Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 1 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 1 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 1 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. – Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail:gxk-environment@ath.forthnet.gr

2 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 2 Νομοθεσία •ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ…./2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 •03.09.2008 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο •18.11.2008 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συμβούλιο (διαδικασία συναπόφασης) •Τέλος 2008 δημοσίευση

3 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 3 Παράγωγη νομοθεσία •Πρόταση τροποποίησης των Οδ. 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ •Πρόταση τροποποίησης του Καν. 648/2004/ΕΚ

4 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 4 Γενικά Ι •Βάρος απόδειξης στη βιομηχανία (παραγωγοί, παρασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστεροι χρήστες) •Τροποποίηση του καν. 1907/2006/ΕΚ (κατάργηση του Τίτλου ΧΙ) •Αρθρα 62 •Παραρτήματα Ι - VII

5 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 5 Συνοπτικά Ι •Τίτλος Ι Γενικά Θέματα •Τίτλος ΙΙ Ταξινόμηση •Τίτλος ΙΙΙ Επισήμανση •Τίτλος ΙV Συσκευασία •Τίτλος V Εναρμόνιση της ταξινόμησης και επισήμανσης & κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης ……………

6 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 6 Συνοπτικά ΙΙ •Παρ/μα Ι Κριτήρια ταξ. & επισήμανσης (Παρ/μα VΙ της Οδ. 67/548/ΕΟΚ) •Παρ/μα ΙΙ Ειδικοί όροι ταξ. & επισήμανσης (Παρ/τα ΙV & V της Οδ. 1999/45/ΕΚ) •Παρ/μα ΙΙΙ Κατάλογος δηλώσεων κινδύνων •Παρ/μα ΙV Κατάλογος δηλώσεων προφύλαξης •Παρ/μα V Εικονογράμματα •Παρ/μα VΙ εναρμονισμένος κατάλογος επικινδύνων ουσιών (Παρ/μα Ι της Οδ. 67/548/ΕΟΚ) •Παρ/μα VΙΙ Πίνακας μετατροπής για επαναταξινόμηση

7 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 7 Γενικά Ι •Εισάγει τα εναρμονισμένα κριτήρια για την ταξινόμηση και την επισήμανση που έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια περιόδου 12 ετών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), με αποτέλεσμα το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα για την Ταξινόμηση και την Επισήμανση των Χημικών Ουσιών (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), στο εξής «το GHS». •Εφαρμόζει την προσέγγιση της σταδιακής εισαγωγής των κριτηρίων ”building block approach”

8 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 8 Γενικά ΙΙ •Διατηρεί την ισχύουσα Κοινοτική φιλοσοφία περί προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλοντος διατηρώντας επιπλέον διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που δεν περιλαμβάνονται στο GHS όπως π.χ. διατάξεις για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος EUH014, EUH066

9 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 9 Γενικά ΙΙΙ •Ενσωματώνει το Παρ/μα Ι της Οδ. 67/548/ΕΟΚ (Παρ/μα VI του Κανονισμού) •Ενσωματώνει το Παρ/μα ΧΙ του Καν. 1907/2006/ΕΚ •Προσδιορίζει τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα ισχύει διπλό σύστημα ταξινόμησης & επισήμανσης (Οδ. 67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ καθώς και ο Κανονισμός) •Καταργεί τις Οδ. 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ από 01.06.2015

10 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 10 Νέα στοιχεία Ι a.Καλύπτει και ορισμένα αντικείμενα (άρθρο 4 παρ.8 εκρηκτικά) b.Καθιερώνει την υποχρέωση: i)των παρασκευαστών, των εισαγωγέων και των μεταγενέστερων χρηστών να ταξινομούν τις ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά· ii)των προμηθευτών να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά· iii)των παρασκευαστών, των παραγωγών αντικειμένων και των εισαγωγέων να ταξινομούν τις ουσίες που δεν διατίθενται στην αγορά οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης ή κοινοποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 c.επιβάλει στους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς ουσιών της υποχρέωσης να κοινοποιούν στον Οργανισμό τα εν λόγω στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό ως μέρος καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006· d.καθιερώνει κατάλογο ουσιών με τα εναρμονισμένα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσής τους σε κοινοτικό επίπεδο, στο Μέρος 3 του Παραρτήματος VI· e. καθιερώνει την κατάρτιση καταλόγου ταξινόμησης και επισήμανσης των ουσιών, που αποτελείται από το σύνολο των κοινοποιήσεων, των υποβληθέντων στοιχείων και των εναρμονισμένων στοιχείων ταξινόμησης και επισήμανσης που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία c) και d).

