Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Λιμένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Λιμένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Λιμένων
Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Λιμένων Σκιαδά Θεοδώρα Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Στο πλαίσιο του έργου ELINA όπου στόχο του έχει την ολοκληρωμένη πράσινη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα διερευνηθούν και θα παρουσιαστούν πρακτικές συλλογής, θα γίνουν προτάσεις για αποδοτικότερη διαλογή στη πηγή, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των πηγών πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο σημείων συλλογής με αποτέλεσμα τη δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων αυτών με την επαναχρησιμοποίηση τους στην παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Ρύπανση MARPOL 73/78 κατηγοριοποιούνται τα απόβλητα των πλοίων και μέσα στην κατηγοριοποίηση αυτή συναντάμε τα πετρελαιοειδή απόβλητα, μέσω της εφαρμογής των ΣΠΔ μπορούμε να δούμε πως συμβάλλουν αυτά στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και στην περιβαλλοντική επίδοση των λιμένων καθώς αυτά θα λαμβάνουν την πιστοποίηση.

2 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
Περιβαλλοντική Νομοθεσία Αυστηροί Κανονισμοί Ποινές Η περιβαλλοντική διαχείριση ενσωματώνεται στη πολιτική και στη λειτουργία των επιχειρήσεων - οργανισμών ενισχύοντας: την ανταγωνιστικότητα τους, τη θέση τους στην αγορά, τα οικονομικά οφέλη, τη φιλικότητα των προϊόντων και δραστηριοτήτων τους προς το περιβάλλον Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα και συστήματα που πιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός λιμανιού. Με αποτέλεσμα οι λιμενικές αρχές, οι διαχειριστές και οι εμπλεκόμενοι φορείς των λιμένων να έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύνθετο πλέγμα κανονισμών και προτύπων. Πριν από μερικά χρόνια, βασικός άξονας για την οργάνωση των λιμένων ήταν τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας & Υγιεινής - πλέον, είναι το Περιβάλλον, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος. Έτσι η περιβαλλοντική νομοθεσία θεσπίζει σαφείς και αυστηρούς κανονισμούς, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και να επιβάλλονται όλο και μεγαλύτερες ποινές για όσους φορείς δεν φροντίζουν να συμμορφωθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έτσι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί καλούνται να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διαχείριση ως ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής και της λειτουργίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους και τη θέση τους στην αγορά, αλλά και τη φιλικότητα των προϊόντων και δραστηριοτήτων τους προς το περιβάλλον. Οικονομικά οφέλη. Υπάρχουν τρεις τρόποι όπου η ανάπτυξη και η πιστοποίηση ενός ΣΠΔ μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους. 1. μέσω της βελτίωσης των μέτρων απόδοσης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν οι επιχειρηματικές πρακτικές αναθεωρούνται συστηματικά και αξιολογούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΠΔ. 2. μπορεί να προέλθει από τους μειωμένους περιβαλλοντικούς φόρους και τις μειωμένες ρυθμιστικές δαπάνες όταν φυσικά υπάρχει η πιστοποίηση από ένα ΣΠΔ. 3. μπορεί να μειώσει τις ασφαλιστικές δαπάνες επειδή με την πιστοποίηση από ένα ΣΠΔ, η επιχείρηση εφαρμόζει σωστά την περιβαλλοντική διαχείρισή και έχει λάβει μέτρα για την μείωση των σχετικών κινδύνων. Το ΣΠΔ ελαχιστοποιεί τα πρόστιμα, τους φόρους, τις ποινικές διώξεις, και βοηθάει την εταιρία σας να προβλέψει την εξέλιξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να προσαρμοστεί σε αυτήν με έναν πιο αργό ρυθμό

3 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
Είναι ένα δομημένο πλαίσιο διαχείρισης και περιλαμβάνει: την αναγκαία οργανωτική δομή, τις δραστηριότητες τις διαδικασίες, τους ρόλους και τις υπευθυνότητες, τις κατάλληλες πρακτικές, τις διεργασίες και τους πόρους Με στόχο: την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, υπηρεσιών και των λειτουργιών του οργανισμού. Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι ένα δομημένο πλαίσιο διαχείρισης, ορίζεται ως τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης, και σχεδιάζεται για να βοηθήσει μια επιχείρηση ώστε να μειώσει την επίδραση της στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές.

