Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aναπλ. Καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aναπλ. Καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aναπλ. Καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας
Διαδημοτική Συνεργασία. Συμβάσεις-Συμπράξεις. Συνεργασία Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο Aναπλ. Καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Διεθνείς Συνεργασίες (219 ΚΔΚ, 10 παρ. 2-3 ΕΧΤΑ – Κανον
Διεθνείς Συνεργασίες (219 ΚΔΚ, 10 παρ. 2-3 ΕΧΤΑ – Κανον. ΕΕ 1082/2006 ΕΟΕΣ) Συνεργασία Δήμων και Κοινοτήτων με πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της αλλοδαπής Σε διεθνές επίπεδο για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων. Σε ευρωπαϊκό επ.για συμμετοχή σε δίκτυα, προγράμματα (λ.χ. «Η Ευρώπη για τους Πολίτες ) και πρωτοβουλίες της ΕΕ και του ΣΕ Με συμβάσεις –συμφωνίες (άρθρ. 219 παρ. 2 ΚΔΚ) – πρωτόκολλα συνεργασίας . Αντικείμενο Πραγματοποίηση πολιτιστικών και και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών αποστολών Αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (νέο) Περιορισμοί: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους Υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας Συμβατότητα με εθνικές πολιτικές, εθνική-κοινοτική νομοθεσία

3 Διεθνείς Συνεργασίες (219 ΚΔΚ, 10 παρ. 2-3 ΕΧΤΑ – Κανον
Διεθνείς Συνεργασίες (219 ΚΔΚ, 10 παρ. 2-3 ΕΧΤΑ – Κανον. ΕΕ 1082/2006 ΕΟΕΣ) Προϋπόθεση: Σύμφωνη Γνώμη Τριμελούς Επιτροπής άρθρ. 4 παρ. 2β ν. 3345/ 2005 ΚΥΑ οικ /05 (ΦΕΚ – 1269 Β / ): Σύσταση και Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής: αποτελείται από εκπρόσωπο του ΥπΕΣ, ως Πρόεδρο, εκπρόσωπο του ΥπΕξ και εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ – Διετής Θητεία. Εγκ /2006: Εργο της Επιτροπής είναι: να κρίνει τη συμβατότητα της δράσης που αναπτύσσουν οι ΟΤΑ και όχι να χορηγεί έγκριση για τη μετάβαση εκπροσώπων ή την μετακίνηση υπαλλήλων των ΟΤΑ στο εξωτερικό. Στις τελευταίες περιπτώσεις για τη μετακίνηση απαιτείται απόφαση του οικείου Δημάρχου, ενώ για τους αιρετούς απαιτείται μόνο η προηγούμενη απόφαση του οικείου συμβουλίου (140παρ. 1 ΚΔΚ). Δυνατότητες Τήρηση Ειδικού Λογαριασμού διαχείρισης αναγκαίων πόρων (άρθρ. 219 παρ. 4 ΚΔΚ – ΚΥΑ;) Απόσπαση δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη δικτύου πόλεων και ενώσεων με απόφαση του διοικούντος το δίκτυο οργάνου και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου η προέδρου Κοιν. (2χρ.+ 2 παράταση+ 4χρ)

4 Αδελφοποιήσεις (άρθρ. 220 ΚΔΚ)
Πράξεις αδελφοποίησης: Σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής(ν. 3345/2005 – 133 περιπτώσεις) Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Στόχος η προαγωγή των μεταξύ τους οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων Μετακινήσεις στο εξωτερικό: Απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αδελφοποίησης από την Τριμελή Επιτροπή και απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους εκπροσώπους του δήμου.

5 Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων (άρθρ. 221 ΚΔΚ)
Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων: Συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη της 3μελούς Επιτροπής Ενώσεις δημοσίου συμφέροντος ΟΤΑ της ΕΕ με σκοπό α) την από κοινού πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για το σχεδιασμό και τα προγράμματα διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας ΟΤΑ κρατών μελών της ΕΕ, β) για την άσκηση δραστηριοτήτων για συνδυασμένες πολιτικές κοινωνικής και αστικής ανάπτυξης Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ – άρθρ. 22 παρ. 2 ν. 3613/2007) ΟΤΑ και οργανισμοί δημοσίου δικαίου Συμμετοχή με Απόφαση ΥΠΕΣ μετά σύμφωνη γνώμη της 3μελούς Επιτροπής στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος Υπουργείου Οικ. ΕΟΕΣ που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα συστήνεται ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Για τις ανάγκες του ΕΟΕΣ μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα Τα καθήκοντα ΕΟΕΣ περιορίζονται πρωτίστως στην εφαρμογή προγραμμάτων ή έργων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, ενώ δεν αποκλείεται η διεξαγωγή άλλων δράσεων με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Κοινότητας. Δεν αφορούν όμως σε καμία περίπτωση την άσκηση δημόσιας εξουσίας και σε αρμοδιότητες γενικών συμφερόντων του Κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών (όπως αστυνομικές-κανονιστικές εξουσίες κ.ά. Άρθρ. 7 Κανον. 1082/2006)

