Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 13. Third Declension Nouns By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 13. Third Declension Nouns By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 13. Third Declension Nouns By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 PAI Verb Chant λύωλύομεν λύωλύομεν λύειςλύετε λύειςλύετε λύειλύουσι(ν) λύειλύουσι(ν)

3 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά λόγους γραφάς ἱ ερά

4 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν) ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

5 Imperfect ε ἰ μί (a big one) ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν

6 Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it) α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

7 Present Middle/Passive Indicative λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται I am loosed/am being loosed I am loosed/am being loosed I loose myself/am loosing [for myself] I loose myself/am loosing [for myself]

8 Shape of the Future in Greek λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose Chant this one Chant this one

9 Future Middle Paradigm λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) … I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) …

10 Demonstrative and Relative Pronouns Summary ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ

11 Imperfect Active Paradigm of λύω Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, … Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, …

12 Imperfect Middle/Passive (IM/PI) Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο I was being loosed I was being loosed

13 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

14 Introduction to Third Declension Nouns Second declension: omicron ending nouns (usually masculine or neuter – λ ὀ γος, but ὁ δός, ἡ ) Second declension: omicron ending nouns (usually masculine or neuter – λ ὀ γος, but ὁ δός, ἡ ) First declension: eta or alpha ending nouns (usually feminine – γραφή but προφήτης, ου, ὁ ) First declension: eta or alpha ending nouns (usually feminine – γραφή but προφήτης, ου, ὁ ) Third declension: consonant ending nouns (χάρις, πίστις, ὄ νομα) Third declension: consonant ending nouns (χάρις, πίστις, ὄ νομα) Built off the genitive: take the ος off the genitive ending to get the stem Built off the genitive: take the ος off the genitive ending to get the stem

15 3 Third Declension Nouns to Master χάρις, χάριτος, ἡ = grace (τ/δ stem) χάρις, χάριτος, ἡ = grace (τ/δ stem) Singular Plural Singular Plural Nom. χάρις χάριτες Nom. χάρις χάριτες Gen. χάριτος χαρίτων Gen. χάριτος χαρίτων Dat. χάριτι χάρισι(ν) Dat. χάριτι χάρισι(ν) Acc. χάριτα χάριτας Acc. χάριτα χάριτας (χάριν) (χάριν) χάριν is an alternate accusative form. χάριν is an alternate accusative form. Chant this one. Chant this one.

16 3 Third Declension Nouns to Master πίστις, πίστεως, ἡ = faith (ι stem) πίστις, πίστεως, ἡ = faith (ι stem) Singular Plural Singular Plural Nom. πίστις πίστεις Nom. πίστις πίστεις Gen. πίστεως πίστεων Gen. πίστεως πίστεων Dat. πίστει πίστεσι(ν) Dat. πίστει πίστεσι(ν) Acc. πίστιν πίστεις Acc. πίστιν πίστεις Chant this one. Chant this one.

17 3 Third Declension Nouns to Master ὄ νομα, ὀ ν ὄ ματος, τό = name (ματ stem) ὄ νομα, ὀ ν ὄ ματος, τό = name (ματ stem) Singular Plural Singular Plural Nom. ὄ νομα ὀ νόματα Nom. ὄ νομα ὀ νόματα Gen. ὀ νόματος ὀ νομάτων Gen. ὀ νόματος ὀ νομάτων Dat. ὀ νόματι ὀ νόμασι(ν) Dat. ὀ νόματι ὀ νόμασι(ν) Acc. ὄ νομα ὀ νόματα Acc. ὄ νομα ὀ νόματα Chant this one. Chant this one.

