Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 21. Perfect Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 21. Perfect Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 21. Perfect Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

3 Rapping the Lord’s Prayer ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today

4 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us

5 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one

6 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά λόγους γραφάς ἱ ερά

7 3 rd Declension Chantables χαρίς ὄ νομα, πίστις χαρίς ὄ νομα, πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτες ὀ νόματα πίστεις χάριτες ὀ νόματα πίστεις χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάριτας ὀ νόματα πίστεις χάριτας ὀ νόματα πίστεις

8 PAI Verb Chant λύωλύομεν λύωλύομεν λύειςλύετε λύειςλύετε λύειλύουσι(ν) λύειλύουσι(ν)

9 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν) ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

10 Imperfect ε ἰ μί ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν

11 Person Personal Pronoun Chant Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it) α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

12 Present Middle/Passive Indicative λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται I am loosed/am being loosed I am loosed/am being loosed I loose myself/am loosing [for myself] I loose myself/am loosing [for myself]

13 Shape of the Future in Greek λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose Chant this one Chant this one

14 Future Middle Paradigm λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) … I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) …

15 Demonstrative and Relative Pronouns Summary ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ

16 Imperfect Active Paradigm of λύω Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, … Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, …

17 Imperfect Middle/Passive (IM/PI) Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο I was being loosed I was being loosed

18 Second Aorist Active Chant ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν

19 Second Aorist Middle Chant ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο

20 Aorist Stem Changes -- 8 to know ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) λέγω == ε ἶ πον (I said) λέγω == ε ἶ πον (I said) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found)

21 1st Aorist Active Paradigm Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν

22 1st Aorist Middle Paradigm Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο

23 Chanting the PA and PM/P Participle Present Active: ptc = participle Present Active: ptc = participle Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Present Middle/Passive Present Middle/Passive Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου

24 Forms to Chant to First Aorist Active 3-1-3 (chant) First Aorist Active 3-1-3 (chant) Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου

25 Perfect Participles Translations Translations Adverbial = “after having driven” Adverbial = “after having driven” Adjectival Attributive = “the girl having spoken” Adjectival Attributive = “the girl having spoken” Substantive = “the one who has run” Substantive = “the one who has run”

26 Perfect Active Participle formation Active Masc/Neut + ot Active Masc/Neut + ot Redup Stem Perf k Ptc 3/3 endings λε + λυ + κ + οτ + ος Redup Stem Perf k Ptc 3/3 endings λε + λυ + κ + οτ + ος Active Fem + ui Active Fem + ui Redup Stem Perf k Ptc 1 endings λε + λυ + κ + υι + α Redup Stem Perf k Ptc 1 endings λε + λυ + κ + υι + α

27 Perfect Active Ptc Paradigm Perfect Active Participles Perfect Active Participles Singular Masc 3 Fem 1 Neuter 3 Singular Masc 3 Fem 1 Neuter 3 Nom. λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός Gen. λελυκότος λελυκυίας λελυκότος Dat. λελυκότι λελυκυί ᾳ λελυκότι Acc. λελυκότα λελυκυ ῖ αν λελυκός Nom. λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός Gen. λελυκότος λελυκυίας λελυκότος Dat. λελυκότι λελυκυί ᾳ λελυκότι Acc. λελυκότα λελυκυ ῖ αν λελυκός In the Neut. Nom/Acc. κοτς  κος In the Neut. Nom/Acc. κοτς  κος

28 Perfect Active Ptc Paradigm Perfect Active Participles Perfect Active Participles Plural Masc 3 Fem 1 Neuter 3 Plural Masc 3 Fem 1 Neuter 3 Nom. λελυκότες λελυκυ ῖ αι λελυκότα Gen. λελυκότων λελυκυι ῶ ν λελυκότων Dat. λελυκόσι(ν) λελυκυίαις λελυκόσι(ν) Acc. λελυκότας λελυκυ ῖ ας λελυκότα Nom. λελυκότες λελυκυ ῖ αι λελυκότα Gen. λελυκότων λελυκυι ῶ ν λελυκότων Dat. λελυκόσι(ν) λελυκυίαις λελυκόσι(ν) Acc. λελυκότας λελυκυ ῖ ας λελυκότα

