Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

2 2  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Κ.ΣΑ.  ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Π.Κ.Σ.Α. (έως 500 λέξεις)  ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

3 3 Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Α.1.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Α.1.β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  Α.2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 4 Β. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (1) Β.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.Α. Β.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων για :  την ενεργό συμμετοχή των εταίρων  την διασφάλιση αλληλουχίας στην υλοποίηση των δράσεων

5 5 Β. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (2) Β.3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ  Συνάφεια της εμπειρίας κάθε Εταίρου με τον ρόλο που προτίθενται να αναλάβει  Επάρκεια σε υποδομές και εξοπλισμό για την υλοποίηση των δράσεων Β.4. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ  Προηγούμενη εμπειρία στο συντονισμό και διαχείριση παρόμοιων δράσεων  Συμμετοχή του σε αναπτυξιακά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα  Διάθεση επαρκούς και έμπειρου προσωπικού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του  Υποστηρικτική υποδομή

6 6 Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-Π.Κ.Σ.Α.(1) Γ.1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  Η σαφήνεια των προτεινόμενων δράσεων  Η αναλυτική περιγραφή των προτεινομένων δράσεων και ο σαφής επιμερισμός τους ανά Εταίρο  Η σαφής περιγραφή των στόχων και η επαρκής τεκμηρίωση της δυνατότητας επίτευξής τους  Η επαρκής ανάλυση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υλοποίησης των δράσεων

7 7 Γ.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Μεθοδολογία (διαδικασίες και μέσα) κινητοποίησης των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης και της εκπροσώπηση φορέων Γ.3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Ο καθορισμός του κεντρικού θέματος/προβλήματος  Ο σαφής καθορισμός και η ποσοτικοποίηση των στόχων Γ.4. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-Π.Κ.Σ.Α.(2)

8 8 Γ.5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο τρόπος, τα μέσα και οι ομάδες στόχου Γ.6. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δράσεις για την επίτευξη της ενσωμάτωσης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων πληθυσμού Γ.7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ.8. ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π ροϋποθέσεις υλοποίησης και αλληλουχία δράσεων Γ.9. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τεκμηρίωση και ορθολογική κατανομή των δαπανών Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-Π.Κ.Σ.Α.(3)

9 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ  Φορέας υλοποίησης της δράσης  Δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) εκ. ευρώ  Ιδιωτική συμμετοχή εκ. ευρώ  Άλλη ενίσχυση (πχ δάνειο) εκ. ευρώ  Συνολικό κόστος δράσης εκ. ευρώ ΧΡΟΝΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και χρονική κατανομή προϋπολογισμού ΠΙΝΑΚΕΣ

10 10 Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.1. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τ ρόποι μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων Δ.2. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.χ. clusters, Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας Δ.3.ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων

11 11 Ε.1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πολυτομεακότητα πρότασης Συμπληρωματικότητα και συνέργειες των δράσεων Ε.2. ΒΑΘΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.Α., ΟΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Συνοχή, αλληλουχία και συμπληρωματικότητα Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

12 12 ΣΤ.1. ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  Η εισαγωγή νεωτεριστικών στοιχείων στα πεδία: περιεχόμενο, μεθοδολογία, προϊόντα, τρόπο υλοποίησης  Η επιρροή του καινοτομικού χαρακτήρα του Π.Κ.Σ.Α. στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχή  Η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των καινοτόμων δράσεων με δράσεις άλλων προγραμμάτων ΣΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (1)

13 13 ΣΤ.2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της καινοτομίας  Ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεθόδων, τεχνικών και υπηρεσιών ΣΤ.3. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  Η συμβολή στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων της περιοχής παρέμβασης είτε του πληθυσμού της ΣΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (2)

14 14 Επικοινωνία Helpdesk: globalgrants@mou.grglobalgrants@mou.gr www://ggea.gr/globalgrants Για την προγραμματική περίοδο 2007-13: www://ggea.gr/programper4


Κατέβασμα ppt "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google