Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 18. Perfect Verbs By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 18. Perfect Verbs By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 18. Perfect Verbs By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Chant Review

3 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά λόγους γραφάς ἱ ερά

4 3 rd Declension Chantables χαρίς ὄ νομα, πίστις χαρίς ὄ νομα, πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτες ὀ νόματα πίστεις χάριτες ὀ νόματα πίστεις χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάριτας ὀ νόματα πίστεις χάριτας ὀ νόματα πίστεις

5 PAI Verb Chant λύωλύομεν λύωλύομεν λύειςλύετε λύειςλύετε λύειλύουσι(ν) λύειλύουσι(ν)

6 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν) ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

7 Imperfect ε ἰ μί ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν

8 Person Personal Pronoun Chant Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it) α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

9 Present Middle/Passive Indicative λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται I am loosed/am being loosed I am loosed/am being loosed I loose myself/am loosing [for myself] I loose myself/am loosing [for myself]

10 Shape of the Future in Greek λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose Chant this one Chant this one

11 Future Middle Paradigm λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) … I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) …

12 Demonstrative and Relative Pronouns Summary ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ

13 Imperfect Active Paradigm of λύω Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, … Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, …

14 Imperfect Middle/Passive (IM/PI) Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο I was being loosed I was being loosed

15 Second Aorist Active Chant ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν

16 Second Aorist Middle Chant ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο

17 Aorist Stem Changes -- 8 to know ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) λέγω == ε ἶ πον (I said) λέγω == ε ἶ πον (I said) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found)

18 1st Aorist Active Paradigm Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν

19 1st Aorist Middle Paradigm Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο

20 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

21 Rapping the Lord’s Prayer ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today

22 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us

23 Verb Mood Frequency

24 Verb Tense Frequency

25 English Concepts of the Perfect Verb Frontgrounding a state of affairs: The perfect will be used to present an action as a state of being. Frontgrounding a state of affairs: The perfect will be used to present an action as a state of being. There is a gnomic or omnitemporal character to it (no one has ever seen God) or iterative (these things I have repeatedly said to you). There is a gnomic or omnitemporal character to it (no one has ever seen God) or iterative (these things I have repeatedly said to you). It may refer to past events and be translated past (he blinded their eyes); present (the hour is come) and rarely future (the love of God will be completed). It may refer to past events and be translated past (he blinded their eyes); present (the hour is come) and rarely future (the love of God will be completed).

26 Greek Perfect Translation We will use the helping verb "have" We will use the helping verb "have" “I gave” becomes "I have given" “I gave” becomes "I have given"

27 Perfect Formation The perfect uses the perfect verb stem (as opposed to the present or aorist stems) The perfect uses the perfect verb stem (as opposed to the present or aorist stems) It adds a reduplication on the front It adds a reduplication on the front It adds a ka on the back –like the aorist did with the sa (the perfect k). It adds a ka on the back –like the aorist did with the sa (the perfect k). Redupl Stem Pf suffix Pron suffix Redupl Stem Pf suffix Pron suffix –λε + λυ + κα + τε = λελύκατε

28 Reduplicaiton Patterns Normally when a word begins with a consonant just double the consonant and add an epsilon (λε + λυκα) Normally when a word begins with a consonant just double the consonant and add an epsilon (λε + λυκα) Doubled consonants reduce: Doubled consonants reduce: –φ  π (φανερόω -- πεφανέρωκα) –χ  κ (χαρίζομαι -- κεχάρισμαι) –θ  τ (θεραπεύω -- τεθεράπευμαι)

29 Reduplication Patterns If the verb begins with a vowel it is lengthened. If the verb begins with a vowel it is lengthened. – ἐ λπίζω  ἥ λπικα; –α ἰ τέω  ᾔ τηκα Doubled consonants and ρ add ε Doubled consonants and ρ add ε –γινώσκω (stem γνω-) == ἔ γνωκα

30 Reduplication Patterns Compound verbs: augment comes between the prep. and the verb: ἀ πόστελλω  ἀ πέσταλκα. Compound verbs: augment comes between the prep. and the verb: ἀ πόστελλω  ἀ πέσταλκα. Summary: If vowel, doubled consonant, compound verb = augment + κα else reduplicate Summary: If vowel, doubled consonant, compound verb = augment + κα else reduplicate

