Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΘΝΙΚΟ & Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΘΗΝΩΝ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΘΝΙΚΟ & Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΘΗΝΩΝ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΘΝΙΚΟ & Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΘΗΝΩΝ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΑΜΦΙΘ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

2 ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 1.Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ αποτελεί μια νέα δομή του ιδρύματος, 2.Βασικός της ρόλος η διαμόρφωση του προσανατολισμού του ιδρύματος στην συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών του, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 3.Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ αποτελεί επιτελικό όργανο που λειτουργεί συμβουλευτικά και συνεπικουρικά προς τη Διοίκηση του ιδρύματος. 4.Ακολουθεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005)

3 Έργο της ΜΟΔΙΠ (1) •Συντονισμός Διαδικασίας Αξιολόγησης •Η προώθηση και διάχυση πληροφορίας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας. •Ο σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, •η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η υποστήριξη της αξιολόγησης των 32 ακαδημαϊκών τμημάτων και των λοιπών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ •Η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και η εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των άλλων υπηρεσιών. •Η διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης από τα Τμήματα/ Προγράμματα/ Υπηρεσίες του πανεπιστήμιου.

4 Έργο της ΜΟΔΙΠ (2) •Η μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιώνπου προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Φοιτητική Μέριμνα κ.ά.) •Η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά. •Η διάχυση πληροφοριών και τεχνικών/ πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος, με κάθε πρόσφορο μέσο

5 Πακέτα Εργασίας ΠΕ1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ ΠΕ2: Πλαισίωση ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο δυναμικό. ΠΕ3: Ανάπτυξη Μεθοδολογικής Υποδομής Συστήματος ΠΕ4: Δημιουργία Αρχειακού Υλικού Δεικτών Ανά Τμήμα ΠΕ5:Υλοποίηση Προγραμμάτων Αξιολόγσης ΠΕ6:Υποστήριξη ΟΜΕΑ ΠΕ7: Προβολή και Δημοσιότητα ΠΕ8: Πληροφοριακό Σύστημα ΠΕ9: Αξιολόγηση ΜΟΔΙΠ Υλοποίηση Έργου ΕΠΕΔΒΜ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

6 Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ •ΔΕ1: Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης ΕΚΠΑ. •ΔΕ2: Στοχοθέτηση συστήματος αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ. •ΔΕ3: Οργάνωση των διαδικασιών – βημάτων αξιολόγησης. •ΔΕ4: Προσαρμογή ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στις διαδικασίες της ΑΔΙΠ. •ΔΕ5: Δημιουργία οργανογράμματος και κανονισμού λειτουργίας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.

7 Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο δυναμικό •ΔΕ1: Ανάπτυξη και περιγραφή των προσόντων του προσωπικού ΜΟΔΙΠ – ΕΚΠΑ. •ΔΕ2: Διαδικασία επιλογής προσωπικού και διενέργεια συνεντεύξεων. •ΔΕ3: Επιλογή προσωπικού ΜΟΔΙΠ.

8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ •ΔΕ1: Περιγραφή αναγκών μεθοδολογικής υποδομής. •ΔΕ2: Ανάπτυξη μεθοδολογίας συγκέντρωσης, στατιστικής επεξεργασίας και αξιολόγησης δεδομένων.

9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ •ΔΕ1: Περιγραφή δεικτών αξιολόγησης •ΔΕ2: Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση επεξεργασμένων στοιχείων που αφορούν τους δείκτες αξιολόγησης ανά ακαδημαϊκή μονάδα του ΕΚΠΑ. •ΔΕ3: Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ με τα στοιχεία των δεικτών αξιολόγησης ανά ακαδημαϊκή μονάδα του ΕΚΠΑ.

10 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ •ΔΕ1: Σύνταξη εσωτερικής έκθεσης σχετικά με τη λειτουργία του ΕΚΠΑ •ΔΕ2: Συγκέντρωση ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων των επιμέρους τμημάτων και σχολών του ΕΚΠΑ. •ΔΕ3: Σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του ιδρύματος. •ΔΕ4: Υποβολή και διαβίβαση στην ΑΔΙΠ της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος.

11 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΜ.Ε.Α) •ΔΕ1: Συντονισμός έργου των ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης. •ΔΕ2: Συμβουλευτική υποστήριξη ΟΜ.Ε.Α για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης. •ΔΕ3: Τεχνική υποστήριξη των ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης.

12 ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ •ΔΕ1: Δημιουργία και συνεχή ενημέρωση ιστοσελίδας ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ. •ΔΕ2: Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου και αφισών και αποστολή τους στις γραμματείες των τμημάτων. •ΔΕ3: Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου σε εφημερίδες και περιοδικά που απασχολούνται με εκπαιδευτικά θέματα. •ΔΕ4: Διοργάνωση δύο ημερίδων για τα στελέχη των ΟΜ.Ε.Α επιμορφωτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα για το σκοπό της ΜΟΔΙΠ και τις διαδικασίες που θα εφαρμοστούν. •ΔΕ5: Διενέργεια απολογιστικής ημερίδας για τα πεπραγμένα της ΜΟΔΙΠ και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του ΕΚΠΑ. •ΔΕ6: Συμμετοχή μελών της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ σε ημερίδες που αφορούν θέματα ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

13 Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΜΟΔΙΠ •Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων •Φάση 2: Σχεδιασμός του Πληροφοριακού (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο) •Φάση 3: Τεχνικός σχεδιασμός •Φάση 4: Ανάπτυξη λογισμικού και επιμέρους έλεγχοι •Φάση 5: Ολοκλήρωση / έλεγχος •Φάση 6: Εγκατάσταση συστήματος •Φάση 7: Υποστήριξη καλής λειτουργίας και συντήρηση

14 Αξιολόγηση Έργου •ΔΕ1: Διενέργεια ελέγχου και επίβλεψης της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης. •ΔΕ2: Δημιουργία ερωτηματολογίων αξιολόγησης των διαδικασιών. •ΔΕ3: Διενέργεια συνεντεύξεων με μέλη των ΟΜ.Ε.Α. •ΔΕ4: Σύνταξη πορίσματος με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης.


Κατέβασμα ppt "Ε ΘΝΙΚΟ & Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΘΗΝΩΝ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google