Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sophia Kanoni Dimitris Kivelos BCP - DRP

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sophia Kanoni Dimitris Kivelos BCP - DRP"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sophia Kanoni Dimitris Kivelos BCP - DRP
Assistant Executive Manager BCP, EFG Eurobank BCP - DRP Dimitris Kivelos Manager/DRP Coordinator, EFG Eurobank Ιανουάριος 2004

2 Ιστορικό Έτος 1999 Έτος 2001 Έτος 2002 Έτος 2003 Έτος 2004
Πρώτη προσπάθεια (χειρόγραφες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του Y2k) Έτος 2001 Δημιουργία εγχειριδίων BCP για όλες τις Διευθύνσεις της τράπεζας Δημιουργία υποδομών και διαδικασιών εναλλακτικής τοποθεσίας Κρισίμων διευθύνσεων / θυγατρικών Κεντρικών συστημάτων Έτος 2002 Δημιουργία intranet site με πληροφορίες και εγχειρίδια Δοκιμές υλοποιημένων Επαναπροσδιορισμός Template εγχειριδίου Έτος 2003 Δημιουργία αλλαγμένων εγχειριδίων BCP Δημιουργία υποδομών και διαδικασιών εναλλακτικής τοποθεσίας λοιπών διευθύνσεων Κάλυψη όλων των κεντρικών διευθύνσεων με offsite backup Έτος 2004 Μεταφορά εναλλακτικού κέντρου κεντρικών συστημάτων σε κτίριο ειδικών προδιαγραφών της Lamda Hellix Αποπεράτωση DRP υλοποίησης λοιπών διευθύνσεων Ενημέρωση δεδομένων επιλεγμένων servers εναλλακτικής τοποθεσίας μέσω δικτύου

3 Οργάνωση Στόχος/Εγχειρίδια Στόχος Εγχειρίδια BCP
Ανάκαμψη κεντρικών συστημάτων εντός 2-4 ωρών από την απόφαση ενεργοποίησης του σχεδίου Ανάκαμψη διευθύνσεων στο χρονικό διάστημα που αυτές προκρίνουν Εγχειρίδια BCP Γενικό εγχειρίδιο περιγράφει λογική σχεδίου και κοινές διαδικασίες για όλους Εγχειρίδια διευθύνσεων Περιγράφουν : Τις κρίσιμες ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν (μετά την καταστροφή) Τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση τους (εφαρμογές, εξοπλισμός, άτομα) Τυχόν χειρωνακτικές διαδικασίες – ιδιαίτερα σχέδια δράσης που θα ακολουθηθούν Εγχειρίδιο ΙΤ (DRP - Disaster Recovery Plan) Περιγράφει : Την τεχνική υποδομή Τις διαδικασίες που απαιτούνται για την συνέχιση των εργασιών των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων της Τράπεζας και των Διευθύνσεών της

4 Ρόλοι Οργάνωση Crisis team Steering committee BCP Management Team
Διαχείριση κρίσης- Λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις ανταπόκρισης και αποκατάστασης καθώς και καθοδήγησης του προσωπικού της Τράπεζας. Steering committee Forum συζητήσεως θεμάτων BCP/DRP. Διαχείριση και παρακολούθηση σχετικών θεμάτων με σκοπό την αναβάθμιση της ετοιμότητας της τράπεζας. BCP Management Team Προτείνει αλλαγές στην δομή των γενικών και ειδικών εγχειριδίων Βοηθάει την Διεύθυνση στην αρχική δημιουργία του εγχειριδίου της, εκπαιδεύοντας τον BCP συντονιστή στις βασικές απαιτήσεις του ειδικού μέρους του εγχειριδίου Ελέγχει την ορθότητα / εφικτότητα των εγχειριδίων Παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των ασκήσεων εφαρμογών των Διευθύνσεων. Παρευρίσκεται στις ασκήσεις και μεριμνά να λαμβάνει τυχόν σχόλια/αλλαγές. Μεριμνά για την υλοποίηση του συνολικού σχεδίου της τράπεζας και του σχετικού ετησίου προϋπολογισμού.

