Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 6. Preping for Prepositions By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 6. Preping for Prepositions By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 6. Preping for Prepositions By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Warm-ups

3 PAI Verb Paradigm Rap λύωλύομεν λύειςλύετε λύειλύουσι(ν)

4 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά

5 Memory Verse -- Jn 1:1 Ἐ ν ἀ ρχ ῇ ἦ ν ὁ λόγος, in the beginning was the word κα ὶ ὁ λόγος ἦ ν πρ ὸ ς τ ὸ ν θεόν, and the word was with God κα ὶ θε ὸ ς ἦ ν ὁ λόγος. and the word was God

6 What is a preposition? Usually small words that relate two words or ideas in time, space or logic He went into the house. He went before the meeting. He came because he left his book. Adverbial: He went after the game. Adjectival: Pick up the book on the table.

7 Prepositional phrases String of closely connected words Prep. + Object of Prep. upon + the roof beside + the tree after + the song

8 Casing the prepositions Each preposition has a favorite case (two or three) that it takes. Do not use the keywords (of [Gen]; to/for/at [Dat]) with the cases when they go with a preposition. Prepositions often extend, specify or develop an aspect of the accompanying case

9 Remember another to look at case Accusative Dative Genitive Motion to/into in Motion away from in

10 One case prepositions: Genitive ἀ πό = from, of, because of, by + Genitive – Genitive has separation idea – ἀ π ὸ το ῦ νόμου -- from the law – ἀ φ’ ὑ μ ῶ ν -- from you – ἀ π’ α ὐ το ῦ –from him – Note if a prep. ends in a vowel and is followed by a word that starts with a vowel and a rough breathing, the vowel of the prep. will drop out and often the preceding consonant will be changed.

11 One case prepositions (Gen.) ἐ κ – from, out of, of, because of + Gen. – ἐ κ τ ῆ ς βασιλείας – out of the kingdom – ἐ ξ ο ὐ ρανο ῦ -- from heaven – ἐ κ and ἀ πό overlap ( ἐ κ = from the midst; ἀ πό from the edge [D&M]; and genitive of separation.

12 One case prepositions (Dat.) ἐ ν -- in, on, at, when, among + Dat. – ἐ ν τα ῖ ς καρδίαις – in the hearts σύν – with + Dat. – σ ὺ ν τ ῷ ἀ γγέλ ῳ – with the angel

13 One case prepositions (Acc.) ε ἰ ς -- into, to, in, among, for + Acc. – ε ἰ ς τ ὴ ν Πέτρου – Into Peter’s house – What is the difference between exegesis and eisogesis? πρός – to, toward, with + Acc. – πρ ὸ ς το ὺ ς μαθητάς – to the disciples

14 4-Two case prepositions διά -- (Gen.) through, by, during – δι ὰ Ἰ ερεμίου το ῦ προφήτου – through Jeremiah the prophet διά -- (Acc.) because of – δι ὰ τ ὸ ν λόγον – because of the word – δι’ α ὐ τόν –on account of him

15 4-Two case prepositions κατά -- (Gen.) down, against – κατ ὰ το ῦ λαο ῦ – against the people κατά -- (Acc.) according to, during – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ – According to John – καθ’ ἡ μέραν – during a day – κατ’ α ὐ τόν – according to him

16 4-Two case prepositions μετά -- (Gen.) with – μετ ὰ Ἰ ησο ῦ το ῦ Ναζωραίου – with Jesus of Nazareth – μετ’ α ὐ το ῦ – with him μετά -- (Acc.) after – μεθ’ ἡ μέρας ἕ ξ – after six days

17 4-Two case prepositions περί -- (Gen.) for, concerning – περ ὶ τ ῶ ν δύο ἀ δελφ ῶ ν – concerning the two brothers περί -- (Acc.) around, about – περ ὶ τ ὴ ν ἀ λήθειαν – about the truth

