Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 27. Comparatives and Clauses By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 27. Comparatives and Clauses By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 27. Comparatives and Clauses By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Warm-ups

3 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

4 Rapping the Lord’s Prayer ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today

5 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us

6 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one

7 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά λόγους γραφάς ἱ ερά

8 3 rd Declension Chantables χαρίς ὄ νομα, πίστις χαρίς ὄ νομα, πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτες ὀ νόματα πίστεις χάριτες ὀ νόματα πίστεις χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάριτας ὀ νόματα πίστεις χάριτας ὀ νόματα πίστεις

9 PAI Verb Chant λύωλύομεν λύωλύομεν λύειςλύετε λύειςλύετε λύειλύουσι(ν) λύειλύουσι(ν)

10 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν) ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

11 Imperfect ε ἰ μί ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν

12 Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it) α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

13 Present Middle/Passive Indicative λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται I am loosed/am being loosed I am loosed/am being loosed I loose myself/am loosing [for myself] I loose myself/am loosing [for myself]

14 Shape of the Future in Greek λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose Chant this one Chant this one

15 Future Middle Paradigm λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) … I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) …

16 Demonstrative and Relative Pronouns Summary ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ

17 Imperfect Active Paradigm of λύω Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, … Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, …

18 Imperfect Middle/Passive (IM/PI) Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο I was being loosed I was being loosed

19 Second Aorist Active Chant ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν

20 Second Aorist Middle Chant ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο

21 Aorist Stem Changes -- 8 to know ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) λέγω == ε ἶ πον (I said) λέγω == ε ἶ πον (I said) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found)

22 1st Aorist Active Paradigm Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν

23 1st Aorist Middle Paradigm Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο

24 Chanting the Present Particple Chant Present Active: ptc = participle Present Active: ptc = participle Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Present Middle/Passive Present Middle/Passive Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου

25 Aorist Participle Chant First Aorist Active 3-1-3 (chant) First Aorist Active 3-1-3 (chant) Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου

26 Perfect Participle Chant Perfect Active Participles (know these) Perfect Active Participles (know these) 3 1 3 λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός λελυκότοςλελυκυίας λελυκότος 3 1 3 λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός λελυκότοςλελυκυίας λελυκότος Perfect Middle/Passives Participles Perfect Middle/Passives Participles 2 1 2 λελυμένος λελυμένη λελυμένον λελυμένου λελυμένης λελυμένου 2 1 2 λελυμένος λελυμένη λελυμένον λελυμένου λελυμένης λελυμένου

27 Infinitive Endings to Chant λύειν (to loose) λύειν (to loose) Present: ειν εσθαι Present: ειν εσθαι Second Aorist: ε ῖ ν εσθαι ῆ ναι Second Aorist: ε ῖ ν εσθαι ῆ ναι First Aorist: αι ασθαι ῆ ναι First Aorist: αι ασθαι ῆ ναι Perfect: ναι σθαι Perfect: ναι σθαι Hint: often when seeing an "αι" on the end of a verb suspect an infinitive. Hint: often when seeing an "αι" on the end of a verb suspect an infinitive.

28 Subjunctive Chant PAS λύω, λύ ῃ ς, λύ ῃ, λύωμεν, λύητε, λύωσι(ν) PAS λύω, λύ ῃ ς, λύ ῃ, λύωμεν, λύητε, λύωσι(ν) PM/P S λύωμαι, - ῃ, ῃ ται, -ωμεθα, -ησθε, -ωνται PM/P S λύωμαι, - ῃ, ῃ ται, -ωμεθα, -ησθε, -ωνται

29 Imperative ending soft shoe Present Imperative Present Imperative  -ε, -τω, -τε, -τωσαν (Active) -ου, -σθω, -σθε, -σθωσαν (M/Pas) First Aorist Imperative First Aorist Imperative  -ν, -τω, -τε, -τωσαν (Active) -αι, -σθω, -σθε, -σθωσαν (Mid) -τι, -τω, -τε, -τωσαν (Pas) Second Aorist endings = present endings + - τι in the passive Second Aorist endings = present endings + - τι in the passive

30 5 Bad Boys e@rxomai, e]leu { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/27/8934035/slides/slide_30.jpg", "name": "5 Bad Boys e@rxomai, e]leu

