Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

3 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

4 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

5 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

6 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

7 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

8 ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2009 στην Ελλάδα ?
ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2009 στην Ελλάδα ? ADR 2007 ADR 2009 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

9 ADR CHANGES www.unece.org/trans/danger 180 σελίδες
ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

10 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι διατάξεις της ADR δεν εφαρμόζονται στη περίπτωση της μεταφοράς από ιδιώτες , όταν τα εμπορεύματα είναι συσκευασμένα για λιανική πώληση και προορίζονται για προσωπική χρήση , άθληση ή αναψυχή. Όταν πρόκειται για εύφλεκτα υγρά τότε οι ατομικές συσκευασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 60 λίτρα και το συνολικό φορτίο τα 240 λίτρα ανά μεταφορική μονάδα. Επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε IBCs ή δεξαμενές δεν θεωρούνται ότι προορίζονται για λιανική πώληση. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

11 ΔΙΑΓΡΑΦΗ Οι απαιτήσεις της (εκπαίδευση οδηγών) είναι εφαρμόσιμες στους οδηγούς οχημάτων με μέγιστο επιτρεπτό φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 3.5 τόνους από την 1η Ιανουαρίου Η μεταβατική αυτή διάταξη δεν εφαρμόζεται σε οδηγούς που αναφέρονται στην και ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

12 3.4 Επικίνδυνα Εμπορεύματα σε Limited Quantities
ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

13 Επικίνδυνα Είδη σε Limited Quantities(2)
Οι αλλαγές που αφορούν τις LQ τίθενται σε ισχύ από ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

14 3.5 Επικίνδυνα Είδη σε Excepted Quantities
ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

15 5.4 Συνοδευτικά έγγραφα Mία νέα ένδειξη απαιτείται για τις σήραγγες στα έγγραφα μεταφοράς. Οι παράγραφοι και διεγράφησαν και δεν υπάρχει πλέον ανάγκη αναγραφής της φράσης: “To φορτίο δεν υπερβαίνει τις εξαιρέσεις της παραγράφου ». Μία τυπική περιγραφή επικίνδυνου εμπορεύματος είναι: "UN 1098 ALLYL ALCOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)" ή "UN 1098, ALLYL ALCOHOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)" ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

16 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
Category A: Δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στη διέλευση επικίνδυνων αγαθών. Category B: Απαγορεύσεις για εμπορεύματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ μεγάλη έκρηξη. Category C: Απαγορεύσεις για εμπορεύματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ μεγάλη έκρηξη,μεγάλη έκρηξη ή μεγάλη απελευθέρωση τοξικών. Category D: Απαγορεύσεις για εμπορεύματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ μεγάλη έκρηξη,μεγάλη έκρηξη ή μεγάλη απελευθέρωση τοξικών ή και μεγάλη πυρκαγιά. Category E: Η διέλευση όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων απαγορεύεται. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

17 ΠΕΡΙΟΡΣΙΜΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
Ιεράρχηση των απαγορεύσεων Ε.Ε. Δεν επιτρέπονται Ε.Ε. Επιτρέπονται A ►B ►C ►D ►E π.χ. Η κατηγορία C είναι πλέον περιοριστική από την κατηγορία B. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

18 5.4.3 Γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας(tremcards)
Μόνο μία ενιαία κάρτα έκτακτης ανάγκης για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αποτελεί υποχρέωση του μεταφορέα να την παρέχει στη γλώσσα του πληρώματος του οχήματος. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα: ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

19 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

20 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

21 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

22 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

23 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

24 6.2 Απαιτήσεις για την κατασκευή
Και έλεγχο των περιεκτών υπό πίεση , των αεροζόλς , των μικρών περιεκτών που περιέχουν αέριο και των κελιών καυσίμων που περιέχουν υγροποιημένα εύφλεκτα αέρια. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