6 Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρ. 222 ΚΔΚ)
Συμβαλλόμενοι Δήμοι ή Κοινότητες του ίδιου νομού ή όμοροι Αντικείμενο Ανάληψη της άσκησης αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή υποστήριξη της άσκησής της (και μέρος της αρμοδιότητας ΣτΕ 619/2004 – μόνο όλη ΝΣΚ 283/1997) Μπορεί να συμμετέχει: Και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του αναλαμβάνοντος την αρμοδιότητα Δήμου ή Κοινότητας Αποφάσεις ΔΣ ή ΚΣ: Με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου Στις συμβάσεις ορίζονται: Τρόπος άσκησης ή υποστήριξης αρμοδιότητας και υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών και ειδικότερα: Σκοπός-Διάρκεια Σύμβασης Διάθεση προσωπικού ή σύσταση πρόσθετων θέσων ΙΔ ορ.χρόνου Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων Ποσά χρηματοδότησης επενδυτικών-λειτουργικών δαπανών (υποχρεωτικές) Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής – όργανο παρακολούθησης

7 Συμβάσεις συνεργασίας φορέων της ΤΑ (άρθρ. 223 παρ. 1-3 ΚΔΚ)
Συμβαλλόμενοι Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι, ΝΑ, ΝΠΔΔ της ΤΑ Αντικείμενο Για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ή και για την βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων Χρηματοδότηση: Και από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημοσίου τομέα. Αποφάσεις ΔΣ ή ΚΣ: Με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου

8 Συμβάσεις ανάθεσης (άρθρ. 223 παρ. 4 ΚΔΚ)
Συμβαλλόμενοι Δήμοι ή Κοινότητες, σύνδεσμοι και ΝΠΔΔ αυτών Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες Αντικείμενο Αξιοποίηση περιουσίας τους Εκτέλεση έργων Παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτονα φορέα ή προς τους δημότες Εφαρμογή προγραμμάτων Χαρακτηριστικά: Διενέργεια Διαγωνισμού Καταβολή αμοιβής (δημόσια σύμβαση έργου ή υπηρεσίας) ή Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής (παραχώρηση δημόσιου έργου ή δημόσιας υπηρεσίας) Παλαιότερη διάταξη: Άρθρ. 35 ΠΔ 410/1995 Ολομ. ΣτΕ 1938/1998

9 Συμπράξεις Δήμων και Κοινοτήτων με τον ιδιωτικό τομέα (άρθρ
Συμπράξεις Δήμων και Κοινοτήτων με τον ιδιωτικό τομέα (άρθρ. 224 ΚΔΚ – ν. 3389/2005) Συμβαλλόμενοι Δήμοι, Κοινότητες Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Τομέα (ΑΕ ειδικού σκοπού που συνιστώνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της σύμπραξης) Αντικείμενο Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών Δύο βασικές κατηγορίες: Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα. Κυρίως εξαρχής κατασκευή ή ολοκλήρωση ή διαχείριση και εκμετάλλευση βασικών υποδομών (εργοστάσια ανακύκλωσης, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, αναπλάσεις πλατειών κ.ά.) Αναπτυξιακά έργα ή έργα προστιθέμενης αξίας. Κυρίως εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας (τουριστικά συγκροτήματα, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, παραγωγή ενέργειας κ.ά.)

10 Προγραμματικές Συμβάσεις (άρθρ. 225 ΚΔΚ)
Συμβαλλόμενοι Δήμοι ή Κοινότητες, ΝΑ, ΝΔ, Σύνδεσμοι, ΤΕΔΚ, ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, νπδδ ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, δ.-κ. ιδρύματα, ΑΕΙ-ΤΕΙ Δημόσιο, φορείς δημόσιου τομέα (άρθρ. 1 παρ. 6 ν. 1256/1982) ή μεταξύ τους Κοινωφελή Ιδρύματα υπό προϋποθέσεις (σχετική εμπειρία, καταστατικό κλπ.) Αντικείμενο Μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής Παροχή υπηρεσιών κάθε είδους (ΝΣΚ 19/2006 για ανάθεση έργου σε τρίτο) Μπορεί να συμμετέχουν: Κοινωφελείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού ΚΕΚ οποιασδήποτε νομικής μορφής Επιχειρήσεις ΝΑ Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Επιμελητήρια Επιστημονικοί φορείς ΔΔ Συνεταιρισμοί – Ενώσεις Συνεταιρισμών Εργοδοτικές – Εργατουπαλληλικές Ενώσεις Τράπεζες-Πιστωτικά Ιδρύματα εφόσον επιτρέπεται με ΚΥΑ

11 Προγραμματικές Συμβάσεις (άρθρ. 225 ΚΔΚ)
Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται: Το αντικείμενο της σύμβασης Ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών Ο προϋπολογισμός τους Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης Οι πόροι που θα καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις Διάρκεια της Σύμβασης Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και αρμοδιότητές του Ρήτρες σε βάρος παραβατών όρων σύμβασης Ο συμβαλλόμενος στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο (σε περίπτωση που συμβαλλόμενος αναθέτει σε τρίτον, τότε ανάθεση κατά τη νομοθεσία του υπόχρεου συμβαλλόμενου) Ενδεχομένως η απασχόληση προσωπικού ενός συμβαλλομένου σε άλλον και παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων Χρηματοδότηση: από το ΠΔΕ μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους Τακτικός Προϋπολογισμός Άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα Από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων Από φορείς του δημοσίου τομέα που δεν μετέχουν στην ΠΣ


Κατέβασμα ppt "Aναπλ. Καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google