Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ο ρόλος της πρόληψης στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων: Από τις πολιτικές στην καθημερινή πράξη ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.ΑΝ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων
ά ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

3 Άξονες βιώσιμης κατανάλωσης
Ανακύκλωση Πρόληψη Επαναχρησιμοποίηση ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

4 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση -κομποστοποίηση
Από την αποκτηθείσα γνώση... Οι τρέχουσες τακτικές διαχείρισης των αποβλήτων ελλοχεύουν σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Οι τάσεις στην παραγωγή αποβλήτων, καθώς και οι σχετικές πολιτικές , είναι σύμπτωμα της αναποτελεσματικής, μη βιώσιμης χρήσης των πόρων. ... στη χάραξη στρατηγικής Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2008/98/EC – Ν. 4042/2012) Η Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για την Πρόληψη Αποβλήτων (COM(2005)666 Πρόληψη Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση -κομποστοποίηση Άλλη ανάκτηση Διάθεση ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

5 ΟΡΙΣΜΟΙ η μείωση των αποβλήτων ενσωματώνει την καύση και την ανακύκλωση η πρόληψη αποβλήτων την αποφυγή (μέσω απαγόρευσης ή περιορισμών), τη μείωση στην πηγή και την επαναχρησιμοποίηση (OECD, 2002). Αποφυγή Μείωση Επαναχρησιμοποίηση ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ανακύκλωση Καύση ΜΕΙΩΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

6 Πρόληψη των αποβλήτων ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

7 Τι είναι η πρόληψη αποβλήτων;
Πρόληψη σημαίνει: «τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστεί απόβλητο» και τα οποία αποσκοπούν: (α) Στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή της παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων (β) Στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. (γ) Στη μείωση της περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες σε υλικά και προϊόντα.

8 Διαχείριση των αποβλήτων
Βιώσιμη κατανάλωση Εκτρεπόμενες ροές αποβλήτων Μείωση στην Πηγή Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων Πρόληψη των αποβλήτων Αποτρεπόμενες ροές Διαχείριση των αποβλήτων Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Χρήση Επαναχρησιμο-ποίηση Διαλογή στην πηγή Ανακύκλωση Άλλες επεξεργασίες & ανάκτηση ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

9 Ανακύκλωση αποβλήτων: το εργαλείο της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού
Ανακύκλωση αποβλήτων: το εργαλείο της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

10 Εναλλακτική διαχείριση
Η εφαρμογή στην Ελλάδα της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Γενική αρχή που κατευθύνει όλη την Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία για τα απόβλητα (Επιμέρους Οδηγίες+ Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα, 2008/98/ΕΚ). Ενσωμάτωση περιβαλλοντικού κόστους - καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και της τελικής διαχείρισης των αποβλήτων τους - στην τιμή πώλησής τους. Δ. Παραλιμνίου , 4/10/2012

11 Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (ΔΕΠ)
Οικονομικά κίνητρα για να ενθαρρύνει το φιλικό προς το περιβαλλον σχεδιασμό προϊόντων, καθιστώντας τους παραγωγούς υπεύθυνους για το κόστος διαχείρισής τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ανακουφίζει την Τ.Α. από το κόστος διαχείρισης ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων προτεραιότητας Προωθεί και ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση, την εγγυοδοσία, την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων Η ευθύνη του παραγωγού μπορεί να μεταβιβαστεί σε ένα συλλογικό οργανισμό – Σύστημα, έναντι αντιτίμου που συνδέεται με την παραγόμενη ποσότητα προϊόντων. ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

12 ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

13 Η ΔΕΠ στην Ελλάδα- Εναλλακτική Διαχείριση
ΝΟΜΟΣ 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3854/2010) Κατ΄ επιταγή του Νόμου εκδίδονται Προεδρικά Διατάγματα και πλέον ΚΥΑ ΝΟΜΟΣ 4042/2012 – Ενσωμάτωση Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΕ) Μετονομασία του ΕΟΕΔΣΑΠ σε ΕΟΑΝ ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

14 (ανακύκλωση – ανάκτηση ενέργειας)
ΕΟΑΝ (ΓΕΔΣΑΠ – ΕΠΕΔ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΑ επεξεργασία αξιοποίηση (ανακύκλωση – ανάκτηση ενέργειας) ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων Νόμος 2939/01

15 Ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση
Συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001) Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής – ΟΤΚΖ, (ΠΔ 116/2004, ΦΕΚ 81Α/5.3.04). Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ, (ΠΔ 117/2004, ΦΕΚ 82Α/5.3.04). Απόβλητα λιπαντικών ελαίων – ΑΛΕ, (ΠΔ 82/2004, ΦΕΚ 64Α/2.3.04). Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΠΔ 115/2004, ΦΕΚ 80Α/ το οποίο αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ /2057/Ε103/ , ΦΕΚ 1625 Β). Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (ΠΔ 109/2004, ΦΕΚ 75Α/5.3.04). Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ, (ΚΥΑ /1757/Ε103/ , ΦΕΚ 1312 Β/ ). ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

16 Το έργο LIFE 10 ENV/GR/622 WASP Tool
ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

17 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WASP TOOL
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 01/10/ /09/2014 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής) ΔΕΔΙΣΑ / ΕΣΔΑΚ / ΕΠΕΜ / ENVITECH /Δήμος Παραλίμνιου

18 Στόχοι του έργου «WASP-Tool»
Η αξιοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο, των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή επιτυχημένων δραστηριοτήτων για την πρόληψη αποβλήτων. Η διευκόλυνση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) μέσω του σχεδιασμού ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων για τις τοπικές αρχές, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάγκη ελαχιστοποίησης των αποβλήτων. ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

19 Κύριες Δράσεις του έργου:
Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων. Ανάπτυξη ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων για τα μέτρα πρόληψης αποβλήτων (WASP-Tool) Εφαρμογή του WASP-Tool σε τρεις διαχειριστικές αρχές αποβλήτων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεσσάρων καταλληλότερων δράσεων πρόληψης αποβλήτων (δύο εκ των οποίων θα είναι η οικιακή κομποστοποίηση και τη μείωση των τροφικών υπολειμμάτων) σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες τοπικές αρχές. Επικοινωνία και διάδοση του WASP-Tool και των αποτελεσμάτων του έργου.

20

21

22 Εκδόσεις

23 WASP Tool – Δραστηριότητες
ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ΠΡΟΣΟΧΗ σας
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ΠΡΟΣΟΧΗ σας ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων


Κατέβασμα ppt "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google