5 Ρόλοι Οργάνωση DR coordinator Συντονιστής BCP (ένας ανά διεύθυνση)
Επίβλεψη της τεκμηρίωσης του σχεδίου DRP (αποκατάσταση κυρίων συστημάτων της τράπεζας). Σχεδιασμός, διοργάνωση, στελέχωση και αξιολόγηση δοκιμών DR Συντονιστής BCP (ένας ανά διεύθυνση) Δημιουργεί, συντηρεί και ενημερώνει τo σχέδιο BCP Ελέγχει τα μέτρα πρόληψης τα οποία προδιαγράφονται στο BCP. Διεκπεραιώνει τις ασκήσεις ετοιμότητας, ενημερώσεις υπαλλήλων, κ.α. τουλάχιστον μια φορά ετησίως. BCP Team (ανά κτίριο Διεύθυνσης) Η ελάχιστη ομάδα ατόμων ικανών να εκτελέσουν τις κρίσιμες ενέργειες μιας διεύθυνσης μετά από καταστροφή.

6 Οργάνωση Δοκιμές / ενημερώσεις
Τετραμηνιαίες Κεντρικών συστημάτων Ετήσιες διευθύνσεων Ετήσια walk through tests διευθύνσεων Εξαμηνιαίες ενημερώσεις εγχειριδίων

7 DRP Ιανουάριος 2004

8 Για την επίτευξη των παραπάνω ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Σκοπός του Σχεδίου DRP Η ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών επιδράσεων μιας καταστροφής στα συστήματα Πληροφορικής της EFG Eurobank μέσω των ακόλουθων μέτρων: Εκ των προτέρων εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας. Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες αντιμετώπισης απροόπτων. Για την επίτευξη των παραπάνω ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Δέσμευση της Διοίκησης για την καθορισμένη στρατηγική αποκατάστασης και τους όρους του σχεδίου DRP. Συμμετοχή και συνεργασία του προσωπικού του Κέντρου Πληροφορικής και των τμημάτων χρηστών στην κατάρτιση και τεκμηρίωση του σχεδίου DRP. Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση χειριστών σχετικά με το σχέδιο DRP. Διαρκής δοκιμή του σχεδίου DRP. Διαρκής ενημέρωση του σχεδίου DRP μέσω διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών.

9 Στρατηγική αποκατάστασης μετά από καταστροφή
Αποτελείται από επιλογές που βασίζονται κυρίως σε επιχειρηματικούς στόχους και ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την σκοπιμότητά τους τόσο από οικονομική όσο και από τεχνολογική άποψη. Επιλογές EFG Eurobank Κύρια τραπεζικά συστήματα και εφαρμογές, σκοπούμενος χρόνος αποκατάστασης (Recovery Time Objective, “RTO”) 2 με 4 ώρες από την στιγμή της απόφασης για μετάβαση στη εναλλακτική τοποθεσία, τιμή για την ανοχή απώλειας δεδομένων (Recovery Point Objective, “RPO”) μερικά λεπτά. Υποστηρικτικές εφαρμογές που εκτελούνται σε PC Servers τιμή RTO και RPO 24 ώρες

10 Επιλογές σχεδιασμού Συστήματα mainframe της EFG EUROBANK, κατοπτρισμός μέσω εξοπλισμού XRC (H/W mirroring). Άλλα συστήματα, κατοπτρισμός μέσω λογισμικού (S/W mirroring). Κυκλοφορία κατοπτρικών δεδομένων, σύνδεση υψηλής ταχύτητας (155Mbps μεταξύ της Κύριας και της Εναλλακτικής Τοποθεσίας). Μέρος της υπάρχουσας επεξεργαστικής δύναμης σε σχέση με την Κύρια Εγκατάσταση.   Περιορισμός σχεδιασμού To RTO εντός ωρών είναι εφικτό μόνο εφόσον εκτός των αναγκαίων υποδομών, υπάρχει : Ένα καλά σχεδιασμένο, πλήρως δοκιμασμένο σχέδιο DRP. Εκπαιδευμένο καλά προσωπικό. Συχνές δοκιμές DRP.

11 Δοκιμές DRP Σκοπός της δοκιμής του σχεδίου DRP είναι η δοκιμή της ικανότητας της Τράπεζας να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στην περίπτωση μιας καταστροφής που επηρεάζει τη λειτουργία της Κύριας τοποθεσίας (ΚΤ). Όφελος που απορρέει από τη δοκιμή του σχεδίου DRP, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεσή του. Χαρακτηριστικά δοκιμής Προγραμματισμένη Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της παραγωγής στα πληροφοριακά συστήματα της Εναλλακτικής Τοποθεσίας. Η πραγματική παραγωγική επεξεργασία στην ΚΤ δεν διακόπτεται


Κατέβασμα ppt "Sophia Kanoni Dimitris Kivelos BCP - DRP"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google