Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Μαρία Ανδρέου Στέλεχος της Μονάδας Γ’ της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Μαρία Ανδρέου Στέλεχος της Μονάδας Γ’ της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Μαρία Ανδρέου Στέλεχος της Μονάδας Γ’ της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Οικονομικά στοιχεία πρότασης

2 2 Υλοποίηση Πράξης με ίδια μέσα: Ως πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα νοούνται οι περιπτώσεις εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των πράξεων από τον ίδιο το δικαιούχο χωρίς την ανάθεσή τους σε τρίτον, δηλαδή χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

3 3 Η ΑΣ ως δικαιούχος υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Στο πλαίσιο των ΤΟΠ ΕΚΟ, οι Πράξεις υλοποιούνται από τις Α.Σ με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους - υπεργολάβους Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο - υπεργολάβο, επιτρέπεται μόνο για εκτέλεση μέρους των δραστηριοτήτων της Πράξης και εφόσον αποδεδειγμένα δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα

4 4 Υπεργολαβίες Ως υπεργολάβος νοείται τρίτος που έχει συνάψει συμφωνία με επιχειρηματικούς όρους με έναν ή περισσότερους Εταίρους της Α.Σ, προκειμένου να εκτελέσει μέρος των εργασιών της Δράσης που ο Εταίρος έχει αναλάβει, χωρίς την άμεση εποπτεία του Εταίρου και χωρίς σχέση εξάρτησης. Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Οι δαπάνες υπεργολαβίας δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης.

5 5 Δεν συνιστούν υπεργολαβία εξωτερικοί συνεργάτες που: Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία  συμβάλλονται κατ’ ευθείαν με τον φορέα και όχι μέσω εταιρειών  έχουν συνεχή και διαρκή σχέση με τον φορέα  το έργο τους υπολογίζεται σε μονάδες έργου, ή χρόνου και συνοδεύεται από εκθέσεις και αναφορές ή/και η απασχόληση παρακολουθείται με φύλλα χρονοχρέωσης  έχουν σύμβαση έργου με έναν εταίρο της Α.Σ και μόνο για τις ανάγκες της Πράξης, χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλον Εταίρο της Α.Σ

6 6 Άμεσες και έμμεσες δαπάνες Άμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες, οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες στο πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας ως δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση της Πράξης. Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Έμμεσες δαπάνες είναι τα γενικά (έμμεσα) έξοδα και είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση της Πράξης και εάν καταλογίζονται στην Πράξη αυτή κατ' αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.

7 7 Ποσοστά για κατ’ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών Με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε και ανάλογα με την Νομική Μορφή των Εταίρων δίνεται η δυνατότητα για κατ’ αποκοπή δήλωση των έμμεσων δαπανών τους Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

8 8 Νομική Μορφή Εταίρου Αναπτυξιακής Σύμπραξης % ποσοστό έμμεσων επί των άμεσων δαπανών, πλην των άμεσων δαπανών υπεργολαβίας Ενώσεις Προσώπων Μη Κερδοσκοπικές 20% ΝΠΙΔ κερδοσκοπικά20% ΝΠΔΔ15% ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά15%

9 9 Κατάρτιση Προϋπολογισμού Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία η υλοποίηση της πράξης με ίδια μέσα θα έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος έναντι της προσφυγής σε αναδόχους, Η κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι : θα καλύπτει μόνο το απολύτως αναγκαίο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών των εταίρων, χωρίς την ύπαρξη οικονομικού πλεονεκτήματος προς αυτούς.

10 10 Κατάρτιση Προϋπολογισμού (συνέχεια) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ο προϋπολογισμός της Πράξης υπολογίζεται ως το άθροισμα του προϋπολογιζόμενου κόστους των επιμέρους δράσεων Κάθε επιμέρους δράση κατατάσσεται υποχρεωτικά σε μια από τις κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων

11 11 Κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία ΚΩΔ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 319ΜΕΛΕΤΕΣ 320ΔΙΚΤΥΩΣΗ 327ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 348ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 349ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 351ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

12 12 Κατάρτιση Προϋπολογισμού (συνέχεια) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Οι δράσεις διακρατικότητας εντάσσονται στην κατηγορία δράσης «ΔΙΚΤΥΩΣΗ», ενώ στην κατηγορία δράσης «ΜΕΛΕΤΕΣ», εντάσσεται μόνο η «Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας». Σε κάθε κατηγορία δράσης ανήκουν συγκεκριμένες άμεσες δαπάνες, όπως προσδιορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) ΚΥΑ περί Συστήματος Διαχείρισης Ο υποψήφιος Δικαιούχος θα συμπληρώσει τον Πίνακα «Συνοπτικός Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Πράξης με ανάλυση του π/υ των Επιμέρους Δράσεων»

13 13 Συμπλήρωση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Στην ανάλυση του π/υ της κάθε δράσης θα υπολογίζονται αρχικά οι άμεσες δαπάνες και χωριστά οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών. Οι έμμεσες δαπάνες θα υπολογίζονται ως ποσοστό επί των άμεσων δαπανών (πλην των υπεργολαβιών), σύμφωνα με την νομική μορφή του κάθε εταίρου. Ο π/υ της δράσης προκύπτει από την άθροιση των άμεσων και έμμεσων δαπανών. Εάν δύο ή περισσότερες επιμέρους δράσεις ανήκουν στην ίδια κατηγορία δράσης τότε για κάθε μία από αυτές θα συμπληρώνεται ξεχωριστή γραμμή

14 14 Συμπλήρωση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού (συνέχεια) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του κόστους της κάθε επιμέρους δράσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πίνακες ανάλυσης του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, της Πρόσκλησης.

15 15 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ευχαριστώ για την προσοχή σας Μαρία Ανδρέου ΕΥΚΕΚΟ Τηλ: 210 5271311 E-mail: andreou@mou.gr


Κατέβασμα ppt "1 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Μαρία Ανδρέου Στέλεχος της Μονάδας Γ’ της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google