Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 10. Shocking the Future By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 10. Shocking the Future By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 10. Shocking the Future By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 PAI Verb Paradigm Rap λύωλύομεν λύωλύομεν λύειςλύετε λύειςλύετε λύειλύουσι(ν) λύειλύουσι(ν)

3 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά λόγους γραφάς ἱ ερά

4 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν) ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

5 Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it) α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

6 Present Middle/Passive Indicative λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται I am loosed/am being loosed I am loosed/am being loosed I loose myself/am loosing [for myself] I loose myself/am loosing [for myself]

7 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

8 English Introduction Tenses in English Tenses in English  Present: We go to the mountains.  Past: We went to the mountains  Future: We will go to the mountains. Three types of future: PID Three types of future: PID  Predictive: I will go.  Imperative: You shall go!  Deliberative rhetorical: Shall we go?

9 Shape of the Future in Greek λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose Chant this one Chant this one

10 Future Active Indicative Chant λύσω λύσομεν λύσεις λύσετε λύσει λύσουσι(ν) λύσω λύσομεν λύσεις λύσετε λύσει λύσουσι(ν)

11 Future Middle Paradigm λύσομαι λυσόμεθα I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) λύσομαι λυσόμεθα I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) λύσ ῃ λύσεσθε You will loose (for yourself) You all will loose (for yourselves) λύσ ῃ λύσεσθε You will loose (for yourself) You all will loose (for yourselves) λύσεται λύσονται S/he/it will loose (for himself) They will loose (for themselves) λύσεται λύσονται S/he/it will loose (for himself) They will loose (for themselves) Chant this: λύσομαι, - ῃ, -εται, -ομεθα, -εσθε, -ονται Chant this: λύσομαι, - ῃ, -εται, -ομεθα, -εσθε, -ονται

12 Future Middle Chant λύσομαι, -ομεθα, - ῃ, -εσθε, -εται, -ονται λύσομαι, -ομεθα, - ῃ, -εσθε, -εται, -ονται

13 Sigma Addition - 5 Variations Palatals: κ, γ, or χ + σ = ξ Palatals: κ, γ, or χ + σ = ξ  ἔ χω --- ἕ ξω I will have  ἄ γω --- ἄ ξω I will lead, bring Labials: π, β, or φ + σ = ψ Labials: π, β, or φ + σ = ψ  βλέπω --- βλέψω I will see  γράφω --- γράψω I will write Dentals: τ, δ, or θ + σ = σ Dentals: τ, δ, or θ + σ = σ  πείθω --- πείσω I will persuade Sibilants: σ or ζ + σ = σ Sibilants: σ or ζ + σ = σ  σ ῴ ζω --- σώσω I will save

14 Sigma Addition--Lemoners Liquids (Lemoner): λ, μ, ν, or ρ + σ = ˜ Liquids (Lemoner): λ, μ, ν, or ρ + σ = ˜ The liquid and sigma collapse into a circumflex. Beware of these as they often can be mistaken as a present tense verb. The liquid and sigma collapse into a circumflex. Beware of these as they often can be mistaken as a present tense verb.  μένω ---> μεν ῶ I will remain  ἀ ποστέλλω ---> ἀ ποστελ ῶ I will send

15 Sigma Shifting Chart Palatals Dentals κ, γ, or χ + σ = ξ τ, δ, or θ + σ = σ Labials Sibilants π, β, or φ + σ = ψ σ or ζ + σ = σ Liquids (lemoner) λ, μ, ν, or ρ + σ = ˜ ˜ ?

16 Future of Being: ε ἰ μί ἔ σομαι ἐ σόμεθα I will be We will be ἔ σομαι ἐ σόμεθα I will be We will be ἔ σ ῃ ἔ σεσθε You will be You all will be ἔ σ ῃ ἔ σεσθε You will be You all will be ἔ σται ἔ σονται S/he/it will be They will be ἔ σται ἔ σονται S/he/it will be They will be

17 Deponent Future Sometimes verbs are regular in the present but deponent in the future Sometimes verbs are regular in the present but deponent in the future λαμβάνω λήμψομαι I will take λαμβάνω λήμψομαι I will take γινώσκω γνώσομαι I will know γινώσκω γνώσομαι I will know

18 4 Future Bad Boys ἔ ρχομαι ἐ λεύσομαι I will go/come ἔ ρχομαι ἐ λεύσομαι I will go/come λέγω ἐ ρ ῶ I will say λέγω ἐ ρ ῶ I will say γινώσκω γνώσομαι I will know γινώσκω γνώσομαι I will know λαμβάνω λήμψομαι I will take λαμβάνω λήμψομαι I will take

19 Chapter 10 Vocabulary ζωή, - ῆ ς, ἡ ζωή, - ῆ ς, ἡ life life

20 θάνατος, -ου, ὁ θάνατος, -ου, ὁ death death Chapter 10 Vocabulary

21 κρίνω κρίνω I judge I judge Chapter 10 Vocabulary

22 μένω μένω I remain I remain Chapter 10 Vocabulary

23 μόνος, -η, -ον μόνος, -η, -ον only, alone only, alone Chapter 10 Vocabulary

24 ν ῦ ν ν ῦ ν now now Chapter 10 Vocabulary

25 ο ὐ δέ ο ὐ δέ and not, nor and not, nor Chapter 10 Vocabulary

26 Πα ῦ λος Πα ῦ λος Paul Paul Chapter 10 Vocabulary

27 σ ῴ ζω σ ῴ ζω I save I save Chapter 10 Vocabulary

28 τότε τότε then then Chapter 10 Vocabulary

29 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

30 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

31 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

32 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

33 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

34 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

35 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

36 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

37 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

38 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

39 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

40 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

41 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

42 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

43 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

44 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

45 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

46 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

47 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

48 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

49 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

50 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

51 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

52 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 10. Shocking the Future By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google