4 «Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Έλεγχος-Δράση»
Ο πυρήνας ενός οποιουδήποτε ΣΠΔ ουσιαστικά είναι ένας κύκλος συνεχούς βελτίωσης. Ο πυρήνας αυτός είναι γνωστός και ως κύκλος "Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Έλεγχος-Δράση" που παρουσιάζεται. Ο παραπάνω κύκλος αντιπροσωπεύει τη δυναμική ποιότητα που πρέπει να έχει ένα καλό ΣΠΔ και αποτελεί το βασικό πλαίσιο των προτύπων ISO και EMAS. Κάθε φάση έχει και ένα αριθμό από διάφορα στοιχεία. Ο αριθμός και ο τύπος των στοιχείων εξαρτάται από τι θεωρεί ως κατάλληλο η κάθε επιχείρηση. 1η Φάση «Σχεδιασμός» -Ανάπτυξη/Αναθεώρηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής -Προσδιορισμός περιβαλλοντικών επιδράσεων -Προσδιορισμός των τομέων που απαιτείται νομική συμμόρφωση -Καθορισμός των στόχων -Περιγραφή των μεθόδων για την επίτευξη των στόχων 2η Φάση «Εφαρμογή» -Εφαρμογή ενός ΣΠΔ 3η Φάση «Έλεγχος» -Αναθεώρηση της φάσης εφαρμογής μετά από έλεγχο -Ανάπτυξη και εισαγωγή διορθωτικών ενεργειών -Ενημέρωση των περιβαλλοντικών αρχείων 4η Φάση «Δράση» -Εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και εισαγωγή αλλαγών στην φάση «Ελέγχου» -Δημιουργία περιβαλλοντικής δήλωσης για να εκφράσετε την περιβαλλοντική σας επίδοση -Αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής (πίσω στην φάση «Σχεδιασμού»)

5 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
ISO Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης, EMAS-Eco-Management and Audit Scheme, PERS - Port Environmental Review System

6 ISO 14001-Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης
Παρέχει οδηγίες Προσδιορίζει τα σημεία των δραστηριοτήτων του οργανισμού όπου έχουν επίδραση στο περιβάλλον και θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ελέγχοι Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους δραστηριότητα και σε κάθε μέγεθος οργανισμού Αποσκοπεί στη διαρκή οικολογική πρόοδο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Σημαντική παράμετρος του ISO είναι η εφαρμογή πολιτικών για την μείωση της ρύπανσης, των αποβλήτων και των φυσικών πόρων που καταναλώνονται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μέσω της δέσμευση του οργανισμού για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Παρέχει οδηγίες και τα σημεία ελέγχων που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες όπου έχουν επίδραση στο περιβάλλον, όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), ο χειρισμός και η διάθεση των απορριμμάτων, και η κατανάλωση ενέργειας Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους δραστηριότητα και σε κάθε μέγεθος οργανισμού, δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε είτε μικρό είτε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται Αποσκοπεί στη διαρκή οικολογική πρόοδο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις σε αξιολόγηση και βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους, καθώς και στην διαρκή ενημέρωση του κοινού.

