Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Ιωάννα Αγγελοπούλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Ιωάννα Αγγελοπούλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. – Δ/νση Περιβάλλοντος Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

2 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Νομοθεσία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ…./2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συμβούλιο (διαδικασία συναπόφασης) Τέλος 2008 δημοσίευση Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

3 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Παράγωγη νομοθεσία Πρόταση τροποποίησης των Οδ. 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ Πρόταση τροποποίησης του Καν. 648/2004/ΕΚ Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

4 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Γενικά Ι Βάρος απόδειξης στη βιομηχανία (παραγωγοί, παρασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστεροι χρήστες) Τροποποίηση του καν. 1907/2006/ΕΚ (κατάργηση του Τίτλου ΧΙ) Αρθρα 62 Παραρτήματα Ι - VII Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

5 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Συνοπτικά Ι Τίτλος Ι Γενικά Θέματα Τίτλος ΙΙ Ταξινόμηση Τίτλος ΙΙΙ Επισήμανση Τίτλος ΙV Συσκευασία Τίτλος V Εναρμόνιση της ταξινόμησης και επισήμανσης & κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης …………… Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

6 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Συνοπτικά ΙΙ Παρ/μα Ι Κριτήρια ταξ. & επισήμανσης (Παρ/μα VΙ της Οδ. 67/548/ΕΟΚ) Παρ/μα ΙΙ Ειδικοί όροι ταξ. & επισήμανσης (Παρ/τα ΙV & V της Οδ. 1999/45/ΕΚ) Παρ/μα ΙΙΙ Κατάλογος δηλώσεων κινδύνων Παρ/μα ΙV Κατάλογος δηλώσεων προφύλαξης Παρ/μα V Εικονογράμματα Παρ/μα VΙ εναρμονισμένος κατάλογος επικινδύνων ουσιών (Παρ/μα Ι της Οδ. 67/548/ΕΟΚ) Παρ/μα VΙΙ Πίνακας μετατροπής για επαναταξινόμηση Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

7 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Γενικά Ι Εισάγει τα εναρμονισμένα κριτήρια για την ταξινόμηση και την επισήμανση που έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια περιόδου 12 ετών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), με αποτέλεσμα το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα για την Ταξινόμηση και την Επισήμανση των Χημικών Ουσιών (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), στο εξής «το GHS». Εφαρμόζει την προσέγγιση της σταδιακής εισαγωγής των κριτηρίων ”building block approach” Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

8 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Γενικά ΙΙ Διατηρεί την ισχύουσα Κοινοτική φιλοσοφία περί προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλοντος διατηρώντας επιπλέον διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που δεν περιλαμβάνονται στο GHS όπως π.χ. διατάξεις για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος EUH014, EUH066 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

9 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Γενικά ΙΙΙ Ενσωματώνει το Παρ/μα Ι της Οδ. 67/548/ΕΟΚ (Παρ/μα VI του Κανονισμού) Ενσωματώνει το Παρ/μα ΧΙ του Καν. 1907/2006/ΕΚ Προσδιορίζει τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα ισχύει διπλό σύστημα ταξινόμησης & επισήμανσης (Οδ. 67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ καθώς και ο Κανονισμός) Καταργεί τις Οδ. 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ από Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

10 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Νέα στοιχεία Ι Καλύπτει και ορισμένα αντικείμενα (άρθρο 4 παρ.8 εκρηκτικά) Καθιερώνει την υποχρέωση: i) των παρασκευαστών, των εισαγωγέων και των μεταγενέστερων χρηστών να ταξινομούν τις ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά· ii) των προμηθευτών να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά· iii) των παρασκευαστών, των παραγωγών αντικειμένων και των εισαγωγέων να ταξινομούν τις ουσίες που δεν διατίθενται στην αγορά οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης ή κοινοποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 επιβάλει στους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς ουσιών της υποχρέωσης να κοινοποιούν στον Οργανισμό τα εν λόγω στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό ως μέρος καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006· καθιερώνει κατάλογο ουσιών με τα εναρμονισμένα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσής τους σε κοινοτικό επίπεδο, στο Μέρος 3 του Παραρτήματος VI· καθιερώνει την κατάρτιση καταλόγου ταξινόμησης και επισήμανσης των ουσιών, που αποτελείται από το σύνολο των κοινοποιήσεων, των υποβληθέντων στοιχείων και των εναρμονισμένων στοιχείων ταξινόμησης και επισήμανσης που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία c) και d). Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

