Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006) Οπως ςυμπληρΩθηκε με το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.α./ ) ΑγορΗ ΣβΟλη ΕΔΥ- ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ

2 Αρμοδιότητες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στους ΟΤΑ
Μια διαδικασία που ξεκίνησε με το άρθρο 41 Ν.2218/1994 , άρθρο 24 ΠΔ410/1995 και άρθρο 75 του Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010. Καλούνται πλέον οι νέοι ΟΤΑ να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. .

3 Περιβάλλον τομέας β άρθρου 75
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία, την καταπολέμηση της ρύπανσης,

4 Περιβάλλον Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων, Η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων, Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

5 Περιβάλλον (νέες αρμοδιότητες)
Περιβάλλον (νέες αρμοδιότητες) Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6 Περιβάλλον νέες αρμοδιότητες
Περιβάλλον νέες αρμοδιότητες Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).

7 Περιβάλλον νέες αρμοδιότητες
Περιβάλλον νέες αρμοδιότητες Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων

8 Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών άρθρο 75 Τομέας γ
Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

9 Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών άρθρο 75 Τομέας γ
Περιλαμβάνεται, ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.

10 -ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού,
Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών άρθρο 75 Τομέας γ Η σημαντικότερη αρμοδιότητα που περιλαμβάνεται σε αυτό τον τομέα είναι η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, όπως -ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, - ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους,

11 Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών άρθρο 75 Τομέας γ
-ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12 Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών άρθρο 75 Τομέας γ νέες αρμοδιότητες (άρθρο 94 παρ.2) Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή η βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.

13 Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών άρθρο 75 Τομέας γ νέες αρμοδιότητες (άρθρο 94 παρ.2) Η συνδρομή στο έργο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

14 Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης (άρθρο 94 παρ. 3β)
Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

15 Προγράμματα δημόσιας υγιεινής
Η υλοποίηση : Προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας, Άθλησης & Διατροφής. Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση. Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16 Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

17 Ειδικά προγράμματα Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.

18 Τομέας η αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – αλιεία
Τομέας η αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – αλιεία Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).

19 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο παραπάνω γραφείο θα μπορούσε να προβλεφθεί και θέση Υγιεινολόγου Τ.Ε.Ι που θα μετείχε ενεργά στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

20 Αρμοδιότητες Κρατικού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο
Τέλος, σε συνέχεια του άρθρου 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δίνεται το δικαίωμα στους Δήμους να ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τέτοιες αρμοδιότητες είναι : Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. .

21 Αρμοδιότητες Κρατικού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο
Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΞΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Και γενικά η ενημέρωση σε όλες τις βαθμίδες Καθώς και η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

23 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΔΥ Όλα τα προαναφερόμενα είναι θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των Εποπτών Δημόσιας Υγείας καθώς και της συσσωρευμένης εμπειρίας των υγειονομικών υπηρεσιών στην οποία δραστηριοποιούνται οι ΕΔΥ

24 ΑΠΑΙΤΗΣΗ προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

25 Ανθρώπινο δυναμικό στην υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
Για να υλοποιηθεί όμως αυτό εκτός του προγραμματισμού απαιτείται και ανθρώπινο δυναμικό που να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα στους τομείς αυτούς . Στο δυναμικό αυτό ανήκουν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας

26 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Πρόβλεψη οργανικών θέσεων ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕ στους νέους οργανισμούς των Καλλικρατικών Δήμων της χώρας οι οποίοι θα στελεχώσουν διάφορα τμήματα των Δήμων, όπως: το τμήμα Αδειών Καταστημάτων, το τμήμα Περιβάλλοντος, το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή.

27 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΔΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Να καθοριστούν αρμοδιότητες των ΕΔΥ σε κάθε θέμα που άπτεται της Δημόσιας Υγείας Να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις

28 ΕΔΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δίνει το έναυσμα ώστε όλοι οι Δήμοι να στελεχωθούν με ΕΔΥ οι οποίοι θα θέσουν τα θεμέλια της Εφαρμοσμένης Δημόσιας Υγιεινής στους ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ Οι ΕΔΥ καλούνται να συμμετέχουν στη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ώστε σε συνεργασία με τους ΕΔΥ στις Υπηρεσίες των Περιφερειών να υλοποιηθούν οι στόχος για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας


Κατέβασμα ppt "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google