18 1-Three case preposition e]pi< ἐ πί -- (Gen.) on, over – ἐ π ὶ γ ῆ ς -- on earth ἐ πί -- (Dat.) on, at, against, on the basis of – πατ ὴ ρ ἐ π ὶ υ ἱῷ κα ὶ υ ἱὸ ς ἐ π ὶ πατρί – father against a son and a son against father ἐ πί -- (Acc.) on, to, toward, against – ἐ π ὶ το ὺ ς μαθητ ὰ ς α ὐ το ῦ – to his disciples

19 Prepositional Circle of Life περί around, about ἐ πί on, over. against ε ἰ ς into, to, in διά Through, Because of πρός to, with κατά against, down, According to ἐ ν – in, at, when ἐ κ out of, from ἀ πό From, of σύν – with μετά -- with, after

20 Elision Prepositions ending in a vowel often drop the final vowel when it comes before a word that begins with a vowel. – δι’ ἐ μο ῦ = (διά + ἐ μο ῦ ) through me If there is a rough breathing mark on the next word, the final consonant may shift. – μεθ’ ἡ μέρας after days

21 Proclitics and Compounds ἐ ν, ε ἰ ς, and ἐ κ are proclitics Prepositions often compound with other words: direction, intensifiers – διά + βλέπω through + I see – I see clearly

22 Prepositions Moves Chant ἐ πί περί πρός ε ἰ ς διά ἐ ν ἐ κ ἀ πό κατά σύν μετά

23 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) – from

24 Chapter 6 Vocabulary διά (Gen.) – through διά (Acc.) – on account of

25 Chapter 6 Vocabulary ε ἰ ς (Gen.) – into

26 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) – out of

27 Chapter 6 Vocabulary ἐ ν (Dat.) – in

28 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Gen.) – on, over ἐ πί (Dat.) – on, against, at, on the basis of ἐ πί (Acc.) – on, to, toward, against

29 Chapter 6 Vocabulary κατά (Gen.) – down, against κατά (Acc.) – according to

30 Chapter 6 Vocabulary μετά (Gen.) – with μετά (Acc.) – after, behind

31 Chapter 6 Vocabulary περί (Gen.) – about, concerning περί (Acc.) – around, near

32 Chapter 6 Vocabulary πρός (Acc.) – to

33 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγλος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ God θεός, -ο ῦ, ὁ

34 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καί heart καρδία, -ας, ἡ I say λέγω prophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

35 Ch. 2 -- Vocabulary brother – ἀ δελφός, -ο ῦ ?, ὁ I hear, obey – ἀ κούω glory, fame –δόξα, -ης, ἡ I have – ἔ χω world –κόσμος, -ου, ὁ

36 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir –κύριος, -ου, ὁ word –λόγος, -ου, ὁ Peter –Πέτρος, -ου, ὁ son –υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee –Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

37 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet – ἀ λλά apostle, sent one – ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see –βλέπω for, then –γάρ I know – γινώσκω

38 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ ?, ὁ I take, receive λαμβάνω I loose – λύω heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe πιστεύω

39 Ch. 4 -- Vocabulary I love – ἀ γαπάω I write – γράφω but, and – δέ servant, slave – δο ῦ λος, -ου, ὁ I find – ε ὑ ρίσκω

40 Ch. 4 -- Vocabulary temple – ἱ ερόν, -ο ῦ, τό people – λαός, -ο ῦ, ὁ law – νόμος, -ου, ὁ house – ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how –ὡς–ὡς

41 Ch. 5 -- Vocabulary love – ἀ γάπη, -ης, ἡ truth – ἀ λήθεια, -ας, ἡ sin – ἁ μαρτία, -ας, ἡ kingdom – βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture – γραφή, - ῆ ς, ἡ

42 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up – ἐ γέίρω assembly, church – ἐ κκλησία, -ας, ἡ work – ἔ ργον, -ου, τό disciple – μαθητής, -ο ῦ, ὁ Hour – ὥ ρα, -ας, ἡ


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 6. Preping for Prepositions By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google