Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ (M. Sc.) ΜΟΝΑΔΑ Γ ΄ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. LEADER+

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ (M. Sc.) ΜΟΝΑΔΑ Γ ΄ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. LEADER+"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ (M. Sc.) ΜΟΝΑΔΑ Γ ΄ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. LEADER+

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 2. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (Φ.Π.Α.) 4. ΣΥΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Δ.Π. L + 5. ΣΥΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. 8. ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Προσλήψεις, συμβάσεις, αμοιβές κ.λ.π.) 9. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΣΘΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΣΘΙΟ (εφόσον δεν είναι ιδιόκτητες) (εφόσον δεν είναι ιδιόκτητες) ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ L+ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ L+

4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

5 ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Εφόσον υφίστανται) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Εφόσον υφίστανται) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Δ.Π. L+ KOINOΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Δ.Π. L+

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Δ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. L+ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Τ.Δ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ EXTRAIT ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΙΣ Β.Ε.Π.Ε. & ΤΑ Μ.Δ.Δ.Δ. Ε/Υ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. 1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ α) Διαδικασία ανάδειξης αναδόχων α) Διαδικασία ανάδειξης αναδόχων β) Έλεγχος παραδοτέων – παραστατικών β) Έλεγχος παραδοτέων – παραστατικών πληρωμής πληρωμής γ) Έλεγχος καταβολής ίδιας συμμετοχής γ) Έλεγχος καταβολής ίδιας συμμετοχής από την Ο.Τ.Δ. από την Ο.Τ.Δ. δ) Έλεγχος του % ποσοστού των δαπανών δ) Έλεγχος του % ποσοστού των δαπανών σε σχέση με αυτές του προγράμματος σε σχέση με αυτές του προγράμματος 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ α) Διαδικασία ανάδειξης αναδόχων α) Διαδικασία ανάδειξης αναδόχων β) Παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή β) Παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 1.3 ΕΡΓΟΥ 1.3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ. L+ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ & ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Τ.Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΣΤΑ ΓΡΑΦ. ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.) (ΣΤΑ ΓΡΑΦ. ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Τ.Π. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ &ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, Β.Ε.Π.Ε., (ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, Β.Ε.Π.Ε., ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ., ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.) ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ., ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.)

10 2. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 2. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ & ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΆ ΤΩΝ : ΑΔΕΙΩΝ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΆ ΤΩΝ : ΑΔΕΙΩΝ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

11 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ : ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΞΩΦΛΗΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ (Καν.1685/2000 Παρ. κανόνας 2)

12 EΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΫΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Π. LEADER+ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ή ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛ. ΔΙΚ. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Δ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (ΕΣ) ΑΝΑΓΚΗ (ΕΣ) ΤΟΥ Τ.Π. LEADER+ ; - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Δ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Τ.Π. ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Τ.Π. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΔΔΔΥ, Β.Ε.Π.Ε. & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ (M. Sc.) ΜΟΝΑΔΑ Γ ΄ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. LEADER+"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google