18 3 rd Declension Chantables χαρίς ὄ νομα, πίστις χαρίς ὄ νομα, πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτες ὀ νόματα πίστεις χάριτες ὀ νόματα πίστεις χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάριτας ὀ νόματα πίστεις χάριτας ὀ νόματα πίστεις

19 Rho final stems πατήρ, πατρός, ὁ = father πατήρ, πατρός, ὁ = father Singular Plural Singular Plural Nom. πατήρ πατέρες Nom. πατήρ πατέρες Gen. πατρός πατέρων Gen. πατρός πατέρων Dat. πατρί πατράσι(ν) Dat. πατρί πατράσι(ν) Acc. πατρά πατέρες Acc. πατρά πατέρες

20 -ευ final stems ἱ ερεύς, -εώς, ὁ = priest ἱ ερεύς, -εώς, ὁ = priest Singular Plural Singular Plural Nom. ἱ ερεύς ἱ ερε ῖ ς Nom. ἱ ερεύς ἱ ερε ῖ ς Gen. ἱ ερέως ἱ ερέων Gen. ἱ ερέως ἱ ερέων Dat. ἱ ερε ῖ ἱ ερε ῦ σι(ν) Dat. ἱ ερε ῖ ἱ ερε ῦ σι(ν) Acc. ἱ ερέα ἱ ερε ῖ ς Acc. ἱ ερέα ἱ ερε ῖ ς

21 All always means all--sometimes π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν = all, every π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν = all, every Singular (3-1-3) Singular (3-1-3) Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. Nom. π ᾶ ς π ᾶ σα π ᾶ ν Gen. παντός π ᾶ σης παντός Dat. παντί π ᾶ σ ῃ παντί Acc. πάντα π ᾶ σα π ᾶ ν Nom. π ᾶ ς π ᾶ σα π ᾶ ν Gen. παντός π ᾶ σης παντός Dat. παντί π ᾶ σ ῃ παντί Acc. πάντα π ᾶ σα π ᾶ ν

22 All always means all--sometimes π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν = all, every π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν = all, every Plural (3-1-3) Plural (3-1-3) Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. Nom. πάντες π ᾶ σαι πάντα Gen. πάντων πασ ῶ ν πάντων Dat. π ᾶ σι(ν) πάσαις π ᾶ σι(ν) Acc. πάντας πάσας πάντα Nom. πάντες π ᾶ σαι πάντα Gen. πάντων πασ ῶ ν πάντων Dat. π ᾶ σι(ν) πάσαις π ᾶ σι(ν) Acc. πάντας πάσας πάντα

23 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ man, husband man, husband

24 Chapter 13 Vocabulary βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ king king

25 Chapter 13 Vocabulary δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ power, miracle power, miracle

26 Chapter 13 Vocabulary ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό name name

27 Chapter 13 Vocabulary π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν each, every, all each, every, all

28 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ father father

29 Chapter 13 Vocabulary πίστις, πιστεως, ἡ πίστις, πιστεως, ἡ faith, belief faith, belief

30 Chapter 13 Vocabulary πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό spirit, wind spirit, wind

31 Chapter 13 Vocabulary σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ flesh, body flesh, body

32 Chapter 13 Vocabulary χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ grace, kindness grace, kindness

33 Congratulations This is a major milestone in Greek. You now know all the basic declensions for all the nouns in Greek. 2-1-2 and 3. This is a major milestone in Greek. You now know all the basic declensions for all the nouns in Greek. 2-1-2 and 3. Wallace notes (p. 35): 28,957 nouns in NT Wallace notes (p. 35): 28,957 nouns in NT Nom. Nouns = 7794; Nom. Nouns = 7794; Gen. Nouns = 7681; Gen. Nouns = 7681; Dat. Nouns = 4375; Dat. Nouns = 4375; Acc. Nouns = 8815; Acc. Nouns = 8815; Vocative = 292 Vocative = 292

34 Vocabulary Review

35 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

36 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

37 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

38 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

39 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

40 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

41 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

42 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

43 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

44 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

45 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

46 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

47 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

48 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

49 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

50 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

51 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

52 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

53 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

54 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

55 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

56 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

57 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

58 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10

59 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι  I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος  that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον  Jewish καθώς καθώς  as, just as

60 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ  who, which ὅ ταν ὅ ταν  when πάλιν πάλιν  again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το  this

61 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ  Peter ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

62 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

63 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω  I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ  there ἕ ως ἕ ως  until ἰ δού ἰ δού  behold

64 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ  John μέν μέν  on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον  whole, entire

65 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε  when σύν σύν  with


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 13. Third Declension Nouns By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google