25 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Καθιερώνονται νέα κριτήρια για την ταξινόμηση των ουσιών ως περιβαλλοντικά επικίνδυνων Οι συσκευασίες που περιέχουν ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για το περιβάλλον θα πρέπει να επισημαίνονται με το ειδικό σήμα που παρατίθεται στη συνέχεια εκτός και η ατομική συσκευασία έχει περιεχόμενο μικρότερο των 5 λίτρων για υγρά και 5 κιλών για στερεά. Ουσίες των κλάσεων 1 έως 9 , εκτός των UN 3077 ή 3082, που ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια μπορούν να μεταφέρονται έως την χωρίς να εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

26 Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνουν στερεές ή υγρές ουσίες ρυπαντές των νερών και διαλύματα ή μείγματα τέτοιων ουσιών (μείγματα ή απόβλητα) ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

27 - Acute aquatic toxicity; - Potential for or actual bioaccumulation;
Η ταξινόμηση των περιβαλλοντικά επικίνδυνων ουσιών για το υδάτινο περιβάλλον γίνεται με βάση: - Acute aquatic toxicity; - Potential for or actual bioaccumulation; - Degradation (biotic or abiotic) for organic chemicals; and - Chronic aquatic toxicity. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

28 ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

29 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IBCs
Ενημέρωση δυνατότητας στοιβασίας: Ετικέτες κατ’ελάχιστον διάστασης 100 mm * 100 mm , ανθεκτικές και ορατές. Τα γράμματα/αριθμοί που αναφέρουν το μέγιστο φορτίο να έχουν διάσταση τουλάχιστο 12 mm ύψος. Η διάταξη εφαρμόζεται για όλα τα IBCs που κατασκευάζονται ή επισκευάζονται μετά την ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

30 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Στη περίπτωση οχημάτων , μεταφορικών μονάδων και δεξαμενών που έχουν υποστεί απολύμανση , η ετικέτα τροποποιείται και γίνεται : Αυτή η επισήμανση παραμένει επί του οχήματος/μεταφορικής μονάδας/δεξαμενής εκτός και αν έχει προηγηθεί ο κατάλληλος εξαερισμός ώστε να απομακρυνθούν οι επικίνδυνες συγκεντρώσεις του αερίου και τα απολυμασμένα εμπορεύματα εκφορτώθηκαν. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

31 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Διάφορες διατάξεις για την σταθεροποίηση των πορτοκαλί πινακίδων , με έμφαση στις αναδιπλούμενες. Τα οχήματα κλειστά η καλυμμένα που φέρουν δεξαμενή μέγιστου όγκου 3000 λίτρων δεν θα φέρουν πορτοκαλί πινακίδες . ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

32 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα οργανικών υπεροξειδίων των κλάσεων 5.2 και αυτοαντιδρώντων ουσιών της κλάσης 4.1 των τύπων B,C,D,E και F περιορίζεται στους 20 τόνους ανά μεταφορική μονάδα ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

33 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ADR H ασφάλεια των μεταφορών είναι ευθύνη όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προσδιορίζει το βαθμό εμπλοκής, οργανώνει την ασφάλεια των μεταφορών. Eπικαιροποίηση της ασφαλούς μεταφοράς με τις νέες διατάξεις. Συνεργασία επιχειρήσεων με τις Αρχές. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

34 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕΧΒ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕΧΒ ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

35 ΝΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΧΒ* 14/5/2009 ΕΒΕΠ 12.00 -16.00
14/5/ ΕΒΕΠ «ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ XHMIKΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ » Εκπρόσωπος από τον ESIG το Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο των Παραγωγών Διαλυτών θα παρουσιάσει τις καλές πρακτικές για την ασφαλή χρήση των διαλυτών. *Με την ευγενή χορηγία της BASF Ελλάς και την υποστήριξη της DOW Ελλάς, του ESIG και του ΕΒΕΠ. ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

36 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΧΒ 2009* 14/07/2009 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η πρακτική εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας από τις Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις, πρόγραμμα PRISME2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ και WEBINARS για ειδικά θέματα του REACH και του CLP. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROCESS SAFETY) . * Με την υποστήριξη της SustChem Engineering ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009

37 ΔΗΜΟΣΙΣΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ CPL ADR 2009 MAY 2009


Κατέβασμα ppt "ADR 2009 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Παν. Σκαρλάτος Σ.Α.Μ.Ε.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google