Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική «Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Στέλλα Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια, Νεκταρία Μαραβά, Υποψ.Διδάκτωρ

2 Βασικές διαστάσεις της ανάλυσης
Εξωτερικό περιβάλλον Απειλές Δράσεις αντιμετώπισης Προσπάθειες διαφυγής Ευκαιρίες Δράσεις αξιοποίησης Προσπάθειες διερεύνησης Πλεονεκτήματα Αδυναμίες Εσωτερικό περιβάλλον Richards, 2001 (τροποποιημένος)

3 Χρήσεις της ανάλυσης SWOT στον αστικό σχεδιασμό
Στον επιχειρησιακό προγραμματισμό των Α’ ΟΤΑ (ΔΚΚ, Αρ ) Στον πολεοδομικό σχεδιασμό είτε στα πλαίσια εκπόνησης ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (βλ. προδιαγραφές ΓΠΣ) είτε στα πλαίσια πρότασης ανάπλασης μιας περιοχής. Στο σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και της ΚΠ URBAN II. ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α’ ΟΤΑ
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει: ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ( ΔΚΚ, 2006) Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι: ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο. Βασικό «εργαλείο» σχεδιασμού των Ο.Τ.Α. στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας του πληθυσμού.

5 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των κατοίκων και Δήμοι πρωτευουσών νομών Οι Δήμοι που προέρχονται από εθελούσια συνένωση. Όποιος άλλος Δήμος επιθυμεί Στο Α’ εξάμηνο της δημοτικής περιόδου Μπορεί να αναθεωρείται κάθε τετραετία.

6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ Ε.Π. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ . Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Κεφάλαιο1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις Κεφάλαιο 2.2: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός - δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

8 β) Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ KEΦ. 1. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ . ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: α) Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές, β) Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός, γ) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση, δ) Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς ε) Οικονομική κατάσταση του ΟΤΑ SWOT ANALYSIS

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΕΦ. 2.1 ΚΕΦ. 2.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Καθορισμός Μέτρων και προτεινομένων Δράσεων ανά τομέα παρέμβασης. (Στόχοι και δράσεις). Τετραετής επιχειρησιακός προγραμματισμός. Ιεράρχηση Δράσεων Δήμου. Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

10 Οικονομικός Προγραμματισμός
α) Εκτίμηση εσόδων του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας, β) Εκτίμηση λειτουργικών και οι επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράμματος. γ) Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΕΦ. 3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΕΦ. 3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Α. Δείκτες εκροών για τις προτεινόμενες δράσεις Β. Δείκτες Αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων.

11

12 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SWOT ANALYSIS
Προβλήματα και Δυνατότητες Αρχικά αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής στο θέμα και εντοπίζονται τα κυριότερα Προβλήματα (ανάγκες ή μειονεκτήματα) και οι δυνατότητές της (πλεονεκτήματα). Περιορισμοί και Ευκαιρίες Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής, αξιολογείται η κατάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος και εντοπίζονται συνθήκες, τάσεις και πιθανές εξελίξεις, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση της περιοχής στο θέμα.

13 Από το εξωτερικό περιβάλλον διερευνώνται παράγοντες όπως :
Γενικές εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον (Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές, Τεχνολογικές) Γενικές εξελίξεις στο πολιτικο – διοικητικό σύστημα της χώρας Τάσεις εξέλιξης των χαρακτηριστικών (οικονομικών, κοινωνικών κλπ) της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Θεσμικό πλαίσιο Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Πολιτικές και προγράμματα φορέων αναπτυξιακού προγραμματισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και κεντρικοί δημόσιοι οργανισμοί, Περιφέρεια, Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, γειτονικοί Δήμοι) Eθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες Πολιτικές του ΥΠΕΣΔΔΑ για τους φορείς Αυτοδιοίκησης Αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ)

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ Θεματικός τομέας Θέματα τοπικής ανάπτυξης Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες και Ευκαιρίες Κρίσιμα ζητήματα Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Θέμα Α Θέμα Β …………… Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός Τοπική οικονομία & απασχόληση ΠΗΓΗ: ΕΕΤΑΑ, 2007

15 Συμπεράσματα Επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Είναι μια απλή και δημοφιλής τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια σχεδιασμού μιας πολιτικής. Επιτρέπει την άμεση, έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτικών Επιτρέπει και συντείνει στην διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών για την περιοχή.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google