29 Perfect Mid/Passive Participle formation Middle/Passive Middle/Passive Redup Stem Ptc 2-1-2 endings Redup Stem Ptc 2-1-2 endings λε + λυ + μεν + ος λε + λυ + μεν + η λε + λυ + μεν + ον λε + λυ + μεν + ος λε + λυ + μεν + η λε + λυ + μεν + ον

30 Perfect Mid/Passive Ptc Paradigm Perfect Mid/Pass Participles Perfect Mid/Pass Participles Singular Masc 2 Fem 1 Neuter 2 Singular Masc 2 Fem 1 Neuter 2 Nom. λελυμένος λελυμένη λελυμένον Gen. λέλυμένου λελυμένης λελυμένου Dat. λελυμεν ῳ λελυμέν ῃ λελυμέν ῳ Acc. λελυμένον λελυμένην λελυμένον Nom. λελυμένος λελυμένη λελυμένον Gen. λέλυμένου λελυμένης λελυμένου Dat. λελυμεν ῳ λελυμέν ῃ λελυμέν ῳ Acc. λελυμένον λελυμένην λελυμένον

31 Perfect Mid/Passive Ptc Paradigm Perfect Mid/Pass Participles Perfect Mid/Pass Participles Plural Masc 2 Fem 1 Neuter 2 Plural Masc 2 Fem 1 Neuter 2 Nom. λελυμένοι λελυμέναι λελυμένα Gen. λελυμένων λελυμένων λελυμένων Dat. λελυμένοις λελυμέναις λελυμένοις Acc. λελυμένους λελυμένας λελυμένα Nom. λελυμένοι λελυμέναι λελυμένα Gen. λελυμένων λελυμένων λελυμένων Dat. λελυμένοις λελυμέναις λελυμένοις Acc. λελυμένους λελυμένας λελυμένα

32 What to know Perfect Active Participles (know these) Perfect Active Participles (know these) 3 1 3 λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός λελυκότοςλελυκυίας λελυκότος 3 1 3 λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός λελυκότοςλελυκυίας λελυκότος Perfect Middle/Passives Participles Perfect Middle/Passives Participles 2 1 2 λελυμένος λελυμένη λελυμένον λελυμένου λελυμένης λελυμένου 2 1 2 λελυμένος λελυμένη λελυμένον λελυμένου λελυμένης λελυμένου

33 Second Perfects γίνομαι  γεγενώς, -οτος γίνομαι  γεγενώς, -οτος ἔ ρχομαι  ἐ ληλυθώς, -οτος ἔ ρχομαι  ἐ ληλυθώς, -οτος

34 Ptc. Translating summary: Active Present Adverbial: While loosing Aorist Adverbial: After loosing Perfect Adverbial: After having loosed Present Adverbial: While loosing Aorist Adverbial: After loosing Perfect Adverbial: After having loosed Present Adjectival: The boy who is loosing Aorist Adjectival: The girl who was loosing Perf Adjectival: The crowd having loosed Present Adjectival: The boy who is loosing Aorist Adjectival: The girl who was loosing Perf Adjectival: The crowd having loosed Present Substantive: The one who is loosing Aorist Substantive: The one who was loosed Perf. Substantive: The one who has loosed Present Substantive: The one who is loosing Aorist Substantive: The one who was loosed Perf. Substantive: The one who has loosed

35 Ptc. Translating summary: Passive Present Adverbial: While being loosed Aorist Adverbial: After being loosed Perfect Adverbial: After having been loosed Present Adverbial: While being loosed Aorist Adverbial: After being loosed Perfect Adverbial: After having been loosed Present Adjectival: The boy who is loosed Aorist Adjectival: The girl who was loosed Perf Adjectival: The crowd having been loosed Present Adjectival: The boy who is loosed Aorist Adjectival: The girl who was loosed Perf Adjectival: The crowd having been loosed Present Substantive: The one who is loosed Aorist Substantive: The one who was loosed Perfect Substantive: The one having been loosed Present Substantive: The one who is loosed Aorist Substantive: The one who was loosed Perfect Substantive: The one having been loosed

36 Periphrastics What is a periphrastic? What is a periphrastic? Ε ἰ μί + Participle that is translated like a regular verb. Pulls the person from the ε ἰ μί and the tense from the combination Ε ἰ μί + Participle that is translated like a regular verb. Pulls the person from the ε ἰ μί and the tense from the combination No aorist because of the durative/continuous nature of the periphrastics. No aorist because of the durative/continuous nature of the periphrastics. No elements may come between the ei]mi and the participle. No elements may come between the ei]mi and the participle.