31 Cardinal counting chant: ε ἷ ς 1 ἕ ξ 6 δύο 2 ἑ πτά 7 τρ ῖ ς 3 ὀ κτώ 8 τέσσαρες 4 ἐ ννέα 9 πέντε 5 δέκα 10 ε ἷ ς 1 ἕ ξ 6 δύο 2 ἑ πτά 7 τρ ῖ ς 3 ὀ κτώ 8 τέσσαρες 4 ἐ ννέα 9 πέντε 5 δέκα 10 ἑ κατόν (100), ἑ κατόν (100), χίλιοι (1000) χίλιοι (1000)

32 Comparatives and Clauses

33 Ch. 27 Comparatives/Superlatives Comparatives/Superlatives Comparatives/Superlatives In English it is seen in: In English it is seen in:  good / small  better / smaller (comparative)  best / smallest (superlative)  great, greater, greatest, etc.  beautiful, more beautiful, most beautiful  Comparative compares 2 items;  Superlatives compare 3 or more

34 Greek Comparative/Superlative In Greek the comparative may be function as: In Greek the comparative may be function as:  1) A regular adjective  2) A superlative (superlative dying out)  3) A elative (intensified adjectival sense: very great) Superlative may function: regular, elative or comparative as well Superlative may function: regular, elative or comparative as well

35 Greek Comparative Greek uses an –ων or -τερος, -α, -ον ending Greek uses an –ων or -τερος, -α, -ον ending μέγας (great) -- μείζων (greater) (Mat 11:11), μέγας (great) -- μείζων (greater) (Mat 11:11), πολύς (many), πλείων (more) πολύς (many), πλείων (more) The particle ἤ is frequently used in comparative situations "greater than...“ The particle ἤ is frequently used in comparative situations "greater than...“ Comparative as elative Comparative as elative ὃ ς ὤ φθη ( ὁ ράω) ἐ π ὶ ἡ μέρας πλείους ὃ ς ὤ φθη ( ὁ ράω) ἐ π ὶ ἡ μέρας πλείους  who was seen for very many days (Acts 13:31)

36 Greek Comparative Comparative as superlative Comparative as superlative Luk 9:48 ὁ μικρότερος π ᾶ σιν ὑ μ ῖ ν... ἐ στιν μέγας Luk 9:48 ὁ μικρότερος π ᾶ σιν ὑ μ ῖ ν... ἐ στιν μέγας the least among you... is greatest the least among you... is greatest Comparative as regular Adj. Comparative as regular Adj. Mat 12:6 λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι το ῦ ἱ ερο ῦ με ῖ ζον ἐ στιν ὧ δε Mat 12:6 λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι το ῦ ἱ ερο ῦ με ῖ ζον ἐ στιν ὧ δε I tell you, [something] greater than the temple is here I tell you, [something] greater than the temple is here

37 Greek Comparative Declining comparatives: Declining comparatives: μείζων, μείζονος, μείζονι, μείζονα, μείζονες... μείζων, μείζονος, μείζονι, μείζονα, μείζονες... Other comparatives Other comparatives  ἀ γαθός (good); κρείσσων (better)  πολύς (much); πλείων (more)  κακός (bad); χείρων (worse)

38 Greek Superlatives Superlatives made by adding -τατος, -η, -ον or -ιστος, -η, -ον Superlatives made by adding -τατος, -η, -ον or -ιστος, -η, -ον μικρός (little) μέγας (great) μικρός (little) μέγας (great) ἐ λάσσων (less) μείζων (greater) ἐ λάσσων (less) μείζων (greater) ἐ λάχιστος (least) μειζότερος (greatest) ἐ λάχιστος (least) μειζότερος (greatest) Some other superlatives Some other superlatives  ὕ ψιστος, -η, -ον (highest);  πλε ῖ στος (most)

