Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 7. Agitating the Adjectives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 7. Agitating the Adjectives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 7. Agitating the Adjectives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Warm-ups

3 PAI Verb Paradigm Rap λύωλύομεν λύειςλύετε λύειλύουσι(ν)

4 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά

5 Memory Verse -- Jn 1:1 Ἐ ν ἀ ρχ ῇ ἦ ν ὁ λόγος, in the beginning was the word κα ὶ ὁ λόγος ἦ ν πρ ὸ ς τ ὸ ν θεόν, and the word was with God κα ὶ θε ὸ ς ἦ ν ὁ λόγος. and the word was God

6 Preping Prepositions πρός (to) Accusative (towards) ε ἰ ς (into) ἐ ν (in) Dative (in) ἀ πό (from) Genitive (separation, from) ἐ κ (out of, from) ἐ πί (on) κατά (down, against) σύν (with) μετά (with; after) περί (about, around) διά (through; on account of)

7 Vocabulary – Ch 6 ἀ πό (+ Gen.) from from διά (+ Gen.) through through διά (+ Acc.) on account of on account of ε ἰ ς (+ Acc.) into into ἐ κ (+ Gen.) out of out of

8 Vocabulary – Ch 6 ἐ ν (+ Dat.) in in ἐ πί (+ Gen.) on, over on, over ἐ πί (+ Dat) on, against, at, on the basis of on, against, at, on the basis of

9 Vocabulary – Ch. 6 (cont.) ἐ πί (+ Acc.) on, toward, to, against on, toward, to, against κατά (+ Gen.) down, against down, against κατά (+ Acc.) according to according to μετά (+ Gen.) with with

10 Vocabulary – Ch. 6 (cont.) μετά (+ Acc.) after, behind after, behind περί (+ Gen.) about, concerning about, concerning περί (+ Acc.) around, near around, nearπρός to (+ Acc.) to (+ Acc.)

11 Introducing the Adjectives

12 Adjectives Definition: word used to modify a noun or pronoun. Often answers the question "What kind of ________ is it?" –The red truck sped by us. –What kind of truck? -- red –The good mechanic passed our car.

13 3 Types of Adjectives Usage Attributive: attributes a characteristic to the noun -- The good book Predicate: Assigns a characteristic to the subject of the sentence -- The book is good. Substantive: the adjective acts as a stand alone noun -- The good die young. These three usages are the tricky part of adjectives. Note the differences well.

14 A "Good" Adjective Paradigm - 2-1-2 2 1 2 Masc Fem Neut 2 1 2 Masc Fem Neut Nom Sg ἀ γαθός ἀ γαθή ἀ γαθόν Gen Sg ἀ γαθο ῦ ἀ γαθ ῆ ς ἀ γαθο ῦ Dat Sg ἀ γαθ ῷ ἀ γαθ ῇ ἀ γαθ ῷ Acc Sg ἀ γαθόν ἀ γαθήν ἀ γαθόν Nom Pl ἀ γαθοί ἀ γαθαί ἀ γαθά Gen Pl ἀ γαθ ῶ ν ἀ γαθ ῶ ν ἀ γαθ ῶ ν Dat Pl ἀ γαθο ῖ ς ἀ γαθα ῖ ς ἀ γαθο ῖ ς Acc Pl ἀ γαθούς ἀ γαθάς ἀ γαθά

15 Attributive Position (+ Art.) Attributive: the Adj. has the Article – ὁ ἀ γαθ ὸ ς λόγος -- the good word – ὁ λόγος ὁ ἀ γαθός -- the good word – ἐ γώ ε ἰ μ ὶ ὁ ποιμ ὴ ν ὁ καλός –I am the good shepherd (Jn. 10:11).

16 Predicate Position (No Art.) Predicate position the Adj. has no Article but the noun has a Art. – ἀ γαθ ὸ ς ὁ λόγος -- the word is good. – ὁ λόγος ἀ γαθ ὸ ς -- the word is good. –κα ὶ ὁ ἄ νθρωπος ο ὗ τος δίκαιος –and this man was righteous (Lk. 2:25).