37 Periphrastic Example Μόνον δ ὲ ἀ κούοντες ἦ σαν ὅ τι Μόνον δ ὲ ἀ κούοντες ἦ σαν ὅ τι But only, they were hearing that But only, they were hearing that

38 Translating Periphrastics Present Tense = Present ε ἰ μι + present ptc Present Tense = Present ε ἰ μι + present ptc Imperfect Tense = Imperfect ε ἰ μι + present ptc Imperfect Tense = Imperfect ε ἰ μι + present ptc Future Tense = Future ε ἰ μι + present ptc Future Tense = Future ε ἰ μι + present ptc Perfect Tense = Present ε ἰ μι + Perf ptc Perfect Tense = Present ε ἰ μι + Perf ptc Pluperfect Tense = Imperfect ε ἰ μι + Perf ptc Pluperfect Tense = Imperfect ε ἰ μι + Perf ptc Future Perfect Tense = Future ε ἰ μι + Perf ptc Future Perfect Tense = Future ε ἰ μι + Perf ptc

39 Genitive Absolute A participle and noun/pronoun in the genitive that is loosely connected to the rest of the sentence. “Absolutus” = separated A participle and noun/pronoun in the genitive that is loosely connected to the rest of the sentence. “Absolutus” = separated The genitive noun is often taken as the subject of the sentence. The genitive noun is often taken as the subject of the sentence. The genitive absolute seems to be used when there is a major shift of characters in the narrative (Stevens, 300). The genitive absolute seems to be used when there is a major shift of characters in the narrative (Stevens, 300).

40 Genitive Absolute example Example: Example: το ῦ δ ὲ Ἰ ησου γενομένου ἐ ν Βηθανί ᾳ ἐ ν ο ἰ κί ᾳ Σίμωνος το ῦ λεπρο ῦ, προσ ῆ λθεν α ὐ τ ῳ γυν ὴ το ῦ δ ὲ Ἰ ησου γενομένου ἐ ν Βηθανί ᾳ ἐ ν ο ἰ κί ᾳ Σίμωνος το ῦ λεπρο ῦ, προσ ῆ λθεν α ὐ τ ῳ γυν ὴ But while Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, a woman came… But while Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, a woman came…

41 Chapter 21 Vocabulary Chapter 21 Vocabulary ἀ νοίγω ἀ νοίγω I open I open

42 Chapter 21 Vocabulary βαπτίζω βαπτίζω I baptize I baptize

43 Chapter 21 Vocabulary ε ὐ αγγέλιον, -ου, τό ε ὐ αγγέλιον, -ου, τό gospel gospel

44 Chapter 21 Vocabulary μαρτυρέω μαρτυρέω I witness I witness

45 Chapter 21 Vocabulary πέμπω πέμπω I send I send

46 Chapter 21 Vocabulary προνηρός, -ά, -όν προνηρός, -ά, -όν evil, bad evil, bad

47 Chapter 21 Vocabulary πρόσωπον, -ου, τό πρόσωπον, -ου, τό face face

48 Chapter 21 Vocabulary σημε ῖ ον, -ου, τό σημε ῖ ον, -ου, τό sign, miracle sign, miracle

49 Chapter 21 Vocabulary στόμα, -ατος, τό στόμα, -ατος, τό mouth mouth

50 Chapter 21 Vocabulary ὑ πάγω ὑ πάγω I go away I go away

51 Reverse Vocabulary Review

52 Chapter 20 Vocabulary ἀ ναβαίνω ἀ ναβαίνω –I go up ἄ ρχω ἄ ρχω –I rule, begin (in mid.) ἕ καστος, -η, -ον ἕ καστος, -η, -ον –each, every ἐ κβάλλω ἐ κβάλλω –I drive out κ ἀ γώ κ ἀ γώ –and I, but I

