Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΝΑΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΝΑΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΝΑΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2 Α. Οι προσλήψεις στο Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (νπδδ) •Στο Δήμο Μελισσίων, νπδδ αποτελούν οι Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΑΠΗ, το ΚΕΚΑ και το Πολιτιστικό. •Οι Δήμοι και τα νπδδ αυτών προσλαμβάνουν το προσωπικό τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 2190/1994 περί ΑΣΕΠ.

3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ •Το προσωπικό των Δήμων και των νπδδ διακρίνεται σε : •Τακτικό (που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε οργανικές θέσεις) •Έκτακτο (που καλύπτει έκτακτες ανάγκες)

4 ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Μόνιμο προσωπικό (ν. 1188/1981): •Συνδέεται με σχέση δημοσίου δικαίου – •Απολαμβάνει μονιμότητας. •Ισχύει το σύστημα της σταδιοδρομίας. Β. Ιδιωτικού Δικαίου Αορ. Χρόνου (πδ 410/1988). •Συνδέεται με σχέση αορίστου χρόνου και υπάγεται στις αρχές του ιδ. Δικαίου (καλλιτεχνικό προσωπικό & βοηθητικό προσωπικό μερικής απασχόλησης) •Δεν ισχύει η μονιμότητα

5 ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1. Ως 8 μήνες (στο 12μηνο) για εποχικές ανάγκες (αρ. 21 παρ. 1,2 ν. 2190/94) ή για έκτακτες ανάγκες από σεισμούς πλημμύρες κ.α. (αρ. 20 ν. 2190/94) 2. Ως 1 έτος για κάλυψη αναγκών προγραμμάτων ή έργων επιδοτούμενων (αρ. 21 παρ. 3 ν. 2190/94) 3. Ως 2 μήνες για κατεπείγουσες ανάγκες (αρ. 20 παρ.4 ν. 2190/94) 4. Με σύμβαση διάρκειας έως 135 ημέρες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών έργων με αυτεπιστασία (άρθρο 22 παρ.4 του ν. 3274/04). Β. Με σύμβαση μίσθωσης έργου Να είναι πραγματική σύμβαση έργου και να μην υποκρύπτει σύμβαση εργασίας (αρ. 6 ν. 2527/97 και αρ. 21 παρ. 16 ν. 2190/94)

6 Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) 1. Απόφαση Δ. Συμβουλίου που αναφέρει : Τον αριθμό κενών θέσεων στον ΟΕΥ, για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη. Τα προσόντα που προβλέπονται κατά κατηγορία και κλάδο και Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό. 2. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην οικεία Περιφέρεια 3. Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη κατάρτιση των πινάκων κατάταξης 4. Σύνταξη προκήρυξης – Αποστολή της στο ΑΣΕΠ για έλεγχο (μαζί με αντίγραφο ΟΕΥ και βεβαίωση οικον. Υπηρεσίας για την οικεία πίστωση) 5. Δημοσίευση προκήρυξης 6. Η πρόσληψη γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 18 Ν. 2190/94 βάσει προτεραιότητας (τίτλοι σπουδών, εμπειρία, συνέντευξη, γλώσσα)

7 Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορ. χρόνου Με σύμβαση εργασίας έως οκτώ μήνες και ως 1 έτος •Απόφαση δημ. συμβουλίου που περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, • Αντίγραφο του ΟΕΥ •Βεβαίωση οικον. υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις Υποβάλλονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας για έγκριση (ότι πράγματι αφορά έκτακτες ανάγκες) και μετά για έγκριση και από την Τριμελή εξ Υπουργών Επιτροπή της ΠΥΣ 55/98 Σύνταξη προκήρυξης η οποία κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ για έλεγχο Κατάταξη υποψηφίων βάσει εντοπιότητας (προτάσσονται αποκλειστικά οι δημότες) και μετά ανεργία – τέκνα – ηλικία – εμπειρία.

8 Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου Αίτημα στη Περιφέρεια που συνοδεύονται από: α) Απόφαση δημ. συμβουλίου. β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό σχετικές πιστώσεις γ) Βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας, Νομικού Συμβούλου ή δικηγόρου ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και όχι σύμβαση μίσθωσης εξαρτημένης εργασίας. Αφού διαπιστωθεί ότι πρόκειται πράγματι για γνήσια συμβ. έργου, αποστέλλεται στο ΥΠΕΣΔΑ για έγκριση από την Τριμελή εξ Υπουργών Επιτροπή. Η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου γίνεται κυριαρχικά από τον φορέα, με μόνο κριτήριο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προς ανάθεση έργου. Συμβάσεις έργου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες υποκρύπτοντας εξαρτημένη εργασία είναι αυτοδικαίως άκυρες.

9 Προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού χωρίς να απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 55/98 Α. Αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών από: α) πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές και παγετούς β) εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας και εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή του κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τις περιπτώσεις αυτές η διάρκεια απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οχτώ μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Η πρόσληψη γίνεται με έλεγχο του ΑΣΕΠ για τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του άρθρου 20 του ν. 2190/94. Β. Αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι 2 μήνες κατ’ έτος. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και αποστέλλεται ο πίνακας των προσληφθέντων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

10 Γ. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν.3274/2004). Οι ΟΤΑ μπορούν να προσλαμβάνουν το προσωπικό εφόσον : Ανακύπτουν έκτακτες ανάγκες. Υπάρχει σχετική μελέτη ή εισήγηση για τη μη επάρκεια του προσωπικού που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η διάρκεια των συμβάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 135 ημέρες ετησίως. Δ. Αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3146/2003). Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης εργασίας διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν. 2190/94.

11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις Α. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το Διοικητικό και μη Προσωπικό (τεχνικό, υγειονομικό, εργατοτεχνικό κ.λπ.) κατηγοριών ΥΕ, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη γίνεται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.2190/94. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, με κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο νόμο για κάθε κατηγορία προσωπικού.

12 Β. Προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου Είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2, 8 μηνών ή 1 έτους όπως ανωτέρω χωρίς όμως να απαιτείται και έγκριση από την Τριμελή εξ Υπουργών Επιτροπή. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού από τις επιχειρήσεις των Oργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως ανωτέρω. Γ. Προσωπικό με σύμβαση έργου Ισχύουν αντίστοιχα όσα ανωτέρω έχουν αναπτυχθεί

13 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ •Στη νομοθεσία υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσληψη από τους ΟΤΑ και τα νπ αυτών : •Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (αρ. 19 ν. 2190/1994) •Διευθυντικών Στελεχών (άρ. 14 παρ.2 εδ. ιβ’ του ν.2190/94) •Δικηγόρων


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΝΑΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google