39 Greek Superlatives As elative: As elative: Mk 4:1 συνάγεται πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν ὄ χλος πλε ῖ στος Mk 4:1 συνάγεται πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν ὄ χλος πλε ῖ στος  a very great crowd gathered before him As Comparative As Comparative Mat 21:28 ἄ νθρωπος ε ἶ χεν τέκνα δύο. κα ὶ προσελθ ὲ ν τ ῷ πρώτ ῳ ε ἶ πεν Mat 21:28 ἄ νθρωπος ε ἶ χεν τέκνα δύο. κα ὶ προσελθ ὲ ν τ ῷ πρώτ ῳ ε ἶ πεν a man had two sons. He came to the first and said a man had two sons. He came to the first and said

40 Comparative/Superlatives Comparative endings: -ων or -τερος, -α, -ον Comparative endings: -ων or -τερος, -α, -ον Superlatives endings: -τατος, -η, -ον or -ιστος, -η, -ον Superlatives endings: -τατος, -η, -ον or -ιστος, -η, -ον

41 Conjunctions - Temporal -- Structural Markers ἄ χρι until ἄ χρι until ἕ ως until ἕ ως until ἐ πεί when ἐ πεί when ἐ πειδή when ἐ πειδή when ὅ τε when ὅ τε when πρίν before πρίν before

42 Conjunctions - Causal - Structural Markers γάρ for γάρ for διότι because διότι because ὅ τι because ὅ τι because ἐ πεί since ἐ πεί since ὡ ς since ὡ ς since ἐ πειδή since ἐ πειδή since

43 Conjunctions - Purpose -- Structural Markers ἵ να in order that ἵ να in order that ὅ πως in order that ὅ πως in order that ὡ ς in order that ὡ ς in order that

44 Conjunctions - Continuative - Structural Markers δέ and, now δέ and, now ἵ να that ἵ να that ὅ τι that ὅ τι that καί and καί and τέ and τέ and ο ὖ ν then, now ο ὖ ν then, now

45 Conjunctions - Adversative - Structural Markers ἀ λλά but ἀ λλά but δέ but δέ but καί but -- rare καί but -- rare μέντοι however μέντοι however ο ὖ ν however, then, therefore ο ὖ ν however, then, therefore

46 Other structural marking particles ἀ μήν so be it, truly ἀ μήν so be it, truly ἄ γα therefore ἄ γα therefore ἴ δε behold ἴ δε behold ἰ δού behold ἰ δού behold μέν indeed μέν indeed ναί yes, indeed ναί yes, indeed

47 Clause types - Introduction Phrase -- multiple word unit without a verb Phrase -- multiple word unit without a verb Clause -- multiple word unit with a verb Clause -- multiple word unit with a verb Clauses can act or substitute for: Clauses can act or substitute for:  1) Substantive (noun):  I do not have what I need.  2) Adjective:  He bought the ball which was on the floor.  3) Adverb:  We will visit when the car is working.

48 Clause Types -- Purpose Clause Purpose Clause -- Tells the goal or reason for the action of the main verb Purpose Clause -- Tells the goal or reason for the action of the main verb I went to encourage Zach. -- tells goal/purpose for an activity I went to encourage Zach. -- tells goal/purpose for an activity Infinitives play this role Infinitives play this role  Μ ὴ νομίσητε ὅ τι ἦ λθον κατακύσαι τ ὸ ν νόμον  Do not think that I came to destroy the law.

49 Purpose Clause ε ἰ ς or πρός with the articular infinitive ε ἰ ς or πρός with the articular infinitive  ποιο ῦ σιν πρ ὸ ς τ ὸ θεαθ ῆ ναι το ῖ ς ἀ νθρώποις (Mat 23:5)  they do [them] to be seen by men With ἵ να + subjunctive With ἵ να + subjunctive  ἦ λθεν -- ἵ να μαρτυρήσ ῃ περ ὶ το ῦ φωτός  he came that he might bear witness concerning the light (Jn 1:7)

50 Result Clause Shows results of main verb. In English the translation is often close but the meaning is quite distinct Shows results of main verb. In English the translation is often close but the meaning is quite distinct ὥ στε or ὡ ς + Infinitive ὥ στε or ὡ ς + Infinitive κα ὶ ἐὰ ν ἔ χω π ᾶ σαν τ ὴ ν πίστιν ὥ στε ὄ ρη μεθιστάναι (1 Cor. 13:2) κα ὶ ἐὰ ν ἔ χω π ᾶ σαν τ ὴ ν πίστιν ὥ στε ὄ ρη μεθιστάναι (1 Cor. 13:2) and if I have all faith, so as to remove mountains (result of faith) and if I have all faith, so as to remove mountains (result of faith)