11 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 11 Νέα στοιχεία ΙΙ •Δεν εφαρμόζεται στα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα •Νέοι ορισμοί (άρθρο 2)  Τάξη κινδύνου  Κατηγορία κινδύνου  Εικονόγραμμα κινδύνου  Προειδοποιητική λέξη (Κίνδυνος/Προσοχή,Danger/Warning)  Δήλωση επικινδυνότητας  Δήλωση προφύλαξης

12 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 12 Νέα στοιχεία ΙΙΙ •Νέοι ορισμοί (άρθρο 2 συν.)  Τιμή κατωφλίου διαχωρισμού  Διαφοροποίηση  Συντελεστής m  Συσκευασμένο προϊόν •Αίτημα για χρήση εναλλακτικής ονομασίας στον Οργανισμό (όχι στο κ-μ) και συνοδεύεται από παράβολο (μειωμένο για τις ΜΜΕ)

13 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 13 Νέα στοιχεία ΙV •Συμπληρωματικές πηροφορίες στην ετικέτα (άρθρο 25) •Θέση των πληροφοριών στην ετικέτα (Τα εικονογράμματα κινδύνου, η προειδοποιητική λέξη, οι δηλώσεις κινδύνου και οι δηλώσεις προφυλάξεων τοποθετούνται μαζί στην ετικέτα) άρθρο 32 παρ.1 •Υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό (άρθρο 40) Οι ουσίες που διατίθενται στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και εντεύθεν κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός μηνός από τη διάθεσή τους στην αγορά. Ωστόσο, για ουσίες που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010, οι κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

14 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 14 Νέα στοιχεία V •Κατάλογος ταξ. & επισήμανσης (άρθρο 42) •Τα κράτη μέλη συγκροτούν εθνικά γραφεία βοήθειας για να βοηθούν τους παρασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, μεταγενέστερους χρήστες και κάθε ενδιαφερόμενο όσον αφορά τις αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού (άρθρο 44) •Ορισμός αρμόδιων φορέων για την παραλαβή των πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (άρθρο 45) προβλέπεται η διενέργεια στατιστικής ανάλυσης προκειμένου να εντοπιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται να ληφθούν βελτιωμένα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου.

15 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 15 Νέα στοιχεία VI •Υποχρέωση διατήρησης πληροφοριών και αιτημάτων πληροφόρησης (άρθρο 49 –άρθρο 36 Καν. 1907/2006/ΕΚ) •Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (άρθρο 55) •Τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ (άρθρο 56) •Τροποποίηση του καν. 1907/2006/ΕΚ (άρθρα 58 &59) •Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 61)

16 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 16 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 61) I •Έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, οι ουσίες ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. •Έως την 1η Ιουνίου 2015, τα μείγματα ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

17 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 17 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 61) ΙΙ •Κατά παρέκκλιση της δεύτερης πρότασης του άρθρου 62 και επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι ουσίες και τα μείγματα μπορούν, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και την 1η Ιουνίου 2015 αντίστοιχα, να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση αυτήν, δεν ισχύουν οι διατάξεις για την επισήμανση και τη συσκευασία των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ. •Από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Ιουνίου 2015, οι ουσίες ταξινομούνται σύμφωνα τόσο με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όσο και με τον παρόντα κανονισμό. Επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό.

18 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 18 •Το φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο του Οργανισμού, ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006, θα πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες και σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

19 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 19 •Για να μην υπάρξει άσκοπη επιβάρυνση των επιχειρήσεων, όταν οι διατάξεις του κανονισμού για την επισήμανση εφαρμοστούν σε αυτές, οι ουσίες και τα μείγματα που κυκλοφορούν ήδη μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού θα συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά χωρίς νέα επισήμανση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (01.12.2012 για τις ουσίες, 01.06.2017 για τα μείγματα)

20 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 20 Εικονογράμματα S01 GHGHS02 GHS03GHS04 GHS05 GHS07GHS06 GHS09 GHS08

21 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 21 Δηλώσεις επικινδυνότητας •H200 Ασταθή εκρηκτικά •H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (αναφέρεται η οδός έκθεσης) •H400 Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή

22 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 22 Δηλώσεις προφύλαξης •P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον •P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε •P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε …

23 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 23 Πίνακας 2.2.2 Στοιχεία επισήμανσης για εύφλεκτα αέρια ΤαξινόμησηΚατηγορία 1 Κατηγορία 2 Εικονόγραμμα GHS Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος Δήλωση κινδύνου: Δήλωση κινδύνου H220: Ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο H221: Εύφλεκτο αέριο Δήλωση προφυλάξεων Πρόληψη P210 Δήλωση προφυλάξεων Αντίδραση P377 P381 P377 P381 Δήλωση προφυλάξεων Αποθήκευση P403 Δήλωση προφυλάξεων Διάθεση Παράδειγμα ταξινόμησης

24 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 24 Πληροφορίες •http://www.europa.eu/enterprise/reach/ghs _legislation_en.htmhttp://www.europa.eu/enterprise/reach/ghs _legislation_en.htm •www.gcsl.gr, Δ/νσεις, Δ/νση Περιβάλλοντος,GHSwww.gcsl.gr, Δ/νσεις

25 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 25

26 Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Σύνδεσμος αεροζόλ, Αθήνα 22.10.2008 1 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google