53 Chapter 20 Vocabulary καταβαίνω καταβαίνω –I go down μ ᾶ λλον μ ᾶ λλον –more, rather μήτηρ, -ός, ἡ μήτηρ, -ός, ἡ –mother ὅ που ὅ που –where, since ὥ στε ὥ στε –therefore, so that

54 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω –I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον –before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ –sea, lake κάθημαι κάθημαι –I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ –time

55 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε –and not, nor, neither πίπτω πίπτω –I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ –foot προσέρχομαι προσέρχομαι –I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι –I pray

56 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/29/9440771/slides/slide_56.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

57 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/29/9440771/slides/slide_57.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

58 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ –if, that ἐ σθίω ἐ σθίω –I eat ζάω ζάω –I live ζητέω ζητέω –I seek ἤ –or, either

59 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω –I call λαλέω λαλέω –I speak, say παρακαλέω παρακαλέω –I urge, exhort πληρόω πληρόω –I fill, complete ποιέω ποιέω –I do, make

60 Chapter 16 Vocabulary Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ »Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων »one another ἀ ριερεύς, -έως, ὁ ἀ ριερεύς, -έως, ὁ »High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ »woman δύναμαι δύναμαι »I can, am able

61 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό »nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον »as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ »city τέ τέ »And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ »hand

62 Chapter 15 Vocabulary Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο »other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ »bread δε ῖ δε ῖ »it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ »authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον »different

63 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι »yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ »eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό »child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ »place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό »light

64 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό –blood α ἴ ρω α ἴ ρω –I raise, take up διδάσκω διδάσκω –I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον –one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν –good

65 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω –I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ –way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ –much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό –body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ –soul, life

66 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ »man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ »king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ »power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό »name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν »each, every, all

67 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ »father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ »faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό »spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ »flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ »grace, kindness

68 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω –I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ – there ἕ ως ἕ ως –until ἰ δού ἰ δού –behold

69 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ –John μέν μέν –on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον –whole, entire

70 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε –when σύν σύν –with

71 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι – I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος –that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον –Jewish καθώς καθώς –as, just as

72 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ –who, which ὅ ταν ὅ ταν –when πάλιν πάλιν –again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το –this

73 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ –Peter ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

74 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

75 life life –ζωή, - ῆ ς, ἡ death death –θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge –κρίνω I remain I remain –μένω only, alone only, alone –μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

76 now now –νῦν–νῦν–νῦν–νῦν and not, nor and not, nor –ο ὐ δέ Paul Paul –Πα ῦ λος I save I save –σ ῴ ζω then then –τότε Vocabulary Ch. 10

77 I answer I answer – ἀ ποκρίνομαι I send I send – ἀ ποστέλλω I throw I throw – βάλλω I become I become – γίνομαι I come in I come in –ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

78 I go out I go out – ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go – ἔ ρχομαι I wish I wish – θέλω thus, so thus, so – ο ὕ τως I go I go – πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

79 he/she/it he/she/it –α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region –γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we – ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day – ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that – ὅ τι Vocabulary Ch. 8

80 so, then, therefore so, then, therefore –οὖν–οὖν–οὖν–οὖν crowd crowd – ὄ χλος, -ου, ὁ from from –παρά (with Gen.) beside, with beside, with –παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside –παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

81 you / you (pl) you / you (pl) –σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of – ὑ πό (with Gen.) under, below under, below – ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

82 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

83 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

84 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

85 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.) –from διά (Gen.) διά (Gen.) –through διά (Acc.) διά (Acc.) –on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.) –into

86 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.) –out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.) –in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.) –on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.) –on, at, against, on the basis of

87 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.) –on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.) –down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.) –according to μετά (Gen.) μετά (Gen.) –with

88 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.) –after, behind περί (Gen.) περί (Gen.) –about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.) –around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.) –to

89 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

90 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

91 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

92 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

93 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπω βλέπω for, then for, then γάρ γάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