51 Temporal Clauses Tell when the events of the main verb are taking place (before, after, during...) Tell when the events of the main verb are taking place (before, after, during...) The structural indicating conjunctions will trigger this The structural indicating conjunctions will trigger this ὅ τε ἐ τέλεσεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς το ὺ ς λόγους τούτους, μετ ῆ ρεν [μεταίρω]. ὅ τε ἐ τέλεσεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς το ὺ ς λόγους τούτους, μετ ῆ ρεν [μεταίρω]. When Jesus had finished these words, he departed (Mat 19:1) When Jesus had finished these words, he departed (Mat 19:1)

52 Thinking beyond the box The point of the discussion on clauses was to begin thinking beyond the word level (parsing, word meaning) moving to the phrase and clause level. The point of the discussion on clauses was to begin thinking beyond the word level (parsing, word meaning) moving to the phrase and clause level.

53 Language Levels The development is from: The development is from: words  phrases & clauses words  phrases & clauses words/phrases/clause  sentences words/phrases/clause  sentences Sentences  to paragraphs Sentences  to paragraphs Finally paragraphs  discourses/books/epistles Finally paragraphs  discourses/books/epistles

54 Language Levels He wrote in the book which was on the table. He wrote in the book which was on the table. PrepP: Loc PrepP Loc. Sub. Clause Clause Sentence 3 Sentence 1 Sentence 2 Paragraph 1Paragraph 2 Discourse/Story/Epistle

55 Importance of different levels Context determines meaning. These higher levels allow one to establish semantic and syntactic context. Context determines meaning. These higher levels allow one to establish semantic and syntactic context.

56 Chapter 27 Vocabulary δύο δύο  two δώδεκα δώδεκα  twelve ε ἷ ς, μία, ἕ ν ε ἷ ς, μία, ἕ ν  one ἑ κατόν ἑ κατόν  one hundred ἑ πτά ἑ πτά  seven

57 Chapter 27 Vocabulary μηδείς, μηδεμία, μηδέν μηδείς, μηδεμία, μηδέν  no, no one ο ὐ δείς, ο ὐ δεμία, ο ὐ δέν ο ὐ δείς, ο ὐ δεμία, ο ὐ δέν  no, no one πέντε πέντε  five τρε ῖ ς, τρία τρε ῖ ς, τρία  three χιλιάς, -άδος, ἡ χιλιάς, -άδος, ἡ  thousand

58 Vocabulary Review

59 Chapter 27 Vocabulary δύο δύο  two δώδεκα δώδεκα  twelve ε ἷ ς, μία, ἕ ν ε ἷ ς, μία, ἕ ν  one ἑ κατόν ἑ κατόν  one hundred ἑ πτά ἑ πτά  seven

60 Chapter 27 Vocabulary μηδείς, μηδεμία, μηδέν μηδείς, μηδεμία, μηδέν  no, no one ο ὐ δείς, ο ὐ δεμία, ο ὐ δέν ο ὐ δείς, ο ὐ δεμία, ο ὐ δέν  no, no one πέντε πέντε  five τρε ῖ ς, τρία τρε ῖ ς, τρία  three χιλιάς, -άδος, ἡ χιλιάς, -άδος, ἡ  thousand

61 Chapter 26 Vocabulary ἑ αυτο ῦ, - ῆ ς ἑ αυτο ῦ, - ῆ ς  of him/her/itself ἐ μός, -ή, -όν ἐ μός, -ή, -όν  my, mine ἱ μάτιον, -ου, τό ἱ μάτιον, -ου, τό  garment νύξ, νυκτός, ἡ νύξ, νυκτός, ἡ  night ὅ στις, ἥ τις, ὅ τι ὅ στις, ἥ τις, ὅ τι  whoever

62 Chapter 26 Vocabulary πο ῦ πο ῦ  where? προσκυνέω προσκυνέω  I worship τις, τι τις, τι  someone, something τίς, τί τίς, τί  who? which? ὧ δε ὧ δε  here, hither