31 Adding the perfect kappa Contract verbs: like σα (contract vowel lengthens) Contract verbs: like σα (contract vowel lengthens) – ἀ γαπάω == ἠ γάπηκα τ, δ, or θ (dentals) drop when kappa is added. τ, δ, or θ (dentals) drop when kappa is added. – ἐ λπίζω (stem ἐ λπίδ ) == ἤ λπικα

32 Perfect Active Paradigm λέλυκα I have loosed λέλυκα I have loosed 1) λέλυκα λελύκαμεν I have loosed We have loosed 1) λέλυκα λελύκαμεν I have loosed We have loosed 2) λέλυκας λελύκατε you have loosed You all have loosed 2) λέλυκας λελύκατε you have loosed You all have loosed 3) λέλθκε(ν) λελύκασι(ν) He/she/it has loosed They have loosed 3) λέλθκε(ν) λελύκασι(ν) He/she/it has loosed They have loosed Chant: λέλυκα --, ς, ε, μεν, τε, σι Chant: λέλυκα --, ς, ε, μεν, τε, σι

33 Perfect Middle/Passive Paradigm λελύμαι I have been loosed λελύμαι I have been loosed 1) λέλυμαι λελύμεθα I have been loosed We have been loosed 1) λέλυμαι λελύμεθα I have been loosed We have been loosed 2) λέλυσαι λελύσθε You have been loosed You have been loosed 2) λέλυσαι λελύσθε You have been loosed You have been loosed 3) λέλυται λελύνται He/she/it has been loosed They have been loosed 3) λέλυται λελύνται He/she/it has been loosed They have been loosed Learn: λέλυμαι σαι, ται, μεθα, -σθε, -νται Learn: λέλυμαι σαι, ται, μεθα, -σθε, -νται Translate M/P as passives usually unless deponent Translate M/P as passives usually unless deponent

34 7 “Perfect Bad boys” λέγω ε ἴ ρηκα ε ἴ ρημαι I say λέγω ε ἴ ρηκα ε ἴ ρημαι I say ἔ ρχομαι ἐ λήλυθα -- I come ἔ ρχομαι ἐ λήλυθα -- I come ὁ ράω ἑ ώρακα -- I see ὁ ράω ἑ ώρακα -- I see ἀ κούω ἀ κήκοα -- I hear ἀ κούω ἀ κήκοα -- I hear γίνομαι γέγονα γεγένημαι I become γίνομαι γέγονα γεγένημαι I become γινώσκω ἔ γνωκα ἔ γνωσμαι I know γινώσκω ἔ γνωκα ἔ γνωσμαι I know γράφω γέγραφα γέγραμμαι I write γράφω γέγραφα γέγραμμαι I write

35 ο ἶ δα -- perfect knowing ο ἶ δα is perfect in form but translated present ο ἶ δα is perfect in form but translated present 1) ο ἶ δα ο ἴ δαμεν I know We know 1) ο ἶ δα ο ἴ δαμεν I know We know 2) ο ἶ δας ο ἴ δατε you know You know 2) ο ἶ δας ο ἴ δατε you know You know 3) ο ἶ δεν ο ἴ δασι(ν) He/she/it knows They know 3) ο ἶ δεν ο ἴ δασι(ν) He/she/it knows They know

36 Pluperfect a rare paradigm Formation: adds an augment to the perfect and instead of κα it uses a κει suffix—there are a few unaugmented pluperfects so keep the κει (pluperfect) versus κα (perfect) in mind. Formation: adds an augment to the perfect and instead of κα it uses a κει suffix—there are a few unaugmented pluperfects so keep the κει (pluperfect) versus κα (perfect) in mind. 86x in NT (Gospels / Acts heaviest) 86x in NT (Gospels / Acts heaviest) Completed action in the past with a terminated effect (its over) Completed action in the past with a terminated effect (its over) Aug Redup Stem + κει + Pron Suff Aug Redup Stem + κει + Pron Suff ἐ + λε + λύ + κει + ν == ἐ λελύκειν ἐ + λε + λύ + κει + ν == ἐ λελύκειν

37 Pluperfect a rare paradigm ἐ λελύκειν I had loosed ἐ λελύκειν I had loosed 1) ἐ λελύκειν ἐ λελύκειμεν I had loosed We had loosed 1) ἐ λελύκειν ἐ λελύκειμεν I had loosed We had loosed 2) ἐ λελύκεις ἐ λελύκειτε You had loosed You had loosed 2) ἐ λελύκεις ἐ λελύκειτε You had loosed You had loosed 3) ἐ λελύκει ἐ λελύκεισαν He/she/it has loosed They have loosed 3) ἐ λελύκει ἐ λελύκεισαν He/she/it has loosed They have loosed Just learn to recognize it. Just learn to recognize it.

