Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“ Ἡ ἀ γάπη ἀ νυπόκριτος. ἀ ποστυγο ῦ ντες τ ὸ πονηρόν, κολλώμενοι τ ῷ ἀ γαθ ῷ, τ ῇ φιλαδελφί ᾳ ε ἰ ς ἀ λλήλους φιλόστοργοι, τ ῇ τιμ ῇ ἀ λλήλους προηγούμενοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“ Ἡ ἀ γάπη ἀ νυπόκριτος. ἀ ποστυγο ῦ ντες τ ὸ πονηρόν, κολλώμενοι τ ῷ ἀ γαθ ῷ, τ ῇ φιλαδελφί ᾳ ε ἰ ς ἀ λλήλους φιλόστοργοι, τ ῇ τιμ ῇ ἀ λλήλους προηγούμενοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “ Ἡ ἀ γάπη ἀ νυπόκριτος. ἀ ποστυγο ῦ ντες τ ὸ πονηρόν, κολλώμενοι τ ῷ ἀ γαθ ῷ, τ ῇ φιλαδελφί ᾳ ε ἰ ς ἀ λλήλους φιλόστοργοι, τ ῇ τιμ ῇ ἀ λλήλους προηγούμενοι. τ ῇ σπουδ ῇ μ ὴ ὀ κνηροί, τ ῷ πνεύματι ζέοντες, τ ῷ κυρί ῳ δουλεύοντες, τ ῇ ἐ λπίδι χαίροντες, τ ῇ θλίψει ὑ πομένοντες, τ ῇ προσευχ ῇ προσκαρτερο ῦ ντες, τα ῖ ς χρείαις τ ῶ ν ἁ γίων κοινωνο ῦ ντες, τ ὴ ν φιλοξενίαν διώκοντες. Romans 12:9-13.

2 “For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Therefore, you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect.” Matthew 5:46-48.

3 “If you were of the world, the world would love its own; but because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this the world hates you.” ========== “They will make you outcasts from the synagogue, but an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God.” John 15:19; 16:2.

4 ευλογέω Romans 12:14. Good Word

5 “... in whose case the god of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ,” ========== “You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him.” ========== “After the morsel, Satan then entered into him.” 2 Corinthians 4:4; John 8:44, 13:27.

6 “And have mercy on some, who are doubting; save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh.” Jude 22-23.


Κατέβασμα ppt "“ Ἡ ἀ γάπη ἀ νυπόκριτος. ἀ ποστυγο ῦ ντες τ ὸ πονηρόν, κολλώμενοι τ ῷ ἀ γαθ ῷ, τ ῇ φιλαδελφί ᾳ ε ἰ ς ἀ λλήλους φιλόστοργοι, τ ῇ τιμ ῇ ἀ λλήλους προηγούμενοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google