7 ISO 14001 – Περιβαλλοντικές Πτυχές
Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών πτυχών είναι ιδιαιτέρως σημαντικός καθώς μέσω αυτού αναγνωρίζονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης που επηρεάζουν το περιβάλλον. Αυτές διαχωρίζονται σε: Άμεσες πτυχές που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του οργανισμού, όπως η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, οι εκπομπές αερίων, οι απορρίψεις άχρηστων υλικών, κλπ Έμμεσες πτυχές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των προμηθευτών σχετικά με τις πρώτες ύλες και των τελικών χρηστών. Οι σκοποί και οι στόχοι που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην πολιτική των επιχειρήσεων όταν υιοθετούν το ISO είναι: Μείωση της παραγωγής αποβλήτων, Εξάντληση των πόρων, Την πρόληψη της ρύπανσης, Περιβαλλοντικές παράμετροι του σχεδιασμού των προϊόντων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προμηθευτών και υπεργολάβων δραστηριότητες Μπορεί να είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού μέσω των στοιχείων που προκύπτουν από την μείωση των αποβλήτων, τις προσπάθειες ανακύκλωσης και την εξοικονόμηση ενέργεια κλπ.

8 ISO Οφέλη Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων Εφαρμογή επιπλέον προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή αυτών Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησης και σημαντικό ανατγωνιστικό πλεονέκτημα Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης Διευκόλυνση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος

9 EMAS-Eco-Management and Audit Scheme Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου
Μηχανισμός για την εθελούσια συμμετοχή των οργανισμών και των επιχειρήσεων σε ένα Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Στόχος του: Η αξιολόγηση, αναφορά και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού, σε διαρκή βάση Η αναγνώριση του οργανισμού που έχει υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης Η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου του οργανισμού στο ευρύτερο κοινό Το ISO λειτουργεί ως βάση για την εφαρμογή του προτύπου EMAS. Το Σύστημα βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στόχοι του EMAS είναι: η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη, δημοσίων και ιδιωτικών η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίησή τους και η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο Επίσης οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σύστημα EMAS πρέπει να κοινοποιούν, σε ετήσια βάση, επαληθευμένη περιβαλλοντική δήλωση από αρμόδιο ανεξάρτητο φορέα .Η συμμετοχή στο EMAS επιβεβαιώνεται με τη χρήση του λογότυπου του EMAS.

10 EMAS - Δείκτες Οι βασικοί δείκτες ισχύουν για όλα τα είδη οργανισμών και επικεντρώνονται στους ακόλουθους περιβαλλοντικούς τομείς: ενεργειακή απόδοση αποδοτική χρήση υλικών ύδατα απόβλητα βιοποικιλότητα και εκπομπές Με τον όρο απόβλητα ορίζεται η: «συνολική ετήσια παραγωγή αποβλήτων», αναλυτικά κατά κατηγορία, εκφραζόμενη σε τόνους, «συνολική ετήσια παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων», εκφραζόμενη σε χιλιόγραμμα ή τόνους Τόσο στην περιβαλλοντική δήλωση όσο και στην επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση, οι οργανισμοί αναφέρουν τους βασικούς δείκτες, εφόσον αυτοί σχετίζονται με τις άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές του οργανισμού, καθώς και άλλους κατάλληλους υφιστάμενους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, όπως ορίζεται κατωτέρω. Οι δείκτες: παρέχουν επακριβή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών είναι κατανοητοί και μονοσήμαντοι επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ διαδοχικών ετών για την αξιολόγηση της εξέλιξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης με τομεακά, εθνικά ή περιφερειακά κριτήρια αξιολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης με κανονιστικές απαιτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Εάν οργανισμός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας ή πλείονες βασικοί δείκτες δεν σχετίζονται με τις δικές του σημαντικές άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές, ο οργανισμός αυτός μπορεί να μην υποβάλλει τους εν λόγω βασικούς δείκτες. Ο οργανισμός αιτιολογεί τούτο παραπέμποντας στην περιβαλλοντική του ανασκόπηση

11 EMAS-Οφέλη Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης Ενθάρρυνση για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού Βελτίωση της εταιρικής εικόνας μέσω της γνωστοποίησης της περιβαλλοντικής προόδου και της δέσμευσης για την προστασία του περιβάλλοντος Εγγραφή στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του EMAS και χρήση του σχετικού λογότυπου, ιδιαιτέρως σημαντικό στην περίπτωση όπου η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης Ενθάρρυνση για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας Η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών

