Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

2 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

3 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

4

5

6

7

8 ADR 2007ADR 2009 ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2009 στην Ελλάδα ?

9 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ADR CHANGES www.unece.org/trans/danger 180 σελίδες

10 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  1.1.3.1 Οι διατάξεις της ADR δεν εφαρμόζονται στη περίπτωση της μεταφοράς από ιδιώτες, όταν τα εμπορεύματα είναι συσκευασμένα για λιανική πώληση και προορίζονται για προσωπική χρήση, άθληση ή αναψυχή.  Όταν πρόκειται για εύφλεκτα υγρά τότε οι ατομικές συσκευασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 60 λίτρα και το συνολικό φορτίο τα 240 λίτρα ανά μεταφορική μονάδα. Επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε IBCs ή δεξαμενές δεν θεωρούνται ότι προορίζονται για λιανική πώληση.

11 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 1.6.1.9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ Οι απαιτήσεις της 8.2.1 (εκπαίδευση οδηγών) είναι εφαρμόσιμες στους οδηγούς οχημάτων με μέγιστο επιτρεπτό φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 3.5 τόνους από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η μεταβατική αυτή διάταξη δεν εφαρμόζεται σε οδηγούς που αναφέρονται στην 8.2.1.3 και 8.2.1.4.

12 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 3.4 Επικίνδυνα Εμπορεύματα σε Limited Quantities

13 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 Επικίνδυνα Είδη σε Limited Quantities(2)  Ο εντολέας της μεταφοράς να ειδοποιεί εκ των προτέρων τον μεταφορέα για το φορτίο που περιέχει Limited Quantities Οι αλλαγές που αφορούν τις LQ τίθενται σε ισχύ από 1.01.2011 Οι αλλαγές που αφορούν τις LQ τίθενται σε ισχύ από 1.01.2011

14 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 3.5 Επικίνδυνα Είδη σε Excepted Quantities

15 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 5.4 Συνοδευτικά έγγραφα  Mία νέα ένδειξη απαιτείται για τις σήραγγες στα έγγραφα μεταφοράς.   Οι παράγραφοι 5.4.1.1.10.1 και 5.4.1.1.10.2 διεγράφησαν και δεν υπάρχει πλέον ανάγκη αναγραφής της φράσης: “To φορτίο δεν υπερβαίνει τις εξαιρέσεις της παραγράφου 1.1.3.6».   Μία τυπική περιγραφή επικίνδυνου εμπορεύματος είναι: "UN 1098 ALLYL ALCOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)" ή "UN 1098, ALLYL ALCOHOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)"

16 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Category A: Δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στη διέλευση επικίνδυνων αγαθών. Category B: Απαγορεύσεις για εμπορεύματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ μεγάλη έκρηξη. Category C: Απαγορεύσεις για εμπορεύματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ μεγάλη έκρηξη,μεγάλη έκρηξη ή μεγάλη απελευθέρωση τοξικών. Category D: Απαγορεύσεις για εμπορεύματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ μεγάλη έκρηξη,μεγάλη έκρηξη ή μεγάλη απελευθέρωση τοξικών ή και μεγάλη πυρκαγιά. Category E: Η διέλευση όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων απαγορεύεται.

17 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΠΕΡΙΟΡΣΙΜΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Ιεράρχηση των απαγορεύσεων Ιεράρχηση των απαγορεύσεων A ►B ►C ►D ►E Ε.Ε. Επιτρέπονται Ε.Ε. Δεν επιτρέπονται π.χ. Η κατηγορία C είναι πλέον περιοριστική από την κατηγορία B.

18 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 5.4.3 Γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας(tremcards) Μόνο μία ενιαία κάρτα έκτακτης ανάγκης για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αποτελεί υποχρέωση του μεταφορέα να την παρέχει στη γλώσσα του πληρώματος του οχήματος. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ adr/adr_linguistic_e.htm Μόνο μία ενιαία κάρτα έκτακτης ανάγκης για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αποτελεί υποχρέωση του μεταφορέα να την παρέχει στη γλώσσα του πληρώματος του οχήματος. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ adr/adr_linguistic_e.htm

19 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

20

21

22

23

24 6.2 Απαιτήσεις για την κατασκευή  Και έλεγχο των περιεκτών υπό πίεση, των αεροζόλς, των μικρών περιεκτών που περιέχουν αέριο και των κελιών καυσίμων που περιέχουν υγροποιημένα εύφλεκτα αέρια.

