Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 5. Nouns: First Declension 5. Nouns: First Declension By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 5. Nouns: First Declension 5. Nouns: First Declension By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 5. Nouns: First Declension 5. Nouns: First Declension By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Warm-ups

3 PAI Verb Paradigm Rap λύωλύομεν λύειςλύετε λύειλύουσι(ν)

4 Second Declension Chant λόγοςλόγου λόγ ῳ λόγονλόγοιλόγωνλόγοιςλόγους ἱ ερόν ἱ ερο ῦ ἱ ερ ῷ ἱ ερόν ἱ ερά ἱ ερ ῶ ν ἱ ερο ῖ ς ἱ ερά Nom. Sg. Gen. Sg. Dat. Sg. Acc. Sg. Nom. Pl. Gen. Pl. Dat. Pl. Acc. Pl.

5 Memory Verse -- Jn 1:1 Ἐ ν ἀ ρχ ῇ ἦ ν ὁ λόγος, in the beginning was the word κα ὶ ὁ λόγος ἦ ν πρ ὸ ς τ ὸ ν θεόν, and the word was with God κα ὶ θε ὸ ς ἦ ν ὁ λόγος. and the word was God

6 First Declension Nouns First declension nouns are usually feminine with h or a endings as opposed to the second declension with has “o” endings. Their cases are translated in the same way as the second declension nominative=subject; genitive=of; dative = to/by/for/at/with; accusative= object.

7 Meanings and translations η-based Singular Plural Nom./Voc. γραφή γραφαί a writing writings Gen. γραφ ῆ ς γραφ ῶ ν of a writing of writings Dat. γραφ ῇ γραφα ῖ ς to/by/for a writing to/by/for writings Acc. γραφήν γραφάς a writing writings

8 First Declension - Eta ending First declension forms to chant. γραφή, - ῆ ς, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ writing, Scripture Feminine Singular Plural Nom/Voc γραφή γραφαί Gen. γραφ ῆ ς γραφ ῶ ν Dat. γραφ ῇ γραφα ῖ ς Acc. γραφήν γραφάς

9 Meaning and translations α-based Singular Plural Nom./Voc. ὥ ρα ὧ ραι hour hours Gen. ὥ ρας ὡ ρ ῶ ν of an hour of hours Dat. ὥ ρ ᾳ ὥ ραις to/by/for an hour to/by/for hours Acc. ὥ ραν ὥ ρας hour hours

10 First Declension - Alpha ending ὥ ρα, -ας, ἡ hour ὥ ρα, -ας, ἡ hour Singular Plural Singular Plural Nom./Voc. ὥ ρα ὧ ραι Gen. ὥ ρας ὡ ρ ῶ ν Dat. ὥ ρ ᾳ ὥ ραις Acc. ὥ ραν ὥ ρας Note the Gen. sg. = Acc. Pl.

11 First Declension – Dancing Alpha ending δόξα, -ης, ἡ glory δόξα, -ης, ἡ glory Singular Plural Singular Plural Nom./Voc. δόξα δόξαι Gen. δόξης δόξων Dat. δόξ ῃ δόξαις Acc. δόξα δόξας Note the Gen. sg. =/= Acc. Pl.

12 First Declension - Masculine Just be able to recognize the masculine. Gen. Sg. is basic difference – ου προφήτης, -ο ῦ, ὁ prophet προφήτης, -ο ῦ, ὁ prophet Masc. Singular Plural Masc. Singular Plural Nom προφήτης προφ ῆ ται Gen. προφήτου προφητ ῶ ν Dat. προφήτ ῃ προφήταις Acc. προφ ῆ την προφήτας

13 Four Hints on the Noun Declensions 1) Second declension both masculine and neuter have same case endings in the genitive and dative – Always! 2) Dative singular – iota subscripts lengthening vowel, iota subscript at end of word think dative 3) Genitive plural is always – ων 3) Genitive plural is always – ων 4) aj can be either genitive sg or acc pl have to look at the definite article (τ ῆ ς / τάς) 4) aj can be either genitive sg or acc pl have to look at the definite article (τ ῆ ς / τάς)

14 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά

15 Article λόγος "word" or "a word" (Nom Sg Masc) ὁ λόγος "the word" λόγον "word" or “a word” (Acc Sg Masc) τ ὸ ν λόγον "the word“ The Art. matches in gender, number, case

16 Article ("the") forms Singular Singular 2 1 2 2 1 2 Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. Nom./Voc. ὁ ἡ τό Gen. το ῦ τ ῆ ς το ῦ Dat. τ ῷ τ ῇ τ ῷ Acc. τόν τήν τό

17 Article ("the") forms Plural Plural 2 1 2 2 1 2 Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. Nom./Voc. ο ἱ α ἱ τά Gen. τ ῶ ν τ ῶ ν τ ῶ ν Dat. το ῖ ς τα ῖ ς το ῖ ς Acc. τούς τάς τά

18 Article Singular Plural M F N M F N N. ὁ ἡ τό ο ἱ α ἱ τά G. το ῦ τ ῆ ς το ῦ τ ῶ ν τ ῶ ν τ ῶ ν D. τ ῷ τ ῇ τ ῷ το ῖ ς τα ῖ ς το ῖ ς A. τόν τήν τό το ῦ ς τάς τά Singular Plural M F N M F N N. ὁ ἡ τό ο ἱ α ἱ τά G. το ῦ τ ῆ ς το ῦ τ ῶ ν τ ῶ ν τ ῶ ν D. τ ῷ τ ῇ τ ῷ το ῖ ς τα ῖ ς το ῖ ς A. τόν τήν τό το ῦ ς τάς τά

19 Chapter 5 Vocabulary ἀ γάπη, -ης, ἡ love love

20 Chapter 5 Vocabulary ἀ λήθεια, -ας, ἡ – truth

21 Chapter 5 Vocabulary ἁ μαρτία, -ας, ἡ – sin

22 Chapter 5 Vocabulary βασιλεία, -ας, ἡ – kingdom

23 Chapter 5 Vocabulary γραφή, - ῆ ς, ἡ – writing, Scripture

24 Chapter 5 Vocabulary ἐ γείρω – I raise up

25 Chapter 5 Vocabulary ἐ κκλησία, -ας, ἡ – assembly, church

26 Chapter 5 Vocabulary ἔ ργον, -ου, τό – work

27 Chapter 5 Vocabulary μαθητής, -ο ῦ, ὁ – disciple

28 Chapter 5 Vocabulary ὥ ρα, -ας, ἡ – hour

29 Vocabulary Review

30 Vocabulary Review Chapter 1 angeltrulyhumankind ἐ γώ God

31 Vocabulary Review Chapter 1 andheartλέγω προφήτης, -ου, ὁ Christ

32 Vocabulary Review Chapter 2 brother I hear δόξα, -ης, ἡ ἔ χω world

33 Vocabulary Review Chapter 2 Lord, sir Lord, sir word word Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ son son Φαισα ῖ ος, -ου, ὁ

34 Vocabulary Chapter 3 ἀ λλά ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see γάρ I know

35 Vocabulary Chapter 3 Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ λαμβάνω λαμβάνω λύω λύω heaven heaven πιστεύω πιστεύω

36 Ch. 4 -- Vocabulary I love γράφωδέservant ε ὑ ρίσκω

37 Ch. 4 -- Vocabulary ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό λαός, -ο ῦ, ὁ law law ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ ὡςὡςὡςὡς


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 5. Nouns: First Declension 5. Nouns: First Declension By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google