Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μία πρόσκληση με δύο μέρη:
Για απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας ειδικού τύπου Για υποβολή σχεδίων δράσης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € Προς: Αναπτυξιακές Συμπράξεις (δικαιούχοι) που λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) αποκλειστικά για την εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης και επιλογή κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης. Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της κάθε κατηγορίας παρέμβασης.

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ
Οι υπό στοιχεία α), β) και γ) φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, Δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού,ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Δεν καλύπτουν το κόστος απασχόλησης.

5 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του Σχεδίου Δράσης βεβαιώνεται ως εξής: ίδρυση νέας επιχείρησης: business plan + βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την εφορία. δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: η αναγγελία πρόσληψης, ένταξη σε άλλο πρόγραμμα: business plan + αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Σύνδεση με αποπληρωμή

6 ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων μπορεί να αφορά σε περιοχή που καλύπτει αιτιολογημένα ένα δήμο ή περισσότερους δήμους ή το σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης σε δύο (2) ή περισσότερους δήμους που ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, αλλά στην ίδια διοικητική Περιφέρεια.

7 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
Άνεργοι νέοι επιστήμονες, αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός Μητρώου ανεργίας. Αντικατάσταση ωφελουμένων είναι δυνατή μέχρι 6 μήνες μετά την απόφαση ένταξης της Πράξης, τηρώντας τη μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων που έχει εγκριθεί βάσει του Σχεδίου Δράσης.

8 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Κάθε τοπικό Σχέδιο Δράσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε δράση είναι επιλέξιμη από το ΕΚΤ και τεκμηριώνεται ως αναγκαία ποσοτικά και ποιοτικά, μέσα από την υποχρεωτική ανάλυση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος του σχεδίου. Επίσης θα πρέπει να συνδέεται με τις πολιτικές ενίσχυσης επιχειρήσεων στην περιοχή στην οποία απευθύνεται, καθώς και με άλλες συναφείς/παράλληλες πολιτικές (π.χ. ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας).

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Οι δράσεις θα πρέπει να προκύπτουν και να τεκμηριώνονται από την ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας στο σχέδιο δράσης

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (1)
Ανάλυση τοπικής αγοράς εργασίας (υποχρεωτική), Εκπόνηση business plan για κάθε ωφελούμενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση Συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα επιχορήγησης / επιδότησης. Προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Επιμορφώσεις εξατομικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και τον επαγγελματικό του στόχο, όπως: Εξειδικευμένα σεμινάρια απόκτηση/αναβάθμιση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (2)
Διαδικασίες πιστοποίησης Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα: νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Υποστήριξη ωφελουμένων στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην παρέμβαση, π.χ. κάλυψη αναγκών φύλαξης παιδιών, αναγκών σίτισης. Συμμετοχή υποψήφιων επιχειρηματιών σε διεθνείς εκθέσεις, φόρουμ επιχειρηματικότητας, υλοποίηση study visit σε συνεργαζόμενους φορείς/επιχειρήσεις, ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις εξωτερικού, κοινή ανάπτυξη προϊόντων.

12 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)
Μέγιστος π/υ Σχεδίου Δράσης: έως € Μελέτες – Εργαλεία – Έρευνες: έως 5% του π/υ (ανάλυση τοπικής αγοράς εργασίας: έως 5.000€) Συντονισμός και διαχείριση πράξης: έως 10% του π/υ (κόστος σύστασης ΑΣ: έως 2.000€) Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση: έως 10% του π/υ Κόστος συνόλου ενεργειών επιλογής ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους: έως 3% του π/υ.

13 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2)
Κόστος σύνταξης business plan: έως € Κατάρτιση σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ: έως 30% του π/υ (με 7€ / ανθρωποώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος) Μέσο ωριαίο κόστος εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις: 6€ /ανθρωποώρα (χωρίς το εκπαιδευτικό επίδομα) Εκπαιδευτικό επίδομα ωφελούμενων: 5€/ ώρα κατάρτισης/επιμόρφωσης

14 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (1) Ανώτατο %: έως 30% του εγκεκριμένου π/υ
Ανώτατο %: έως 30% του εγκεκριμένου π/υ Δεν συνιστούν υπεργολαβία εξωτερικοί συνεργάτες που: συμβάλλονται κατ’ ευθείαν με τον φορέα και όχι μέσω εταιρειών έχουν συνεχή και διαρκή σχέση με τον φορέα το έργο τους υπολογίζεται σε μονάδες έργου, ή χρόνου και συνοδεύεται από εκθέσεις και αναφορές ή/και η απασχόληση παρακολουθείται με φύλλα χρονοχρέωσης έχουν σύμβαση έργου με έναν εταίρο της Α.Σ και μόνο για τις ανάγκες της Πράξης, χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλον Εταίρο της Α.Σ

15 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (2) Δεν συνιστούν υπεργολαβία :
Κόστος πιστοποίησης, όταν αυτή προέρχεται από αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης Αμοιβές επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Αμοιβές επιχειρήσεων εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης Η αμοιβή διακρατικού φορέα για την υλοποίηση των διακρατικών δράσεων κατάρτισης

16 ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
% επί των άμεσων δαπανών (όχι του συνόλου) * Ενώσεις Προσώπων Μη Κερδοσκοπικές: 20% (ή 20/1.20 = % του συνόλου) * ΝΠΙΔ κερδοσκοπικά: 20% (ή 20/1.20=16.666% του συνόλου) * ΝΠΔΔ: 15% (ή 15/1.15 = 13,043% του συνόλου) * ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά: 15% (ή 15/1.15 = 13,043% του συνόλου)

17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (1) Προϋπόθεση: η προηγούμενη θετική αξιολόγηση για απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας Επιτροπή/ές Αξιολόγησης Συγκριτική αξιολόγηση, βάσει εγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔ.

