Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α. Ερευνητικοί και Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί Α.1 Ερευνητικός Φορέας: πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου),  πρωταρχικός σκοπός: η διεξαγωγή έρευνας και η διάδοση των αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας  όλα τα κέρδη επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές  οι επιχειρήσεις δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά αποτελέσματα. Α.2. Ιδιωτικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα: πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία δεν καλύπτουν τον ορισμό του ΕΦ.

3 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Β. Επιχειρήσεις Β1. Μικρή Επιχείρηση: 1-50 εργ. / ετήσιο κύκλο εργασιών <10 εκ. Ευρώ. Β.2. Μεσαία Επιχείρηση: 50-249 εργ. / ετήσιο κύκλο εργασιών < 50 εκ. Ευρώ. Β.3. Μεγάλη Επιχείρηση: > 250 εργ. / ετήσιο κύκλο εργασιών > 50 εκ. Ευρώ. Β.4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων: οργανωμένο σύνολο επιχειρήσεων, οργανώσεις και επιμελητήρια επιχειρήσεων. Γ. Κοινωφελής Οργανισμός Γ.1. Δημόσιοι Κοινωφελείς Οργανισμοί: περιλαμβάνονται τα Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, Δήμοι και Κοινότητες κοκ. Γ.2. Ιδιωτικοί Κοινωφελείς Οργανισμοί: περιλαμβάνονται ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

4 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορείς - Δίκτυο Συνεργασίας  Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ): ένας (1) φορέας  Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ): μέχρι τέσσερις (4) φορείς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Πρόσωπα  Ερευνητής: Συντονιστής Έργου ή Μέλος Ερευνητικής Ομάδας εργαζόμενος σε έναν εκ των επίσημα εμπλεκόμενων φορέων, εφόσον: - αποδεικνύεται η σχέση εργοδότη – εργαζομένου (σύμβαση εργασίας, έλεγχος, εποπτεία και έγκριση εργασίας, παροχή χώρου και μέσων εργασίας κοκ), - συμπεριλαμβάνεται σε τακτική βάση στο επίσημο μισθολόγιο του φορέα, και - τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις του εργοδότη.  Νέος Ερευνητής : ΥΔ: <35 ετών, ΜΔΡ: <40 ετών  Ιδιώτης Ερευνητής

5 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δέσμευση Κατηγορίας Φορέα: Κάθε φορέας επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο κάτω από την ίδια κατηγορία φορέα για όλη τη διάρκεια της ΔΕΣΜΗΣ 2009 - 2010. Οι Φορείς που συμμετείχαν στη ΔΕΣΜΗ 2008 αναμένεται να διατηρήσουν την κατηγορία τους. Συμμετοχή Προσώπων: Κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να συμμετέχει σε δύο (2) προτάσεις έργων το μέγιστο, στα πλαίσια της ίδιας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (εξαιρούνται οι ΝΕ στα Προγράμματα «ΠΕΝΕΚ» και «ΔΙΔΑΚΤΩΡ») Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει υπό τον ίδιο φορέα απασχόλησης σε όλες τις προτάσεις, ή ως Ιδιώτης Ερευνητής, ανεξάρτητα εάν εργάζεται σε περισσότερους φορείς.

6 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έντυπα – οδηγίες Υποβολή – καταληκτικές ημερομηνίες Προσκλήσεις – κανονισμοί  Θεματικές περιοχές  Κριτήρια  Δίκτυο Συνεργασίας  Γλώσσα Υποβολής  Τύπος εντύπων  Τρόπος υποβολής  Χρόνος υποβολής  Αριθμός Πρωτοκόλλου Παρατάσεις – Τροποποιήσεις – Προσθήκες ΧΧΧ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

7 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έντυπα Υποβολής:  ειδικά Έντυπα και οδηγίες συμπλήρωσης, για κάθε Δράση / Πρόγραμμα.  σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ. (www.research.org.cy)www.research.org.cy  δεν υπάρχει Ανώνυμο και Επώνυμο Μέρος. Γλώσσα Υποβολής:  όπως ορίζεται σε κάθε Πρόσκληση: ελληνικά / αγγλικά Υπογραφές:  εκπρόσωπος ΑΦ και ΣΕ  δεν απαιτούνται υπογραφές των ΣΦ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

