Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή
Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

2 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
Θέματα REACH ΦΑΠΟ Ουσίες υποψήφιες για αδειοδότηση (candidate list) ΔΔΑ Μεταγενέστεροι χρήστες Εξελίξεις CLP Ταξινόμηση & επισήμανση ουσιών Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης ουσιών Κανονισμός παραβόλων Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

3 Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ανά Ουσία
Ενεργή συμμετοχή στα ΦΑΠΟ Επικεφαλής καταχωρίζων Υποβολή πρώτων καταχωρίσεων (Δεκ. 2010) Νέο λογισμικό υποβολής καταχωρίσεων IUCLID 5.2 (News alert) Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

4 Ουσίες υποψήφιες για αδειοδότηση (Candidate list)
33 ουσίες Ο κατάλογος διαρκώς ενημερώνεται Υποχρεώσεις για παραγωγούς αντικειμένων (άρθρο 7 παρ. 2) από Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού (άρθρο 33) άμεσα Υποχρέωση παροχής ΔΔΑ για ουσίες που χαρακτηρίζονται ως PBT,vPvB και σε μείγματα που τις περιέχουν άνω του 0.1% (άρθρο 31 παρ.1) άμεσα Ελέγχουμε την αιτιολογία εισαγωγής Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

5 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
ΔΔΑ Τροποποίηση Παρ/τος ΙΙ του Καν. 1907/2006/ΕΚ πρώτη φάση καταχώρισης Αριθμός καταχώρισης πλήρης από παραγωγούς/εισαγωγείς (!!χωρίς τα 4 τελευταία ψηφία από μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς)  υποχρεώσεις μεταγενέστερων χρηστών (άρθρο 39) για ουσίες άνω των 1000τ/έτος και άνω των 100τ/έτος; N;R50-53 διευρυμένα ΔΔΑ(σενάρια έκθεσης) όπου απαιτείται  υποχρεώσεις μεταγενέστερων χρηστών (άρθρα 37, 38) Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

6 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
Αδειοδότηση 1ος κατάλογος ουσιών συστηνόμενων από τον Οργανισμό για εισαγωγή στο παρ/μα XIV του καν. 1907/2006/ΕΚ Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

7 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
Εξελίξεις Τροποποιήσεις Παρ/των του Καν. 1907/2006/ΕΚ Παρ/μα ΙΙ (προσαρμογή στο CLP) Παρ/μα XVII Παρ/μα I, V (προσαρμογή στο CLP) Παρ/μα XIII (PBT, vPvB) Παρ/μα XIV (ουσίες για αδειοδότηση) Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

8 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
Εξελίξεις ΔΔΑ Παρ/μα ΙΙ (2 Παρ/τα, Παρ/μα Ι εφαρμόζεται από (ισχύουσα νομοθεσία & CLP) & Παρ/μα ΙΙ (CLP) εφαρμόζεται από ) Οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των ουσιών ισχύουν και για τα ΔΔΑ Σημείο 2 (ταξινόμηση & επισήμανση) Σημείο 15 (περιορισμοί, αδειοδότηση, Καν. 2037/2000/ΕΚ, 850/2004/ΕΚ, 689/2008/ΕΚ) Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

9 Συστάσεις Ελέγχετε συχνά (τουλάχιστον μηνιαία) τον ιστοτόπο του Οργανισμού των Χημικών Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες Εγγραφείτε στον Οργανισμό για να λαμβάνετε αυτόματα ενημερώσεις (news alerts) για νέες εκδόσεις, νέες εξελίξεις, νέα εργαλεία Να συμβουλεύεστε περιοδικά τα καθοδηγητικά έγγραφα (guidances), fact sheets, guidances in a nutshell, FAQs, Q&As πολλά από αυτά μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες Τα περισσότερα αλλάζουν διαρκώς!!! Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

10 Χρονοδιάγραμμα σταδιακής καταχώρισης
Προ-καταχώριση (1η Ιουνίου η Δεκεμβρίου 08) >1000τ/έτος ή CMR 1&2 >1τ/έτος ή ουσίες R50/53 >100τ/έτος Καταχώριση (Δεκ. 2010) > τ/έτος Καταχώριση (Ιούνιος 2013) >1-100τ/έτος Καταχώριση (Ιούνιος 2018) June 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Έτος 0 Έναρξη ισχύος Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

11 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
Προσοχή κατά την εισαγωγή ουσιών (άμεση εφαρμογή από !) για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την εισαγωγή Μέχρι τέλος του 2010 το Παρ/μα VI σε όλες τις γλώσσες στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

12 CLP Οξεία τοξικότητα από το στόμα – LD50(mg/Kg) Οδ. 67/548/ΕΚ 200-300
Πολύ τοξικό < 25 Τοξικό > Επιβλαβές > Οδ. 67/548/ΕΚ CLP Κατηγορία 1 < 5 Κατηγορία 2 > 5 - < 50 Κατηγορία 3 > 50 - < 300 Κατηγορία 4 > 300- < 2.000 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

13 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης ουσιών στον Οργανισμό των χημικών Δεν υπάρχει ποσοτικό όριο Εφόσον η ουσία ως έχει ή ως συστατικό μείγματος διατίθεται στην αγορά Μέσα σε ένα μήνα από τη διάθεση της ουσίας / μείγματος στην αγορά Για ουσίες που διατίθενται στην αγορά πριν ή την προθεσμία έως Δυνατότητα κοινοποίησης της ταξινόμησης & επισήμανσης πριν την προβλεπόμενη καταληκτική ημ/νία ( ) Χρήση IUCLID 5.2 Δυνατότητα κοινοποίησης για κάθε ουσία χωριστά ή/και για πολλές συγχρόνως (bulk) Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

14 Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης
Υποχρέωση παραγωγών ή/και εισαγωγέων για ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες Οσες καταχωριστούν έως θα περιλαμβάνουν και την κοινοποίηση της ταξινόμησης (εάν όχι σύμφωνα με CLP τότε ενημέρωση (update) του φακέλου με καταβολή σχετικού παραβόλου) Συστατικά μειγμάτων άνω των προβλεπομένων ορίων για ταξινόμησή τους Ταξινόμηση ίδια στα ΔΔΑ Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

15 Στοιχεία κοινοποίησης
Ταυτότητα κοινοποιούντος Ταυτότητα ουσίας/ουσιών Ταξινόμηση ουσίας/ουσιών Αιτιολόγηση για μη πλήρη ταξινόμηση Ειδικά όρια συγκέντρωσης ή συντελεστές m Επισήμανση Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

16 Προετοιμασία επιχειρήσεων
Κατάλογος ουσιών, μειγμάτων Κατάλογος συστατικών Έλεγχος ταξινόμησης Συνεργασία με τους προμηθευτές Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

17 Κανονισμός για παράβολα CLP (προς δημοσίευση)
Για αίτηση χρήσης εναλλακτικής ονομασίας σε συστατικό μείγματος (άρθρο 24 παρ. 1) € Για υποβολή πρότασης εναρμονισμένης ταξινόμησης & επισήμανσης (άρθρο 37 παρ. 3) 1200 – € Μειωμένα παράβολα (90%, 60%, 30% για μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές αντίστοιχα) Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

18 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10
Η βιομηχανία φέρει το βάρος της απόδειξης Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Απορίες ? Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα


Κατέβασμα ppt "REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google