Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

2 2 Η Πρόσκληση  Ποιος προκηρύσσει; Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  Σε ποιους απευθύνεται; Εταιρικά Σχήματα  Ποιο είναι το αντικείμενο; Η εκπόνηση και η υποβολή Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης

3 3 Απαιτήσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση (1) Τι απαιτείται να υποβληθεί: 1) Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης Καινοτόμο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αποτυπώνει το όραμα για την περιοχή παρέμβασης συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της • Δομημένο με βάση τα οριζόμενα στην Πρόσκληση • Σε αντιστοιχία με τα Κεφάλαια της αίτησης • Συνοπτική περιγραφή Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο σχέδιο 2) Αίτηση • Πλήρως συμπληρωμένη Υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο

4 4 Απαιτήσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση (2) Τι απαιτείται να υποβληθεί: 3) Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας Πλαίσιο συνεργασίας (γραπτή συμφωνία) στο οποίο οι εταίροι δεσμεύονται για: • Τη μορφή και σύνθεση του εταιρικού σχήματος • Τον ορισμό του Συντονιστή Εταίρου τον οποίο και εξουσιοδοτούν • Το περιεχόμενο του Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθεί • Το ρόλο και τις υποχρεώσεις του κάθε εταίρου Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο σχέδιο

5 5 Εταιρικά Σχήματα  Τι είναι; Συνεργασία φορέων (εταίρων) για την υλοποίηση των Π.Κ.Σ.Α.  Ποια τα χαρακτηριστικά τους; • Αντιπροσωπευτικότητα • Πολυ-συμμετοχικότητα  Ποιος ο ρόλος τους; • Σχεδίαση • Υλοποίηση • Παρακολούθηση • Αξιολόγηση • Διάχυση αποτελεσμάτων του Π.Κ.Σ.Α. • Εξασφάλιση διασυνδέσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο των προβλεπόμενων δράσεων

6 6 Δυνητικοί Εταίροι Αντιπροσωπευτικοί φορείς συλλογικών συμφερόντων από:  Δημόσιο Τομέα  Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα  Ιδιωτικό Τομέα καθώς και:  Οικονομικοί Εταίροι  Κοινωνικοί Εταίροι  Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών

7 7 Ο Συντονιστής Εταίρος Εταίρος που εκπροσωπεί την εταιρική σχέση στη φάση:  Της προετοιμασίας του Π.Κ.Σ.Α  Της ωρίμανσης των έργων (αν επιλεγεί ως πρότυπο) Απαιτήσεις για το Συντονιστή εταίρο:  Εμπειρία  Επαρκές διοικητικό προσωπικό

8 8 Μηχανισμοί/Όργανα  Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης (Ε.Σ.Π.)  Μέλη: Εταίροι που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα αλλά και φορείς που δεν ανήκουν στο σχήμα αυτό  Στόχος: Η αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική διαχείριση θεμάτων που αφορούν το Π.Κ.Σ.Α.  Άλλοι μηχανισμοί συντονισμού και παρακολούθησης  Στόχος: Η περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του Π.Κ.Σ.Α. και η διασφάλιση της εφαρμογής των αποφάσεων της Ε.Σ.Π.

9 9 Περιοχές εφαρμογής  Περιοχές: 1. Γεωγραφικά μειονεκτικές  Ορεινές  Μειονεκτικές γεωργικές  Μειονεκτικές νησιωτικές 2. Αστικές  Χαρακτηριστικά:  Υψηλός βαθμός ομοιογένειας (λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά)  Είδος προβλημάτων που αντιμετωπίζει  Διασφάλιση ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων Κριτήρια: Αναπτυξιακά και όχι διοικητικά

10 10 Διαδικασία αξιολόγησης/κριτήρια  Διαδικασία αξιολόγησης  1 η φάση: Προκαταρκτικός έλεγχος  2 η φάση: Συγκριτική αξιολόγηση με χρησιμοποίηση 6 ομάδων κριτηρίων  Κριτήρια αξιολόγησης 1. Περιοχή παρέμβασης 2. Εταιρικό σχήμα 3. Χαρακτηριστικά της πρότασης Π.Κ.Σ.Α 4. Ιδιωτική συμμετοχή 5. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας 6. Καινοτόμος χαρακτήρας

11 11 Διάγραμμα ενεργειών Αξιολόγηση προτάσεων Επιλογή Π.Κ.Σ.Α. ως βραβευμένων Ένταξη των βραβευμένων στα μέτρα ωρίμανσης Χρηματοδότηση των μελετών ωρίμανσης Παρούσα Πρόσκληση: Μελλοντικά : Οριστικοποίηση μορφής Π.Κ.Σ.Α. Υλοποίηση στην 4 η Προγραμματική Περίοδο

12 12 Υποβολή των προτάσεων  Καταληκτική ημ/νία: 31/01/2007  Τόπος υποβολής: ΜΟΔ Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα  Τρόπος υποβολής: • Ιδιοχείρως ή • με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή • ταχυμεταφορά  Μορφή υποβαλλόμενων προτάσεων: • Έντυπη μορφή (εις διπλούν) και • μαγνητική μορφή (CD)

13 13 Επικοινωνία  Έντυπα και πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ggea.gr/globalgrants  Λειτουργία help desk globalgrants@mou.gr  Ανάρτηση F.A.Q.


Κατέβασμα ppt "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google