17 Predicate or Attributive? Sometimes both the noun and the adjective do not have the article in which case context must determine whether it is predicate or attributive –κα ὶ ἀ ν ὴ ρ ἀ γαθ ὸ ς κα ὶ δίκαιος –and a good and righteous man (Lk 23:50)

18 Substantive Use -- No noun The substantive often has the Article but no accompanying noun –ο ἱ δ ἐ δίκοιοι ε ἰ ς ζω ὴ ν α ἰ ώνιον –and the righteous unto eternal life

19 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί Singular Plural ε ἰ μί I am ἐ σμέν we are ε ἶ you are ἐ στέ you are ἐ στί(ν) he/she/it is ε ἰ σί(ν) they are This verb is very important. Chant these forms.

20 Example of ε ἰ μί ὅ τι θε ὸ ς ἀ ληθής ἐ στιν. that God is true (Jn 3:33)

21 Negation of the Indicative – ο ὐ ο ὐ -- before a consonant κα ὶ ο ὐ λαμβάνετέ με κα ὶ ο ὐ λαμβάνετέ με and you do not accept me and you do not accept me ο ὺ κ -- before a smooth breath vowel κα ὶ λέγει, Ο ὐ κ ε ἰ μί κα ὶ λέγει, Ο ὐ κ ε ἰ μί and he said "I am not“ and he said "I am not“ ο ὐ χ -- before a rough breathing vowel ο ὐ χ ὑ με ῖ ς λέγετε ὅ τι ο ὐ χ ὑ με ῖ ς λέγετε ὅ τι do you not say that do you not say that

22 Vocabulary -- Ch. 7 ἀ γαθός, -ή, -όν – good

23 Vocabulary -- Ch. 7 ἅ γιος, -α, -ον – holy

24 Vocabulary -- Ch. 7 δίκαιος, -α, -ον – righteous

25 Vocabulary -- Ch. 7 ε ἰ μί – I am

26 Vocabulary -- Ch. 7 Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον – Jewish, a Jew

27 Vocabulary -- Ch. 7 μέγας, μεγάλη, μέγα – great

28 Vocabulary -- Ch. 7 νεκρός, -ά, -όν – dead

29 Vocabulary -- Ch. 7 ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ – no, not

30 Vocabulary -- Ch. 7 πρ ῶ τος, -η, -ον – first

31 Vocabulary -- Ch. 7 φωνή, - ῆ ς, ἡ – voice

32 Vocabulary Review

33 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

34 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

35 Ch. 2 -- Vocabulary brother – ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey – ἀ κούω glory, fame –δόξα, -ης, ἡ I have – ἔ χω world –κόσμος, -ου, ὁ

36 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir –κύριος, -ου, ὁ word –λόγος, -ου, ὁ Peter –Π ἑ τρος, -ου, ὁ son –υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee –Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

37 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet – ἀ λλ ἀ apostle, sent one – ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see –βλέπω for, then –γάρ I know – γινώσκω

38 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus – Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive –λαμβάνω I loose –λύω heaven –ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe –πιστεύω

39 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω I write γράφω but, and δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω

40 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τόPeople λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ house ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡςὡςὡςὡς

41 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ truth ἀ λήθεια, -ας, ἡ sin ἁ μαρτία, -ας, ἡ kingdom βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ

42 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ work ἔ ργον, -ου, τό disciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ Hour ὥ ρα, -ας, ἡ

43 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) –from διά (Gen.) –through διά (Acc.) –on account of ε ἰ ς (Acc.) –into

44 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) –out of, from ἐ ν (Dat.) –in ἐ πί (Gen.) –on, over ἐ πί (Dat.) –on, at, against, on the basis of

45 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) –on, to, toward, against κατά (Gen.) –down, against κατά (Acc.) –according to μετά (Gen.) –with

46 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) –after, behind περί (Gen.) –about, concerning περί (Acc.) –around, near πρός (Acc.) –to

47 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν Holy ἅ γιος, -α, -ον righteous δίκαιοις, -α, -ον

48 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great μέγας, μεγάλη, μέγα

49 Vocabulary -- Ch. 7 dead νεκρός, -ά, -όν no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first πρ ῶ τος, -η, -ον voice φωνή, - ῆ ς, ἡ


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 7. Agitating the Adjectives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google