8 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χρόνος  επιδίδονται «διά χειρός» στα γραφεία του ΙΠΕ ή φθάνουν στο ταχυδρομικό κιβώτιο του ΙΠΕ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ή στις ενδιάμεσες ημερομηνίες συλλογής προτάσεων (EUROSTARS, Συμπληρωματική Χορηγία κα). Περιεχόμενο  δύο (2) εκτυπωμένα αντίγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι δεμένα (σπιράλ, θερμοκόλληση) σε ξεχωριστά τεύχη.  ένας (1) ψηφιακός δίσκος (CD-ROM) με όλο το περιεχόμενο της πρότασης σε δύο μόνο αρχεία (ένα αρχείο με το κείμενο της πρότασης σε μορφή pdf ή Word 1997-2003 ή Word 2007 και ένα με τον πίνακα του προϋπολογισμού σε μορφή Excel 1997-2003 ή Excel 2007) και συνολικό μέγεθος αρχείων που δεν ξεπερνά τα 2Mb. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

9 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προκαταρκτικός Έλεγχος Κριτήρια:  Εγκυρότητα υποβολής  Έντυπα (έκταση / μορφοποίηση)  Γλώσσα  Δίκτυο Συνεργασίας  Προϋπολογισμός  Συμβατότητα  Κανονισμοί - Νομοθεσία  Πεδίο Εφαρμογής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιστημονική Αξιολόγηση Κριτές: •Διεθνείς Βάσεις αξιολογητών •Βάση Κριτών της ΕΕ και ESF •Βάση Κριτών ΙΠΕ Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης  συνέρχεται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο  αποτέλεσμα: κοινό δελτίο και βαθμολογία Ανεξάρτητοι Κριτές  Δύο κριτές που μελετούν και αξιολογούν την πρόταση ανεξάρτητα.  αποτέλεσμα: ο μέσος όρος βαθμολογίας των δύο κριτών  αν έχουν διαφορά βαθμολογίας >2.00/10.00 τότε καλείται και τρίτος κριτής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

11 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κριτήρια: •Συμβατότητα της Πρότασης με τους Στόχους της Πρόσκλησης •Επιστημονική / Τεχνολογική Ποιότητα •Προστιθέμενη Αξία και Όφελος •Πληρότητα, Ποιότητα και Ικανότητα του Δικτύου Συνεργασίας Επιπρόσθετα (χωρίς βαθμό) : •ένταξη της πρότασης στην κατάλληλη Θεματική Ενότητα •κατανομή, ύψος και αναγκαιότητα προϋπολογισμού •ανάγκη βιοηθικής αξιολόγησης •αρνητικές επιπτώσεις ή/και κινδύνων στο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

12 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπογραφή Συμβολαίου Κλήση σε Διαπραγμάτευση Θεματική ενότητα / Βαθμολογική κατάταξη / Προϋπολογισμός ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαπραγμάτευση Δικαιούχοι / Προϋπολογισμός / Μεθοδολογία / Συμφωνητικό / Εγκρίσεις

13 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δόσεις:  35% – Υπογραφή  45% – Ενδιάμεση  20% – Τελική Εφάπαξ: κάλυψη δαπανών που έχουν ήδη υλοποιηθεί για διεκπεραίωση ή και συντονισμό ερευνητικής δραστηριότητας ή βράβευση φορέων ή προσώπων που συμμετείχαν με επιτυχία σε διαγωνισμό Φορείς Εξωτερικού:  Μέχρι 30% της χρηματοδότησης του ΙΠΕ και όχι «Αγορά Υπηρεσιών», «Όργανα & Εξοπλισμός» και «Διάχυση»  Επιχειρήσεις εξωτερικού δεν δικαιούνται χρηματοδότηση από το ΙΠΕ.

14 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Εγκύκλιος διαχείρισης έργου  Κανόνες Διαρθρωτικών Ταμείων  Κανονισμός και Ρητή Συγκατάθεση σε Σχέση με τη Συλλογή, Επεξεργασία και και Χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΙΠΕ  Αρχείο συναλλαγών, απασχόλησης προσωπικού...  Τροποποιήσεις  Εκθέσεις Προόδου ( Εξαμηνιαίες / Ενδιάμεσες / Τελικές) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

15 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στοιχεία Επικοινωνίας: Tηλ.: +357-22205000 Τηλ/πο: +357-22205001 Ιστοχώρος: www.research.org.cy Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google