Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Η πρόκληση της εποχής μας Αthens Information Technology Απόστολος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Η πρόκληση της εποχής μας Αthens Information Technology Απόστολος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Η πρόκληση της εποχής μας Αthens Information Technology Απόστολος Ιωακειμίδης Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία apostolos.ioakimidis@ec.europa.eu

2 Τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής πολιτικής •Συνθήκη ΕΕ άρθρο 3, αναφέρεται στην την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. •Παρεμβολή σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές διατάξεων κοινωνικής φύσεως και που θα λαμβάνουν υπόψη το γενικό δημόσιο συμφέρον

3 Επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας •Η προώθηση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και αλληλεγγύης είναι ένα από τα μέσα για την επιτευξη της πολιτικής •Τρόπος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών διαφορετικό από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες •Σκοπό έχουν την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και όχι τη μεγιστοποίηση κέρδους για να το διανείμουν στους μετόχους

4 Ποιες είναι •Οι περισσότερες είναι μικρές αν και υπάρχουν και μεγάλες σε τομείς με ισχυρό ανταγωνισμό όπως τράπεζες, κοινωνικές υπηρεσίες, πώληση τροφίμων, τηλεφωνικά δίκτυα, νοσοκομειακές υπηρεσίες, στέγαση, ηθικό εμπόριο, προστασία του περιβάλλοντος, παροχή ενέργειας... •Ποικίλες νομικές μορφές, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κοινοτικές εταιρείες, εταιρείες πρόνοιας, συνεταιρισμοί, εταιρείες αλληλασφάλισης, πιστωτικές ενώσεις, ιδρύματα και άλλες παρόμοιες μορφές.

5 Συμβολή σε πολιτικές της ΕΕ •Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους συμβάλλουν στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής - αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της προστασία των καταναλωτών, της κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εθελοντισμού

6 Πολιτική των επιχειρήσεων •Στόχος της ΕΕ η δημιουργία νομικού - διοικητικού πλαισίου σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε κάθε κράτος μέλος, ώστε οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, να μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα προς τις άλλες μορφές επιχειρήσεων επι ίσοις όροις.

7 Μέριμνα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Η Επιτροπή προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι αρχές, ο τρόπος λειτουργίας, οι ειδικές ανάγκες, οι ιδιαίτεροι στόχοι, το ήθος και το ύφος λειτουργίας αυτού του είδους των επιχειρήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση κανόνων σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές όπως στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, της λογιστικής, του εταιρικού δικαίου, των δημοσίων συμβάσεων, των κοινωνικών υπηρεσιών, της φορολογίας κλπ

8 Ειδικά μέτρα για την κοινωνική οικονομία •Κανονισμός το 2003, για τη δημιουργία ευρωπαϊκών συνεταιρισμών. •Υιοθέτηση το 2004 ανακοίνωσης για την προώθηση των συνεταιρισμών. Απευθύνεται κυρίως σε χώρες όπου η ανάπτυξη σύγχρονων συνεταιρισμών είναι πολύ αργή. •Ανακοίνωση 1997 για την προώθηση των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων •Πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Ιδρύματος •Μελέτη για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης

9 Πράξη για την ενιαία αγορά •Πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Απρίλιος 2011 η Πράξη για την ενιαία αγορά, στην οποία παίρνεται η πρωτο- βουλία για τη θέσπιση μέτρων που θα προωθήσουν την κοινωνική επιχειρημα- τικότητα.

10 Κοινωνικές επιχειρήσεις Μερικές από τις ιδέες είναι •η εφαρμογή κανόνων κοινωνικής αξιολόγησης •δημιουργία ηθικής σήμανσης, labeling •η συχνότερη χρήση των κοινωνικών ρητρών στους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, •η καθιέρωση ενός νέου νομικού καθεστώτος για την ίδρυση εταιρειών ηθικών επενδύσεων που θα απορροφήσει τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις •η προώθηση πολιτικής για την αγορά των ηθικών αγαθών και υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

11 Ενημέρωση εκπαίδευση •Το εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων είναι η ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη παιδείας και η πολύ αργή αλλαγή της νοοτροπίας του πολιτικού κόσμου αλλά και των νέων, που θεωρούν την εργασία σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ως κατώτερη επιχειρηματική δραστηριότητα •Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σ’ αυτό το θέμα είναι σπουδαιος


Κατέβασμα ppt "Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Η πρόκληση της εποχής μας Αthens Information Technology Απόστολος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google