38 Verb 6 Principal Parts Congratulations!!! No new verb tenses to learn ever. You’ve got them all Congratulations!!! No new verb tenses to learn ever. You’ve got them all Present Future Aorist Active Present Future Aorist Active ἀ γαπάω ἀ γαπήσω ἠ γάπησα ἀ γαπάω ἀ γαπήσω ἠ γάπησα Perfect Perf M/P Aorist Passive Perfect Perf M/P Aorist Passive ἠ γάπηκα ἠ γαπήμαι ἠ γαπήθην ἠ γάπηκα ἠ γαπήμαι ἠ γαπήθην

39 Chapter 18 Vocabulary γεννάω γεννάω I beget I beget

40 Chapter 18 Vocabulary δικαιοσυνη, -ης, ἡ δικαιοσυνη, -ης, ἡ righteousness righteousness

41 Chapter 18 Vocabulary ἐ άν ἐ άν if, when if, when

42 Chapter 18 Vocabulary ε ἰ ρήνη, -ης, ἡ ε ἰ ρήνη, -ης, ἡ peace peace

43 Chapter 18 Vocabulary ο ἶ δα ο ἶ δα I know I know

44 Chapter 18 Vocabulary ο ἰ κία, -ας, ἡ ο ἰ κία, -ας, ἡ house house

45 Chapter 18 Vocabulary ὁ ράω ὁ ράω I see I see

46 Chapter 18 Vocabulary περιπατέω περιπατέω I walk I walk

47 Chapter 18 Vocabulary π ῶ ς π ῶ ς how? how?

48 Chapter 18 Vocabulary φοβέομαι φοβέομαι I fear I fear

49 Reverse Vocabulary Review

50 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ –if, that ἐ σθίω ἐ σθίω –I eat ζάω ζάω –I live ζητέω ζητέω –I seek ἤ –or, either

51 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω –I call λαλέω λαλέω –I speak, say παρακαλέω παρακαλέω –I urge, exhort πληρόω πληρόω –I fill, complete ποιέω ποιέω –I do, make

52 Chapter 16 Vocabulary Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ »Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων »one another ἀ ριερεύς, -έως, ὁ ἀ ριερεύς, -έως, ὁ »High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ »woman δύναμαι δύναμαι »I can, am able

53 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό »nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον »as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ »city τέ τέ »And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ »hand

54 Chapter 15 Vocabulary Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο »other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ »bread δε ῖ δε ῖ »it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ »authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον »different

55 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι »yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ »eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό »child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ »place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό »light

56 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό –blood α ἴ ρω α ἴ ρω –I raise, take up διδάσκω διδάσκω –I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον –one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν –good

57 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω –I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ –way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ –much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό –body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ –soul, life

58 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ »man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ »king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ »power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό »name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν »each, every, all

59 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ »father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ »faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό »spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ »flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ »grace, kindness

60 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω –I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ – there ἕ ως ἕ ως –until ἰ δού ἰ δού –behold

61 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ –John μέν μέν –on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον –whole, entire

62 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε –when σύν σύν –with

63 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι – I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος –that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον –Jewish καθώς καθώς –as, just as

64 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ –who, which ὅ ταν ὅ ταν –when πάλιν πάλιν –again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το –this

65 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ –Peter ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

66 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

67 life life –ζωή, - ῆ ς, ἡ death death –θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge –κρίνω I remain I remain –μένω only, alone only, alone –μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

68 now now –νῦν–νῦν–νῦν–νῦν and not, nor and not, nor –ο ὐ δέ Paul Paul –Πα ῦ λος I save I save –σ ῴ ζω then then –τότε Vocabulary Ch. 10

69 I answer I answer – ἀ ποκρίνομαι I send I send – ἀ ποστέλλω I throw I throw – βάλλω I become I become – γίνομαι I come in I come in –ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

70 I go out I go out – ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go – ἔ ρχομαι I wish I wish – θέλω thus, so thus, so – ο ὕ τως I go I go – πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

71 he/she/it he/she/it –α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region –γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we – ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day – ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that – ὅ τι Vocabulary Ch. 8

72 so, then, therefore so, then, therefore –οὖν–οὖν–οὖν–οὖν crowd crowd – ὄ χλος, -ου, ὁ from from –παρά (with Gen.) beside, with beside, with –παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside –παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

