9 Ωφελούμενοι (2) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Αιτούντες άσυλο Αποφυλακισθέντες Πρώην χρήστες ουσιών Οροθετικοί Άστεγοι Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου

10 10 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δράσεων Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Μελέτη Δικτύωση Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης Συντονισμός και διαχείριση πράξης Κατάρτιση - επιμόρφωση Πληροφόρηση - συμβουλευτική - υποστήριξη Διακρατική συνεργασία (προαιρετική δράση) Οι δράσεις θα πρέπει να προκύπτουν και να τεκμηριώνονται από την ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, στο σχέδιο δράσης

11 11 Ανώτατα Όρια Π/Υ (1) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία •Μέγιστος π/υ Σχεδίου Δράσης: έως 800.000 € •Κόστος Μελέτης – Ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας: έως 5.000 € •Κόστος σύνταξης business plan: έως 5.000 € •Συντονισμός και διαχείριση πράξης: έως 10% του π/υ (κόστος σύστασης ΑΣ: έως 2.000€) •Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση: έως 10% του π/υ

12 12 Ανώτατα Όρια Π/Υ (2) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία •Κατάρτιση/επιμόρφωση : έως 35% του π/υ •Εκπαιδευτικό επίδομα ωφελούμενων: 6 €/ώρα κατάρτισης/επιμόρφωσης/πρακτικής άσκησης •Συμβουλευτική/υποστήριξη/προώθηση στην απασχόληση: έως 40% του Π/Υ της πράξης. •Διακρατικότητα (προαιρετικά) : έως 5% του Π/Υ της πράξης. •Ανώτατο % υπεργολαβιών: έως 30% του εγκεκριμένου π/υ της πράξης

13 13 Αξιολόγηση (1) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Επιτροπή/ες αξιολόγησης Προϋπόθεση: η προηγούμενη θετική αξιόλογηση για απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας ειδικού τύπου Συγκριτική αξιολόγηση, βάσει εγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης

14 14 Αξιολόγηση (2) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Έμφαση στη σκοπιμότητα: Έμφαση σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η πράσινη ανάπτυξη, η κοινωνική οικονομία και οι ΤΠΕ  Τεκμηρίωση επιλογής κλάδου/ομάδας/περιοχής & προτεινόμενων δράσεων (ανάλυση τοπικής αγοράς εργασίας, σχεδιασμός παρέμβασης, διαπιστωμένες ανάγκες / αναπτυξιακές δυνατότητες  Σύνθεση Αναπτυξιακής Σύμπραξης (συνάφεια, αντιπροσωπευτικότητα, εμπειρία)  Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

15 15 Αξιολόγηση (3) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ενσωμάτωση των αρχών της Κ.Π ''EQUAL" Ο Εντοπισμός των καινοτόμων στοιχείων της προτεινόμενης Πράξης. Η εφαρμογή της αρχής της ενεργού συμμετοχής των αντιπροσωπευτικών φορέων των ομάδων στόχων Η προστιθέμενη αξία της Διακρατικής Συνεργασίας. Με ποιο τρόπο η προτεινόμενη Πράξη ενσωματώνει στις δράσεις της τη διάσταση του φύλου και προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.

16 16 Χρηματορροές Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία  1 η δόση: 25%, με Βεβαίωση έναρξης (πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του σχεδίου, προσέλκυσης και επιλογής των ωφελουμένων).  2 η δόση: 50%, με 75% φυσικού αντικειμένου και 50% οικονομικού αντικειμένου πρώτης και δεύτερης δόσης [50% * (25+50)= 37,50%].  3η δόση 25% μετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, για το σύνολο των ωφελουμένων.

17 17 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ευχαριστώ για την προσοχή σας Αθηνά Αθανασοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α’, ΕΥΚΕΚΟ Τηλ: 210 5271302 E-mail: aathanasopoulou@mou.gr


Κατέβασμα ppt "1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Αθηνά Αθανασοπούλου Προϊσταμένη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google