11 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Νέα στοιχεία ΙΙ Δεν εφαρμόζεται στα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Νέοι ορισμοί (άρθρο 2) Τάξη κινδύνου Κατηγορία κινδύνου Εικονόγραμμα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη (Κίνδυνος/Προσοχή,Danger/Warning) Δήλωση επικινδυνότητας Δήλωση προφύλαξης Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

12 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Νέα στοιχεία ΙΙΙ Νέοι ορισμοί (άρθρο 2 συν.) Τιμή κατωφλίου διαχωρισμού Διαφοροποίηση Συντελεστής m Συσκευασμένο προϊόν Αίτημα για χρήση εναλλακτικής ονομασίας στον Οργανισμό (όχι στο κ-μ) και συνοδεύεται από παράβολο (μειωμένο για τις ΜΜΕ) Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

13 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Νέα στοιχεία ΙV Συμπληρωματικές πηροφορίες στην ετικέτα (άρθρο 25) Θέση των πληροφοριών στην ετικέτα (Τα εικονογράμματα κινδύνου, η προειδοποιητική λέξη, οι δηλώσεις κινδύνου και οι δηλώσεις προφυλάξεων τοποθετούνται μαζί στην ετικέτα) άρθρο 32 παρ.1 Υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό (άρθρο 40) Οι ουσίες που διατίθενται στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και εντεύθεν κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός μηνός από τη διάθεσή τους στην αγορά. Ωστόσο, για ουσίες που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010, οι κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

14 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Νέα στοιχεία V Κατάλογος ταξ. & επισήμανσης (άρθρο 42) Τα κράτη μέλη συγκροτούν εθνικά γραφεία βοήθειας για να βοηθούν τους παρασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, μεταγενέστερους χρήστες και κάθε ενδιαφερόμενο όσον αφορά τις αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού (άρθρο 44) Ορισμός αρμόδιων φορέων για την παραλαβή των πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (άρθρο 45) προβλέπεται η διενέργεια στατιστικής ανάλυσης προκειμένου να εντοπιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται να ληφθούν βελτιωμένα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου. Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

15 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Νέα στοιχεία VI Υποχρέωση διατήρησης πληροφοριών και αιτημάτων πληροφόρησης (άρθρο 49 –άρθρο 36 Καν. 1907/2006/ΕΚ) Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (άρθρο 55) Τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ (άρθρο 56) Τροποποίηση του καν. 1907/2006/ΕΚ (άρθρα 58 &59) Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 61) Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

16 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 61) I
Έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, οι ουσίες ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Έως την 1η Ιουνίου 2015, τα μείγματα ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ. Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

17 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 61) ΙΙ
Κατά παρέκκλιση της δεύτερης πρότασης του άρθρου 62 και επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι ουσίες και τα μείγματα μπορούν , πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και την 1η Ιουνίου 2015 αντίστοιχα, να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση αυτήν, δεν ισχύουν οι διατάξεις για την επισήμανση και τη συσκευασία των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ. Από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Ιουνίου 2015, οι ουσίες ταξινομούνται σύμφωνα τόσο με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όσο και με τον παρόντα κανονισμό. Επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό. Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

18 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Το φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο του Οργανισμού, ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006, θα πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες και σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

19 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Για να μην υπάρξει άσκοπη επιβάρυνση των επιχειρήσεων, όταν οι διατάξεις του κανονισμού για την επισήμανση εφαρμοστούν σε αυτές, οι ουσίες και τα μείγματα που κυκλοφορούν ήδη μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού θα συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά χωρίς νέα επισήμανση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ( για τις ουσίες, για τα μείγματα) Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

20 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Εικονογράμματα GHS05 GHS03 GHS04 GH S01 GHS02 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

21 Δηλώσεις επικινδυνότητας
H200 Ασταθή εκρηκτικά H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (αναφέρεται η οδός έκθεσης) H400 Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

22 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Δηλώσεις προφύλαξης P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε … Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

23 Παράδειγμα ταξινόμησης
Πίνακας 2.2.2 Στοιχεία επισήμανσης για εύφλεκτα αέρια Ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Εικονόγραμμα GHS Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος Δήλωση κινδύνου: Δήλωση κινδύνου H220: Ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο H221: Εύφλεκτο αέριο Δήλωση προφυλάξεων Πρόληψη P210 Δήλωση προφυλάξεων Αντίδραση P377 P381 Δήλωση προφυλάξεων Αποθήκευση P403 Δήλωση προφυλάξεων Διάθεση Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

24 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Πληροφορίες Δ/νσεις, Δ/νση Περιβάλλοντος,GHS Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα

25 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008

26 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα


Κατέβασμα ppt "Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Ιωάννα Αγγελοπούλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google