94 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνω λαμβάνω I loose I loose λύω λύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύω πιστεύω

95 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡ δόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁ κόσμος, -ου, ὁ

96 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁ κύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁ Π ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

97 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

98 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

99 In Order Vocabulary Review

100 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

101 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

102 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡ δόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁ κόσμος, -ου, ὁ

103 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁ κύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁ Π ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

104 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπω βλέπω for, then for, then γάρ γάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

105 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνω λαμβάνω I loose I loose λύω λύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύω πιστεύω

106 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

107 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

108 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

109 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

110 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.) –from διά (Gen.) διά (Gen.) –through διά (Acc.) διά (Acc.) –on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.) –into

111 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.) –out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.) –in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.) –on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.) –on, at, against, on the basis of

112 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.) –on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.) –down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.) –according to μετά (Gen.) μετά (Gen.) –with

113 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.) –after, behind περί (Gen.) περί (Gen.) –about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.) –around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.) –to

114 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

115 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

116 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

117 he/she/it he/she/it –α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region –γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we – ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day – ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that – ὅ τι Vocabulary Ch. 8

118 so, then, therefore so, then, therefore –οὖν–οὖν–οὖν–οὖν crowd crowd – ὄ χλος, -ου, ὁ from from –παρά (with Gen.) beside, with beside, with –παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside –παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

119 you / you (pl) you / you (pl) –σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of – ὑ πό (with Gen.) under, below under, below – ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

120 I answer I answer – ἀ ποκρίνομαι I send I send – ἀ ποστέλλω I throw I throw – βάλλω I become I become – γίνομαι I come in I come in –ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

121 I go out I go out – ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go – ἔ ρχομαι I wish I wish – θέλω thus, so thus, so – ο ὕ τως I go I go – πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

122 life life –ζωή, - ῆ ς, ἡ death death –θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge –κρίνω I remain I remain –μένω only, alone only, alone –μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

123 now now –νῦν–νῦν–νῦν–νῦν and not, nor and not, nor –ο ὐ δέ Paul Paul –Πα ῦ λος I save I save –σ ῴ ζω then then –τότε Vocabulary Ch. 10

124 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι – I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος –that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον –Jewish καθώς καθώς –as, just as

125 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ –who, which ὅ ταν ὅ ταν –when πάλιν πάλιν –again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το –this

126 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ –Peter ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

127 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ –for, about (gen.) –above, beyond (acc.)

128 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω –I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ – there ἕ ως ἕ ως –until ἰ δού ἰ δού –behold

129 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ –John μέν μέν –on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον –whole, entire

130 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε –when σύν σύν –with

131 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ »man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ »king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ »power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό »name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν »each, every, all

132 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ »father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ »faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό »spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ »flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ »grace, kindness

133 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό –blood α ἴ ρω α ἴ ρω –I raise, take up διδάσκω διδάσκω –I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον –one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν –good

134 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω –I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ –way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ –much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό –body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ –soul, life

135 Chapter 15 Vocabulary Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο »other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ »bread δε ῖ δε ῖ »it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ »authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον »different

136 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι »yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ »eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό »child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ »place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό »light

137 Chapter 16 Vocabulary Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ »Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων »one another ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ »High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ »woman δύναμαι δύναμαι »I can, am able

138 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό »nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον »as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ »city τέ τέ »And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ »hand

139 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ –if, that ἐ σθίω ἐ σθίω –I eat ζάω ζάω –I live ζητέω ζητέω –I seek ἤ –or, either

140 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω –I call λαλέω λαλέω –I speak, say παρακαλέω παρακαλέω –I urge, exhort πληρόω πληρόω –I fill, complete ποιέω ποιέω –I do, make

141 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/29/9440771/slides/slide_141.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

142 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/29/9440771/slides/slide_142.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

143 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω –I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον –before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ –sea, lake κάθημαι κάθημαι –I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ –time

144 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε –and not, nor, neither πίπτω πίπτω –I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ –foot προσέρχομαι προσέρχομαι –I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι –I pray


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 21. Perfect Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google