18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (2) Έμφαση στη σκοπιμότητα:
τεκμηρίωση επιλογής κλάδου/ομάδας/περιοχής & προτεινόμενων δράσεων (αξιολογείται η ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας και ο σχεδιασμός της παρέμβασης καθώς και το κατά πόσο οι προτεινόμενες δράσεις απαντούν στις διαπιστωμένες ανάγκες/αναπτυξιακές δυνατότητες) Σύνθεση Α.Σ (συνάφεια, αντιπροσωπευτικότητα, εμπειρία) Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων (μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων και προσέγγισης επιχειρήσεων) Έμφαση σε κλάδους, όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, η πράσινη οικονομία, η κοινωνική οικονομία, ο πολιτισμός και οι ΤΠΕ.

19 ΚΑΤΑΒΟΛΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Σχέδια θα προσδιορίζουν συγκεκριμένους στόχους εκροών και αποτελεσμάτων, η δε παρακολούθησή τους θα γίνεται με βάση τη στοχοθέτηση όχι μόνο συγκεκριμένων εκροών, αλλά, κυρίως, της επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα είναι ανάλογη του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα εξασφαλίσουν (χρηματοδότηση βάσει αποτελεσμάτων).

20 ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ 1η δόση: 25%, με Βεβαίωση έναρξης (πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του σχεδίου, προσέλκυσης και επιλογής των ωφελουμένων). 2η δόση: 50%, με 75% φυσικού αντικειμένου και 50% οικονομικού αντικειμένου πρώτης και δεύτερης δόσης [50% * (25+50)= 37,50%]. 3η δόση 25% μετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, για το σύνολο των ωφελουμένων.

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 80 ωφελούμενοι, με συνολικό π/υ 800.000€
Έχει ήδη λάβει € (1η + 2η δόση) και έχει υπόλοιπο € Εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης για τους 60, δηλαδή το 75% του συνόλου των ωφελουμένων. Θα λάβει ως αποπληρωμή το 75% του υπολοίπου: 75%* = € Άρα συνολικά θα πάρει €.

22 ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ Α.Σ
Σχέδιο Δράσης, με τους συνημμένους σε αυτό πίνακες: Συνοπτικός Π/Υ Προτεινόμενης Πράξης (έντυπα και ηλεκτρονικά) Χρονοδιάγραμμα ανά δράση Σύνθεση Αναπτυξιακής Σύμπραξης Στοιχεία επιστημονικού προσωπικού ανά εταίρο Αίτηση Χρηματοδότησης, Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και υποέργου.

23 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Το τυποποιημένο έντυπο εκπλήρωσης απαιτήσεων. Σχέδιο καταστατικού της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των εταίρων για: (α) τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (β) την αποδοχή των όρων και την υποβολή φακέλου και δέσμευση για έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα της ΑΣ Οργανόγραμμα της ΑΣ σε μορφή διαγράμματος ροής (αφορά την ομάδα έργου για την υλοποίηση της πράξης). Περιγραφή προσόντων και καθηκόντων του Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου (όχι Διαχειριστή) και του Υπευθύνου παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου Περιγραφή προσόντων και θέσης του Διαχειριστή. Εγχειρίδιο διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων εντύπων. Περιγραφή διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής.

24 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικό αρχείο του Πίνακα Συνοπτικού Προϋπολογισμού Ηλεκτρονικό αρχείο με τους πίνακες ανάλυσης του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσης Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Οδηγός Εφαρμογής για Δικαιούχους Υπόδειγμα έκθεσης παρακολούθησης ωφελουμένων αναφορικά με την προώθηση τους στην αγορά εργασίας Νόμος 4019/2011, άρθρο 18: Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων

25 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Διασφάλιση σύνδεσης των Σχεδίων Δράσης με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, αλλά, κυρίως με την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, Διαμόρφωση μεθοδολογίας και συνείδησης συμμετοχικότητας και συνυπευθυνότητας σε όλους τους τοπικούς κοινωνικο-οικονομικούς και αναπτυξιακούς φορείς μιας περιοχής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο, που θα διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά τους ανεξάρτητα των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Διεύρυνση επιλεξιμότητας δράσεων Αξιοποίηση εργαλείων απλοποίησης με μη ελέγξιμο έως 20% έμμεσων κατ’ αποκοπή δαπανών

26 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Προκήρυξη Δράσης: έως 29/02/2012
Υποβολή Σχεδίων Δράσης: έως 10/04/2012 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Δράσης: έως 30/04/2012 Αποφάσεις Ένταξης:έως 15/05/2012

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Μ. Παπούλια Προϊσταμένη ΕΥΣΕΚΤ Τηλ:


Κατέβασμα ppt "ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google