63 Chapter 25 Vocabulary ἀ νίστημι ἀ νίστημι  I raise, erect ἀ πόλλυμι ἀ πόλλυμι  I destroy ἀ φίημι ἀ φίημι  I let go, dismiss δίδωμι δίδωμι  I give, put ἤ δη ἤ δη  now, already

64 Chapter 25 Vocabulary ἵ στημι ἵ στημι  I set, stand κηρύσσω κηρύσσω  I proclaim παραδίδωμι παραδίδωμι  I entrust τίθημι τίθημι  I put, place φημί φημί  I say

65 Chapter 24 Vocabulary ἀ γαπητός, -ή, -όν ἀ γαπητός, -ή, -όν  beloved γραμματεύς, -έως, ὁ γραμματεύς, -έως, ὁ  scribe δαιμόνιον, -ου, τό δαιμόνιον, -ου, τό  demon δοκέω δοκέω  I think δοξάζω δοξάζω  I glorify, honor

66 Chapter 24 Vocabulary ἔ ξω ἔ ξω  outside ἐ ρωτάω ἐ ρωτάω  I ask θέλημα, -ατος, τό θέλημα, -ατος, τό  will θρόνος, -ου, ὁ θρόνος, -ου, ὁ  throne ὄ ρος, -ους, τό ὄ ρος, -ους, τό  mountain

67 Chapter 23 Vocabulary ἄ γω ἄ γω  I lead, bring ἀ πολύω ἀ πολύω  I set free ε ἴ τε ε ἴ τε  if, whether ἐ ντολή, - ῆ ς, ἡ ἐ ντολή, - ῆ ς, ἡ  commandment καρπός, -ο ῦ, ὁ καρπός, -ο ῦ, ὁ  fruit

68 Chapter 23 Vocabulary πιστός, -ή, -όν πιστός, -ή, -όν  faithful πρεσβύτερος, -α, -ον πρεσβύτερος, -α, -ον  elder ῥῆ μα, -ατος, τό ῥῆ μα, -ατος, τό  word σάββατον, -ου, τό σάββατον, -ου, τό  Sabbath φέρω φέρω  I bear, carry

69 Chapter 22 Vocabulary α ἰ τέω α ἰ τέω  I ask α ἰ ώνιος, -ον α ἰ ώνιος, -ον  eternal ἀ ποκτείνω ἀ ποκτείνω  I kill κεφαλή, - ῆ ς, ἡ κεφαλή, - ῆ ς, ἡ  head πίνω πίνω  I drink

70 Chapter 22 Vocabulary πλο ῖ ον, -ου, τό πλο ῖ ον, -ου, τό  boat π ῦ ρ, -ός, τό π ῦ ρ, -ός, τό  fire τηρέω τηρέω  I keep, guard ὕ δωρ, -ατος, τό ὕ δωρ, -ατος, τό  water χαίρω χαίρω  I rejoice

71 Chapter 21 Vocabulary ἀ νοίγω ἀ νοίγω  I open βαπτίζω βαπτίζω  I baptize ε ὐ αγγέλιον, -ου, τό ε ὐ αγγέλιον, -ου, τό  gospel μαρτυρέω μαρτυρέω  I witness πέμπω πέμπω  I send

72 Chapter 21 Vocabulary προνηρός, -ά, -όν προνηρός, -ά, -όν  evil, bad πρόσωπον, -ου, τό πρόσωπον, -ου, τό  face σημε ῖ ον, -ου, τό σημε ῖ ον, -ου, τό  sign, miracle στόμα, -ατος, τό στόμα, -ατος, τό  mouth ὑ πάγω ὑ πάγω  I go away

73 Chapter 20 Vocabulary ἀ ναβαίνω ἀ ναβαίνω  I go up ἄ ρχω ἄ ρχω  I rule, begin (in mid.) ἕ καστος, -η, -ον ἕ καστος, -η, -ον  each, every ἐ κβάλλω ἐ κβάλλω  I drive out κ ἀ γώ κ ἀ γώ  and I, but I

74 Chapter 20 Vocabulary καταβαίνω καταβαίνω  I go down μ ᾶ λλον μ ᾶ λλον  more, rather μήτηρ, -ός, ἡ μήτηρ, -ός, ἡ  mother ὅ που ὅ που  where, since ὥ στε ὥ στε  therefore, so that