25 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 5.2.1.8 Οι συσκευασίες που περιέχουν ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για το περιβάλλον θα πρέπει να επισημαίνονται με το ειδικό σήμα που παρατίθεται στη συνέχεια εκτός και η ατομική συσκευασία έχει περιεχόμενο μικρότερο των 5 λίτρων για υγρά και 5 κιλών για στερεά. 1.6.1.17 Ουσίες των κλάσεων 1 έως 9, εκτός των UN 3077 ή 3082, που ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια 2.2.9.1.10 μπορούν να μεταφέρονται έως την 31.12.2010 χωρίς να εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις. 2.2.9.1.10 Καθιερώνονται νέα κριτήρια για την ταξινόμηση των ουσιών ως περιβαλλοντικά επικίνδυνων

26 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009   2.2.9.1.10.1.1 Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνουν στερεές ή υγρές ουσίες ρυπαντές των νερών και διαλύματα ή μείγματα τέτοιων ουσιών (μείγματα ή απόβλητα)

27 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 Η ταξινόμηση των περιβαλλοντικά επικίνδυνων ουσιών για το υδάτινο περιβάλλον γίνεται με βάση: - Acute aquatic toxicity; - Potential for or actual bioaccumulation; - Degradation (biotic or abiotic) for organic chemicals; and - Chronic aquatic toxicity.

28 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

29 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IBCs Ενημέρωση δυνατότητας στοιβασίας: Ετικέτες κατ’ελάχιστον διάστασης 100 mm * 100 mm, ανθεκτικές και ορατές. Τα γράμματα/αριθμοί που αναφέρουν το μέγιστο φορτίο να έχουν διάσταση τουλάχιστο 12 mm ύψος. Η διάταξη εφαρμόζεται για όλα τα IBCs που κατασκευάζονται ή επισκευάζονται μετά την 1.1.2011.

30 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 5.5.2.2 Στη περίπτωση οχημάτων, μεταφορικών μονάδων και δεξαμενών που έχουν υποστεί απολύμανση, η ετικέτα τροποποιείται και γίνεται : Αυτή η επισήμανση παραμένει επί του οχήματος/μεταφορικής μονάδας/δεξαμενής εκτός και αν έχει προηγηθεί ο κατάλληλος εξαερισμός ώστε να απομακρυνθούν οι επικίνδυνες συγκεντρώσεις του αερίου και τα απολυμασμένα εμπορεύματα εκφορτώθηκαν.

31 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  5.3.1.1.6 - 5.3.2.2.2 - 5.3.2.2.5 Διάφορες διατάξεις για την σταθεροποίηση των πορτοκαλί πινακίδων, με έμφαση στις αναδιπλούμενες.  5.3.2.1.5 Τα οχήματα κλειστά η καλυμμένα που φέρουν δεξαμενή μέγιστου όγκου 3000 λίτρων δεν θα φέρουν πορτοκαλί πινακίδες.

32 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ  7.5.5.3 Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα οργανικών υπεροξειδίων των κλάσεων 5.2 και αυτοαντιδρώντων ουσιών της κλάσης 4.1 των τύπων B,C,D,E και F περιορίζεται στους 20 τόνους ανά μεταφορική μονάδα

33 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ADR  H ασφάλεια των μεταφορών είναι ευθύνη όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προσδιορίζει το βαθμό εμπλοκής, οργανώνει την ασφάλεια των μεταφορών.  Eπικαιροποίηση της ασφαλούς μεταφοράς με τις νέες διατάξεις.  Συνεργασία επιχειρήσεων με τις Αρχές.

34 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕΧΒ

35 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΝΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΧΒ* 14/5/2009 ΕΒΕΠ 12.00 -16.00  «ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ XHMIKΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ » Εκπρόσωπος από τον ESIG το Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο των Παραγωγών Διαλυτών θα παρουσιάσει τις καλές πρακτικές για την ασφαλή χρήση των διαλυτών. Εκπρόσωπος από τον ESIG το Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο των Παραγωγών Διαλυτών θα παρουσιάσει τις καλές πρακτικές για την ασφαλή χρήση των διαλυτών. *Με την ευγενή χορηγία της BASF Ελλάς και την υποστήριξη της DOW Ελλάς, του ESIG και του ΕΒΕΠ.

36 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΧΒ 2009*  14/07/2009 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η πρακτική εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας από τις Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις, πρόγραμμα PRISME2  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ και WEBINARS για ειδικά θέματα του REACH και του CLP.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROCESS SAFETY). * Με την υποστήριξη της SustChem Engineering * Με την υποστήριξη της SustChem Engineering

37 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ΔΗΜΟΣΙΣΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ  www.gcsl.gr www.gcsl.gr  www.haci.gr www.haci.gr  www.suschem.gr


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009 ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google