Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

2 Σκοπός Καθορισμός κατευθύνσεων, μέτρων, όρων και διαδικασιών για την διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ( ΑΥΜ ), ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος,, και να εφαρμόζεται η ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των ΑΥΜ

3 Άρθρο 2 - Ορισμοί Αστικά Στερεά Απόβλητα ( ΑΣΑ ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά  Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα  Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων : Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης ( μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ ), απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων )

4 Άρθρο 8 Εργασίες διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Y γειονομικών Μονάδων ( ΕΑΥΜ ) Στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης ( Παράρτημα Ι ) προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για τις ακόλουθες εργασίες διαχείρισης των ΕΑΥΜ : 1. Συλλογή – Συσκευασία – Σήμανση ΕΑΥΜ 2. Μεταφορά ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 3. Αποθήκευση ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 4. Επεξεργασία των ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. Η επεξεργασία περιλαμβάνει : Αποτέφρωση Αποστείρωση

5 Διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τις προαναφερόμενες εργασίες και συγκεκριμένα των τεφρών ή ξηρών υπολειμμάτων της αποτέφρωσης και των αποστειρωμένων αποβλήτων και περιλαμβάνουν : Υπολείμματα αποτέφρωσης ΕΑΥΜ – πραγματοποιείται δειγματοληψία και χαρακτηρισμός του υλικού πριν την απόθεση του σε ΧΥΤΑ Αποστειρωμένα απόβλητα ΕΑΥΜ – προσομοιάζουν τα αστικά απόβλητα και γίνεται απόθεση σε ΧΥΤΑ

6 Άρθρο 10- Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Άρθρο 11- Υποχρεώσεις παραγωγών και κατόχων Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Άρθρο 14 – Διαλογή στη πηγή Σε όλες τις υγειονομικές μονάδες εφαρμόζεται πλήρως η διαλογή στη πηγή !! Η υπουργική απόφαση καθορίζει σαφώς πως γίνεται η συλλογή, διαλογή και τακτοποίηση των αποβλήτων ( το προσωπικό που θα απασχολείται – το είδος των κάδων – τη σήμανση τους )

7

8

9

10

11 Άρθρο 16 Ως εποπτεύον Υπουργείο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται : α ) Για την εκτός των ΥΜ διαχείριση των ΑΥΜ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β ) Για την εντός των ΥΜ, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γ ) Στις περιπτώσεις που ΥΜ διαθέτουν μονάδες επε ξεργασίας ΕΑ, εποπτεύοντα υπουργεία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγήςκαι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12 Άρθρο 17 Κόστος διαχείρισης ΕΑΥΜ Το κόστος διαχείρισης των ΕΑΥΜ αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των ΕΑΥΜ

13 Περιβαλλοντική Νομοθεσία 1. Οδηγία 2008/56/ ΕΚ Για την προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

14 Σκοπός της οδηγίας 2008/56/ ΕΚ Καθορίζεται το πλαίσιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το έτος 2020. Δύο άξονες : Εξασφάλιση της προστασίας και της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Πρόληψη και μείωση των εναποθέσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη της ρύπανσης

15 Χωρικά ύδατα Η οριοθέτηση των εν λόγω περιοχών γίνεται κατά τρόπο σύμφωνο με τις ακόλουθες θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου Θαλάσσης : α ) την Αδριατική Θάλασσα, β ) το Ιόνιο Πέλαγος και την Κεντρική Μεσόγειο, γ ) το Αιγαίο Πέλαγος – Την Ανατολική Μεσόγειο ( Θάλασσα της Λεβαντίνης ).

16 Κυριότερα άρθρα του νόμου Άρθρο 6 – Θαλάσσιες στρατηγικές Αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των αντίστοιχων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά – έως 15 Ιουλίου 2012 Καθορισμός σειράς περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών – έως 15 Ιουλίου 2012 Θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων – έως 15 Ιουλίου 2014 Κατάρτιση Προγραμμάτων Μέτρων, το αργότερο έως το 2015, με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης Έναρξη λειτουργίας των προαναφερθέντων προγραμμάτων, το αργότερο έως το 2016

17 Άρθρο 8 – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Ανάλυση των βασικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών και της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης των εν λόγω υδάτων Ανάλυση των κυριοτέρων πιέσεων και επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας  Οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης των εν λόγω υδάτων και του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

18 Άρθρο 8 – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης α ) Οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι ομοιόμορφες σε όλες τις θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου, β ) Οι διασυνοριακές επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη.

19 Άρθρο 12 – Προγράμματα μέτρων Αφορούν μέτρα αποκατάστασης της θαλάσσιας ρύπανσης και μέτρα συντήρησης της καλής κατάστασης της θάλασσας Τα μέτρα πρέπει να είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά και πριν την υιοθέτησή τους η αρμόδια αρχή πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις των επιπτώσεων, καθώς και αναλύσεις κόστους − οφέλους.


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google