75 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω  I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον  before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ  sea, lake κάθημαι κάθημαι  I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ  time

76 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε  and not, nor, neither πίπτω πίπτω  I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ  foot προσέρχομαι προσέρχομαι  I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι  I pray

77 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/27/8934035/slides/slide_77.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

78 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/27/8934035/slides/slide_78.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

79 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ  if, that ἐ σθίω ἐ σθίω  I eat ζάω ζάω  I live ζητέω ζητέω  I seek ἤ  or, either

80 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω  I call λαλέω λαλέω  I speak, say παρακαλέω παρακαλέω  I urge, exhort πληρόω πληρόω  I fill, complete ποιέω ποιέω  I do, make

81 Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ  Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων  one another ἀ ριερεύς, -έως, ὁ ἀ ριερεύς, -έως, ὁ  High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ  woman δύναμαι δύναμαι  I can, am able

82 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό  nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον  as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ  city τέ τέ  And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ  hand

83 Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο  other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ  bread δε ῖ δε ῖ  it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ  authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον  different

84 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι  yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ  eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό  child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ  place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό  light

85 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό  blood α ἴ ρω α ἴ ρω  I raise, take up διδάσκω διδάσκω  I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον  one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν  good

86 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω  I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ  way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ  much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό  body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ  soul, life

87 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ  man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ  king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ  power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό  name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν  each, every, all

88 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ  father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ  faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό  spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ  flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ  grace, kindness

89 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω  I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ  there ἕ ως ἕ ως  until ἰ δού ἰ δού  behold

90 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ  John μέν μέν  on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον  whole, entire

91 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε  when σύν σύν  with

92 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι  I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος  that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον  Jewish καθώς καθώς  as, just as

93 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ  who, which ὅ ταν ὅ ταν  when πάλιν πάλιν  again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το  this

94 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ  Peter ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

95 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

96 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

97 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10

98 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

99 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

100 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

101 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

102 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

103 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

104 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

105 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

106 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

107 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

108 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

109 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

110 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

111 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

112 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

113 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

114 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

115 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

116 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

117 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

118 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

119 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

120 In Order Vocabulary Review

121 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

122 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

123 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

124 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

125 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

126 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

127 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

128 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

129 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

130 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

131 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

132 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

133 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

134 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

135 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

136 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

137 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

138 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

139 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

140 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

141 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

142 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

143 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

144 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10

145 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι  I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος  that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον  Jewish καθώς καθώς  as, just as

146 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ  who, which ὅ ταν ὅ ταν  when πάλιν πάλιν  again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το  this

147 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ  Peter ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

148 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

149 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω  I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ  there ἕ ως ἕ ως  until ἰ δού ἰ δού  behold

150 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ  John μέν μέν  on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον  whole, entire

151 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε  when σύν σύν  with

152 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ  man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ  king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ  power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό  name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν  each, every, all

153 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ  father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ  faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό  spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ  flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ  grace, kindness

154 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό  blood α ἴ ρω α ἴ ρω  I raise, take up διδάσκω διδάσκω  I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον  one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν  good

155 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω  I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ  way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ  much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό  body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ  soul, life

156 Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο  other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ  bread δε ῖ δε ῖ  it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ  authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον  different

157 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι  yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ  eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό  child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ  place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό  light

158 Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ  Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων  one another ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ  High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ  woman δύναμαι δύναμαι  I can, am able

159 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό  nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον  as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ  city τέ τέ  And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ  hand

160 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ  if, that ἐ σθίω ἐ σθίω  I eat ζάω ζάω  I live ζητέω ζητέω  I seek ἤ  or, either

161 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω  I call λαλέω λαλέω  I speak, say παρακαλέω παρακαλέω  I urge, exhort πληρόω πληρόω  I fill, complete ποιέω ποιέω  I do, make

162 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/27/8934035/slides/slide_162.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

163 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/27/8934035/slides/slide_163.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

164 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω  I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον  before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ  sea, lake κάθημαι κάθημαι  I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ  time

165 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε  and not, nor, neither πίπτω πίπτω  I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ  foot προσέρχομαι προσέρχομαι  I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι  I pray


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 27. Comparatives and Clauses By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google