Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μάθημα: Οικολογική Συσκευασία Εισηγήτρια: Καλλικαντζάρου Έλενα Κωστάκη-Κούκια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μάθημα: Οικολογική Συσκευασία Εισηγήτρια: Καλλικαντζάρου Έλενα Κωστάκη-Κούκια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μάθημα: Οικολογική Συσκευασία Εισηγήτρια: Καλλικαντζάρου Έλενα Κωστάκη-Κούκια Σοφία ΣΕΒ08034 Νάννος Ευάγγελος ΣΕΑ08013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δικαιώματα εργαζομένων 2. Υποχρεώσεις εργαζομένων 3. Σήμανση ασφάλειας και υγείας 1. Μόνιμη σήμανση 2. Περιστασιακή σήμανση 1. Ηχητικά σήματα 2. Φωτεινά σήματα 3. Προφορική ανακοίνωση 4. Σήματα με χειρονομίες 4. Μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. Βασικές απαιτήσεις για τα Μ.Α.Π. 2. Υποχρεώσεις εργοδοτών 3. Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτείται η χορήγηση Μ.Α.Π.

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κάτω από 20 άτομα Διαβούλευση μεταξύ τους και επιλογή εκπροσώπου. Πάνω από 20 άτομα Επιλογή εκπροσώπου με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας. Πάνω από 50 άτομα Σύσταση επιτροπής αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους. Στο Υπουργείο Εργασίας έχει συσταθεί και λειτουργεί το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) αρμόδιο να γνωμοδοτεί σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ι)  Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα.  Να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους.  Να μην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων.  Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη όλες τις καταστάσεις που παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία τους.

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (II)  Να διευκολύνουν τον εργοδότη, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  Να διευκολύνουν τον εργοδότη, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους.

6 Σ ΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Ι) Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων.

7 Σ ΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΙ) Τα σήματα ασφάλειας και υγείας προσελκύουν την προσοχή των εργαζομένων προειδοποιώντας τους έτσι για τους υπάρχοντες κινδύνους.

8 1. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (Ι)  Απαγόρευσης  Προειδοποίησης  Υποχρέωσης

9 1. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΙΙ)  Διάσωσης-Βοήθειας  Πυροσβεστικού υλικού-εξοπλισμού

10 1. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΙΙΙ)  Δοχείων και σωληνώσεων με επικίνδυνες ουσίες  Εμποδίων-επικίνδυνων σημείων-οδών κυκλοφορίας

11 2. Π ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Σχετίζεται με: Επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων Κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένη ενέργεια Επείγουσα απομάκρυνση ατόμων Καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί:  Φωτεινό και ηχητικό σήμα  Φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση  Σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση

12 2.1. Η ΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ  Πρέπει να έχει ανώτερο ηχητικό επίπεδο των διάχυτων θορύβων του περιβάλλοντος  Να αναγνωρίζεται εύκολα Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ηχητικό σήμα αν στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος

13 2.2. ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ Πρέπει να δημιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο περιβάλλον του χωρίς να προκαλεί θάμπωμα ή κακή ορατότητα Η φωτεινή επιφάνεια που εκπέμπει μπορεί να είναι ενιαίου χρώματος, ή να περιέχει ένα εικονοσύμβολο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά ή δύο φωτεινά σήματα τα οποία μπορούν να συγχέονται.

14 2.3. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πραγματοποιείται μεταξύ ενός ομιλητή ή πομπού και ενός ή περισσοτέρων ακροατών, με τη μορφή σύντομων λέξεων Τα μηνύματα πρέπει να είναι απλά και σαφή Τα άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα

15 2.4. ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ Πρέπει να:  Είναι ακριβές  Είναι απλό  Είναι ευρύ  Κατανοείται εύκολα Το άτομο που δίνει τα σήματα καλείται σηματώρος και ο παραλήπτης των σημάτων χειριστής.

16 Μ ΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Μ. Α. Π.) Ο εξοπλισμός που φορά ο εργαζόμενος για να προστατεύεται από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του.

17 Β ΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Μ. Α. Π. (I) Σχεδίαση και κατασκευή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (να φέρουν τη σήμανση “CE”). Σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Κατασκευαστικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στους κινδύνους.

18 Β ΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Μ. Α. Π. (II) Δυνατότητα ασφαλούς και αποτελεσματικής προσαρμογής στα ατομικά σωματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Συμβατότητα μεταξύ τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και αποτελεσματικά από τον εργαζόμενο. Να είναι πάντα σε καλή κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, καθαρά και έτοιμα για άμεση χρήση.

19 Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (Ι) Πριν καταλήξουν στην χορήγηση Μ.Α.Π. στους εργαζόμενους  Καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων.  Λήψη όλων των προληπτικών μέτρων ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.  Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων και επανεκτίμηση των κινδύνων.

20 Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΙI) Για την επιλογή των κατάλληλων Μ.Α.Π. 1. Καταγραφή των εργασιών όπου απαιτείται η χρήση τους. 2. Καθορισμός των χαρακτηριστικών που απαιτείται να διαθέτουν. 3. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους. 4. Επιλογή τους.

21 Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΙIΙ) Κατά τη χορήγηση των Μ.Α.Π. και μετά I. Ενημέρωση για τους κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα. II. Δωρεάν χορήγηση στους εργαζόμενους για προσωπική χρήση. III. Παροχή οδηγιών. IV. Περιοδικός έλεγχος για τη σωστή χρήση τους. V. Φροντίδα για τη φύλαξη τους. VI. Διάθεση κατάλληλων μέσων για συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς. VII. Αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς ή όταν λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.

22 Π ΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Μ. Α. Π. i. Βραχυχρόνια εργασία σε επικίνδυνους κλειστούς χώρους. ii. Διάσωση εργαζομένων που κινδυνεύουν σε χώρους με επικίνδυνα αέρια. iii. Εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού στις οποίες χρησιμοποιούνται τοξικές ύλες. iv. Σε ειδικές εργασίες με πολλαπλούς κινδύνους π.χ. συγκολλήσεις, αμμοβολές κ.ά.


Κατέβασμα ppt "Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μάθημα: Οικολογική Συσκευασία Εισηγήτρια: Καλλικαντζάρου Έλενα Κωστάκη-Κούκια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google