12 PERS - Port Environmental Review System Σύστημα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Λιμένων
ΣΠΔ σύμφωνα με τα πρότυπα του “Ecoports”. Αυτό συνεπάγεται: Την τακτική επανεξέταση των υψηλών οικολογικών προτύπων, Την αποφυγή της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, Την εισαγωγή καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που θα υπερβαίνουν τα πρότυπα του νόμου, Την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του λιμένα και την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,και Τη δημοσίευση περιοδικής περιβαλλοντικής δήλωσης (αν διετία) Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μία από τις βασικότερες περιβαλλοντικές προτεραιότητες ενός λιμένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που επίσης βασίζεται στο ISO 14001, και έχει καθιερωθεί στο χώρο των Ευρωπαϊκών λιμένων. Η πιστοποίηση του PERS υποχρεώνει τον ενδιαφερόμενο λιμένα να καθιερώσει και να αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα πληρεί τα υψηλά πρότυπα του “Ecoports”. Αυτό συνεπάγεται: Την τακτική επανεξέταση των υψηλών οικολογικών προτύπων, Την συνεπής αποφυγή της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη λιμενικών εργασιών και διαδικασιών σχεδιασμού, Την εισαγωγή καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που θα υπερβαίνουν τα πρότυπα που προβλέπει ο νόμος, Την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του λιμένα και την προσπάθεια για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,και Τέλος τη δημοσίευση περιοδικής περιβαλλοντικής δήλωσης (αν διετία) που θα παρέχει πληροφορίες, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων των λιμένων, προς τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους αλλά και στους δημόσιους και ιδιωτικούς εμπλεκόμενους φορείς. (ομαδοποίηση των αποβλήτων σύμφωνα με το τα τμήματα των δραστηριοτήτων απ’ όπου παράγονται) Μόλις ο εκάστοτε λιμένας πιστοποιηθεί, χρησιμοποιεί το λογότυπο PERS Eco

13 PERS - Οφέλη Εξασφάλιση της συμμόρφωσης του λιμένα απέναντι στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία Σύσταση έκθεσης σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος Μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης Το PERS είναι ένα αξιόπιστο και την ίδια ώρα φιλικό ως προς το χρήστη και Δεν είναι απαιτητικό από πλευράς πόρων και χρόνου Το PERS είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βασικά στοιχεία, όπως: δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής, μια τυπική περιγραφή του οργανισμού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του λιμένα, που θα έχει συσταθεί, καθώς και μια επισκόπηση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων του λιμένα.

14 Συμπεράσματα Βασικός άξονας των 3 προτύπων πιστοποίησης είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών, για τους λιμένες η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης στηρίζεται στην διαχείριση των αποβλήτων πλοίων, που προβλέπει: Τον περιορισμό της απόρριψης και ιδίως της παράνομης απόρριψης, στη θάλασσα, αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου Τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων, και τα προβλεπόμενα από τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78 η διαχείριση των αποβλήτων πλοίων προβλέπει: Τον περιορισμό της απόρριψης και ιδίως της παράνομης απόρριψης, στη θάλασσα, αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιμοποιούν τους Ευρωπαϊκούς λιμένες Τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Κατά την εφαρμογή ενός ΣΠΔ ο εκάστοτε οργανισμός - λιμένας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική με στόχο: Την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα Την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και Τη διατήρηση των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Ρύπανση MARPOL 73/78 η κατηγοριοποίηση των απόβλητων πλοίων είναι η εξής: Παράρτημα Ι: Πετρελαιοειδή Απόβλητα Παράρτημα ΙΙ: Επιβλαβείς ουσίες χύδην Παράρτημα ΙΙΙ: Επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασμένη μορφή Παράρτημα ΙV: Λύματα Παράρτημα V: Στερεά Απόβλητα Παράρτημα VI: Ουσίες που καταστρέφουν το όζον


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Λιμένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google