73 you / you (pl) you / you (pl) –σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of – ὑ πό (with Gen.) under, below under, below – ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

74 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

75 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

76 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

77 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.) –from διά (Gen.) διά (Gen.) –through διά (Acc.) διά (Acc.) –on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.) –into

78 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.) –out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.) –in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.) –on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.) –on, at, against, on the basis of

79 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.) –on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.) –down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.) –according to μετά (Gen.) μετά (Gen.) –with

80 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.) –after, behind περί (Gen.) περί (Gen.) –about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.) –around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.) –to

81 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

82 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

83 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

84 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

85 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπω βλέπω for, then for, then γάρ γάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

86 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνω λαμβάνω I loose I loose λύω λύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύω πιστεύω

87 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡ δόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁ κόσμος, -ου, ὁ

88 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁ κύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁ Π ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

89 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

90 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

91 Vocabulary Review

92 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

93 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

94 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡ δόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁ κόσμος, -ου, ὁ

95 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁ κύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁ Π ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

96 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπω βλέπω for, then for, then γάρ γάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

97 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνω λαμβάνω I loose I loose λύω λύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύω πιστεύω

98 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

99 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

100 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

101 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

102 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.) –from διά (Gen.) διά (Gen.) –through διά (Acc.) διά (Acc.) –on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.) –into

103 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.) –out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.) –in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.) –on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.) –on, at, against, on the basis of

104 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.) –on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.) –down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.) –according to μετά (Gen.) μετά (Gen.) –with

105 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.) –after, behind περί (Gen.) περί (Gen.) –about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.) –around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.) –to

106 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

107 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

108 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

109 he/she/it he/she/it –α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region –γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we – ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day – ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that – ὅ τι Vocabulary Ch. 8

110 so, then, therefore so, then, therefore –οὖν–οὖν–οὖν–οὖν crowd crowd – ὄ χλος, -ου, ὁ from from –παρά (with Gen.) beside, with beside, with –παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside –παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

111 you / you (pl) you / you (pl) –σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of – ὑ πό (with Gen.) under, below under, below – ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

112 I answer I answer – ἀ ποκρίνομαι I send I send – ἀ ποστέλλω I throw I throw – βάλλω I become I become – γίνομαι I come in I come in –ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

113 I go out I go out – ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go – ἔ ρχομαι I wish I wish – θέλω thus, so thus, so – ο ὕ τως I go I go – πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

114 life life –ζωή, - ῆ ς, ἡ death death –θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge –κρίνω I remain I remain –μένω only, alone only, alone –μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

115 now now –νῦν–νῦν–νῦν–νῦν and not, nor and not, nor –ο ὐ δέ Paul Paul –Πα ῦ λος I save I save –σ ῴ ζω then then –τότε Vocabulary Ch. 10

116 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι – I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος –that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον –Jewish καθώς καθώς –as, just as

117 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ –who, which ὅ ταν ὅ ταν –when πάλιν πάλιν –again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το –this

118 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ –Peter ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

119 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

120 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω –I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ – there ἕ ως ἕ ως –until ἰ δού ἰ δού –behold

121 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ –John μέν μέν –on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον –whole, entire

122 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε –when σύν σύν –with

123 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ »man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ »king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ »power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό »name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν »each, every, all

124 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ »father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ »faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό »spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ »flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ »grace, kindness

125 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό –blood α ἴ ρω α ἴ ρω –I raise, take up διδάσκω διδάσκω –I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον –one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν –good

126 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω –I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ –way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ –much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό –body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ –soul, life

127 Chapter 15 Vocabulary Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο »other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ »bread δε ῖ δε ῖ »it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ »authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον »different

128 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι »yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ »eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό »child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ »place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό »light

129 Chapter 16 Vocabulary Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ »Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων »one another ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ »High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ »woman δύναμαι δύναμαι »I can, am able

130 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό »nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον »as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ »city τέ τέ »And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ »hand

131 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ –if, that ἐ σθίω ἐ σθίω –I eat ζάω ζάω –I live ζητέω ζητέω –I seek ἤ –or, either

132 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω –I call λαλέω λαλέω –I speak, say παρακαλέω παρακαλέω –I urge, exhort πληρόω πληρόω –I fill, complete ποιέω ποιέω –I do, make


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 18. Perfect Verbs By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google